Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

u m h u ri yet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ 10 *Î2^ L O K^TEN İPLİK PATRON PAFTA 6 parçalı 437 ÇIKTI. Telgral ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Teıefonlar : ümuml Santrai Numaras : 24298, Vao İfleri: 8438». Matbaa: 24290 Pazartesi 16 Kasım 1953 Köylüye mesken kredisi İkrazların yizde 3 faizle yapılacağı bildiriliyor Ankara 15 (Telefonla) Köylüye mesken, depo ve samanlık yapabilmesi için kredi açılması hükumetçe karara bağlanmıştı. Ziraat Bankasında bu mevzudaki hazırlık lar ilerlemiştır. Bankanın, köylü vatandaşlara açacağı mesken kredi sıne tahsıs edılmek üzere tahviller çıkarması derpıs edüiyor. Ikrazlar yüzde 3 faizle yapılacaktır Uşakta dün yapılan Belediye seçimleri Son alınan neticeler Halk Partisinin ileride olduğunu gösteriyor Uşak 15 (Şahab Balcıoğlu bildiriyor) Ujak seçimleri bugün sinirli bir hava içinde başlamıştır. İştirak nisbeti düşuk olmustur. Binlerce vatandaş da kütüklerde isimlerini bulamadıklan için oylannı kullanamadan dönmüşlerdir. Bazı sand;klarda seçmenler, kendilerine verilen zarflann içinde 1950 seçimlerıne aid oy puslalanna rastlamışlardır. Durumdan ilgililer haberdar edilmişlerdir. Arkası Sa. 6, Sü. 7 de Trieste meselesine dair Tito'nun yeni bir nutku I Triestede yapılan son earpışmalard&n blr göriinüs, Pahalılığa karşı tedbirler Dün şehrimize gelen Ticaret Bakanı Vali ile görüştü. hafta içinde Ticaret Odasında bir toplanü yapılacak Kat'î ve resmî neticeler bugün belli olacah. İstirak nispeti höylerde yüzde 30 u geçmedi Trieste için harbetniyeceğiz diyen Maresal, bn toprakların adilâne bir şekilde taksiminin tek hal çaresi oldnğunu söyledi Sanayileşme hamlemizde mes'ud bir adım Ticaret ve Ekonomi Bakanı Fetni Çelikbaş dün sabahki ekspresle An karadan şehrımize gelmiştir. Bakan öğleden sonra Vali ve Belediye Reisi ile şehrimizi ilgilendiren iktisadî meseleler etrafında uzun bir gorüşme yapmıştır. Bu gorüşme sırasında, umuml mağazalar, tanzim satışları, etiket meselesi bahis konusu olmuştur. Fethi Çelikoaş tstanbulda bir hafta kalacaktır. Bu müddet zarfında, Bakan ilgılilerle temas edeBelgrad, 15 (a a ) Burada nı kopanp almak ıstıyor a rek, hayat pahalılığını önlemek üseçün kampanyası devresini kaSerbest Trieste topraklarında zere aknacak krediler etrafında ^spabrken 200.000 kisinin önünde plebisit yapılması tasansma kartışareler yapacaktır. Gorüşmeler DJ>. söylediği bir mrtukta Mareşal şı bir kere daha muhalefet eden sırasında dış ticaret rejirainin tatTito ezcümle demiştir ki: Yugoslav Cumhur Başkanı Tri bikmda görülen aksaklıkların da cttalya Başbakam Pella ol este şehri ile serbest toprakların mevzuu bahsedüeceğı tahmın xhlduğundan daha kurnaz görün geri kalan kısmı arasında bir tef mektedır. mek istiyor ve Trieste'deki 250 rik yapmak lâzımgeldiğini söyleHafta içinde Ticaret ve Ekonomi bia Italyan (ayesinde Yugoslav miş, bundan sonra YugoslavyaBakanmuı rıyasctınde Vilâyette ve topraklarının büyük bir kısmı Arkası Sa 6 Sü 1 d e Ticaret Odasında birer toplanü yapılacaktır. SON DAKİKA Uşak 16 (Balcıoğhı 1.30 da yıldınmla bildinyor) Gece yarı, sından sonra saat 1.30 da aldığım l soo rakamlara göre C. H. partisi ileri bir duruma geçmiştir. C. H P. merkeı ilçe, Eşme ve Sıvaslıda secımlen kazanmış gıb dir. Buna gore 12 uyelikten 8 ını sağlamaktadır. lilet dün Büyukadada yaptıklan toplantıda bolunanlar (sağda), Başkanı Ühami Sancar konuşurken (solda). lilerin toplantısında D gnmıza motör asn Aemek hiç de yanhş olmaz. 1885 de icad edilNecmi Ateş, Nihad Erime cevab vererek: «Biz hürriyetin diği tarihtenberi motör, karada, Aeüstüne şal örtmek arzu ve imanını taşunıyoruz» dedi nizde, havada; her yerde ve her işte medeniyetin ve medenl insaAmerikamn pasif savunma 1938 senesmde ıktıdan ele D. P Adalar ılçesinin tertib etti Yani mn emrinde ve hizmetindedir. uzmanlanndan biri halka ği sıyasi toplantı dün saat 15 de alan C. H P. lıler kendüerinin inMemleketimlzde de motör sayısı ihtarda bghındu günden güne artan bir enerji vaBüyükada iskele meydanındakı kılâblardan uzaklaştıklarmı nasü Washington 15 (a a.) Pasif sa Leydi sıtası olmuştur. Otomobil, kamyon, gazınosunda yapılmıştır. unuttular, onlar Atatürkün paravunma uzmanlanndan Dr. Thomas Hatıblerin konuşmasmı kalabalık lardan ve her taraftan resimleritraktör, gemi, uçak, elektrik sanAlphin ile albay Jaraes Efandorf bir halk kütlesı takib etmıstır. trah, fabrika, atolye, hulâsa her ni kaldırdılar, hattâ onun kurdün akşam beyanatta bulunarak yerde binlerte ve binlerle motnr partiden bıle resmini Adalar ılçe başkanı Afif Şakir, duğu Amerikan halkını bir zehırlı gazin Şehir Meclisi üyelerınden Hayrı kaldırdılar, soranîara da resmin çalışryor. Fakat bütün bu motörieri mevcudiyetinden resmen haberdar Taşkın ve Ertuğrul Adalıdan son kendi kendine duştüğünü, dışandan ithal ediyoruz. Her yıl onun etmişlerdir Uzmanlann ileri sürmilyonlarca Uralık kıymetli mal ve ra bir hitabede bulunan D. P ü için depoya kaldırdıklannı söyledidüklerine göre, sinir merkezlerini döviz, motör için dışan akıyor. Başkanı Necmı Ateş ercümle şun ler, bu insanlar ınkılâblara hürtahrib eden bu gaz ar sayıda düşMeraleketimizde bir tek motör fabmet eden bir partıye iftıra etmeklan sdylemıştir: Tahran 15 (AP a A.) Eski Avukatlar aynı zamanda mü j man uçaklan tarafından Amerikarikası vardır; o da henüz iktisadî « Malatya ocağının açılması do tedirler. Biz vatandaş hürnyetıne, Başbakanın yargüanmasma bugün ekkılleraıın muhakemeleri için mn her tarafına müessir surette bir varlık olmaktan liyade bir molayısıle Nıhad Erim ınkılâblara bağh vicdan hürriyetine, dın hürriyetine ?ayılabilir. tör imal mektebi halindedir. Böy devam edilmiştir. Gerek Musad Şahın emrı bulunmasınm zaruri ol Arfcası Sa 6. Sü. 3 te dık'm gerekse General Hiahi'cin duğunu, böyle bir emrin de mevIki uzman ve diğer kimya harbi lık gostermedığimizi ifade etmiştirle olmasına rağmen havaordumuz Arkası S 6. Sü. 3 de için yapılacak 160 talim uçağının avukatları askerî mahkemenm salâ cud olmadığını ileri sürmüşlerdir. hiyetsizliğini ileri sürmüşlerdir. Arkası Sa. 6. Sü 2 de motörlerini yapacakbr. Motör ithalâtçılarrnın bütün Iddialanna rağmen memleketimizde motör yapılabilir ve yapılmaktadır da. Mesele şimdi seri halinde motör yapacak fabrikalar kurmaktadır. Traktör motörü, kamyon m»törü ve deniz motörü yapacak fabrikalara ihtiyacımız aşikârdır. Bes ay kadar evvel, bir Alman firması Ekonomi ve Ticaret Bakan Müsabakalann dördü serbest bğına müracaat ederek memleketidördü de grekoromen mizde bir traktör fabrikası kunnak oktrak yapıldı Ankara 15 (Telefonla) Yugos jekilde halledileceği umuluyor. Yu istemişti. Traktör demek motör deYunan Kralının Amerikada mek olduğu için, bn fabrikada trakEskilruna (İsveç) 15 (a.a.) Bu lavyadaki Türk mallannın tasfiyesi goslavyada mal ve mülkleri buluçekilmiş bir resml tör motörü de yapıiacakO. Hükugün Eskiltuna şehrinde yapılan gü muameleleri için bir karma komis nan vatandaşlar namına bazı heKahire, 15 (a.a.) Mısır Cum alınmıg olan bir nota göndererek. met, bu teklifi müsaid karşılamış ve reş müsabakalannı Turk takımı 71 yonun yakın zamanda Belgradda yetler de şehrimize gelerek Dış İşSudandaki İngiliz idarecilerinin Sufirmanm mümessilleri ile alâkabJar hurreisi General Necib bugün Sukazanmıştır. Müsabakalann bir kıs faaliyete geçeceği anlaşılmaktadır. leri Bakanlığı ile temaslarda buihlâllerini danın İngiliz Valisi Sir Jlobert dan seçim hürriyetini arasında temaslar başlamıştı. Bn temı serbest, bir kısmı da GrekoRo Dış İşleri Bakanlığmda bu mevzu lunmaktadırlar. Bu arada Istanbul Arkası Sa. 6, Sü 2 de Musaddıkm son bir resmi maslar ve müzakereler müspet şe Owe'a şiddetli bir dille kaleme men olarak cereyan etmiştir. Ne da hazırhklara devam edilmektedir. dan bir heyetin de gelerek bu tasBu işin iki tarafi memnun»edecek fiye işi etrafındaki temennilerini kilde neticelenmiş ve Alman firticeler şöyledir: ması ile müştereken bir traktör Serbest: Ibrahim Zengm ittiiak ve alâkadarlan mağdur etmiyecek bildireceği haber veriliyor. fabrikası knrulması kararlaşünlmışla, Bekir Büke 2,45 dakikada tuştır. Bu ay içinde firmanm teknisNureddin Zafer 1,10 dakikada yenlerinden müteşekkil bes kişilik Arkası Sa. 6 Sü. 8 de bir heyetin memleketimize gelmesi Amerikada konuşan Kral Paul beklenmektedir. Konya veya Aiki memleket arasındaki dostluğu <Jana bölgelerinden birinde kurnlyeniden övdü ması düşünülen fabrika, 1954 yıh Los Angeles 15 (A.P.) Yunan sonunda faaliyete gecebilecek ve senede ortalama 45005000 traktör Dün Midhatpaşa stadmda oyna muştur. Bu ekibe mensub meınur Kral ve Kraliçesi dün bir Amerive bunlara yetecek kadar yedek nan Fenerbahçe • Vefa maçı bilet. lar, fahiş fiatia bilet satan 92 ka kan futbol maçını seyTetmişlerdir. parçayı Ihmal edebilecektir. Gemilerdeki personel, yabancı lerinin karaborsaya duştüğünü ha. raborsaa yakalayarak ellerindeki Maç 1932 olimpiyadlannın cereyan Diğer taraftan geçeo yaz gazelimanlarda işlerini ber alan Emniyet Müdürlüğü der bıletleri müsadere etmiştir. Bunlar ettiği stadyomda yapılmıştır Kral, Arkası S 6. Sü. 3 de telere intikal eden diğer bir haberbırakamıyacaklar hal harekete geçerek bir ekip kur. hakkında takıbata başlanmıştırde de, üç Avusturya motör fabrikasuun. İzmirde, Ege bölgesi serAnkara, 15 (Anka) Deniz işnayedarlarile müştereken motörleçilerinin de iş kanunu ve analık, rile beraber bir traktör ve kamyon hastahk sigortalanndan faydalanyapacak fabrika kunnak teklifinde malannı temin eden bir kanun tabulunduğu ve bu teklifin çok müsansı hazırlannuştır. Tasarı ile 500 said karşılandığı bildirilmişti. Fakat gros tonilâtodan fazla büyüklükte bu güzel haberin arkası gelmedi. olan bütün gemiler bu kanuna tâbi olacak ve gemi armatörleri, kapTraktör ve kamyon ile bunlann tan, çarkçı, tayfa, lostromo ve diyedek parçalan, memlekette pek Arkası Sa. 3, Sü. S te çok alıcısı buhınan vasıtalar olduğuna göre bunlan imal edecek fabrikalann işsiz kalmıyacaklanna ve konolan sermayeye de kâr getireceklerhıe şüphe yoktur. Denız raotörleri ve yedek parcaları imal eden bir fabrika için de memleketimizde genis bir paza^ mevcuridur. Malatya 15 (Telefonla) ÖğrenGeçen sene yapılan bir hesaba gödiğime göre Adıyamanla Kahta kare Türkiye sularında işliyen yelzası arasındaki Ağvandık köyünde kenli motörler takriben 50.000 toıı zengin bir petrol daman bulunmuş tutanndadır. Kıyılarımız irasında , tur. Adıyaman kaymakamı ile Beüç buyuklerın Berrauda konferansı bajUyor Gazeulac CUMHURtYET Dun yapılan lig maçlarında Fenerbahçe Vefayı 20 mağlub etmiştir. Resim, Burhanın attığı ikinci go ı lediye Baskanı bu hususta ilgililer«BEKLE, KIZEM BEKLE, BAHTIN 1 le temaslarda bulunmaktadırlar. Arkası Sa. 6, Sü. 5 de lü gostermektedir. (Maçıa tafsılâtüe diğer »por haber lerımizi 4 üncü sahifemizde bulacaksııuz.) ' Musaddık mahkemede yeniden bir kalb krizi geçirdi Eski Başbakamn itirazı reddedildi ve dııruşmasına dün de askerî mahkemede devam olundo Zehirli gaz fiarblne karşı tedbirler Siyasî partilerin dttnkti toplantıları Fasta dıırıınt karışık Paria 15 (aa.) Fasta yeni bir •iyast tethiş havası hüküm sürmekte ve Fransız çevrelerinde Faslı milliyetçi müfritlerin Fransız idaresine karşı gıriştikleri mücadelede muvaffakıyetler kaydettiği endişe ve telâşını doğurmuşrur. Fransızca çıkan gündelik tLe Courrier du Marocc» gazetesi, şiddet hareket ve faaliyetlerinin kanun dışı edilen istiklâl partisi müf Arkası Sa. 6. Sü. 7 de Mısır, İngîltereye dün şiddetli bir nota verdi Notada, Südanda İngilizlerin seçim hürriyetini ihlâl ettikleri bildirildi İsveçte dütıkü güreşleri 71 mallarınm tasfiyesi kazandık Karna Komisyonun yakında Belgradda faaliyete geçeceği bildiriliyor Yugoslavyadald Türk Fenerbahçe, Vefayı 20 mağlub etti Gemi personeli için yeni bir tasarı Dün 92 maç bileti karaborsacısı yakalandı Yunan Kralının Türkiyeye dair yeni demeci Kâhta civarında petrol bnlundu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog