Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

MURPHY OTOMATÎK ÜTÜLERİ GELMİŞTİR. Toptan satış: D. MANİKAS İstiklâl Çad. No. 17» Beyoğhı umhuriyet KURUCUSUrYUNUS NADİ LIK raevki&i Atatürİ İİ en tanır^n tüalitesi: cak Var! üncü sayısı Atatürkün f edilmis olan Vsrlşk. haraleler yaparak eşsiz mekte devam ediyor. yerd en güzel şiirleri, iş imzaların sanat akve hikâyelerini an 29 anco yıl sayı: 10508 Telgnl *• mektub «dresl: Cumhuriyet. tstanbul Posta Kurusu: tstanbu) No 24? T«iefaalmt : Umuml SantraJ Numarası : 24298. Vazı Iflen : 24ü«l. Matbaa: 24290 Pazar 1 Rasım 1953 Neclis bugün Bayarm ir nutku ile açılıyor Cumhur Başkanının siyasî çevrelerde ehemmiyetle beklenen nutkunda iç politika havasmdaki son gergin manzaraya da temasla tavsiyelerde bulunması bekleniyor Meclis Açılırken 1954 seçimleri yaklaştıkça, partiler arasındaki çatışmalar da gittikçe kızısacağa benziyor. Bu kızışma nereye kadar varacaktır? Partileri birbirinden ayıran göniş ve politika fartdan ne kadar derin olsa da yüksek memleket menfaatleri etrarında hepsini birleştirmesi gereken yurdseverlik ve sağdnyn lıağlan kopacak mıdır? Seçimleri kazanmak istemck her siyasî tophıluğun mesru hakkıdır. Bu uğurda savasırken bazı ifratlara kaçmaği, yanlış ve mübalâğalı iddialarla karsi tarafa hücnm etmeği de olağan sayarız. Fakat seçimi ttazanma pahasına memleketi altüst edecek, dcmokrasinin canına okuyacak haleketleri doçrusn akıl almaz. Küçük bir sineğe kızan Arnavndun belinden pis.tavım çektiçi gibi: «Bir sizden bir bizden» diverek pırasa bıyıklı, pehlivan yapılı arkadaşım da sinekle beraber öteki dünyaya gön dermesi kabilindpTi, rakibini yenmek ihtirası içinde rejime kıymajra kalkışmak. siyasî partiler hes«bına hazin olduğu kadar gülünc bir teşebbüs olur. Önümüzdcki seçim mücadelesi böylesine tehlikeli safhalar ,»osterecek midir? Buna ihtimal vennek istemezdik, eğer parti yazarlanaın çjsrnfld*!» Trtamte^arı ktşkırtntajp hedef tutan aşırı hiicumlanna sik sık rastlamasaydık ve eğer bizd« demokratik mücadeleyi nornnl bir gekilde yürütmeğl sağlayacak gerekli hukukî değişiklikler tamamlanmamış olsaydı. 1945 tenberi içine girmege çalıştıgımız serbest tartışma rejimi gerçi fTlen knmlmuştur. Allah için, 89 yıldır en ileri demokrat memleketlere tas çıkartırcasma istedipimizi yazıyor, istediğimizi soyliiyo ruz. Çok defa tenkid sınınnı »şhğunız, vatandaş haysiyetini «y»klar altında çiğnediğimiz de oluyor. Fakat bn hiirriyet sisteminin hnkuki roüeyyideleri eksiktir. Zaten vatandaş jerefinin bteki demokrasilerde olduğu Cİbi korunamaması siyasî hürriyetlerin her an tehlikeye düşmesi ihtimali de tek partiye gön hazırlanmış Anayasammn yetersizliğinden ötüriidnr. Sayın 3aşbakan Adnan Menderes, 9 uncu Biiviik Millct Meclisinin son çalişma yılında Anayasa konusu üzerinde gerekli değişikliklere başvurulacağını, memleket ihtiyaclannuı gerpktirdiği alâka ile bu işe hakılacağını söylemişti. O zaman biz Anayasa meselesinin daha önce ilmî bir kunıla totkik eHirilmeKİ liizumu iizerinde durmuştuk. Böylelikle hem vakit kazanılacağını, hem de daha esaslı bir eser elde edileceğini ffıişünüyorduk. Bir sürpriz: D. P. Meclis Grnpa, eski MİIH Eğitiü Bakam Tcvfik İleriyi dün Neclis Başkan Vekilliklerinden birine aday secti AıOcara 31 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâ! Bayaruı senelik açış nutku ile Büyük Millet Meclisl yarın saat 15 te çalışma devTesine ffirecektir. Ohırum, en yaslı başkan vekili »ıfatil* Şevki Yarman tarafandan açılacslc, yoklamadan sonra hitabaemi irad için Cumhur Başkanı salona davM olunacaktır. Bayarm hitabesinin bir buçuk »a Arkast Sa. 6. Sü. 7 de D.P. Grupu toplantısı tçHmada, Grup haşkanlarilp. İdare Heyeti ve Haysiyet Divam seçhnî yapıMı YENİ ATOM INFİLÂKI İngiltere tarafından Avustralyada Woomera bölgesinde yapümakta o!an atom tecrübeleri sona erraektedir. Bir kaç gün ev\el bir infilâk daha vukua gelmiş ve alâkalı kimseler bunun «dünyadaki en küçük atom bombasınm üıfilâkı» olduğunu soylemişlerdir. Yukarıdaki resimde, bu infilâk ile husule gelen atom dumanı görülmektedir. Ankara 31 (Telefonla) D. P. Meclis Grupunun bugünkfl toplantısında grup baskanlanl» idare heyeti v« haysiyet divam »«çilıriistir. Baskanlıea gene Hulilsi Köymen, başkan vekilliklerüıe Abidin Potuoğlu, Osman Kapani getirilmistir. İdare he>eti seçiminde M=hmed Goloğlu, Sudi Fıçıaoğlu, Kastnı Kufrevi, Zuhuri Danıgman, Ekrem Cenani, İsmail Hakkı Akyüz. Huseyin Fırat ve Saira Özer kazanmıs lardır. Nisab »lde edilemiysn fki azslık içüı tekrar seçhn yapılacaktır. Grup haysiyet divamna Şevki Ecevid. Haluk Ökeren, Hüseyin Ülkü. Samih İnal seçilmislerdir. Bir s^ahk için tekrar seçim yapılacakDiinkfl »hıruında gen* iktidar tır. partisile C. H. P. ne şiddetli hücumlar yapıldı ve tiiziik tasansı eörüşiilerek kabul edildi Almanyanm Rus işgal bölgesinde ayaklanma Komünistler, "silâhlı muhalif gruplar,, m mevcudiyetini iiiraf ederek, halinde tevkiHere giriştiler ( Berltn. 31 (a a.) Doğiı A!?nan. ya hükumeti tç İşleri Bakanlığl bugün yaymladığı bir tebliğde DoEU Berlinde 17 tıaziıfın syak'anI malanndanberi knmGn";>.e.le kırr. ' Arkast Sa. 6, Sü. 4 te Tiirkiye Köylii Partisinin kongresi Kasım Giileğin D. F. Meclis Grupu azaUrı dünkü toplantı.\i gelulerken Millı güreş takımı seçmeleri dün başladı Ankara 31 (Telefonla) Türkive Köylü Partisinin genel kongresi bugün de saat 10 dan itibaren çahsmalanna devam etti. Gündemin polHik koriü$toa«""fa*tm*ı USİ» delegelcr töı aldılarBu arada Seyhan milleh'pkili CPZ mi Türk bir konuşma yaptı. Cezmi C.H.P. O n e l Sekwterî. «BııgünTürk gerek Halk Partisüıe ve ee kü durum partilerüsrü tedbirler rekse D. Partiye şiddetli bir iisan alınacak kadar ciddidir» diyor la hücumlarda bulunduğu bu ko Arkast Sa 6 Su 8 de Şehrimize gelmi; bulunan C. H. P. Genel S»kroteri K. Gülek dün parti il merk ^zinde bir basın top • lantısı yapmıştır. Bu toplan'Ha seSenirkentte mcydana çıkarılan eroin imalâthanelerinden biıinin Arkast Sa. 6. Sü. 6 da önünde İstanbul zabıta meraurlan ve imalâthanenin alât ve edevarı dünkü basın toplaırttsı Boğazda kurulacak asma köprü Lnşaahn Kmpp firmasına verileceü anlaşıhyor Ank?ra 31 (T.HA.) BayındırlıV Bakan]ı|ından salâhiyetli bır zatın bugün bildirdiğine göre, İstanbulun iki yakasıru birleştirecek olan Asma köprü isi tahakkuk safcasırta girmi# bulunmaktadır. Bu mevruda en müsaid re ciddî Arkası Sa. S. StL 3 tt Meriç iizerinde kopru Yunanistan ile bir anlaşma.ya vanldıfi dün bildirildi Atlna Sl (a.a.) TSrfciye ile Yu nanistan Meriç (Evros) nehri \jzerine büyük bir köprü inşasmda anlasnuşlardır. Yeni köprü 800 metre uzunluğunda olup bütün masrahm her iki memleket paylaşacaklardır. İn^an 1955 te bitecek olan bu köprü sayesinde İstanbul yolu 100 kilometre kısalacaktır. Senirkentte faaliyette bulunan iki eroin imaiâthanesi basıldı Buralarda beyaz zehir yapıp İstanbula ve dış memleketlere satanlarm hepsi yakalandılar, idam talebile Agırcezaya verilecekler Şehrimizde ve yurd dışında ero br. Hâdisenin tafssllâtı şöyledir: in satışı yapan büyük bir kaçakçıUzun lamandanberi Ispartarun Uk çebekem meydana çıkanlmıç Senirkent kazasında eroin ve bazve iki eroin imaiâthanesi basılmış Arkast Sa. 6, Sü. 7 de Şimdi zaman bir hayli ilerlemişlir. Bugün sayın Cumhur Baskajunm nutku ile çalışmalarına oaşlıy.»cak olan Büyük Millet Meclisini» bnünrfe ancak 4 ay vardır. Btınun bir ayuu bütçe tartısmalanna ayınrsak iiç ay kalır. Üç ay gibi kısa bir miiddet içinde Büyük Millet Merlisinin Anayasa davasını ele alOsman Kanbur, rakibi Kâzımla füreşirken ması. bu davayı hem bilimsel şartîsveçte, Finlandiyada ve İsviçre ren Spor ve Sergi sarayında başlalara, hem de memleket realitelerine uycun bir şekilde çözebilmesi de müsabakalar yapacak olan millî mıştır. Gündüz yapılan güreşlerin netimümkün müdür? Ön'imüzdeki se güreş takımımızı tertib etmek üze Arkası Sa. 6, Sü. 2 d« çimlere 1950 yılmın hukukî düzeni re seçmeler dün saat 11 den itibaiçinde jfirdiğimiz takdirde demokratik nizamm korunması ve anarşik vaziyetlerin önlenmesi, artık doğnıdan doğruya siyasî partilerin iyi niyerine ve vatandaşlann sağdııyu$una ba?h kalacak demekrir. Hemen Tanrı hiç birimizi dogru joldan şaşırtmasın! ^ N A K R NADİ Şahın, Türk İran doslluğuna dair demeci Tahran 31 (a.a.) Spor ve Genclik Bayramı münasebetile Şahm huzurunda resnrı geçide iştirak eden Ankara ve Erzurum »porculan Türkiye lehme muazzam tezahürata vesile vermiştir. KaKle başkamna $ah: «Türk ve İran milletleri arasındaki dostluk babadan bana intikal eden bir mirastır. Bu dostluk ebediyyen payidar olacaktır» demiştir. Doktor simsarlarile ntücadele arttırılacak İstanbul Tabib Odasının il> kon sonrt idar» h*yetinia i «ylık faa^ dün saat 14 t» Cafcloglundaki liy»t raporu oJrunmuftur. Kaporda lokaltnd» toplanmıştır. fimsarlarla yapılan mücadeleye teKongr» riyaset divanı seçiminden Arkası Sa. 6, SiL 1 de Ankara Gazeteciler Cemiyelinin Lokali Açılırken İstanhulda yakalanan beyaz zehir âmil ve tacirleri: Hüseyin Öner ile Hilmi Ulusoy Yeni Resimli Romammız Katil Kuyumcu Yakın mazide cereyan edcn ve biitün dünya umumi efkânnı alâkalandıran esrarh hâdisenin hikâyesi Üniversite kapısındaki yamalı bayrak! •KNOİK YOLt'NDA TAŞIT KAZASI Evvelki gece saat 22.30 sularmda Pendikte fecî bir taşıt kazası •!muş 4 kişi ölmüş. 3 kişi de yaralanmışhr. Şoför Aydemir idaresindeki >Maltepe 153. plâkalı kamyonla aksi istikametten gelen «Ankara 4960» plâkalı kamyon, Atabey köyü önlerinde çarpışmıştır. Her iki kamyon hasara uğramiş; yolculardan Aydemir. Cemil. Mehraerî. Halil isim'eı indeki 4 kişi ölmüs ve Ertuğrul. Ozcan. Necati de ağır ^ekildr yarlanmıjlüi'dır. Yarahlar hastahaneye kaldırılmıştır. Resim. kazadan sonra kamyonlann halini göstermektedir. Cumhuviyet Bavramı dolsyısile İstanbul Ünivtrsitesinin Beyazıc'daki geniş kapısına 24 yamalı, 12 yerinden yırtık, esVi ve rengi kaçmış bir bayrak asılmıştı. Bu hr.l Beyızıd meydanıiîdan geçen hsîV.: havretler içind; bırakmıştır. Bütün ; f ,», . • Üniversite kapısını örten 12 metre | Ankara Gaîieteciler Cenjiyetiyeni lokalinin evvelki akşam •toSfenîe' Bcıldığını bildirmiştik. Resmimiz, boyundaki bu bayraşın her bay açı!na törenindc bulunanlardan Meclis Başkanı ile Başbakan veıBaşyozarımiz Nadir Nadiyi bir arada Arkası Sa. 6, Sü. 5 de ı gösteriyor. £ . Bugün başladık. S înci sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog