Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ONER SEYFEDDIN K Ü L L İ T 1 T I Ük Düjen Ak, Yuk«*k Ökçelar, Bamba, Gizll Mâbed, Asilzadeler. Bahar re K«J«bekler, Beyaz Lâle, Mahçupluk tmtihanı, Dalga. Her kitab 1 liradır. 9 kitab bir arada cıldli takım halinde 11 liradır. Ahmed Halid Yaşaroğlu. KitabcıLk ye Kiğıdcüık TL.Ş. İstanbnl. u m h u riyet I O I R U C U S U : Y U N U S NADf HOMEROS Varbjk Yifcjüevinin Dünya Klâsikleri »erisinİR ikincd aayısı Homeros'a tahsis edümi^tibfi* Hayatı, sanatı hakkında etrafl» btj$l<£rle "beraber İLiada ve Odisseia destanlarının en güzel parçaları notlarla %üfcftddebir araya getirilmistir. Yasaj^Nabinın hazırladığı bu kitab 1 lira fiatla "latümaktadır. 29 anco jnl sayı: 10.525 Telgraf rt mektub adresi: Cumhuriyet tftanbul Posta Kutusu: îstanbul Ne 248 Tıiefonlar: Umuml Santral Numaran: 14288, ?an Ifleri: 14289. idatbaa: 24290 Çarşamba 18 Rasım 1953 Grup bu hususta bir kanun tasarısı hazırlaması için bir komisyon seçti, siyasî partilerin mal beyanma daveti suretile davanın halli cihetine gidilmesi muhtemel Isak Seçimi Grupta basın hürriyetinin memleketin menfaatlerini hiçe sayanlar tarafından alabildiğine sniistimal edîldiği de ileri sürüldü, mesele perşembeye görüşülecek "Halk Partisi,, nin malları Karakı^dünbirdenbire ve D.P. nin dünkü kararı bütün yurdu bastırdı Şehrimize fasılalarla kar yagdı, hararet derecesi bire diiştü, denizlerde fırtınalar hüktim sürüyor Kara ki| dün birdanbir* basbrmi| •• yurdua muhtelü oolgelerlne kar yağmıjür. Şehrhniad* d« geceyansından fonra kuvvetli «tea povrazla birlikt* kar yagmaya baflanujur Yağıj fasılalarla kar, dolu ve sağnak halinde » j » > kaW» » » dar devam etmistir. Hararît derecesi 1 • kadar dflffmuştur. Dün lehrimizde en yüksek sıcak 5 dereceyi buhnustur. Arkan Sa. 6, Sü. 7 de şakta yapılan il genel meclisi seçımlerini Halk Partisi kazanmıştır. V'urNedim ökmen cevab vermiştır. Kocaeli milletAnkara, 17 (Telefonla) Cumhuriyet Halk duniüzdakı demokratik gelişmeyi vekilı Mehmed Yılmaz tarafrndan verilen önerPartisinin gayrımejru iktisablannm hesabmın gozleri kararmış bir partizan hırgede Alman mamulâtından bir traktörün Bagörülmesi D P. Meclis Gn^vınun bugünkü topsııe degıl de memleketin selâmetikanın keyf! emrile kredi listesinden çıkanldığı lantısmda prensip karanna bağlanmıştır. Basın ılen sürüîüyordu. Bakan, bunun traktörden zını her şc\den ustun sayan bir iyı hürriyetinin memleketin yüksek menfaatlerini yade jeep araba karakterinde olduğunu rikretmjet zihnıjetile takib edenler bedahi hıçe sayanlar tarafından alabildiğine suiısmiş, bu hususta cereyan eden muamelelerle basabıı a bu olay bir çok bakunlartımali karsısında tedbırli olmak lüzumu da gezı raporlan ve muhabereleri anlatmi|tır. dan »evındirici ve ümid vericidir. ne bugünkü grup görüşmelertnde el« alınmıştır. Meclis Baskaru Refik Koraltan da söı almi|, Saat 15 te açılan oturumda gündemin Ük Bir de/a, l'şak otedenberi C. B. 54 numaralı vapur, karaya orurduktan aonra Arkast Sa 6, Su. 4 te maddesinde olan bh önergeye T a n m Bakanı P. nin kuvvetli bulunduğu bir eski Oçemizdir. Halkmtn nyanıklığı, çaLondra, 17 (Nafen) Ingütere, hşkanlığı ekonoraik güeunün ye9 15 aenedenberi kasım ayının llk terliğı gozonunde tutularak son yarısında görülmedik bir ncak Mmanlarda bu şirin ilçe idare teşdalgası içindedir. Bir çok yerlerde, kılâtımıztn en yuksek kademesine ilkbahar çiçeklerinin bile açbğı g8çıkarıbmş, i] yapılmıştır. Orada rulmüstür. Yaz meyvalarının da hâHalk Partisinin sağlam durnmulâ dallarda bulunduğu bildiriimekBU bildiçi halde bu karan vermektedir. le hukumet, icraatında memleket Şehir Hatlannm 54 numarah vapuru karaya Bir tngiliz gazetesi, Amerikamn nıcnfaatierini her tiırlü parti kayoturdu, yolcular müfkülâtla kurtarıldı, geminin Elski Başkan, neden bir Rus burada aldığı emniyet tedbirlegnannın üstünde tuttuğunu bir dana göstermiştir. Eğer hukumet, rini tasvib ediy»r alt kamarası tulara gömüldü casusunu bile bile tayin karar ve hareketlerinde partizanea Londra, 17 (a.a.) «Times» gaettiğini açıkladı davransa idi, pekâlâ: zetesı bu sabahJd başyazısında, AkDün labah Boğazda ucuz atlatı dekl 54 numaralı cîmbisat» vapu Cşakta çoğunluk Halkçüann. Kansas City 17 (a a.) Eski denızde sahıli bulunan bir çok mem lan bir deniz kazası vuku bulmuş ru Tarabya iskelesin* yanaıacağıKazayı vilâyet yapıp da türlü nlCumhur Başkanı Truman, dün ge leketlerde Amerikan uslerinin ku tur. Saat 8İ5 te, Büyükdereden sırada karaya oturmuftur. metlere kavuşturacağım yerde bıce yaptığı ve geniş ölçude radyo ve rulmasını ve albncı Amerikan do Köpruye hareket eden Şehir HatlaKaptan, iskeleye kavis yaparak rakayun Kütahyanın peşi sıra yütelevizyonla beklenen konuşma ArktM Sa. 6 Sü. 8 de rmın kaptan Alı Dursua idaresın Arkan Sa. 6, Sü. 6 da riısiin dursun! sında Harry DexterJJVhij^e Pü^jjait Diyebılir, hlç ohnazsa «jhnıfiHir hakkında ızahat vermiştir. Kasnn Glilek, btr banm to^antumda aeeleye lüzum jörmez, bn işi gelaTruman, Dexter Whıte'i, hakkındaki ladakatsizlik ithamlanna rağeek seçimlere kadar savsaklayabimen hukumet hizmetın» almasının lirdi. Boyle yapmayıp da halkın sebebinin, daha bir çok fahan daTe bir ynrd parçasınıo gerçek ihtiyaclann» göre hareket ettiği için Arkası Sa. 3, Sü. S da hukumet iyi yapmışrır. Otedenberi C. H. P. ye meyll olan Uşaklılarm bu defa il genel •eçimlerinde «jene bu paıtiye daha fazla oy vermeleri d« takdire değer bir olaydır. Siyasî inançlarmı bufunden yanna değiştirmiyen bölgelerin yurdumuzda çoğalmasını bıitfin kalbimizle dileriz. Bu, her şeyden önce bir istikrar alâmetidir ' T C b ı itibarla mtibimdir. Şu veya bn partfyi lktidara fetiren halk Filadelfiya 17 (a.a.) Dün gece dımın azaltılması mümkün olacakefkârı, her seçhnde bir yandan öbür burada beyanatta bulunan karsılık tır. yana muazzam yalpalar halinde h guvenlık yardım heyeti baskvu Bu sene Avrupa için, ekonomi ba kayıp giderse bu, demokratik geVAIİNİN TEFTİŞLEBİ Vali Harold Stassen ezcümle |unlan söy kımından harbdenberi en semereıi t Usak »eçimleri neticeslne Ankara 17 (Anka) C HJ. Gehşmelerimizin selâmeti bakunındün sehrin muhtelü •emtlerind* lemiştir: sene olmuştur. nel Sekr»terı Kasım Güleıt, T ş V memnun oldum. Bu netice vatanTa dan iyi bu işaret »ayılmaz. Demok «Avrupaya yapılan Amerikan Yeni bütçede, Avrupa memleket teftİBİerde bulunmustur. YukarıdaII Genel Meclisi seçimleri hakkın daş olgunluğunun parlak bir eseriratik istikrann birinci şartı vatanyardımı, o derece semereli olmus lerine yapılacak yardım azaltılaMk, ki resimde Vali bir fınnâa ekmekda bugün şu beyanatta bulunmus. dir. Bunu memleketimızde demokda^a hâkim olması gereken kanaat tur: tur ki, bugüne kadar yardım görsn fakat Türkiye ve Yunanıstana ya len tetfck ederken görülmektedir. Arkast Sa. 6, Sü 6 da sağlamlığıdır. Bir partiye giiveniekserı memleketlere ekonomik yar Arkan S. 6, Sü. 3 de (Buna dair haberi 2 nci sahifemizde bulacaksuuz.) yor, bundan blr şeyler bekliyorsak, Daha sonra faydah «labHecek bir munca bir müddet sabretmeği de şebeke kurmak için teşebbüste bilmelijizdir. Birkaç guzel nutuk buhınulduğu açıklandı Truman dınlemek üç beş ateşli yazı okuOslo, 17 (a.a.) Muhafazakâr ınak biri hemen karşı taraia çeke• < Aftonposten» gazetesinın bir mumemelidir Filân partiye oy verirhabiri, kuzey Norveçte meydana çıken çevremizin di| manzarasma karılan casusluğun, Finlandiyadaki veya duygularımızın geçid tesirine casusluk ile alâkah olduğunu yazdcğil, fakat kafamızdaki bizim yumaktadır. gurduğumuz düşüncelere bel bağDığer taraftan hukumet gazetesi lamalıyızdır. Uşaklılar, bu bakıraX şualannm genif ölçL^o «Arbeıtenbladet» e göre, Ruslar, <lan i>i bir imtihan geçirmişlerdir. Norveç hakkında doğrudan doğru Truman m beklenen müdafaası Akdenîzin stratejik ehemmiyeti Boğazda ucuz atlatılan dttnktt deniz kazası İngilterede sıcak dalgası Uşaktaki seçimin netlcesi ve (C. H. P.) Amerikamn Türkiyeye yardımı azalmıyacak Rusyanın Norveçteki faaliyeti Kasım Gülek, memnuniyetini belirtirken partisinin bazı şikâyetlerini tekrar öne sürüyor Karşılıhlı Güvenlih Teşkilatı Başkanı dün bu hususu açıhladı E, Sandığı memurlara borc para verebilecek Sandığın elindeki 3 milyonluk fonun 10 milyon liraya çıkarılması kararlaştı Uşakta yapılan il genel meclisi Ankara, 17 (Anka) İnai.br iş ıçm daha e^'velden saı»dık taseçımlerinin gonül ferahlahcı bir kaynaklr.rdan öğrendığimıze feöre, ıafın'ian aynlmış bulunan üç mıl Yugoslav Devlet Reisi, «Rus taktiğini» kullanmakla itham Urafı da, yürürlükteki seçim ka Emekiı Sandığı memurlva boro yon lıralık fon bugünkü ihfcyıca ediliyot nunun düriist bir şekilde tatbik para verebilmek için yenı oru cevab verçmıyecek durunsdaHır Bu edilmesıdir. G«rçi, halk efkânnı tedbirler almış bulunmakU'iır "3u Arkast Sa. 6 Su 4 te Roma, 17 (R.) İtalyan g«etebulandırmak istiyen bazı partizanlerı, Mareşal Tito tarafından pizar laı. seçimlere hile kanştırılacağmı, gunu söylenmiş olan nutku sert bır bu seçimleri kazanmak için iktida lısanla tenkide başlamışlardır. Bu rın gajrrmeşru yollara sapacağmı gazetler, Tito'yu «Rus taktığiaı. günlerdenberi söyleyip duruyorkullanmakla itham etmektedırler. laıdı. Şiradi anlaşılıyor ki, bu proTito, Trieste şehrinin Italyanlara paçandayı yapanlar, netice ters bırakılmasına razı olmuş. fakat bü(îktığı takdirde karşı tarab vurtün (A) bolgesinin, (B) bölgesi gibi mak aroacı ile hareket ediyorlarYugoslavyaya terkini istemıştir. Zarar 200 bin lira tahmin ediliyor, ateş gazocamif Herkesin gözü önünde kaİtalyan resml çevreleri bu hususnuna aygun olarak yapılan bir seta henüz resmen cephe almamışğının yere düşüp parlamasından çıktı ve alevler çimi bu şekilde baltalamaya imkân lardır. bir anda bütün makine dairesini sardı bulunanuyacağmı iyi bilmelidir. Dun gelen haberler ise, ttalyan Birkaç taşkınlık müstesna Uşak «siyasî çevrelerinde» Tito'nun nutseçimle^ normal geçmiş, vatanktmun «havayı durultan» bır tesir yaptığmâan bahsedilmektevdi. daşlar oylannı kimlere vermişlerse il genel hieclisine onlar aeçilmi^lr Italyada Tilo'nun nutku aleyhinde neşriyat başladı Kanserle mücadelede gelişmeler ya onemli malumat elde etmeğe degıl, fakat daha sonra faydah olabılecek bir febeke kurmağa çahşmıslardır. kullanılması ile müspet netice alındığı bildiriüyot Nebioğlu Yayınevi matbaası dün yandı 6 2 kazandık İsmet Ath. Sanbacalc, Adil Atan rakiblerini tuşla yendilet İsveçte dünkü güreşleri New York, 17 (Nafen) Kanserle mücadelede muhim bir adım daha atıldığı bildirilmektedır. Boston'da Lahey klimğınds çalışmakta olan doktor.ar, X şualarına karşı insan vucudunun ne derece dayandığını tesbit maksadıle plâstık mankenler uzerınde uzun suren tecrüOTOMOBİL KAZASI Dün Atatürk köprüsüne giderken bir taksi beler yapmışlardır. Beklenmedık Azabkapıda elektrik dıreğine çarpmıs ve hasara uğramıstır. Yukaiîda bazı netıcelere varıldığı da kaydeki resimde taksinin hali görülmektedir. (Kazaya dair haber 2 ncij dılmektedır. sahıfemizdedir. I Arkası Sa 6 Sü 4 te Demokratik nizamuı Türklyede T*rleşmeğe başladığuu mfijdeliyen bu hâdUeyi de sevincU karjıby© nr» NADİR NADİ Askeri yasak bölgeler AnTîara 17 (Telefonla) Askeri yasak bölgeler kanunu tasarısı Mec lis gundemine almmıştır. 1927 de tedvin edılen kanun bugünün ihtiyaclarma cevab vermedığinden bu tasarının hazırlanmasma zaruret hasü olmuştur Dığer taraftan 2 aci Arkan Sa. 6, Sü. 5 d« • Yangın eeoaNnda itfaiye (Yaan 6 nci tahijemizde) Stockholm, İT (a.a.) Bugün Boros'da yapılan güreşleri Turk takımı 62 kazanmıştır. Neticeler jöyledir: Serbestt*: Hüseyin Akbaj • Karlıon'u itÜfakla, ısmet AÜı Undblod'ı lttifakla Dünkü nüshamızda «Piyasada yenmi^lerdir. alâka uyandıran bir çek sahtekâr Gene İsmet AÜı • Ekstrom'u 5 lığı> baslığı altında neşrettığimiz dakika 45 saniycde tusla, bir haberde mahkemede sanık avu Hüseyin Akbaf, milll maçta Hyı kafanın bu hâdiseye Manisa millet Ut y«ndi|i Andtrgon'u I daklkavekili Samed Ağaoglunun da ismi da tusla, nin kançtığmı iddia ettiğini bildirCemil Sanbacak Kurt Karlaon'u miştik. Avukatn bu iddıasına karsı milletvekili Samed Ağaoğlundan 8 dakika 45 taniyed* tusla, Adil Atan Nilson'u 3 dakika 45 bır mektub almıj bulunuyoruz. Asaniyede tusla, ğaoğlu diyor ki: «İstanbul Bırınd Ağır Ceza mahAndenberg . C«mO Sanbaoağı itkemesind* gSrülmekte bulunan bir tifakla, sahte çek daTasuun duruşmasında Ptrnoa Adil Ataaı gr«koro Arkan Sa. 6 Sü. 8 d* mende ekseriyetlt T«nmi|l«rdır. Sahte çek davası ve Samed Ağaoğln HİKİMİ İBAN DAVASIN1N VE MAHKÛMU...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog