Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

MLJUE. BEKLEDİĞtNİZ AMERIKAN Ince «GOLD THIN» PAL fra» bıçaklan gelmlsÜr. 5 Adedlik pakett 75 Krı. Türkiye Umdm Vekffl: NATAN S BKZNAZt Marpuççular Barnatan han. Tel«fon: 21571. u m h uriy et KURUCUSU: YUNUS NADf A 1ma n RITAS yi Dikiş Makineleri arzedılmiştır. MemifoğVu Han Istanbul 26616 ^ memâfcaiımız servis arabamızlâ\bütüa >nadoluyu dolagmak 29 BBCTI fu sajı: 10.524 Talgrai rm mektub adresi: Cumhuriyet. tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 248 Tmleîoaiaı: Umumt Santral Numarası: 24298, Y a o İ»lerl: 24289 Matbaa: 24290 Salı 17 Rasım 1953 Mecliste dün 14 sözlü soru cevablandırıldı Başbakan Adnan Menderes, soru sahiblerinin iddialarına cevab vermek için sık sık kürsiye geldi Bazı C.H.P. li •illetvekillerile Başbakan arasında sert munakaşalar oldu. Orduda geçen hâdiseler hakkında ortaya atılan iddialar da gürültülerle karşılandı tğne ve Çuvaldız arem kanununda yapılacak değişiklige dair hazırlanan tasanmn bazı noktalannı tenkid etmiş, kuçük maaşlara nisbetle, büvük maaşlara Eski Başkan. WhHe hâdisesfaıi fazla zamlar teklif edilmesini membütün çıplakhğı ile anlatacak leket realitesine ve sosval adalet duvgulanna uygun buimadığımı New York 16 (R.) Eski Başgeçenlerde burada vaTmıstım. Bu kan Truman halen doğduğu memyazı basıldıklan bir kaç gün sonra, leket olan Independance'dadır ve maliye politikamızın idaresbıde kendısi oradan bu gece (Türkiyede sorum tasıyan bir sahsnetle erisabaha karşı) Amerikan milletıne rüştüm. Tenkidlerimde bana hak büyük bir radyo ve televizyon neşParis 16 (R.aa.) lngilter», veıtnedicİTii «n^ledi ve aşağı yukan riyatında hitab ederek White hâdiFransa ve Birleglk Amerika, dörtfu fikri savundusesini bütün çıplakhğı ile anlatalü bir konierans meselesi etrafında Biıyük maaçlı memur, bir devcak tır. Sovyet Ruayarun son notasını bulet «ektoriiniın basmda kendisinden Eski Başkanın Missouri've gitgün cevablandırmışlardır Bu üç İS bekledijimiz adamdır. Bovle bir meden evvel, Milll Emniyet (FBİ) batüı memleketın Moskovadaki büadam geniş bilsrili, tecrübeli. atılservisleri müdürü Hoower ile ><r yük elçileri cevabî notalan Sovyet gan. zeki ve çalıskan olmak gerekgdrüşme yaptığı da öğrenilmiştir. Dış tşleri Bakanlığına bugün tevdi tir. Her «sahaHa iş hacminin son dere Bazı çevrelerde hâkim kanaate etaüslerdir. ce genis.lediği memleketimizde bu göre, eski Başkan, White'in dığ»r gibi elemanların değeri günden gü Ârkan Sa. 6 Sü 8 de komünistleri avlamak için okse one artmakta. husuM sektör bunlan larak kullanıldığını ve huku*n"t nerede bulursa cazib tekliflerle ele servisinde bile bile muhafaza edilgeçirmeğe çalışmaktadır. Bu şartdiğini söyliyecektir. lar altında Barem kanununun dar Bermuda konferansına iştirak edecek olan ChurchOl, çerçevesi içinde hükumet büyük Arkan Sa. 6, Sü 8 d« Eisenhoırer •• Kiiçluklerle karşılaşmakta, hnsoal MUSADDIKIN MVHAKEMESİ İranın «aki Başbakanı Dr. Musaddıkın muhakemesine dün de devjjp» 1 * «*S j s v • t'ı lriüesse«ielerle rekabefr efl'BHfl'TB*» T!HînlîWr*î!S1t«rf*fcahkemenln vakmdm bir karara varman b«klenmektedir. Tukafrfakl '!Rî*'restra, gelmektedir. İhtısas sahibi mukem Muaaddık il« avukatı arasında c«r«jrmn tden kftdiseyi fdat«nnektedir. Eski Bagbakamn, avukabna hakamel bir umum miidüre d^'Ietten r«t tttiğini ve sonra da onu tokatUdıgını yazmıstık. •Idıçı maaşın tiç, dört. bes mblinl Ttte'nun nutkuntm böyle bir teklif eden firmalar görüvoruz. Bu toplanhya bnkân vereceği deçerli insanlar yavaş yavaş eHmizden kaçiyor. Onlan bir derecelöyleniyer ye kadar tatmin edemezsek glrişHB«lgrad 16 (a.a.) Siyast çevğimiz işleri yürütememek, devleti relerdt sanıldığına göre, bablı dipboşuna dönen bir kırtasiyedlik lomatlann dün gece Yugoslav Dıj çarkına benz*rm*mb tehlikesile tsl«ri Bakanı Koca Popoviç ile yap karşılaşmamız mukadderdlr. Bu gltğı gSrüsaeden sonra Trieste mebi şahsiyetlerden bir tanesi çekilselesine d»tr betll bir konieransın îki milletvekilinin de Uminin kanştığı bu dadiği zaman yerine koyacak ad«m derhal toplanması ihtianalleri artbulamiyoruz. Halbukl asağn derevaya dün 1 inci Ağuceza mahkemesinde bakıldı IZttftlT* cedeki memurlardan yana sıkmtıUsak, 16 (Şahab Balcaoğlu bildl Partisinln böylt blr ıkscrtyet tlde Digor taraftan, bu görüşme fle, mız yok. Kadroda 200 lira maaşlı riyor) Uşak il genel seçimlerinin etmia olman bazı çcvralvrd* haybir tek yer «çıldı mı 20 istekll çıDün 1 inci Ağır Ceza mahkeme Ben Taksimde bir apartımanda kat'l neticesi tasnif sonunda anla retle kaı^jilannuftır. Anoak, tumı Marejal Tito"nun pazar sabahı yapCumhnr Başkanımızin bu kıyor. Tasarmra fcazTrlanmastnda sinde ban tatımTnif künselerin de otururum. Ragıb Beyi kapıcılar aşılmıs bulunmakUdır. Buna göre da söylemek lâzundır ki, U|ak M tığı uzlaşıa beyanat arasmdaki yaziyaretinin şubat ayı başınbu mühim noktavt. 8n plâna almainin karıştığı bir davaya d.a.n sıtasile tanıdım. Bir gün bir çekten CÜ.P. U$ak merkezinde rt kaza çimlerinin tn büyük huıuiiyttini, kınlığm Isarct edilmekta v« Yugosda yapılması kararlaştınldı mi7in sebebi budur.» bahsedildi Amerikadan gelmış 2750 edibniştir. lardan Eşm«, Banaj, Ulubey v« Si Millet Partililerin Halk Partkmi lavyanın süratl» uzlastıncı bir bal çartsine varmak arzustmda olduğu 2750 dolar tutanndaki sahte bir dolarlık bir çeki 8800 liraya bozvaslıda ekseriyet temin cderek te desteklemeleri teakil etmlstir. Ankara 16 (a a) Kanada hüYukankl dfişfinceyi (• seMlde çekl Halk Sandığına bozduran ma dum. Bu çek Amerikada bir bankmydediimektedir. D. P. seçbnlerin iptaU içte çımi kazanmıstır. Demokrat Parti kumeti, Reisi Cumhurumuzu, Bircevablandırıyorum: Arkan Sa. 0, 9Ü. 7 de den tüccan Ragıb Uludağm sanık kadan diğer bankaya verilmişti. leşık Amerıkaya yapacağı seyahat yalnız Karahallı kazasmda ekserimüracaatte balundu Umumî olarak memurlann feçl vt Sandık müdür muavıni Fikret Parayı bir muamele karşılığı veryeti elde etmigtir. Netice ltibarilt Usak, 16 (Şahab Balcıoğlu tclefon esnasında, Kanadaya da resml bir mini hayat şartlarına göre ayarla Antın müdahil olarak bulundu medim Yalnız bu sırada arkadaşlar Uşak il genel meclisinin 12 sandal la bildiriyor) Demokrat Partl, mak başka, devlet icraatında vari ğu davada müdahil ju ifadeyi ver piyasada sahte çeklerin dol^ctıSını ziyarette bulunmaya, Ankaradaki yasının 11 1 Halkçılar tarafından ij il seçim kuruluna basvurarak Ubuyuk elçüeri vasıtasıle davet etie gören değerli elemanlan elden miştir: Arkası S. 6, Sü. 3 de gal edecektir. Bu netlee her sak seçlmlerinln lptallni lstemif bumiştır Reisi Cumhiirumuz bu nazikacırmamak gene başka bir mesene kadar büyük bir sürpriz tej lunmaktadır. Sebebi, ıeçmen kükâne daveti memnunıyetle kabul ledir. Bu iki meseleyi birbirine kakil etmemişse de gene de Halk Sa. 6. Sü. l de buyurmuşlardır. Zıyaretdn önümüznşbrmamah, bunlara ayn ayn çödekı şubat ayı başında yapılroası nıtn şekilleri aramalıdır. kararlastınlmıştır. Sayın Celâl Bajar, İktisad VeTüccann da işttrakfl» killijri zamanında, barem cetvelioln •ermayeli büyük Mr firket hantal kahplanna bağh kaldığımız karuîbcak ınüddetçe mill! ekonomimlzi rasyeH»y»ü ueuzlatmak fizar* B«hdtBel usullerle kalkındıramıyaeağımızı ytnin alacağı tedbirler mcvzuunda yakından görmüş. değerli memlekei Vali v* Belediye Baskanı dün k«nçocuklanndan gereği gibi faydaladisile konusan gazeteciler* ftt btnabilmemiz için bir takım isabetli yanarta bulunmustur: tedbirler öne sürmüştü. Dikkatle « İlgili tasarılarm kua mnan yurürlüğe konan bu tedbirlerin iyi zarfında kanunlasarak, tacirltrin neticelerini o zamanlar derhal görde iştirakile döner sermayeli bir msce başlamıştık. Ne çare ki, Beşirket kurubnaM için haoTİıklar fik Saydam hükumeti işbaşına gelBu hastalığa İspanya haric, dikten sonra Bayann kurduğu •Belediye SeyTÜsefer Müdürlüğü Mr. Pots Slovens cumartesi ve ilerlemiştir. Avrupada çöhret yapnus bir uAvrupada ve memleketitarafından sehrimize davet edilen pazar günleri şehir trafıği üzerinde saslar bozuldu. Barem cetveli kaAmerikalı seyrüsefer uzmanı Mr. incelemeler yapmıştır. İlk inübala muml mağazalar mütehassısı yakın yıdsız şartsız bir kışla disiplini gibi mizde ilk defa tesadüf Banka erkânı ve davetliler Pots Slovens evvelki gün şehrimıze nnın müsbet oldiığunu belirtmekte zamanda Ticaret Bakanlığının datekrar başımızın tacı edildi. tküedüdi muessese kapısı bnünde gelmiş ve mütehassısın riyaset e Arkası Sa. 6, Sü. 7 de vetlisi olarak şehrimize gelecektir.» sadi devlet sektörü o tarihten itideceği turs çalısmalanna dünden baren bizde aksamağa başlamışür. Umumiyetle ncak memleketleritibaren 26 seyrüsefer polısimizın Bunu diizeltmek, yani devlet hizde görülen (Fıleriasis) hastah|ı îsiştirakile başlanmıstır. metinde i} jörecek ytiksek deferpanya haric, Avrupada ve memleleri devlete mal etmek için yenl ketimizde ilk defa bir kaç gün tedbirlere şiddetle ibtiyac duyanönce, muayene edilmekte olan bir lardanız. Bu tedbirlerin ise ancak hasta üzerinde müşahede edilmiştir. barem dışı yollarda aranabileceğine Hastalık, bevliye mütehassısı doinamyoruzçent doktor thsan Günalp ve bakMemurlannuzm geçimini bugünYeni kurulmuş bulunan Türk terioloğ doktor îlhami Üskan tara Ekspree Bankası dün »aat 10 da kii havat şartlanna göre ayarlamak j Arkoat S 6. Su 3 de seçkin bir halk kütlesi huzurile «bahsine gelince, bu bambajka bir | konudur. Bu hususta saym maliye. çUmıstır. cimizin (kiiçük memur çekiltrse Giselcrin önündeki kordcli Vali yerine on istekli çıkıyor. Onlara ne ! Arkası Sa 6 Sü 2 de Yefada hava^azmdan zehirlenip den fazla zam yapahm?) tarzmdaki düşüncesinl de sosyal adalet prenölenlerin bir kasda kurban •iplerine uygnn bulmadığvmızı töygtrtikleri anlasıHı lemeliyiz. Bizde henüz sendikalar Bir müddet evvel Vefada cereyenidir. Memurlarımızuı gendika yan eden bir ölüm hâdisesinin bam kurma haklan henüz tanınmamışbaşka bir mahiyet aldığuu bildirtır.. Grev hakkı ise memleketimizMütehassıslar buradakl petrol miçtik. Odalannda ölü bulunan de yasaktır. Bu saıtlar altında ticİzmir 16 (Telefonla) Ankara Sabriye Enoy, kan Hayriye Sütsudamannın Türkiyenin ihtiyacını retlerin tayini ne arz ve taleb ka j dan Izmire geceleyin vazift uçuşu rup, Hikmet ve kocası Ahmed Sütkarsıhyacak derecede zengin nununa, ne de karşılıkü müzakere ' yapan iki ask«rl uçağımıı sat 22.50 şurupun yan duvardan uzablan bir •lduğunu söylüyorlar Te mücadelelere bağlıdır. Ücretleri. de »iddetli hava muhalefeti yüzün borudan verilen havagazi ile zehirvatandaşuı geçim imkânmı gözöniin Sov>etlerin eski Ankara Büyiik Elçilerinden Vinogradoff, 1945 yıhnda Malatya, 16 (Telefonla) Şeh den Kemalpajaya mecburl iniş yap lendikleri anlaşılmıştı. Bu işi komde tutarak devlet kontrol edeceko zamanki İngiltere Büyük Elçisile birükte bir snarede rımize bağh Adıyaman ve Kâhta mışlardır. Uçaklann her ikisi de şulardan Mehmed Dilsizin kavgah tir. Devlet. kendi hizmetinde kulNewYork 16 (R) 1942 yılın nında verdiği beyanatta, Ruslann arasmdaki blr mıntakada zengin salimen yere kotımağa muvaffak bulunduğu kumşusu Hikmetten inlandığı memurların maaşını tayin da Turkiyeye ıltica eden Sovyet Turk basmına nüfuz etmek için petrol damarlan bulunduğunu bil olmuşlardır. tikam gayesile yaptığı tesbit edilederken bu bakımdan elbette çok basın ataşesi Ismail Gusseynovıç giriştıkleri teşebbüslere iîaret et dirmistim. Bu mevzuda ilgililerden Pilotlara birşey olmamıştır. U miş ve dün yapılan sorgusunu mudaha hassas, çok daha âdil olmaya Ahmedof Bırleşık Amerıka âyan miş ve şu izahaü vermiştir: elde ettiğim malumau bildiriyorum: çaklarda ufak tef«k hasar olduğu teakıb Ahmed tevkif edilerek Cey mecburdar NADİK NADİ meclisinin güvenlik lcomitesi huzuaaevine gönderilmi§tir. Arkast Sa. 6, Sü. 6 da bildirilmektedir. Arkan Sa. 6, Sü. 6 da ELLEB V£ AVAKI.A» Ankar», 16 (Telefonla) Malatya milletvekili Hıkmet Fırat (CH.P.) nln Besni kaymakamı ve jandanna komutanı h»Hp"daki önergesı Meclisin bugünkü içtimaında hararetli görüşmelere yol açtı Soruyu cevablandıran İç Isleri Bakanı Etem Menderes, Besi kaymakamının Çataltepe köyü muhtannın usulsüz hareketienni tesbit ettiğinden işine son verdiğinl. kaymakamın ban hâdiseler karşuında başks jrere nakledıldiğıni. jandarma korautanının da mahkeme kararile mahkum edilip ordudan ihraç olunduğunu anlattı. Soru sahibi, dokuz ay önce verdiği önergesinin bugün cevablandınldığını söyliyerek, buna son verflmesini istedı. Meclisin bu gibi fcaller kflnşjfiinda müsamî/ıa etmemesini söyledi. Hıkmet Fırat, Besni kaymakamının muhtan nasıl dovdügünü; vazifesıni ne şekilde kötüye kullandığını uzun uzun anlatırken bir ar» Arkasi Sa b Su 4 it Truman'm mukabil darbesi Batılılann Rusyaya dün verdikleri cevab Dörtler koıtferansı için teşebbüsüıt bundan sonra Moskovadan gelmesi beklenecek Evvelki gun (pazar günü) aziz Ataturkün ebedî istirahatgâhı (AnıtKabir) SOMO Ankarsiı tvafandao ziyaret edibniştir. Resim, bu manzarayı tesbit edijor. Piyasada alâka uyandıran Celâl Bayar sahte çek dâvası Kanadayı da ziyaret edecek Uşahtahi seçtmtn Trieste için beşli konferans ihtimali arttı kat'î neticesi 12 üyelikten 11 inin (Cumhuriyet Halk Partisi) adayları tarafından kazamldığı bildiriliyor Türkiyede Sovyet a j a n l a r ı n ı n Şehrimizde bir oynadıkları rol ((filariasis)) "Basın ataşesi» adı altında vazite gördnkten soara hörriyeti seçen Ahmedoff'on ifşaatı Sivil seyrüsefer ckipieri faaliyettc Yapılan kontrollar neticesinde 63 soför cezalandırıldı Pahalılıkla mücadele vak'ası görüldü Tttrk Ekspres Bankası dün Meçhul kalan açıldı bîr cinayet aydmlandı yapılan petrol İzmirde dün gece mecburî iniş yapan iki aramaları askerî uçağımız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog