Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Benim nâçiz vücudüm bir gün elbet toprak olacaktır. Fa kat Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidaı olacaktır. K. ATATÜRK umhurıy KüRUCUSU: TUNUS NADf Milleta efendilik yoktur, b&dimlik yartltf. Bu Tniîfete hizmet eden onun efendisi olur. K. ATATÜRK 29 uneo yıl sayı: 10.517 Telgnf *• maktub adreal: Cumhuriyet. tstanbul Post» Kutuıu: tatanbol Ho. MS T«l«ft»l*r: DmumJ S n t n l N u n a r a a : M298. l u îjleri: M299. Matbaa: 24280 Sah 10 Kasım 1953 Bugün "AıutKabir,, e Götürüyorıız Ataya Selâm! üyük yaratıcıların ölümü bir son değil, bir başlangıçtır. Bugün Ankarada yapacağırmz büyük millî tören, bu gerçeğin, benzerine tarihte az rastlanır en parlak m sallerinden biri olacaktır. On beş yıl önce sevgili Atatürkü Etnoğraiya müzesindeki geçici yere emanet ettığimiz sıralarda, büyüklü küçüklü aydın Türk haîkının gösterdiği sıcak bağlılık duygularını, zamanla kayıdlı bir teessür ve heyecan dalgası sananlar olmadı diyemeyiz. Dünya böyledir, bir müddet sonra o da unutulur! Diye düşünenlere rastlanıyor ve bunlar arasında işi hafifçe oluruna bağlamak isüyenler çıkıyordu. Nihayet ortada ne vardı? Kıyamet kopmamıştı ya! Bir devlet başkanı vefat etmiş, yerine bir başka devlet başkanı geçmişti. Olayı bu köşeden idareye çalışanlar, vatandaşın yüreğindeki Atatürk sevgisini beslemeğe lüzum görmüyorlar, hattâ Imkân buldukça o sevgiyi uyuşturmağa gayret etmekten kend.lerini alamıyorlardı. Paralardan, pullardan Atatürkün resmi yavaş yavaş kaldırıldı. Millî bayram günlerinde onun adı gittikçe seyrek ağza alınır oldu. Bu sinsi gayreti güdenler muradlarına eremediler. Atatürkü ink'.lâblarımızın ortak kabul etmez bir sembolü olarak benimsiyen genclik ve aydmlar kütlesi, zaman ilerled kçe ona daha çok baglanıyor. hâtırası önünde daha büyük bir sevgi ile iğiliyordu. Sonra bir şey daha oldu. Demokratik hürriyetlerin gelışmeğe başlaması üzerine yurdumuzda bir oy avcüığı yarışıdır »ldı yürüflü. Masum halkın gönlünü kazanmak uğruna, bir takım politikacılar, ortalığa bol keseden irtica tâvizleri serpiştirmeyi iş edindiler. Atatürk devrina din aleyhtarı bir devirmiş gibi göstermeğe yeltenenler görüldü. Geçimini halk vicdanını sömürmekle gağhyan profesyonel yobazlar bu durumdan cesaret aldüar. Atatürke kar§ı salgın halinde tehlikeli bir ayaklanma hareketi başgösterdi. Yer yer heykelleri kırıldı, adı üzerinde yakı^ıksız »ÖEİer »öylendi ve yazüdo. Fakat bu çılgınca gayret de netlcesiz kaldı. Gencliğin, aydınlar kütlesinin ve temiz yürekli Türk halkmın iradesine tercüman olan Büyük Millet Meclisi çıkardığı bir kanunla yobazların haddini bildirdi, bu mubarek topraklarda medenl haklarımuı ayaklar altmda. çiğniyemlyeceklerini onlara anlattı. Perişan olmus yurdumuzu Oç buçuk yılda yabancı istilâsından kurtaran, yedi sekiz yılbk kısa bir zamanda bizi ortaçağın karanlık uçurumundan kurtaracak bütün inkılâb şartlarını gerçekleştiren Atatürkü, bugün» ölüımünden tam on beş yıl sonra, devlet merkezimizde lâyık olduğu şeref yerine ancak kavuşturabildiğimizi düşünürken, bu gecikmeye hiç üzülmiyelim. Tersine, bizi o büyük adamın fâni varlığından ayıran on beş koca yıla bakarak, onunla beraber bir şimşek hızı ile başardığımız eserin azametini ölçelim. Bugün: Hürüz, medeniyiz, ilerliyoruz! diyebiliyorsak bunu doğrudan doğruya Atatürk inkilâblarına borclu bulunduğumuzu unutmamahyızdır. Atatürk, bundan sonra artık bir partinin yahud da bir sımfın değil, fakat bugünkü ve yarmki millî varlığımızın sembolüdür. Onun çizdiği yoldan şaşmadığımız müddetçe milletimize ölüm yoktur. NADtR NADİ Ankarada bugün yapacagımızAtatürkün 15inci ölüm Burda birdir insanlık Burda kalbler bir atar Burda Mustafa Kemal Burda AUtürk yatar b ll II | I I I A I II YARIN REStM İLE Alatörkün ebedî makberine nakledilişi Cumhuriyet uçakla geirtecegi resimlerle bu tarihî hâdiseyi en geniş ve en mükemmel şekilde nakledecektir. 40 Ankara 9 (Telefonla) Atatttkün aziz na'şının, ebedt istirahatgâhına nakli arifesind» Ankara, derin bir heyecan içindedir. Şehrm bütün caddeleri şimdiye kadar görülmemiş bir k^.V.1'kla dolup taşıyor. Başkende kavuşan karayollarında sayısız vasıtalar birbiri anlısıra Ankara i?tikpmetindedir. Akın, bu akşam da geç vakitlere kadar sürdü: Resnrıî heyetler trmamen gelmiştir. Bunun dışında \ urdun her tarafından hattâ en uzak köşelerinden yola çıkmıs vp.tandaşlar, gönüllü kafileler halinde, şehre yığüdı. Oteller, misafirhaneler. mektebler, ve kışlalardan başka hemen bütün apartıman ve evlerde bir çok ziyaretçiler ağıı. r.maktadir. Bu sabah öğleye kaciar gelenlerin arasında, yalnız şoförlerin *»r yın 1000 i a^mıştır. Ankara c«fnrler Cemiyeti arkada?lannı azasınm evlerine yeıkştirmektedir. Şeh/e şu âna kadar gelenlerin 40 bin kişiyi bulduğu tahrr'n ediliyordu. Yannki rBu^zzam ve manalı merasimi görebilmek için güzergâhtaki bütün evlerin pencere ve bal" u o ı.,., r ;, T ,^5 r ) pr| tutuidu Eir pencere ve balkona gıkabümek ıçio yer 40.000 vatandaş başkende akın etti, caddelerde dün akşamdan yerlerini alan bir kısım halk, SON DAKtKA: geceyî kaldırımlar üstünde geçirdi upk mıllı loren Millî Tesanüd ve Nilli Türk Talebe Birliklerinin neşrettikleri beyannameler, yapılacak toplantılarla törenlerin proğramı yıldönümü ve İstanbul Kurşun Aziz Atanın çehresi, vefah anındaki hali aynen muhaf aza ediyordu Ankan * (Telefonla) Atetflrkün cenazesinin geleneklerimlre uygun fekilde toprağ» tevdii kararlaştığından bugün kurfun mah10 kasım münasebetile Tiirkiye Millî Talebe Federasyonu larahndan faza kırılmış ve Na'ş meydana çıharırlanaıı altuıdan mamul Ataiürk rozeti Cumhur Başkanı karılmıştır. Büyük Millet Meclisi Celâl Bayarın göğsüne takıldıktaı, sonra yer ödenen para adam başına 50 ii nınclaki apartımanların balkon v Başkanı Refik Koraltan ve Başbara iken .akçama doru 200 Hraya çp pencereleri taleblere cevab verebi kan Adnan Menderes, Genelkur Arkan Sa. 8, Sü. 4 te mıştır. Bilhassa Tandoğan meyda Arkasx 5a. 8, Sü. 7 de Dttn Büteaddid katarbuia Ankaraya hareket eden Türk gcuclerinden Galatasaraylı izciler kanlarile yazdıklan bayrakla trende Büyük Ataturkfln fanl hayata tün teferruatile verecektir. Bütün düdüklpr çalındığı zaraan mutad gözlerüıi yumduğunun 15 inci yıldö okvjlarda Ankaradaki mcrR?im rad yerlerde çokili bulunan bayrıklar nümü dolayîsile bugün şehrimizde yolardan takiu edilecektir. P.adyo y3rı>3 indiriiecektir. Bu sırada her de anma törenleri yapılacak'Jr. An su bulunmıyan okvıll?ırda günün vatandaş saygı dumşur.u fa edekara Radyosu, Atatürkün aziz aa rnüsıesna mamsile mütenasib bir cektir. şının muvakkat kabirden alınarak şekiide toplantılar yapılacaktır. tstanbul Üniversitesi Fen fakfil< AnıtKabre nakline aid törsni bü Bugün saat 9.05 geçe lirnandaki Arkası Sa. 4. Sü. 4 t« l'annki gazetenizi müvezziinizc bngünden nmariayuuz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog