Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Gulliverin YolculukUrı Varlık Yajnnevi Türk ve Dünya klisiklerinden sonra bir de Çocuk Klâsikleri serisine başlamıgtu. En temiz tercüıneler, kusursuz bir baskı ve bol resimlerle her cüd bir şaheserdir. Bu serinin üçüncu sayısı olarak Gulliver'm Yolculoklan çıkmjştır. Daha önce çıkanlar: Ta Güzel Dünya Masallan ile Pinokyo'dur. Her kitab bir lira. umhuriyet K U R U C U S U l Y U N U S NADİ İi , uhayatın zifaf gecesinden ihtiyarlık sonuna kadar sıhhatli bir şetdfe devam ettirilmesi için neler yapmak, dikkat etmek gerektiğini tafsilâtlı bfcii{ekilde anlatan bu çok değerli eser ASUK 29 onen yıl sayı: 10.522 TvlgraJ *» mektub adresi: Cumhuriyet. tstanbol Posta Kutusu: îstanbul No 246 : Omuml Saatral Mumara»: 24298. Xaa İaleri: 24289. Matbaa; 24290 Pazar 15 Kasım 1953 Çıktı! 130 sahife, 1 Iira Türk İtalyan Görüşmeleri Dün Bitti İtalyan Başbakanı maiyetile birlikte dün gece hususî uçağı ile Ankaradan doğruca Romaya hareket etti Başbakan Pella, hareketinden önce bir basın toplantısı yaparak görüşülen meseleleri açıkladı ve suallere cevab verdi, Adnan Menderes de İtalyan gazetecilerini kabııl etti Nenderesin Nasıl İtalyanlara Seçim? mesajı «Müşterek menfaatlere dayanan münasebetlerimizin daima gittikçe kuvvetlenmesi mukadderdir» Ankarada neşredilen teblig Eski Başkan Truman, hakkında ileri sürülen ithamlan basın konferansında reddederken imdiki seçim kanonnnnn nasü ve ne sartlar altmda hanrlandığım hatırlıyorsunuzdur. 1946 temmuzunda oyıanan komedya yurd içinde kimseyi aldatamamıştı. Politikaya uzak yaşıyan en kendi ha linde vatandaşlar bile 1946 seçiralerinin büyiik bir sahne oyunundan başka bir s.ey olmadığun gözlerils görmüs,çesine biliyorlardi. O zamanki seçim kanvnn zaten bu maksadla kaleme ahıımış gibiydi. DUriist seçimlerin temeli sayılan (gizli oy, açık sayım) prensipi tersine çevTİlmiş, (açık oy, gizli s«yıın) şekline sokulmuştu. Neticeler ilân edildikten sorra, herhangi bir şikâyete karşı bnnlann kontrolunu sağlamağa yarayacak bütün httkânlar ortadan kaldınlmıştı. Halfc Partlsini kazandırmak için genif olçüde harcanan gayrctler sonunda Büyük Mîllet Meclislaln meşnıluğu ancak kanun zorile savunulabilir eldu. O Medis, kendi meşruluğunu şüpheye düşürücü yayınlan yasak etmekle işe başladı. Böylece, millî hakfaniyetin temsilcisi durumunda olması gereken en yüksek devlet organınuz, bn hakimiyete karşı sanki meydan oknyordu. Bu, tuhai oldufn kadar anonnal hal yüzünden hem siyasi hayatımız, hem de Halk Partisi büyük zararlara uğradı. Bir yandan memlekette hürriyet şartlaruu korur görünürken öteyandan zorla iktidarda kalmağa kalkışmak, realite ile nzlaştırılması mümkün bir politika değildi ve olamazdı. Halk efkânnm ağır baskısı altında C. H. P. idaresi nihayet doğrn dürüst bir seçim kanununu yürürlUğe koymak gerektiğini anladı. Değerli huknkçulanmmn aylarca çalışarak hazırladığı bir proje Büyük Millet Meclisine sunuldu. Truman mükabil taarruza geçiyor Eski Başkanın televizyon ve radyo neşriyatı merakla bekleniyor Truman'da olduğu ve eski Başkanın muazzam bir televizyon ve rad yo için hazırlandığı bildirilmektedir. Bazı çevrelere göre, eski Başka Arkası S. 6, Sü. 3 de Eisenhover'in. Kremline verdiği cevab Ottawayı ziyaretinde konuşan Başkari' son Sovyet notasımn küstah bir eda taşıdığıru söyledi Ottowa, 14 (a.a) Başbakan Eisenhower. bugün Kanada :n?clisinde verdiği demeçte, Amerikanın dünya banşını sağlıyacak her türü çareleri araştırmak azmini yeni Arfcası Sa. 6. Sü. 6 de EvveDü gece İtalya sefaretinde verilen ziyalette Ankara 14 (a.a.) Başbakan Adnan. Menderes, bu akşam İtalya Başbakan ve Dış İşleri Bakanile beraberindeki zevatı ve gazetecilei götüren hususî İtalyan uçağmın hareketinden evvel, Etimesud hava Washington 14 (Nafena.a.) alanının salonunda, Ekselâns Pel Cumhuriyetçi parti içinde gayet la'ya refakat etmekte olan İtalyan ciddl bir buhran patlak verdiği ve Arkası Sa. 6, Sü. 4 te şimdi iktidar partisi idarecilerinin Ekselâns Pella, Leylâ Gencer ile görüşürken bunu önlemeğe çalıştıklan bildiriîAnkara 14 (Telefonla) Misafir mektedir. Şimdi taamız sırasının İtalyan Başvekili Pella ile Başba| kanlıkta görüşmelere bugün 10,30 •da yapılan toplantı ile devam edilmiştir. Toplantı iki saat «ünaüs ve sonunda hazırlanan bhr tabliğ b«sma verilmiştir. Misafir Başbakan bu akşam saat 20 de Etimesgud hava meydanından hususî uçağı ile Romaya Işletmeler Bakanı, piyasanm | hareket etmiştir. Ekselâns Pella mutavassıtlardan kurtanlması jmeydanda Başbakan, Dış Işieri Baiçjp yeni tedbirler alındığını Arkası Sa. 6. Sü 4 ta söyledi Sümerbankın yünlü ve pamuklu satışları Rusyadaki azmhkları Bir İngiliz diplomatı, Merked Asyada istiklâl aşkının katiyen sönmediğini bildiriyor Londra 14 (Nafen) İngilterenin Kran körfezindeki protektolannda uzun müddet hizmet etmiş olan Sir Olaf Caroe «Sovyet İmparatorluğu» isminde yeni bir kitab neşretmiştir. Bu kitabın mühim bir kısmı Sov Arkası S. 6. Sü. 3 de İtalyan sefaretindeki ziyafette Ekselâns Pella, Başbakan Adnan Menderes ve refikası (Herşeye rağmen iktidar) tarafbsı bazı aşm politikacılar (ne kopanrsak kârdır) düşüncesile gerçi tasanyı zedelemeğe çalışıyorlardı. Bununla berâber tasan oy hırsızlığını büyük ölçüde ortadan kaldıran bir seçim düzeni halinde kanunlaştı. İmdi, SnümUzdeki seçimler bu kanun hükümlerine uyularak yapılacağma göre acaba 1946 yılında memleketi temelinden sarsan facialann tekrarlanmasına hnkân var nudır? Bu soruvu ortaya atmamıza sebeb, bazı muhalefet çevrelerinin yeni iktidara bn cepheden hücnma geçmeleridir. Demokratik gelişmemizin durdurulduçnnu, hattâ geriye doğrn sürüklendiğjni iddia eden bn çevrelerin böyle bir muhakeme yüriitmeleri tabiidir. Demokrat Par ti hükumetini memleketteki hürrf. yet şartlannı beğenmez gösterdikten sonra ayru hükumetin dürüst seçimlere razı olacağım kabnl etmek, elbette birinci iddiayı snya düşüren bir mantık sakatlığı olurdu. Bu itibarla aşın muhalefet çevrelerinin önümüzdeki seçimleTe, eldeki kanuna rağmen süphe ile bakmalannı olağan saymalıyızdır. Bu bir savaş taktiğidir. Fakat muhalefetin taktiği başan Jle yürümek için, memleket efkânm aşın iddialara inandırmak gerektir. Bn da gazete yazılarile değil, sokakta geçen, hayaüımza kanşan olaylarla mümkündür. 1946 yılında gazeteler Büyük Millet Meclisinin düzme bir Meclis oldueunu yazamadıkları halde, millet o zamanki iktidarı kendi temsilcisi olarak tanımamakta sonuna kadar ayak diredi. Çünkü eski hükumet snhiden halkın iradesini dinlememiş, seçim netioelerini işine geldiği gibi değiştirmiştir. Şimdiki iktidar böyle bir oynna pirişebilir mi ve bundftn ken''\ hesabına bir başan umabilir mi? Biz bn ibtimallerin ikisini de mümkün görmiyenlerdeniz. Bir defa, yürürlükteki Secirn Kannnu üzerinde hileye başvurmak '"116 şartlanna nisbetle çok daha zordur. Oylann ?• v»»:l>Ii!'i ve her tiirlii »• ' kontrol imkânından HTÎ>V olarak NAPİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. S te italyan Başbakanının diinkü basın toplantısı r Pella, Türk devlet adamlarile doğubatı münasebetlerini, Atlantik Paktının takviyesini, Trieste mesele«mi, Arnavudluğun ve Ortaşarkın durumunu gözden geçirdiklerini açıkladı Ankara, 14 (Telefonla) İtalya Başbakanı Ekselâns Pella Türk İtalyan müzakereleri hakkındaki intibalannı bugün yerli, yabancı 50 den fazla gazeteciye anlattıttalya sefareti salonunda tertib edilen basm toplantısı saat 16 da Pella tarafmdan resmî tebliğin okunmasile açıldı. İtalyan devlet adamı tebliği yomınlarken Ankaradaki temas ve ziyaretlerinin üzerinde yarattığı hisleri de memnunlukla ve açıkça ifade etti. Bu arada Başbakan Adnan Menderese karşı duyduğu hayranhğı da bilhassa belirtti. Pella tebliği okuduktan sonra dedi ki: « Müzakereler tam bir dostluk ve sempati havası içinde cere Arkası Sa. 6. Sü. I d« Isveçte dün geceki gttreşler Antonson'un memleketi o>an şehirde yapılan hususî müsabakalan 62 kazandık Eskilstuna 14 (a.a. Hususî muhabirimizden) İsveçlilerin meşhur ağır siklet güreşçisi Antonsonun memleketi olan bu şehirde, bugünkü müsabakalara iştirak e den dört güreşçimizi çok samimî bir şekilde karşıladı. Arkası Sa. 6. Sü. 2 de Ankara 14 (Telefonla) Sümerbankın yün ipliği, yütılü ve pamuklu dokuma satışları iie alâkah yeni tedbirler hakkmda Işletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı bazı açıklamalarda bulunmuştur. Yırcalı mensucat imalâtının geçen yıllara nazaran Arkası Sa. 6, Sü. 4 te NewYork sokaklannda kadın döğen asker kaçağı Türk genci Dünkü toplaabya ellerinde levhalarla iştirak eden CJLP. liler Doktorlann dilekleri Türk Tabibler Birliğinin ikinci büyük kongresinde bir çok temenniler ileri sürüldü Türk Tabibler Birliğinin 2. büyük kongresinde, merkez konseyin üzerinde çalışması istenen mevzulardan bazıları şu şekilde tesbit edilmiştir. Arkast Sa. 6. Sü. 5 de Beyazıdda dünkü C.H.P. toplantısı «Malatya Ocağı» nm açılışı münasebetile tertiblenen toplantıda Nihad Elrim de konuştu C. H. P. Beyazıd üçesine . bağlı Törene, parüliler ellerinde bayolarak kurulan Malatya ocağmın raklar ve «Gururlanma Bay Menaçılışı dün saat 15 de Beyazıd Diken deres, senden büyük millet var», Hanrnda yapılmıştır. Arkası Sa. 6, Sü. 6 da f HâkMi Namzedleri Kar'alanaı Çektiler Muvaffak Aymen ve Barbara Luna Bundan beş gün evvel, NewYork'ta Muvaffak Aymen adırda 23 yaşında bir Türk gemicisinin sokakta kadın dövmek suçu ile tevkif edildiğini bildirmiştik New Yorktaki Türk konsolosluğu da o Arkası S. 6, Sü. 3 de G. Saray Âdaleti maglub etti Tamnnış bi verem uzmanı geldi Prof. Frederic Heal şehrimizde müteaddid konieranslar verecek Profesör Frederic Heaf Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı ile İngiliz Kültür Heyetinin müşterek daveîlisi olarak bu akşam saat 21.05 te bir BEA uçağile şehrimize gelecekDün y.pılp.n Galatısaıay Adalet ma;ını 4 3 Galatasaray kazanmıştır. Yukarıdaki resim, Galatatır. | saraym 4 üncü golünü göstermektedir. (Maçın tafsilâtile diğer spor kaberlerimiai• 4 üncü ^hifomi^ri^ ] Adalet Bakanı Şevki Çijekdağ, yeni hâkimlerimize hitab ederken Mm 1 (Yazın 6 ncı sahijemızde) Arkası Sa. 6, Sü. 2 de İ lacaksınız,)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog