Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ANKER 'VIKIŞ işkrinii. için <NAKIŞ i$lerimz için umhuriyet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ TONFUNK + B^fcS*» 29 Bneo fil 10.509 Tclgrai »• mektub adretl: Cnmhuriyst. tetanbul Postg Kuttuu: tstanbul rto S4B " r ı Oanıml tarinl l i n u r a a ; 14298. Xas ttltri: 14289. Matbaa: 24290 Pazartesi 2 Rasım 1953 clis Bayarın Bir Nutku Ile Cumhur Başkanı kalkınma hareketlerinin ve dış politikamızın geniş bir izahını yaptı i Savunma gayretlerimizde herhangi bir kısıntı yapıimıyacak gözile ) Rtuicumhur Ankara 1 Cclll Bayar, bugün, Büytik Mlllti M«cliıİDin dokuzuncu döatmlnln dSrduncfl toplantınnı blr nutukla açnufbr. Bayar bu nutkunda icümlt föyla demlftlr: € Türkly» Büyuk Mill»t Mecllrintaı dokuzuneu döneminin dördün efi Tt aon toplıntimnı »çıyorum. Büyuk Mtcliain muhtarnn aıalarını hürmttlt «elâmlanm, Aziz mebuı arkadaglanm, Her |*yd*n tvvel, yüksek htyetüıizin, bflyuk mllletimizin yegâne Te hakikt mümessili ııfatile çok degerll hlzmetler Ifa etmiş bulunduğunu Tt bu meyanda Türk milletinin rauasır dünya medeniyett içindt |*r«fll mevkiinl yükselten Arkast 27 ocakta Aaerikaya gtfecefiai teyid eiea Cmhar Başkanı Amerika Ue dostluğumuzun gittikçe kavredeBdiğüd re öçlü andlaşaana bir saUt unsuru oldoğmıa belirtti Milletrekilleri Celâl Bayann nutkunn dinlerlerken Yabancı dostlar Cumhuriyetimiz fmanh İmparatorluğrunun blr talihsizliği de yabancı bannın daima hnsumerlne maruz bulunman ıdi. Snltan Hamid devrinde ban Avrupa gazetelerl, Ihsanı tahanrlerle •ncak iusturıılabilirdl. ltO8 d« meçrutiyet ilân edildijfi zaman, •Osmanlı İmparatorluiruna dü<man Te onun mirasına go* dikmis olan rnemleketlerin gazetelerl hane ecnebl matbuatı bn tnkılâbı Likdiıl* karşılariılar. Fakat bn takdtr hnvası pek kısa sürdü. Çok «eçmedo.ı tekrar haklı haksız, dabjı ziyade hnksız hücumlar basladı. Türklerın dostn geçinea memleketlerd» de bn. böjle idL Devlet icetid* l«>anlar ve dışanda harbler yÖTnnden felâketler» maraı kaldığı xaman, bn hucumlar tzaml haddinl buiurdn. Türkleci tanıyva TC sevtn birkaç Fransu, İngilU vt AIDUB tnuharrir ve gazetecisi mfistesna. diğe'rleri sanki babaıan.ıı öldrirmüşüz ribi •önmea btr düşraanlık. kindar blr fayı ıle Türk deTlet Te tnilletine hfleam eder dnrnrlardı. Birinet Dflnya Haıbt bittikiPn sonra, bm dflşmanhk son hadd'mi bulmuşrn. MağlAo Osmanlı devletintn taksimlni vo yok edilmcsini asırlar boynnca hür T* mııstakıl yaşamıs efendl Türk millrtinin esaret altına alınma.smı istlynrlardı. İstiklâl harbinin mucize • Kafrri bn Turk duşmanlarmı «afirttı ve ağıHarım biraz mek mecburiyerinde bıraktı banş konferansı deram ederkfn de gene aleyhimizde hulunanlar oldu. Dünkü Meclisten intıbalar Yugoslav Cumhur Başkanı muavininin sert bir nutku "Adriyatikte müsavat prensiplerine riayet etmemek harbi id edebilir,, Belgrad, 1 (• •) Bugün E?njalukadı ytpılan nuazzam tır mitinBte »öz «lan Yugoslsvya Cum hur Baskan yardımcılaruıdan Mı. lo%an Djila* «cümle funUn söyl»ırıstir: t Adriyatikts •mperyalıznı icin yer yoktur. Ancak müsavmt».dayanan bir tşbirliŞın» T « »ar> dır Bu prensipler» riayet etmen?k harbi trvlld Heblllr. Içtad» bulun. duftumuz çıkman yenmek kjis başk» çar» yoktur. Muhakkak kl bu prenaipler Trl Arkas\ Sa. 6, SİL 7 de Giiney Avrupa hava müdafaa manevraları Cclâl Bajar dtınkii knniKmasına ba^iamadmn *wel Meclisi aelâmlarken Ankara 1 (Trielonla) Curahur Başkanı CeiSl Bayann açı« nutku ile 9 uncu Büj'ök Mill*t Meclisi ddrdüncü toplatt yılı çalışrnalarm» bajladı. Bayann bir laat 45 d&kika süren konu^nan derm bir dikkat v« alaka 1!» takfb »dildi. Açif nutkunun bu «eferki Urtib |«kli, 9 uncu Sa. S, 5 ü . I d ı Mep'.isin aon ç«hjmâ devreginde bulunduSuna göre ayarlanmi! gibi idı; 'ktıdarın h zmptleri, 1950 den onceki 27 yılın h«»r nahadakı Çah$mslarile ayn nvn mukayese edildı. Bu karjılaştırmalar »on üç yılm lchjre tnııazzrm farklsrla oanianıyordu Demolcrat mılleh'ekı'leri h*r tabloyu eoçkun alkış'nria karfiladılar. Arkatı Sa. (5. Sil 7 de Gayrimenkul sahibleri bir toplantı yaptılar Tüccar Dcrncsrinin ticarî miiikiyet mficsspsesini kanunlaştirtnak üz.ere tpşehbıise Beçişi protcsto edîldi; iddiaya göre. kanun ciktiffi takdirde tarirler kira ile oturduklan ga\ rimenkulleri ucuzca sahn alabilecekler Fran«;adan meînlekctimize kadar olan bir «ahada yapılarak mnnevralara Türk uçakları da iştirak edecek Mrl. Paulus Berline geldi Parmakkapıda yapdaa toplantıra Iftirak eden partUUac Gayrimenkul Sahibleri Detr.eğı \ usulünü tekrar kabul etmek ve dün sat 15 30 da Kadıköyde Surey mutlakiyete geri dönmektir. va sine*nasında fevkalâde bir topTacirlerkî ticarî mülkiyet müeslantı yapnustrr. Bu toplantıda. «psp'îinin kanur.ianmıza gırmP"=inı Tuccar Derneğının bundan bir mud armıamalarındaki msksad. ıçınde det evvel bazı Istanbul mıl'etvekil kıra ıle kurdukları ticarethanelerı lenle temas ederek ticari mülkiyet ve dığer gayrimPnkullerı ucuzca sa(Fon de Commeree) müessesesınin tın alabılmektir. mevzuatımıza sokulması hususurda Bu hususta yürütülen iddia suteşebbüslere gırişmesi protesto edil dun Tam isrlklâline sahib gene Tti>. miştır. «Ticar! mülkiyet, komünizm n tekiye Cumhuriyeti kunı''luk'an Te Muhtelif vesılelerle söz alan ha mel ta^lanndan bırmi teşkıl etmekbirbirini takib eden ink; alıianmıı tiblere göre ticari mulkıyet, mutla tedir. Viyans, 1 (Naien) .Dünyanın la de\letimiz meden! milletler e» kiyet devrind* ihdas olunan ve Ticari mülkiyet müessesesinin cn esH gazetesl» olduğunu İddia roiasındaki yerinl aldıktan sonr.ıdiT meşrutiyet devrindekı inkılâbların mevzuahmıza sokulması Ticaret Ka etmekte olan Wiener Zeirung, 250 [ ki yabancı basında nmnmiyptle tesirıle 16 şubat 1S28 tarıhmde nununa ve Medenî Kanuna n*uha nci kurulus yıldönümünü dün kutdıısmanlık yeruıe fakdir ve hay mahzurlan görülerek ilga edılen lefet tpskil edpcpktir Eğpr bu ha lamıstır. Bu gazetenin 1703 §eneranhk se^leri yükseldi. Bn sesler. gedüc usulünden başka birşey de taya düşüldüğu takdirde Turkler n <îindenberi durmadan lnüsar ettiği. kuvvetini kaybetmeden devam e<h Jildir. Ticari mülkiyeti mevzuatı elinde bulunan gayrımenkullerin yalnıı Nazi lsgali esnasında yedi mıza aokmak. mutlakiyet devirle ecnebi ve azın'ık sermayedarların sena kadar mecburt olarak kapalı yor. Arkost Sa 6. Su. S de kaldıgı da ilâve edilmektedir. CumhuriyeHmhbı M anm yıl rındt bil» tahdıdata uğrıyan gedık donnmü münasebeHIe dnst Te muttefik memleketlerin basmında Turk devlet ve milletj hakkında takdirkâr yazılar intişar cfti Bn jrazılardan biri de Tngiterenia harb Içinde Ankara büyuk rîçW olaa Sir Huehe Knatchbull Hngessen'in kaleminden {îkmışhr. Ingilterevi 1936 danberl devletlmiz nezdinda temsil eden bliyük elçilerin hepsi, başta Sir Percy Loren olmak üzere, Türk'yeye karsı daima samitnî dost olmuşlat Te doMluklannı her fır^at ve ve«ile Ue izhar ermpci kpnHil«rine Te düriist bir vicdRn borco blhni»lerdir. Bakmız Sir Huge«seıı e«nıhuri\ etımizİB 30 nnra yıldönihnii münasebetile neler iövlfiyor: «Bir nesillik dtvr»dt tnilli blr uyanıs hareketi, saglan bir yapı kurmuj bulunmaktadır. Sağlam temellere dayanan möttthld, blr. birine sadık, hiç bir feyden yılrmyan, demokratlk m^eiseselerme Imanı olan, mazilerile gurur duyan ve istıkballerine inanan Wı millet yaratılmıştır. Türk milleHnin her ileri adımı, lidîrlem>n mıllete olan ınanlannın yertpde olduğunu gnçtFrmıstir » Sir Hushe Knatchbull Husesscn Tüıkiyenin 30 yılda kaydettıği terakkılerin cidden şayanı hayret olduğunu br'ı rttıkten w n r Dığer Oun vapı'an lıs.1 m.tçlîıinda Fenerbahçe, Adaleti 51 mağlub etmeje muvaffak olmuştur. Yukand^kı CUMHl KİYET r^ım.Hf. Fcnorbahcr kalrri^ı SalâhsHdinin teh'ikeli bir duşmesı görülmekledir. (Macın tafsilâtil» dığeı Arkası Sa b, Su 6 do spor naberlcrurızi 4 uncu îahıfemızde bulacaJtsınıı) Napoli, 1 (A.P.) Alta Atlantlk muttehki yarın Guney Avrupa hava müdafaası mane\Talarına başlıyacaklardır. Uç gun müddetle Turk, Yunan, Italyan, Fransız, İngiliz uçaklan Birleşik Amerika Akdeniz Marpşaî, bir mckhıbunda. Ru«altıncı filosunun uçak gemilerinden vaya dıısman »larak eeldiffini havalanacak uçaklarile takvıye e ve dost olarak aynldıjını yazmış dılmiş oldukları halde auney Fransadan Türkiyenin doğusuna kadar uzanan sahada tatbikat yapacaklardır. Bu manevralar esnasında güneyli Atlantık müttefıklerinın radar sebekelerinin ve hava rrüdafaalarının Arfcası Sa 6. Siı. 1de Dün yapılan D.P. ve C.H.P. toplantılan Necml Ateş, Çataicad* muhaiefeti fprvirpiHkle surlandırdıj Kasım GüVk de partisinin 1954 te iktidara gelmeg» namzed elduğunu sbyledi Diinyanın en eski gazetesi 250 yasına bastı! F. Bahçe, Adaleti 51 mağlub etti DP. tl Başkanı Ne<ml Ate«, bpI Bizim de aramıza bnyle tezvir ve raberind» II Idare kurulunHan bazı ] iftira sokma^a veltenen bir muhaüyeler olduğu halde dün Çataicaya lpfet partısıle karçı karşıyayız Kagiderek ocak ve bucak başkanları sım Güleğın tamımi hakıkaten ennm toplantmnda hazır bulunmus teresandır. O. duğun ve olümleritur. Baskanlar köylerinin ihtiyac j mizdekı neç eli ve kedprli hnlleriarnu bildirmisler, yol ve KU dava^ı mırden bile pol.tıka?! bahsınde i«rtifade etneşe kalkıvor ve bir aileUMrind* bilhassa durmuşlardır. KADIN BERBEBLEBt İÇİN Toplanbda Çatalca BelHıyesinin nın cpnaze merasımıni, bir mMem tefti» «ttirllmesi vt Uhkıkat açıl Eununü, dığer bir aıleye parti pro KURS tstanbul kadm saa tuvapaERnda<!i ysptırmak için vesil» lt letleri lanatkarlan dameği tarafınması iotenmiştir. tıhaz PHII ıvor > dan tertibleDen olgunltsürnıa kurMüteakıbm Npottı! Atet blr kotu dün tatt 17 d« dcmeğın Mis aoDun 24 C.H.P. oraBinm nusma yapmı», Çatalcaya 3 sene kaJındaJd lokalind* içshmfhı. kongresi yapıldı larnnda 5 kfisur mjlyon liralık bir T5r«nd« deraek menaublan kurC.HP. ocak kongreleri devam ettahslsat verüdigınl, bu para ile muhtelif yollarm yapıldığını, Bnü mektpdır. Dün şehrin muhtehf semt n devam »decek berberl«r, öğretmuzdeki «eneler zarfında bu mık lermde ve kövlerde 24 ocajfrn kon menlerl vt davetliler hazrr buhmgresi yapılmıştır. Kongrelerde umu mustur. Kesim, dün faaJlyti* gecen tann yukseltileceginl »öylemiştir. Arkası Sa 6 Su. 8 d e kur^tsn bir görünüştür. ll Baskanı, »on günlerin «iva*t münakaşalanna da tema« v« Halk Partistaıt, Kasım Güleğt hücum etmlstlr. Mareşal Faolnt N»em) Atcş demlıtir kl: t Yalan, teziHr vt iftira öç klMoekora 1 (A.P) Marc««l Pauluı memleketin» lad* edilme şilik blr aileyl bil* birbirine katar. den evvp] tSovyetler Birliğıne oir duşman olarak geldim, fakat ıımdi bir dost olaralj ayrılıyorum'» demiştir. Maresal Pauiuı, mrndmı b*ska artık Byların Ueri =ürdüklpri sarflar altında Aljnan^anın birleşt'rtlmeai •• ATTOP* sulhu lcin çalıucajhrn blldirmirtlr. Arkası Sa B. Sü I i» fki karfihkh İddia polirf nuşkül bir durum» •okmuetur. Terıfiarın yekdiğerlerlnjn Unadlarını r^id1.meleri, tahkiksh ıorla;tırm=ı'çtidır. Aîilat!İdı|ın§ gbre. hâdise şu şekilds cerevan etmiîtir: Her «îkle+fe finaîe kalaa Sehıimizde eundelik olarak ntiçiler bu gece son karşılaşmalann sar eden «Ekonomi" caz^'sn'.n yapacaklar müntesıblerinden Hâmıd Nuri IrIsveçe gidecek milH güre; takı mak ve Isnıail Furer ısim'.eıinde ıki m'mızın seçmelerıne dunricSnn sahı« iki eun evvel Gnlfta'ii Cıfte kuıt Tıcırct \e San<>M T. A Suve S e r g ı •saraMnda H c v m C'i' ı ı ı , Arkası Sa, 6, Su. ı de Aı kası Sa., 6, Su. 7 de 1 Millı Güreş takımı sccmeleri Polisin içinden çıkamadığı bir mcsele Blr ştrket fantaja martn kaldığını, Ud gazeteci de Iftiraya nğradıklannı İddia ediyer etıket knjmaya Ga e" cr cbar edıh>nr Tîıı k.ıd.ır iMiir clnıcklc cli»clc ıııcıuur be^! fdİNorsuııuz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog