Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

MtlJUE. BEKLEOÎĞİ.VİZ AMERFKAN înce «GOLD THIN» PAL ı'raş bıçaklan gelmişÜT. 5 Adedlik paketi 75 £rs. Türkiye Umjm Vekili: NATAN S ESKENAZt Marpuççular Baraatan hnn. Telefon: 21571. umhuriyet KLIRUCUSUrYUNUS NADl ?Q L3 nnrn ınl s a v i > 1 0 ^»18 UIILU yıl s d j l . 1V.J1O Telgraf «« mektub adresir Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: fstanbui ITo 348 l e i ^ o o l K : ümuml Santrai Numarası: 2429S, Ya» Ifleri: 34J6y, Matbaa: 24280 VVLA8I milel fuannda kazanarak dün • Çarşamba 11 Kasım 1953 s AtatÜrkÜ DÜIl E b e d i Bayarın (liinkli hitabesi Bttyttk Atatürkta müm toyrakla »rtüli tebutn. «forin omulan ttzerind* (AnrtKabir) dekl ebedi istirahatgâhına doğru götürülürken (Foto; Omal Ijıksal) istirahatgâhına ıraktık Tarihî günün «Atatürk, şimdi seni kurtardıgın vatanın her köşesinden gelen topraklara gömüyoruz. Fakat hakikî yerin Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yat» : Reisi Cumhur Celâl Bayarın dün Anıtkabirde : irad ettiği hitabe şudur: j Büyük Türk milleti, | Atatürk, tam 15 yıl önce bugün, hayata gözle: rini kapamıştı. : O gün, bütün Türk milleti gözyaşı dökmüş, in: .«aniyet âlemi elemimize içtirak etmişti. Çünkü, Türk milleti büyük bir evlâdını, beşeriyet, lnsanlık idealine hâdim en kuvvetli bir rüknünü kaybetmişti. Şimdi, şu anda, maneviyatını ruhlarımızda mukaddes bir varlık halinde yaşattığımız Kemal Atatürkün «fâni vücudünü» ebedî medfenine, «Arutkabix> aduu verdiğimiz buraya; tevdi etmek için Arkası Sa. 6, Sü. 1 de Vatan ölçüsünde bir Atatürk nümayişi Ankarada yapılan dünkü muazzam törenin en mânalı tarafı o!du Sen Y atlıkça! Ankara, 10 (Telefonla) Büyük Atatürkün nâ'şı bugün mkli görülmemij bir kalabalığm iştirakile Anıtkabirdeki ebedi ütirahatgâhına tevdi edildi. Nakil merasiminden Arkasi Sa. 9, Sü. 1 de '"N Atatürkün asıl bttyüklütü nereden geliyor? Diye sorsalardı, hiç çekinmeden jöyle derdim: Türk milletine karşı beslediği hududsnz inancdan! Bu söz bugiin bir çoklanmıza, pek basit gibi görünebilir. Biz de milletimize inanıyornz. Talnız biz değil başka milleiler de bize inanıyorlar. Fevkalâdelik buAnkara 10 (Teleforda) Vatan nun neresinde? ölçüsünde bir Atatürk nümayişi Diye düşünenler bulunabilir. bugünkü muazzam törenin en maFakat yukarıki söziin ifade ettiği nalı tarafı olmu^tur. Ölümünden gerçeği kavmyabilmek için bnndan Arkasz Sa. 6. Sü. 4 te otuz beş yıl öncesine dönmek, o »• manki Tiirkiyeyi bir gözöniine getirmek kâfidir. 1919 yıhnın 19 mayısında, Mustafa Kemal, vatanı düştnan istilâsından, milleti çürümüş bir şarklı idarenin uynşturucu zinrirlerinden kurtaımak azmile Samsunda karaya ayak bashğı zaman Türk vatanının kurtarılabileceğine, Türk milletinin ileriliyebileceğin*, içeride ve dışanda inanan kaç kişi vardı? Ve o zaman Atatürk, kalbinde bir güneg gibi parlayan bu sonsnı inancdan başka hangi kuvvete dayanıyorda? Ordumuz dağılmış, silâhlaronız Reisicumhur Celâl Bayar, dün, AnıtKabrin önünde mill ete hitabesini okurken elimizden ahnmıştı. Yurdumuz baştanbaşa galib devlctlerin isfrali altında idi. Üstelik saltanat idaresi düşmanlanmızla işbirHsi ediyor, yurd içinde her mukavemet harefcetinl onlar hesabına bastırmayı bir vazife biliyordu. Aydınlanmız bütün ümidlerini kaybetmiş gibi idiler. İçlerinde en cesaretlileri, başımızda esen felâket ve ölüm bulutlannı hafifletmek maksadile Bütün okullarla, Üniversitelerde, 5 geçe. limandaki bütün vapurlar. Büyük Atatürkün ebediyete uıü3, 5, 8, 9, 12 nci sahifelere memleketimJzi bir büyük devletin kalinin 15 inci yıldönümü münase bazı sinema saJonlarında C. H. P. ve garlardaki lok<Hnotiflır, fabrikakr bakm NADİR NADİ betile dün şehrimiz, derin bir ma D. P. ilçe, bueak merkezlerinde iki dakika müddetle düdüklerini mm Arhun S«. 3, SÜ.4U tem giinü yafamiftır, Arkan Sa. 6, Sü. 6 d4 tör«uleri yapünuıüı. S u t 9 u tngiltere Kraliçesinin Celâl Bayara çektiğl telgraf iıttıbaları BUGUN SAHİFE 12 Şehrimizde dün yapılan Atatürkü anma törenleri 4 Sahife Resimle Atatürkün ebedî makbe rine nakli Atatürkün tabutu, ebedi istırahatgâhı onünde son tevakkuinnda (Yazısı 6 ncı sahıjemizdt). j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog