Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

u m h u riyet KLKUCUSUî'niNUS NADİ Yolculuk Ş5hr«ti bütün dunyaya İngUiı hikâyecisl Katherlne to gusel hfkftyeleri Memed fmdan dülmlze çevrilerek Varlıfc tarafından güzel bir cild miftır. Fiatı 1 liradır. 29 ıncn yıl sayı: 10.519 Telgraf T» mektub adrtti: Cumhurtytt. Utanbul Posta Kutusu: tstanbu) No 246 Dmuml Saatral Mumaraa: «4288. ?•» t»icrl: S428S. Matbaa: 24290 Perşembe 12 Rasım 1953 GençlikdünÂtatürke sevgi gösterisi yaptı Bayar, on binlerce öğrencinin tezahüratı arasmda genclere bir hitabede bulundu Cumhur Başkam, Atatürkün her hareketinde isabetli olduğann, eserini gencüğe enanet etmesinin de bunu teyid ettiğini söyledi Ankara, 11 (•.«.) Cumhunyetimizin bâniai, büyük kurtancı Atatürkün hitıraıını anmak maksadile Türkiy» Mılll Talebe Federaıyonu tarafından hazırlanan «Atatürke sevgi gösterisi» bugün yapılmıştır. Bu gösteriyt katılmak 1çin İstanbul ve Izmirden gelen yuksek tahsil gencligi ile Ankara Üniversıtesi, yuksek ""okul talebeleri bu sabah saat 10 da ellerinde Atatürkün resimleri ile dövizleri olduğu halde Yıldırım Beyand meydanında toplanmı?lardır. Bandonun çaldığı ve hep bir ağızdan göylenen îstiklâl marşından Bonra İstanbul Teknik Üniversitesi T Birliği Başkanı Metin Cizreli bir konus.ma yaparak Büyük Atatürkün hâtırasının daima genclerin kalblerinde muhafaza edileceğini ve O'nun büyük varhğınm hiç bir seyle mukayese edilemiyeceğini löyleraiş ve eşsiz kurtarıcının jimdi vmtanın her tarafından getlrilen şehid kanlan ile sulanmış vatan topraklan arasında ebedt istirahatgâhında müsterÜı uyudugunu söylemlştir. «Nöbetçi Millet» |i'rmin okunmaıından sonr» Yıldın n Beyand meydanındaki toplantı tona ennls. v» buradan toplu bir halde ve hep bir ağızdan söylenen Dağ boşını duman almıs, marşı İle Ulus meydanma doğru yürunmüftur. Kafil* buraya gelinee Es naf Dernekleri adına bir konuşma yspılmifbr. Türkiye Mllli Talebe Federasyonundan Kemal Özalp da bir konusma yapmıı re Atatürkün gencliğ* olan e* büyük emanetinin her türlü düşmanlara karşı büyük bir acimla korunacağuu göyliyerek Atatürkü yaşatmanın taerlerini yaşatmak olduğunu belirtmif •• bfiyük mızdan aynldığını, fakat ebed! Mustafa Kemalin daima yas.ıyacagını söylemis.tir. Bu konus.madan sonra iki genc tarafından Atatürke aid çiirler okunmuj ve Uluı meydanındaki tören de tamamlandıktan sonra mil1! mar|lar ıSylenerek Zafar meydanına gelinmJçtir. Yol boyunca Büyük Atatürkün vecizeleri okunmuıtur. Burada, azix Atanın h«ykeli önünde Atatürlcun çok sevdiği «Dağ bajını duman almı*> marşının bandonun refakatinde »8ylenme«ind«n »onra Ali Hikmet Bengi tarafından bir konus.ma yapılmiîtır. Hatib bu konus,masında Atatürk inkilâblannın gencliğe emanet •dilmesinden dolayı gencllğin büyük vazifesinin öneminden bahsetmiş ve her biri millet malı olmuş olan bu irJdlâbların her türlü tehlikeden masun kalması için bütün mllletçe çalıaılacagını belirterek Atatürk sevgisinin kalblerden asla lilinemiyeceğini »öylenüştir. Lozan meydanındaki tören» Reiai Cumhur Celâl Bayarın gelifleri, orada top lanmıj olan on blnlerce' gencin içten gelen giddetll ve devamlı tezahürlerine vesile olmuştur. Reisi Cumhur Celâl Bayar, gösterilen sürekli ve büyük arzu üzerine asağıdaki konujmayı yapmıjtır: Reisi Cumhurun konnşması Azi« gencler, Müsaade ederseniz slzlere evlâdlarım diye hitab edeyim. Çünkü yaşım bana bu hakkı vermektedir. Buraya sırf sizi dinlemek içln; heyecanlarınıza ve asıl duygularımza iştirak etmek ıçin geldım. Konuşmak aklımdan dahi geç Arkası S 6. Su. 3 de Usul haricî konuşmak istiyen Faik Ahmed Banıtçnya söz verilmeyince gürültüler oldu (C.H.P.) Meclis Grupu dün akşam bir tebliğ yayınladı Ankar», 11 (TelefonUO Buttunkü Mecliste gündeme geçiJmeden «rvtl, Faik Ahmed Barutçu »5z ıstedi Barutçu, C.HP. Mecli» Grupunun geçen oturumda komisyon seçimltrine ne için ijtirak etmedigini anlatacaktı. Baskan, gruplann müstakll durumlanna işaret ederek aldıklan kararlan Meclise bildirmeleri İçin kendılerine »öı vermenin usulden ohnadığını bıldirdi. Barutçu, konuşmakta ısrar ettl. Fakat Başkan kanaatini tekrarlıyarak gündeme geçti. Bu emada Halk Partili sıralarda gürültüler oldu. Dıçan çıkan ban CHP li meb'uslar biraz »onra tekrar geldiler. Hadise dolayuile, CHJ». MeclİJ Grupu Başkanlığı batına bir tebliğ verdl. Grupun razifesini ifa hususunda karşılaşıldığı iddia «dilen güçlüklerin umuml efkâra izah zanıretinin duyulduğunu kaydeden tebliğd* czcfiml* fövle deniliyor: «Gruplar namzedlerinı kendüeri teklH tderken bu sene rlyasct divaru CHP. Grupunun komisyonlara seçtiği namzedleri degntirmiş, konuayonlarda ça'ısacak muhalefete mensub üyeleri dogrudan doğruya kendisi tesbit etmiştir.» TebHğ: tCH P, Meclis Grupu muessea demokratik bir teamülün mühalefet aleyhine bu l«kilde ihlâlini Mecli«in ton tejril yıl çalısmalannda daha da ağır Arkası S 6, Su. 3 de Meclisteki C. H. P. sinirlendiren bir hâdise Uıaktaki »«î«m nfiradeied manasebetik tertib edUen » p U t n t^U»bUn»aa D ^ . rt CBf. hatibleri konnîurlarken İktidarla muhalefetîn seçimden önce Uşakta yaptıkları ilk kuvvet denemesi Son darnm Uşak, 11 (Telefonla) Ujakta Genel Meclisi için yapılan propaganda mucadelesi bu akşam kanunen sona erdi. Demokrat Parti le Halk Partisi önümüzdeki pazar gunu yapılacak olan seçimlere kadar üç gun zarnnda seçım hsteleri ve dığer işlerle meşgul olacaklardır. Bu arada Demokrat Partinin bu rada bir kaç gündenberi bulunan 10 milletvekilinden altısı Ankaraya döndüler. Hakkı Gedik, Yusuf Aysal, Muharrem Tuncay ve Natık Poyrazoğlu Uşakta kalıp faaliyetlerine devam etmektedirler. Bugün Arkas\ Sa. S, Su. 6 da Truman yarın sorguya çekilecek Eisenh«wer, şahsan buna taraftar •hnadığnu söyledi Bayar, düa koDUfurkan kurtarıcırun kurtardığı bu vatanın v« yaratüğı inkilâblarm daima onun izinde yürümek azminde olan gene Mustafa Kemaller tarafından bütün mevcudiyetleri ile korunacağını iöylemiştir. Hatıb sözlerini Atatürkün bir vecizesi Ue bitirerek fâni Mustafa Kemalin jiradi ara Uşak vilâyet meclisi aeçlınbM ald pt^pagand* mflodsled için D. P. 10 milletvekili, C. H. P, 3 millervekili, Ud mttfetöş ve bir genel kurul tiyesi y«ll»dılar, bunlann aöyledikleri şiddetll nuruklar derin aklsler yanttı O Gttm Olsan... Yarın Başlıyoruz illetlerin hayahnda öyle günler vardır ki ferdleri ve siyasî topluluklan birbirinden ayıran bütün kavgalar bir an için nmıtulur. Bütün fönülleri birleştirid bir hfttıranın aevinci veya acısı etrafında halkalanılır. N'e kadar derin olsa da fikir ve inanc aynlıklarau hep milleti daha iyi, daha sıhhatli, daha mesud görmek uğnına göze alıyor değil miyiz? Başka başka yollardan yürürken hedefimizin bir olduğnna bize arasıra hatırlatması ltibarile boyle milli günlerbı degcıinl inkâr edebilir miyiz? AtatürktiB ölfim yıidönttmfl bn bakımdan elbirüğfle ttıerln* titremcmiz gereken bir takvtm yaprajı Bayıhnahdır. İster partili, îster partisiz, hangi »iyasl inanclarm bağlı olursa olsun, hürriyetçi Te medeniyetçi her Tfirk vatandafi bundan boyle Atstürkü birlestirici bir knvvet kaynağı olarak aevecek ve bn sevgi zaman lamaa loysnzlaşmaya yıiı tutan kavgalanmn aratında Mze partileriistü büytik yazifemizi, ınilletm parçalanmaı ruh bütiinlüğunü k o n u u yazifemizi hatırlatacaktır. Hakli, haksız tenkidlerhnirf yapaIım, bazan kanunnn . smıriannı rorlayan hücumlara da (föz yumalım. Fakat medeniyet, hürriyet ve inkılâb anlayışında ileri fikirlere bel bağlayanlanmız, hep Atatürkün izinden yola çıktığımızı nnntmıyaIım. Falih Rıfkı Atayın dün yazdığı gibi ölünceye kadar kurtancı diye andığınuz Atatürkü bıından bövle birleştirici olarak tanıvalım. Hele onu admı sükranla andığımız yüdönümlerinde bizi biribirimizden avıran kavga sebcblerini bir günlük Bir çok dünya şöhretlerinin tanınmasmda rol eynamış »tan, pisun bir tarafa bırakalım. Haklı her istediğini \irmi dört saat içinde meşhur ettiğini söyleyen kızgmlıklanmızı bile o günfitı hâtırası şerefine içimizde eritmeğe zdünyanın en büyük reklâmcısı ve en büyük maceraperesti hajadnı anlatıyor rakahm. Hiç olmazsa o gün. bütün lnsur ve mezivetlerile birlikte karSimi7dakileri kendimizden bilelim. Daha doğrusu bütün knsıır ve me NADİR NADİ Arkası Sa. 3, SİL i t< Şöhret Fabrikatörü GUİDO ORLAKDO Atatürk ve Eisenhover Amerika Cumhur Başkanı: «O bütün dünyadaki hür insanlar için ilham kaynağıdır» dedi Washington, 11 (a.a.) Birleşik Amerika Cumhur Başkanı Dwight D. Eisenhower dün Atatürkün «bütün dünyadaki hür insanlar için bir ilham kaynağı» olduğunu bilr dirnıiştir. Başkan Eisenhower, zamanımızın hârikalan olacak şekilde devlet adamlan mucizelerini gösterdiğine işaret ettiği Atatürkün ufulünün 15 inci yıldönümü münasebetil» Atatürkün, Türkiyenin kurulmasındaM ve dünya devlet adamlan arasındaki rolünü tebarüz ettirmiştir. Arkas% Sa. 6 Su 8 de Seçim mücadelesi nihayet Ujak, 9 (Hususl surette giden Ama gen« ıvnı Ufaklılar, bütün lendi, her iki parti de M.P. muharrırımiz Şahab Balcıoğlu bıl bu lâflann leçlm ieabı olduğunu dıriyor) Bugünlerde Uşaklılar düşünerek tteselli buluyorları... lileri kazanmağa çalışıyorlar D.P. ve CH P ıçın çok kıymetli Dı; görünüş* gör* mescl* |udur: ve muhterem vatandaşlar oldularUşağa yapılan vaatlerin bini bir paraya gıdiyor. Buna Uşaklılar bıle şaşırmış vaziyetteler: «Yahu, diyorlar, meğer bunlar bizi ne çok severlermis de, haberimiz yok! ı Uşak kazası Kütahya vUlyetln* bağlıyken bundan kısa bir zaman önce vilâyet ohnuf •• Sıvaslı, Ulubey, Karahalh, Eşme, Banas kazalan kendisinı baglanmış, böylece Arkası Sa. 7, Sü. I de İsveçi güreşte 53 mağlub ettik Millet Partisitıden İtalyan Başbakanı bugün Ankarada Ekselâns Pelfa üç fün kalarak siyasî temaslarda bulunacak Ankara 11 (Telefonla) ttalyan Başbakanı ekselan» Pella 14 kişılik maiyetıle yann uçakla jehrimıze gelecektir. Romadan doğruca Ankaraya gelmekte olan heyet saat 14 30 da Etımesğud askerl hava alanında merasimle karşılanacakür. Bu karşılamada Başbakan Adnan Menderes ıle Dış İşleri Bakam Profesör Fuad Kopnilü de buluna:aktır. Ekselâns Pella Te maiyeti Arkası Sa 6. Sü 8 d* «2 kiloda Cemil Sanbacak HuNtw York, 11 (Nafen . AP. . gosaon'a itifakla galib. 67 kiloda Osman Kambur, An •••) Bırleşık Amerikanın eskl denberg'e ittifakla mağlub. Baakanı Truman önümüzdek cu Arko*t Sa. 6, Sü. 7 de Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Truman'ı şiddetle itha m eden Başsavcı Brownell bir istifa Partinin Genel Kurul azasından Dr. Raif Bilgisev partiden çekildi Ankara 11 (Telefonla) Millî* Partisindeki son hâdiselere lsmi birincı derecede karışmış olan genel kurul azasından Dr. Raif Yesari Bilgisev bu partiden çekildiğini bu gece bıze cçıklamıştır. Dr. Ra;* Yesarı bu partinin İstanbul teşkilâtmda çıkan bir ihtilâfı tahkikt memur heyete başkanlık etmişti. İhtilâf bilindiği gibi sonradan dordüncü kongrede patlak vermiş vt partinin Atatürk tnkılâbma bağlı unsurlan tarafından yapılan ifşaat ve ileri sürülen iddialar adlî tahkıkata mevzu olmuştu. Bu hâdiselere rağmen, Raif Yesari "enel kuruldakı mevkiini muhafaza etmiş* Bu ak=am bize yaptıeı ac Hima Arkas\ Sa. 6. Sü. i de 57 kiloda rakibini yenen Mustafa Dağıstanh Stockholm 11 (a.a.) Bu gece yapılan Türk Isveç serbest gureş karfilaşmalannı Türk takımı 53 kazanmıştır. Türk takımı ittifakla beş galibiyet almış, Osman Kanbur ittifakla, Haydar Zafer ile Memduh Ertek de tuşla mağlub olmuşlardır. Teknik neticeler şoyledir: 52 kiloda Husey n Akbaş, Ander^on'a ittifakla g.üıb. 57 kiloda Mustafa Dağistanl Versteıby ye ittifakla galıb. Yeni ResİBÜ Romanımız Yarın Başlıyornz l SAATÇİ PEL Bugün beşinci sahifede Oh, oh, siz de sej rusefeıe nuuıi oiına^a başiadıııız meınur bev...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog