Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Lanoeol dtdiıuzin en tyi gıdasıdır Cüdıniri kuvvetlendirea. oaa kadıfe yumo$ak> lıgım ve çiçek tueti^ıra veren, sirıırb bır nuddedır Bu maddeyi ihbva eden KREM dö BOTE harika bir gOzellık umhuri KURUCUSU: YUNUS NADİ GÜNAYDIN Berk'in en puzsl }iirteri bu kitabdadır 100 kurus Mesele, Celâl Yardımcının Ağrıda yaptığı bîr konuşma Vapurlar en yakın limanlara sıgmdılar, hakkındald sözlü sorudan çıktı, süratle alevlendi. iktidar karaya otnran, tehlikede olan tekneler ve muhalefet arasında gürültülü sahneler oldu var, uçaklar mecburi inişler yaptılar Ankara, 18 (Telefonla) Kars mıUetvekili Hüsameddin Tugaçın bir sözlü sorusu bugün Mediste uzun ve hararetlı konusmalara, zaman zaman gürültülü sahnelere vesile oldu. Tartışmalar sozlü soru çerçevesini aşaıek umumî bir müzakere mahiyetıni aldıMevzu Devlet Bakanı Celâl YarIımcınm Ağrıda yaptığı bir conusmadır. C. H P. nin Kars miüetvekilinin iddlası Devlet Bakanının bu konuşmasında dini siyasete ilet ettiği ve irticaı tahrike çahştığıdır Devlet Bakanı filhakika ilk hava çeferinin »çılması münasebetile Ağrıya gitmiş ve bazı gazetecÜerin katıldısh bu geyahatte halkın oarlak tezahurlerile karşılanmıstı M % halli C H. P teşkilâtmm ve o sıralarda bu civarda bulunan Hüsameddin Tugaçın bu tezahürattan hıç de memnun kalmadığı söyleniyordu. Baa müşahidlerın anlattıklanna göre C. H. P liler toplaatının hararetini gevşebnek için nsahallinde boşa çıkan teşebbüslere girişmişlerdi Bunlara rağmen Celâl Yardımcı uzun ve heyecanlı bır konuşma yapmıs, Demokrat iktidann doğu bolgesine alâkasını eski levülerin zihniyetile karsılaştıraak anlatmıştı. Devlet Bakanı Cel&l Yardımcı Sözlü soru sahibi Hüsameddin Tugaç Bu toplantı ve nutuklardan sonra Halk Partisi propagandası biz Arkast Sa. S Sü. 4 te Mediste Âdnan Nenderes BUtiin yurdu ile İnönii arasmda tartışma fırtına devam Nau Nauiu bir lider geliyor Kahired* bul'nan Amokt, vîıe alabfldigi takdirde Turkiyeyi de ziyaret edeceğini töykdi Kabdr» İS (TJÎA.) Salâhiyettar çevrelerden açıklandıgına göre, Mısır Cumhur Başkanı General Necîb, bundan bir kaç gün evvel, Kenyadaki ıMauMau» teşkilâtımn en kuvvetli liderlerinden olan Amolo Kamard'ı kabul etmiştir. <rMauMau» lideri, bu gizli teşküâtın hakikî maksadlarını izah etmek üzere bir dünya seyahatine çıkmı; bulunmaktadır. Yapacağı uzun «eyahat esnasmda Türkiyeye de uğrayıp uğranuyacağını kendisine soran (T. H. A.) muhabirine de tMauMau» ların lideri su cevabı vermiştir: tTürkiye, emperyalizme kar şı bayrak açan ilk memlekettir ve Atatürk istiklâllerine susamıa bütün milletlerin önderidir. Bu bakımdan, eğer vize alabilirsem oraya da gitmek ve Atatürkün kabrine bir çelenk koyarak silâh ve fikir arkadaşlarıle tanısmak en büyük emelimdir.» Mau Mau'lann bombalanman Londra 18 (B3.C.) İntiliz kuv vetlerinin Kenyada Mau Maulara karşı ağır bombardıman uçaklannı harakaU geçirmı» olmal&n Avam Kamarasında muhalefet tarafından şiddetle tenkid edilmiştır. 29 oncü yıl sayı: 10.526 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbu) Pocta Kutuau: tstanbul TCo 246 : UmumJ Santrai N u m a ı a a : 24298, Y M J feler): 24289. Matbaa: 24290 Perşembc 19 Kasım 1953 YEDİTEPE YAYTNLAM P. K. 77, İSTANBUL saran Dün fehriraizde hararet 1 derece etrannda oynamıstır. Geceyansından sonra (0) dereceye kadar in» miştir. Yafıs, kar, dohı ve sağnak halinde fasılalarla devam etmiştir. Kuvvetli poyraz rüzgân şehirde ufak tefek hasarlar yapnustır. Bildirildiğine göre, bütün vurdda kara kıs aynı şiddetle hükum aürmdttedir Bugün, rüzgânn süratinin biraa hafiflıyeceği v» yağıslann fasüalar Arkası Sa. 3. SU 7 d« Malatyada fırtma çatıları uçurdu, ağaçları söktü; elektriğin kesîlmesine sebeb oldu? însanca zayiat kaydedildi Silâhsızlanma için hususî Birleşmiş Milletler, silâhlartn azaltılması için büyüfc devMiere tavsiyelerde bulundu Truman hâdisesi birdenbire alevlendi Gizli istihbarat müctürü Hoower, Truman aleyhinde cepKe aldı, işçi teşekkülleri eski Başkanı destekl^mdrte olduklaruu bildirdiler , 1* (AP.j' Birlefik Amerika gızli ıstıbbarat «ervısinin müdürü Edgar Hoover eski Baskan Truman'm komünıst casusu olduğu iddîası ile takib edilmekte bulunan Harry Dexter White'ı terfian milleüerarası para fonu feşkılâtına tayin etmekle F3I'nın (İstihbarat servısınm) tahkıkatına halel getirdığini söylemekle hâdiseyi busbutün alevlendirmistır. Edgar Hoover, eski Baskan Truman'ın Dexter White'ı, FBI'nın tahkıkatına mâni olmamak ve isınden atarak komünist şebekesmın faahyetini gizlemesini önlemek için terfi ettirdiğini söyledıkten 24 saat sonra konuşmuştur. Hoover o zaman ileri gelen hükumet şahsiyetleriae White'm resml makamlara tayin edılemiyeceğini ve onun vazifesinde alakonmasının doğru olnuyacağını söylemış bulunduğunu bildirmiştir. Arkası Sa. 6, Sü. 7 de Israel takbih cdiliyor Batıhlar Güvenlik Konseyinin bu yolda bir karar abnasuu istediler New York 18 (A.P.) B. Amerika. İngiltere ve Fransa bugün B. Milletler Çüvenlık konseyinin Ürdunde Kibya köyünde vukua gela» hâdise için îsraeH" şiddetle taMSfr •tmesini gaynresmJ olarak taleb etmişlerdir. 3 Batılı devlet bu konuda müstereken sundukları takrirde, Kibya köyü katliâmınm 1948 mütareke andlaşmasının açık bir ihlâli olduğunu kaydetmişlerdir. İsrael silâhlı kuvvetlerine mensub bir müfreze tarafından Ürdüne aıd bu köye yapılan taarruzda 53 Arab öldürülmüştü. Her tarafta kar yağıyor Egede yollar kapandı, Ankaraya da mevsimin ilk kan yağdı, Yozgadda okullar tatiJ edildi Izmir 18 (T.H A.) îki gündenberi devam eden soğuklar büsbütün fltienmiftlr. Dün ve bu sabah sühunet sıfınn altmda 5 dereceye kadar düçmüş olup. kar, Yamanlar dfına kadar mmistir. Diğer taraftan Denizlide de kıs, bütün siddetile devam etmektedirTavas ve Acıpayam havalilerinde kann yüksekhği dün akşama kadar bir metreyi geçmiştir. Civar kazalarla telefon irtibaü da dün geç vakte kadar çabşmamıştır. Bayındırlık ve kara yollan ekipleri, kapanan yollan açmak için azaml gayretlerini sarfetmektedirler. Ankarada kar Ankara 18 (a.a.) Dündenberi devam eden şiddetli rüzgâr ve soğuk neticesinde, bugüo saat 11 de, Arkası S. 6. Sü. 3 de siyasî komisyonu bugün buyulc devletleri, eUâhsızianma ve atoro kontrolunu gercekleştirmek yolunda sa»fettikleri gayretlere hız vermeğe davet etmiştir Komsıyon aynı zamanda, büyük devletler arasında hususî müzakereler yapılmasının, eilâhlan azaltma meselesinde 7 yüdanberi sürüp gitmekte olan anlaşmazlığı halledebileceğini belirtmir tir. Komisyon bu tavsiyeleri ihtiva eden bir takriri sıfıra karsı 54 oyla kabul etmiştir. Takrir 3 büyük Banlı devletle dığer 11 memleket tarafından sunulmuştur. Sovyet blokuna dahil memleketler çekimeer kalmıslardır. Siyasî komısyon, takrir hakkındaki nihaî karannı vermezden önce Rusya tarafından teklif edilen bir takriri beşe karşı 36 oyla reddetmiş, 17 memleket çekimser kalmıştır. SovyeÜer, B. Mületlere bağU ve 12 devlet tem«ilcılennden müteşekkil silâhsızlan ma komisyonunun 1 mart 1954 e kadar, silâhlann esaslı # surette azaltılmasl, atom ve hidroien bombalarının yasak edilmesini derpis eden plânlar hazırlayıp sunmanını teklif etmişlerdi. Dünkü hrtuada Kö£rü üxeria4e bir Sofya radyosunun dün açardugu balon: Türk Irak ittifakı Amerikanın teşvüci 3e inıruIduSu ve Ortadogırya famil bir adcert biokım nüvesini teşkil edecegi iddia ohınan bu ittifak haberi her 3d tarafça da yalanlandı Sofya radyosu dün sabahki nejriyatlnda Türkiye ile Irak arasmda hir karsüıklı ademi tecavüz ve yardım pakü imralandığını iddia etmiştir. Komünist radyosu aynca bu paktm arkaamda Btrleçik Amerikanm bulunduğunu ve aadUşmanın Yakm ve OrtaDoguda muhtemelwı tranı da içine alac^Vc bir Arkast Sa. S, Sü. 6 da fecî bir uçak kazası Düşen bir uçak, paraşütle inmekte olan bir çok askeri biçü Bus casusu Dextar White Fort Bragg Kuzey Caroline 18 (a.a.) Birleşik Amerika hava ku\rvetlerine mensub çıft motörlü C119 tipi nakliye uçağı, bugün paraşutle inmekte olan yüzlerce paraşüt erinin arzsına düşerek en an 13 kişinin ölümüne sebeb olmuştur. Ölenlerden 7 si, pilotun istikamet değiştirmek için sarfettiği bütün gayretlere rağmen hızla inen uçak tarafından biçilerek, geri kalan 6 sı da uçak bir ağac kümesine bindirıp iştial edince yanarak ölmuşlerdır. En az 6 kisi de yaralanmıs ve hastaneye kaldırılmışlardır. Diğer paraşütçüler kazadan sağ ve salim kurtulmuşlardır. Eisenhower ve Bermuda konferansı Amerika Başkanı, müşterek müdafaa meselelerinin görüşüleceğini açıkladı . Wasbington 18 (AJ>.) Baçkan îüsenhower bugün gazetecilerle yap tığı bir konuşmada, aralık ayı iptidalannda Bermudada İngiltere ve Fransa Başbakanlarile yanacağı kanfreransta müşterek müdafaa meselelerinin görüsülecegini söylemiştir. Baskan, müzakere konulan arasında Kuzey Atlantik Pakü, Kore ve Hındıçinî meselelerini zik retmiştir. Başkan, görüşmelerin gayTİresmî olacağını ve herhangi bir gündem hszırlanmadığını söylemiştir. Gazeteciler kendisinden, Pakistanın Amerikadan askerî yaniını elde etmek istediği ve buna mukabil Amerikaya hava üsleri verebılecegıne dair haberler hakkındaki fikrıni sormuşlarsa da Eisenhower. bu sualleri doğrudan doğruya cevablandırmaktan kaçınmış ve B Amerikanın dünyanın her tarafındaki memleketlerle dost luğunu geliştirmege matuf bir siyaset takib ettiğıni söylemiştir. Ba^kan Pakıstanla münasebetlere gelince. B. Amerikanın, bu memleketin komşusu Hindistanı endiseye sevkedebilecek herhangi bir ha rekette bulunmamak hususunda âzami teyakkuzla hsreket etmesi icab ettiğini söylenustir. Iran Büyük Elcisinin dünkü basın toplantısı «İki kardeş milletlerimiz tam bîr anlaşmaya istinad eden dostluk rabıtatarile birbirlerine bağlı bulunmaktadırlar» Ankara, 18 (a.a) İran büyük tırmak üzere bugun elçiliği basın müsaviri Rıza Isfa İran buyük elçiliğınde hanî, İranm memleketimizdeki ye vermiştir. ni büyük elçisi ekselans Ali ManBu toplantıda baa sur ile basın mensTjblannı tanış Arkast Sa. 6, saat 18 de bır kokteyl mebuslarîa Sü. 7 de Danimarka ile yaptığımız Mısırda mallarına vize anlaşması el konulan Türkler Hamdana mensuhd«r dlye höyle bir karara tâbî talulanlarıı hakkı arancak Kahire Büyük Elçimiz Fuad Hulusi Tugay, senelik izni münasebetile refikası ile birlikte çehrifnizde bulunmaktadır Üç gün önce Ankaraya gitmis olan Büyük Elçi, Basbekan ve Dış İşleri Bakanı tarafından kabul edilmiştir Mısır hanemensub Türk vatandajlarm emlâkine el konulmuş olduğundan Büyük Elçi bu hususta da izahat vermiş ve talimat almıştır. Fuad Huhlsi Tugay, dün sabahki ekspresle Ankaradan sehrimize gel Arkaaı Sa. 6, S ü 1 da İki memleket arasmda bundan sonra vizesiz seyahat mümkün olacak Kopenhag, 18 (a.a.) Danimarka Dıs İsleri Bakanlığmdan bildirildiğine göre, Danimarka ile Türkiye, 4 ekim 1953 ten itibar edilmek üzere vizelerin kaldırılmasına Jair bir anlasma imzalamışlardır. Bu anlaşmaya göre Danimarkalıiir Türkiyeye vize<=iz girebileceklsr ve 3 ay ikamet ed^bilecekler, Tür t'er de aynı sekılde Danimarkaya gıdip orada kalabileceklerdir. Maslak Yolundaki Ağaçlar Işıklandırıldı Bandall Türkiyeda f Okullararası Spor Faaliycti Baştodı | Amerikalı sanayicinin bize dair tenkidleri Türkiyenin Amerikahlara cazib gösteribnesi için neler lâznnmış? Boston 18 (TBA.) Amerikaıı sanayici Clarence Randall, aylık bir dergi olan «Atlantic» in aon nüshasında Türkiye hakkındaki intıbalannı yazmakta ve Amerıkan sermayesinin celbi hususunda şunlan kaydetmektedir: «Türkiye, Amerikalılara Türkler tarafından cazib göstenlmelidir. Maatteessüf, korkanm ki, Türkler bunu tamamile idrak edememektedirler, çünkü haklı olarak her yaptıklan şeyden o kadar büyük bir iftihar duymaktadırlar ki en iyi bir metalin dahi reklâm edilmesi lâzım geldiğini unutmaktadırlar.» Randall, Türkiyede şirketlerin Okullararası spor faaliyeti dün ba*lamıştır. Res^rrt, Çamlıca ve İstanbul K ı : Liseleri aıasında yapıîan teşkili ve çalışmalarile ilgıli kanun voleybol maçmdan evvelki seremoniyi gdsteriyar. B u huausta spor sütunlarımızda daha fazla tafsilât Yeni tertibat alındıktan sonra geceleyin Maslak yolu Son çıkarılan istatistiklere nazaran taşıt kazaları nisbeti, vılâyet hududları dışında hissedilir bir şekılde fazlalasmi'îtır. Bunu nazarı dıkkate alan Vilâyet. Altıncı Şube Mlidürlüğüne verdiğı bır emirle, seyrüsefer kontrollarının kazalara da tesmıl edilmesini emretmiştir. Diğer taraftan Şel kumpanyası, seyrüsefere bir hizmet olmak üzere Ma«Jak asfaltı üzerınde bulunan 2200 ağacı, Scotchlite ile ı$iklaudiimıştır. Dün geceden itibaren tatbıkına başlanan bu yeni ışıklandırma usulü basın mensublarına gösterilmıştır. Usulün muspet netice aiındığı takdirde, diğer yollarda da tatbikı cıhetine gidilecektır. Arkast Sa. 6 Sü, 8 de bulacak&juz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog