Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Müstesna bir zevk ve sanat eseri olan CONSTANTIN saatlerinin güzel modelleri mevcuddur. Satıs yeri: ARLON Saat Mağazası Eminönü meydanı No. 14. u m h u ri yet K U R U C U S U I Y U N U S NADİ Tarihte Ermspîler ve Ermeni w«etesi ES AD Beyoğlunda Berkalp Kitab* 29 uncn yıl sayı: 10.B21 Tclgnf *• mâctnb adresi: Cumhuriyet. tstaabul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 : Umuml Saatral N u m a n a : 24298. Yas İfleri: 24289. Matbatu 24290 Cumartesi 14 Kasım 1953 Teklifin akademik Samimî bir hava içinde cereyan eden müzakereler sırasında Eaydasızdır, diyen Devlet Bakanı vak'a gösterilmesini taleb etti Mecliste irtica mevmu Ankarada Türk Italyan sözlü soruya cevab görüşmeleri dün başladı Trieste ihtilâfına da temas edildiği anlaşılıyor Anhara Palastahi habul resminde Yugoslavya Büy üh Elçisi de bulundu, misafir Başbahan bu ahşam Ankar adan ayrılacah Türkttalyan Dostlıığu Moskovada basın toplantısı Ankara, 13 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi bugün Fikri Apaydının başkanhğında toplandı. Gündemdeki 56 sözlü sorudan 11 i, soru sahibleri ıkınci defa bulunmadığından düştü. 42 si alâkalı Bakan ve soru sahibleri bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. 2 sözlü soru görüşüldü. Birincisi, Bahkesir mebusu Ali Fahri İşerinin irtica, gerilik, vicdan ve din hürriyetinin baskı altında bulundurulması gibi mevzuları ihtiva ediyordu. Soru sahibi, once, takririn görüşülmesi hususunda mehil tale binde bulundu ise de, usule aykırı yapılan bu tek| lif reddedildi. Soruyu Devlet Bakanı Celâl Yar1 dımcı cevablandırdı. Yardımcı, soru müessesesinin hükumetin icraatı sebebile kendisini murakabe etmesi için kurulduğunu belirterek, hükumetin icraatı meyarunda irtica var mıdır, yok mudur? diye bir sualin tevcih olunamıyacağını söyledi. Ancak, varbğı iddia ediliyorsa, iddianın mahiyeü bir suç olduğuna göre bu hususta hükumetin ne gibi bir Arkası S. 6, Sü. 3 de ^ talya hükumeti Başbakanı Ekİlk defa olarak böyle bir toplantı selâns Pella'nıa memleketimiyapan Molotov, Dörtlü konferans ri riyareti, iki millet arasındaiçin eski şartlarını yeniden ki dostluk ve işbiriiği bağlannı ortaya attı kuvvetlendirmeğe yarayacak yenl ve değerli bir vesile oldu. Türkiye Moskova (Telefonla Londraya bilve ttalya tam manasile birer Akdirilmiştir) 13 (AJ.) Sovyet Dış deniz devletidirler. Bu deniz komİşleri Bakanı Molotov, ilk defa olaşuluğn yuzünden iki millet yüzyılrak bir basın konferar.sı tertib ettniş lardanberi birbirlerile temas halinve toplanan 100 kadar Rus ve yaCamhor Başkanı, Meclis Eeisi, Basbakan, mohalefet lideri ve misafir Italyan Başbakanı neşeli dedirler. Türk ve Italyan halkı abar.cı gazetecilere evvelden bazırbir sohbet esnasında rasında Akdeniz iklirainin yuğurAnkara 13 (Telefonla) ttalyan lannuş beyanatuu okumuştur. duğu bir karakter akrabalığı vrnrMolotov, Dörtlü Dış İşleri BaBaşbakanı Pella ile refakatindekıler dır. yann akşam saat 20 de Ankaradan kanlarının toplanabılraeien için eski Bunon dışında, iki milleti birbiayrılacaklardır. Programdaki de şartlarını yeniden ileri sürmüş, yerine yaklaştıran hürriyet ve barış gişiklik dolayısile Dış Işleri Bakanı ni hiç bir şey ilâve etmeın;ştir. ülkülerini gözönünden uzak tntmaProfesör Fuad Köpriilü tarafından Sovyet Bakanına göre, komünist Çin tnak gerektir. Türkler ve ttalyansuare yerine bir öğle yemeği veri de bu görüşmelere alınmalan ve lar, NATO topluluğunun samimî Arkası Sa. 6, Sü. 6 da lecektir. birer uzvu olarak da birbirlerİBe ı Basbakan Adnan Menderes tabağhdırlar. Bu yakınlık bağlanmn rafından dün akşam Ankara PalasKorede kızülann mezalimini gösteren resim: İki Amerikab asker, elleri bağlandıktan sonra katledilmişlerdir ısığı altında dost Italyan milletini ta verilecek kabul resmmde Yugos biitiin mezh etleriie takdir ettiğimîI lav büyük elçisi de bulvmmujtu. Bu zi her fırsatta belirtmek bne «nakşam ttalyan Büyük Elçiliğinde cak wvk verir. misafirler şerefine tertib edılen kaYetersiz bir toprak parçası vtttbul reamine Yugoslav Büyük Elçürf finde her yıl «rtan nüfusu ile îtalde davet edilmiştir. yanm karşılastığı güçlükleri anlaItalyan devlet adamlarile görüşmıyor değilizdir. Italya bu güçlükmelere bugün saat 16 dan 19 a kaleri halkının çalışkanhğı sayesinde dar devam edilmiştir. büyük ölçüde yenebilmektedir. IBasbakan Adnan Menderesin nez kinci Cihan Harbi içinde büyük dinde yapılan müzakerelerde Dış yıkıntılara uğradığı halde bn gayîşleri Bakanı Profesör Fuad KöpAıut • Kabirde ilk yabancı Basbakan: Eksclâns Pella, Atatürkün retli millet vakit geçirmeden der Arkası Sa. 6. Sü. l de maaevi huzurunda hal işe koyulmnş ve bes. alta yıl Geçen malî yıla nazaran 10 gibi kısa bir zaman içinde bir yanmilyon dolar az yardım dan harab olan şehir ve kasabalagöreceğimiz bUdiriliyor nnı yeniden imar ederken, bir yandan da ekonomik potansiyelinl Wasington 13 (A P ) 1 temmuz yükseltmeğe muvaffak olmustur. NewYork 13 (R.) Birleşmış rak görüşmelere devam edilmekte 1953 te başhyan yeni malî yıl'dan Uzun bir sanat ve bilim geleneMdletlerde, komünistlerin Korede dir. Birleşmış Mılletlerde bu mesele ıtibaren menkanın dış memleketğinin temsilcisi olan bugünkü İtallere yapmakta olduğu yardımlann giriştikleri işkencelerle ilgili ola Arfcast So. 3. Sü. 4 te ya, banş dünyasmin olduğu kadar mıktannın yakında resmen ılân Avrnpa brrliği fikrinin de en atesli edileceğı anlaşılmaktadır. taraflılanndan bîridir. Strazburg Iktisadî Işbırlıği Teşkılâtı yerine toplantılannda söz alan ttalyan deşimdi bu ışlerle meşgul olan ve legeleri hemen istisnasiz olarak ilk yeni tessi edilm.ş bulunan Dış giindenberi birleşik Avrupa ülknMemleketlere Yardım İşleri Teşkisünü savunmaktadırlar. Eski Başlâtı Türkıye ve Türkiyenin bulutıbakan De Gasperi de, onun en yaduğu coğrafî bölgedeki dığer dost km parti arkadaşı bildiğimiz şfanmemleketlere yapılmakta olan yardiki Basbakan Pella da banş ve dımların mıktarmı pek yakında TORNAVİDA İLE 14 YERİNDEK birlik fikrinin yorulmak bilmeı açıklıyacaktır. TARALANAN KADIN Beşiktaş, temsilcileridir. Banş ve birlik derDikilitaş Doğrul sokak 198 numaralı Arka« Sa. 6. Sü 5 de ken, şüphesiz eşitlik prensipini ve evde oturan Hasan Kılıç isminde 15 iyi niyet esaslannı gözönünde tnyaşmda bir çocsuk, müteaddid detuyoruzdur. Bu bakımdan îtalyan falar istediği elbıseleri kendisine dostlarnnızın kurulmak îstenen bavermiyen yengesi Hıkmet Kılıcı, nş sisteml nğruna hiç bir fedakârüzerinde taşıdığı tornavida ile tam lıktan kacmmıvacaklarma eminiz. 14 yerinden ağır surette yaralamışBanş ve milletlerarasi işbiriiği tır. Yaralı kadın İlkyardım hastaneUşak 12 (Husus! surette gidei ckşam kanunen sonı erdi. Seçimler düşüncesi etrafmda Türkiye CumUşak 13 (Şahab Balcıoğlu bildi sine kaldırılmış, carih çocuk yakahuriyetinin de aynı duygu ve dü muharririmiz Şahab Balcıoğlu ya pazar günü yipıl ırağından o gühe 1 tahkikata başlanmıştır zıyor) Uşak il genel meclisi se kadar geçecek olan 3 gün zarftnî. riyor) Uşak İl Genel Meclisi se lanarak şüncelerl tasidığmı söylemek fateResim Hikmeti, tornavidanın boyuriz. Dost hükuraetin değerli Baş çimleri için CHP. ve D.P. nin bir rakib partiler işin dığer hazırlıt çımfcıe bir gün kaldı. Bu münaseDavacı vekili mahkemeye altı nu anlatırken gösteriyor. bakanı aramızda geçirdiği bir kaç müddettenberi giriştikleri seçim mü kısımlarile meşgul olacaklardır. Pa betle her ıki parti de seçim propasabifelik bir lâyiha verdi Arkasx Sa. 6, Sü. 7 de Arkan S 6. Sü. 3 d* gün içinde bn gerçeğl her halde cadelesınin prtpaganda safhası t>u bizzat görmüş olacaktn*. ttalya ile Dış İşleri Bakanı Prof. Fuad Türkive arasmdaki münasebetlerin Köprülü tarafından Hürriyet gazegayesi hem milletlerimizin menfaat tesi sahib ve başyazarı Sedad SiHuseyin Saksn lerine, hem de dünya banşma hizKndret mavi aleyhine açılan hakaret dametten ibarettîr. Polirika. ekonoml Evvelki gece Şişlide bir dnayat naire hicret eden Hüseyin Sak'.u vasına dün 2 nci Ağırcezada deve kültür alanlannda temaslar sıkişlendiğini, Hüseyin Saksu Jsmin le i&/ninde bir muhacir, inşaat Ijlîu vam edilmiştir. laştıkça her gün daha verfanH nebir adaımn, ayrıldığı karLsinın dos Arkası Sa. 6. Sü. 4 t« Arfcast S 6, Sü. 3 de ticeler elde edeceğimiz meydandatu Nihad Terim adında bir genci dır. Ekselâns Pella'nın somrivareti kıskançlık neticesi tabanca ile vubu husnsta şüphesiz yeni ve knvrarak öldürdüğünü bildırmiştik vetli bir adnn teşkil edecektir. Cumhnriyetçllerin de Adalet Bir adamın hapisaneyi, bir gencin Bakanının istifasını istemeğe nezarı boylaması ve bir yavrunun NADİR NADİ da öksüz kalmasıle neticelenen bu başladıklan söjleniyor BİR TASHÎH Başyazanmız tüyler ürpertici aile faciasının içNadır Nadinin evvelki günkü sayıNewYork, 13 (a.a. . Nafen) yuzü şöyledir. mızda çıkan (O gün olsun...) başEski Başkan Truman ile eski Dış Aslen Yugoslavyalı olup, butıdan Lklı makalesinde bir tertib hatası İşleri Bakanı Byrnes'den sonra =ukız sene evvel ailesıle birlıkte İzolmuştur. Nadir Nadi, Hüseyin. Cayüksek mahkeme yargıçlanndan hid Yalçmın bir yazısını ele almış Tom Oarck da, Kongrenin Tahkive muharrirden makalesinin bir kat Komisyonu önüne çıkmayı redyerinde «Çocukluğumuzdanberi Mir Arkan Sa. 8, S ü 1 d* riyet şampiyonu bellediğimiz bir yazar> diye bahsetmişken hürriyet kelimesinin atlanması neticesi bu ibare «Çocukluğumuzdanberi şampiyon bellediğimiz bir yazar» şeklinde çdcmıştır. Düzeltir ve özür dilerizk^kolte vaziyette »ekağa hriıyan Müstemleke idaresinin engeller l Iınlarla zabıta memurlan ara| çıkardığııu bildiren ırkdaşlansında kovalamacalar oldu Ingilterede bir seçimi mız, kahir bir ekseriyeti komüMuhafazakârlar kazandı nist «lan adalı Rumlardan Dün emnlyet ahlâk zabıtası meCrosby, (Kuzey batı Ingıltere) 13 ınurlan, Şişhanede bir randevuevı;ikâyet edi\orlar (a.a.) Bugün burada yapılan kısBi daha basmışlardır. Gayet enteramî seçimlerde Sir Winston Chur ' Ankara, 13 (TH.A.) Azlz A sm safhalar arzeden bu baskm sıchıll'in Muhafazjkâr Partısı namtatürkün nâ'şının Anıtka^irdeki e r'smda, u^unsuz kadmlar dekolte zedi Avam Kamarasına seçilmiştir. bedl istirahatgâhına nakli törenm VS7İvPtte so' kiara do.külmüştur. GureşçLİerimiz Stockholm'da kveç millî takımı ile yaptıkları karşılaşmaları 88 berabere bıtirmişler de hazır bulunmak üzere şehriraıze Seçim netıcesınre Muhafazakâr Şişhanede Bedreddin sokağında Parti namzedi Mr. Graham 18 614 dir. Bu müsabakalara ve gureşçılerimizin elde ettikleri neticelere dair son haberieri spor sahıfemizde ?elen ve Anıtkabre Kıbns fatih 3 numaralı Sultanaya aid evde ranoy almış, İşçi namzedi Adams ise I bu'acaksmız. |lerinden Bayraktar Canbolat il« Jevuculuk yapıMığım habsr alan HUSUSİYETU. Yukandaki resim, hakem, Groenber'i yenen Atiuun elini kaldınrken çekilmistir. Arkası Sa, 6, Sü. 2 da ' ' Arkaşı Sfe ft 50. 6 Ö« 7545 oy kazanmıs B O Korede komUnistlerin Amerikaitın Tttrkiyeye yaptıkları işkenceler yardımı Birleşmiş Nilletierin bu mesele üzerinde Önemle duracağı bildiriliyor Uşakta seçim yann y apılıyor, hazırlıklar tamamlandı İki tarafın tahminleri ve ileri sürdükleri düşünceler Seçün Kuruluna 15 şikâyet vâki oldu, bunlardan 9 a D.P. liler tarafından yapıldı, C.H.P. li Belediye Reisi hakkında iki dava açddı Kıskançlık yuzünden işlenen feci cinayet I Son ılııruıiı KöpriilüSsdad Simavi davası Tnıman (İsveçteki Güreş Karşılaşmaları J hâdisesi fiyasko mu? ir randevu Kıbrıs Tiirklerinin evine yapılan baskın Atatürke baglılığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog