Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

ARC • RAY ve DUROTEST Amerikan Fluoresant Lâmbalan Gelmiftir. ' Türkıye Umum Mümessili: PHİLCO TÜRK Ltd. Ort. Beyoğlu: Hamalbaşı 10. İngiliz Sefareti karsısında NEA AGORA yanında Telefon: 44256 umhuriyet KURUCUS1 T • VUNUS NADİ TÜRK «İSİKLERİ Varlık Yay^nevT&ft Türk Klâsikleri bugün 26 ciidiik zeş&ş bir\kütübhane haline gelmiştir' But ay çıkany cildler Abdülhak Hâmid ve 2Rya Paşa, »irlerin hayat ve sanatları hajşk^tula etraflı birer etüdle birlikteWserlerinden seçilmis örnekleri notlarla'^ vereTft bu kitablar birer liraya saülmaktad^/ & \ 29 onco yıl sayı: 10.520 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet. Istanbui Pocta Kutusu: tstanbul Ko 248 : ümuml Santrai Numaras: M298. Xao İfleri: 24289. Matbaa: 24290 Cnma 13 Kasım 1953 Rusyaya yeni bir teklif! Silâhsızlanma için gayriresmî görüsmeler yapılması isfeniyor İtalya Ba§bakanı, Ankara hava meydanjnda karşılandıktan sonra Başbakan Menderes, Dıs İşleri Bakanı Köprülü ve diğeı karşılayıcılar arasında NewYork 12 («^.) İngiltere, Fransa ve Amerika »flfthsızlanm» meselesinden mütevellid çıkmaa ortadan kaldırmak maksadile Sovyet Rusya ile gayriresmî müzakerelere girişmeğe hazır olduklannı belirtmişlerdir. Her üç memleket, bu hususta Birleşmiş Milletler Siyasî Komitesine bu hususta bir teklif yapan 11 memlekete katılmaktadır. Selim Sarperin demeci Birleşmiş Milletler (NewYork) 12 (a*.) Birleşmiş Milletlerde Arkası Sa 8. S. 6 da Tahranda dün kanlı kanşıklıklar oldu Musaddık taraftarlan ile polis ve askeri kuvvetler çarpışölar, iki var, 100 kişi tevkif olundu Tahran, 12 (A.P. . R) Eugua Tahranm muhtelif merkezlerin» ! de Musaddık lehinde gosteri yapan nümayisçilerle polis ve askeri bir. likler arasında çarpışmalar olrouftur. Musaddık'a bağh olduklannı g8s. termek için yüzlerce mağaza sahi» bi de sabahtan itibaren kepenklerini indirmislerdir. «Yaşasın Musaddık» diye bagıran nümayişçiler yanıbaşında komünistlerin de risaleler dağıttıkları, halkı General Zahidı aleyhinde isyana daret ettikleri görülmüştür. Nümayişçilerle askerl birlikler arasında iki çarpışma olmuştur. Bu arada nümayisçilerden ikisi &. müştür. Yüz kisinin de tevkif «dil» diği bildirilmektedir. Italyan Başbakaıu dün Ankaraya geldi Iki memleketin devlet adamları arasında cumartesîye kadar görüşmeler yapılacak İtalyan Başbakanı, Ud memleket arasındaki münasebetlerin kuvvetleneceğini söyledi, Rema basını Türkiyenin Trieste ihtilâfına hal çeresi bulunmasma yardım edeceğini ümid ediyer Pakistanda Amerikan iisleri Pakîstan Umumî Valisi Eisenhower ile göriişüyor Washington 12 (A P.a.a.) Ba^kan Eisenhower bugün Bevaz SaDunkii toplantıda bulunanlardan bir grup rayda Pakistan genel valisi Gulaır Muhammedi kabul etmiş ve kendisile yarım saat göi'" smüştür. Bu görüşmelerde, Amerikanm askerî yardımına mukabil Pakistanm üs ler vermesi raevzuuna temas edii'p edilmediği bilinmemektedir ve R'1 Ankara 12 (a.a.) HükumetimiSon seneler içinde İtalva ile olan hususta resmî hiç bir açıklama yazin misafiri olarak memleketimizi ticarl münasebetlerimizde büyük pılmamıştır. ziyaret etmekte olan İtalya Başbabir inkişaf görülmektedir. Verilen Fakat Dış İşleri Bakanlığı geçen kanı ve Dış İşleri Bakanı ekselâns malumata göre geçen senerin ocak yıldanberi her iki rr»rfi1eket araGiuseppe Pella, bugün. saat 14,40 ta ve eylul ayları •irasmc'a İt=i"i>v, sında Ortadoğunun müdafaası hakhususî bir İtalyan uçağı Ue Anka46,1 milyon lira gibi cüz'î bir ihra kında devamü görüşmeler ya ldıx Ekselâns Pella, Etimesgut askeri cata mukabil bu senenin avnı dev ğını büdiın.iştir. Dış İşleri Bakanraya muvasalat etmistir. resinde bu memlekete 134.8 milyon lığı basın sekreteri Henrv Suydam Arkası Sa. 8, Sü. 2 d« llralık ihracat yapılmıçtır. . gazetecilere verdigr beyanatta, AKongre Tahkikat Komisyonn huzuruna çıkmayı ~ reddeden Truman ile Byrnes bir arada Türk Tabibler Birliğinin 2. büyük Faaliyet raporunun okunmasını İthalâta gelince, geçen senenin merika ile Pakistan arasında asdokuz aylık devresinde 85,3 milyon keri üsler hakkında kat'î görüşme kongresi dün saat 10 da, Eminonü müteakıb riyaset divanına verilen lira olan ithalâtımıza mukabil bu er yapılmadığını, bununls beraber öğrenci lokaünde başlamıştır. bir takrirde İstanbul Tabib odalasenenin aynı aylan içinde bu iths meselenin gayriresmî olarak iki Kongrede, muhtelif bölgeleriTi 20 rmı temsilen kongreye iştirak eden, lât 72,8 milyona düşmüstür. İtha memleket resmî şahsiyetleri arasın Tabib Odasından gelen 65 delege 6 delegenin aynı zamar.da Merkez lâttaki bu azalmanm hükumetin da ele alındığını bildirmiştir. Fos hazır bulunmuştur. Toplantıya da idare heyeti üyeleri olduğu beliraldığı tahdid tedbirlerinden ileri ter Dulles'in de geçenlerde Kara vet edildikleri haîde iştirak etmi tilerek raporu tenkid veya rey vergeldiği anlaşılmaktadır. Bu cihet şiye yaptığı ziyaret esnasında bu yen Malatya ve Antalya Tabib oda me salâhiyetine sahib olup olmaesasen son aylar zarfında Milanoda mevzua temas etmiş olması müm lan hakkmda, konseyce zecrî ted dıklan; scrulmuştur. Birçok delebirler alınması kararlaştırılmıstır. Arkası Sa. 8. Sü. 8 de Umum Müdür Muavini Ostnan New York, 12 (R ) Eski Bas hususunda karar aldığını açıklamış, toplanan ticarî bir konferansta kün addedilmektedir. bahis mevzuu edilmiş ve bunun ıskan Truman bu akşam basına ver ür. Dardağan Avrupada yaptığı Kongre tahkikat komisyonu, Tru lahı için bazı tedbirler ileri sürü:temaslar hakkuıda izahat verdi diği beyanatta, yarın Kongre tahkikat komisyonu önüne çıkmamak Arkası Sa. 8, Sü. 1 de müştü. Denizcilik Bankasınm Avrupa bankaları ile münasebetierini geliş tirmek üzere İngiltere, Fransa ve Holandada temaslarda bulunmuş olan Umum Müdür muavini Osman Dardağan dün saat 12,30 da tAdana» vapuru ile şehrimize dön Arkası Sa. 8, Sü. 5 de İtalya ile ticaretimiz gelîşîyor Tabibler Birliğinin ikinci kongresi Eisenhover'in Celâl Bayara mesajı «Atatürkün hâtırasmı taziz !çin yapılan merasim, hür insanlara ilham membaı ohnuş bir zata çok yerinde bir hürmettir» Ankara, 12 (aa.) Amerika Birleşik Devletleri Reisi Eisenho. wer, Atatürk'ün 10 kasım 1»W tarihinde ebedî istirahatgâhma tev> dii münasebetile Cumhur Başkarıimız Celâl Bayara aşağırîaki mesajı Arkas\ Sa. 8, Sü. 7 de Toplantıda ecnebilerin ynrdomuzda hekimlik yapmalarına ittraz edildi Den'zcilik Bankası ve Avrupa bankaları Truman, komisyon önüne çıkmıyor M. P. hakkmda şahidlerin Şöhret fabrikatörü Guido Orlando dikkate şayan ifadeleri Dün bir şahid: Mustafa Kentli, Kuranın nur ışığı altında bir hukuk devleti kuracağını sık sık söylerdi» dedi Beyoğlu havagazı Yeni tesislerin temeli dün merasimle atıldı, Vali bir hitabede bulundu Kâğıdhanede Poligon sahasmda inşasma karar verilen Beyoğlu havagazi yesi tesislerinin temeli dün saat 12,30 da merasimle atıimıştır. Törende Vali ve Belediye reisi Prof. Gökay, İstanbul Komutanı, Millî Savunma Bakanlığı istihkâm Arkası Sa. 8, Sü, 5 de Bir çok dünya şöhretlerinin tamnmalannda en mühim rolü oynayan bu büyük maceraperestin kendi kalemi ile hayatı Izmitte birbirindetı Eeci üç kaza 3 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı İzmit 12 (Telefonla) Bugün İzmitte 3 feci taşıt kazası olmuştur. Bu kazalar neticesinde 3 kişi öl Arkası Sa. 8, Sü. 4 te Bugün başladık. 5 inci sahifede okuyunuz | İsveçte dün geceki miisabakaları kaybettik | Millet Partisi hâdisesile ilgili şahidlerin ifadelerinin almmasına dün 1 inci ve 2 nci sulh ceza mahkemesinde devam edilmiştir. Dün sabah ı inci sulh ceza mahkemesinde dinlenen Haluk Uluğ ezcümle şunları söylemiştir: «ıPartinin muhtelif kademelerinde vazife aldım. Parti içinde Î manla teşkilâtı genişletmek için irticaî konuşmalar yapılmaga başlandı. İdare heyeti rey avcılığı gayesile irticaî tarafa meyletti. Tüzükteki 713 üncü maddeler çok muğlâk olarak ÜTîilâbcılığı ifade ettiği için tavziKini istedik. Parti içinde ileri görüşlü insanlar da vardı, îakat irticaî hareketler de çok görülüyordu. Meselâ Rıif Ozan toplantılan Allaha hamdederek açar, Mustafa Kentli, Kur'anın nxır ışığı altında bir hukuk devleti kuracağını sık sık söylerdi. Yusuf Kemal Tengirşek ve LTtuğrul Akça kongre ve toplantıları daima fatiha ile açtırırdı. Yusuf Türel Gölcükte bir ocak kongresin CEMAL REŞİDE VERİLEN de Mareşalın ruhu ile konuştuğunu NİŞAN Dün akşam Saray Sinemasında müsüti üstadlanmızdan anlatırdı. Son genel kongrede Atatürküu Cemal Reşid Rey, İspanya kompokabrine çelenk koyma mevzuunda zitörlerinden Rodrigo'nu»ı eserleihtilâf çıkınca ve 713 üncü mad rinden mürekkeb bir konser verdelerın tavzihıne yanaşılmayın :a miştir. Konserin sonunda Cemal ReHikmet Bayurla toplantıyı terke* şid Reye bizzat İstanbulda bulunan tik. Arkamızdan Ferid Bilen, güle kompozitör Rodrigo tarafır.dan İsgüle inkılâbcılar diye bağınyordu. panya Maarif Vekâleti namına İsÖğleden sonra 2 nci sulh ceza panyanın Alphonse Le Sage nişanı mahkemesinde ifadeleri alman Sad takdmıştır. Konserde bulunan Vali reddin Tospi, Kâzım Kalkandere. v« Belediye Reisi Fahreddin Kerim Cemil Tuna, Harun Yıldırım parti Gökay da sahneye gelerek halka içinde mürtecilik olmadığını, En er hitaben sanatkân takdir eden bir Epçi ile Mazhar Onur da geri fi kaç söz söyledikten sonra bu mukirliler mevcud olduğunu söyle vaffakıyetinden dolayı kendisini tebrik etmiştir. mişlerdir. Alman ifadeler bugün Ankaraya Resim nişan takıhrken çekilmişgönderilecektir. tir. BUGÜN SAHIFE 10 Radyo tlâvesi Ç çecesi Stockh'rlmıle yapılan ve 53 galibi^etinıizle sona ercn serbest güreş kaı^ılaşmalarına dair aldığjmız ilk resimler: Solda Andersson • Akbaş miicadelesinden bir sahne görüliıyor. Bu müsabakayı Akbas ittilakla luuanmı$Ur. Sağda KamlriS • Andenbeıg kavgılaşmasından bir an. Bunda hakemler, Kamburu ittifakla mağlub ilân etmijte ür { 8 inci Mİüiede fç sahifelerde Küçük memur Yeni zam ta&arısına göre .,. Büyük memur..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog