Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

GRITZNER OİtCİS MAKİNESİ cmoM, umhuri KURUCUSU.'TL^TUS NADf Î8 ' " İfirî l l t w ftnlık ' b*«B diU«« çevrilfıij, »dı di îfer«.&»tan oJnmfhn. Yak'ası SoVyet ri^M ıları^da geçes b« rofflau dehjltle m^îrt cakaBK. 1 Hra. 1 ^ ^ KoÜurTn goatart^i sL^^4u( lur.Jk defa olnk «iülrai». e«rril^Mlâ%| Jaaf^Bnnen Jüocrikada kıtab «aLj.j^|pa rıd^ırmak. bir yandan da ^.rrupanıa en WP sanat »taritelerliM kendfci Woul ettjk bt^ifck, işte Birinci Ordıuıun Tatbikatı Vlf CflVf * Ifi nQK J " Swjl » lU.Uöö Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstan'oul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Um:uni Santral Numarası: 24298. Yaa İjleri 24299, Matbaa: 24290 Salı 9 Eylul 1952 VARUK Y A W Üım m ı 4 giifi sürecek tatbikatta en modern silâhlar kullanılacak NATOnun Yüksek Komutanlan General Rid^ayin muavini Korgeneral Valluy ve beraberinde gelen NATO yüksek komuat heyetine mensub subaylar Tatbikatm hedefi Karadeniz Boğazının Rumeli yakasile İstanbulun müdafaası Gnl. Necib hükumeti Amiral Carney, Gnl. Schlatter TC Ridgwaj'in iş başında muafini Korgnl. Walluy dün şehrimize gddiler NATO Komutanlan Birinci Ordun un manevralarını takib edecekler, ayrıca NATO yüksek komuta heyetinden bir grup da sehrimize geldi Memleketimizde Toplanıyorlar Tiirkiyenin eîiemmiyeti anlasıldı Tatbikata piyade kuvvetleri. zırhlı birlikler ve hava birffideri iştfrak edecekler, bunlar 12 eylulde bir geçid resmi yapacaldar Birind Ordumm Karadenir b<v ğazının rt İstanbu'un müdsfaasın» istihdaf eden müfterek askerî tatbikatı bu «abah laat 8,30 da başla' yaeaktır. Boğazın Rumeli sahili v« Arkan Sa. S, Sü. 6 da Tevkif edilenlerin mahkemeye sevkolunacaklan bildirildi 9 Eylul InnirİB Kartulnf Bayramı bugün hey«eanla Jmtlanacak îzmir 8 (Telefonla) Izmirin kurtuluş bayrama yarın heyecanla kutlanacaktır. 9 eylul bayramı münasebetile Izmire bağlı ilcelerden bir çok heyetler şehre gelmişlerdir. Izmir bu geceden itibaren baştanbaşa bayraklarla donatılmış bulunmaktadır. Yarm sabah erkenden Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Kahire 8 (R. a.a.) Son 48 saat içinde mühim hâdiselere şahid olan Kahire jehrinde şimdi sükun hükiim sürmektedir. General Necib hükumeti bu sabah çalışmağa başlamıçtır. Tevkif edilenlerin Kral Faruk zamanında gayrimeçru servet edinmek ve nüfuzlarını kötüye kul'anmak suçlarile hususî bir mahkemeye sevkolunacaklan anlaşılmak JSICAKLAR BİTMEK BİLMEDİ Şehrimizde şiddetli sıcaklar devam tadır. Bazılannın ise General Ne etmektedir. Dün hararet derecesl gölgede bir arahk 35 derec» idi. Mecibin hükumet darbesinden sonıa teoroloji istasyonundan aldığımız malumata göre, bugün sıcakhk deyeni rejime muhalefetten muhake recesi deği^miyecek, hava «z bulutlu olacak, rüzgârlar kuzey dogu yönlerinden hafjf esecektir. . . l^maİPtl • ihJimali jrajdır. . Eesim, •sıcaklar yüzün<İen' «10? gece'çeşme yalagına " sığlnarak" Bunlann üçer üçer odalara bap Arkası S a . 5. Sü. 1de banyo yapmağa ve »erinlemeğ» çahjan bir vatand^şı gösteriyor. ATO Başkomutanı General Ridgway dc, bir Sabıkalılaı, Emniyet Müdürlil çok Amerikan ve İngriliz ğünde hazırlanan bir odada 4000 knmutanlan. amiralleri ve devlet mumluk bir ışığin alünda polU adamlarından sonra. memleketimive bekcilere tanıtılıyor zin misafiridir. Gerek Başkomutan, gerekse karargâhuim İzmirde kuru'ıması kararlaştınlmış olan NATO Giiney Doğu Avrupa Kara Kuvvetlrri Komutanı Gencral Wymann, devlet ricalimiz ve askerî erkânımızla müzakerclcrde bulundular. Eu konusmaların NATO'nıın sağ k»3'lını teşkil eden ve Orta Doğuda hLirriyctin ve demokrasi cephesinin kalesi olan Türkiyenin müdafaası ile Kuzey Atlantik Paktı müBaşbakanlıktaki bu toplantıdan Ankara 8 (Telefonla) Cumhur dafaa manzumesi içindeki askerî Başkanı Celâl Bayann başkanlığın evvel Cumhur Başkanı Celâl Bayar, ve stratejik vaziyetinin icablan ve Amiral Carney ıJün Yeşilköyde uçaktaa indikten sonra da, bu sabah BaşbakanliKta mühim Iç Işleri Bakanlığına giderek Bakarşılıklı yardımlaşma esaslan üzeAtlantik Paktı göney kuvvetleri uçakla sehrimize gelmiştir. Amiral bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda j kanlığm çahşmaları hakkında Etrinde cereyan ettiğine şüphe yok Başkomutanı Amiral Carney be Carney, hava alanında Korgeneral Başbakan Adnan Menderes, Baş hem Menderesten izahat almıştır. iur. raberinde eşi ve yaverleri olduğu i İsmail Hakkı Tunabooylu, Hava bakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu, Söylendiğine göre bu iki toplantıArkası Sa. 5, Sü. 4 te Birinci Ordumuzun Karadeniz halde dün saat 18 de özel bir askerî j Iç Işleri Bakanı Ethem Menderes da da son günlerde artan taşıt kahazır bulunmuşlardır. boâazının Rumeli bölgcsinde bu Arkası Sa. 5, Sü. 6 da günden başlayarak ayın 12 sine kaButrUn ParH fl merkerJnde yapu dar sürecek manevralarda. Başkolacak toplantıda tnönünün nıutsn General Ridgway'in, ay*nı zgınanda NATO Güney Doğu Avmühim bir nutuk söylemesi rupa Kuvvetleri Başkomutanı Amib«klen!y«r ral Carney ile Hava Kuvvetleri Komutanı Amerikan Generali Cumhurivet Halk Partisinin kuShlatter'in de hazır bulunacakları ruluşunun 29 uncu yıldönümü mü. h?ber verilmektedir. nasebetile bugün Parti il merkezinde bir toplanh tertib edilmiştir. Güney Doğu Avrupa Kara Kuvvel'eri Genel Karargâhının İzmirde Bu toplantıda Cumhuriyet Halk kurıılınası kararlaştınldığı sırada Partisi Genel Başkanı İnönü. C.H. P. li milletvekilleri ve Parti ileri gene İzmirde tesisine karar verilen gelenleri hazır bulunacaklardır. Giiney Doeu Müttefik Taktik Hava Washington 8 (A.P.) Ameri şılamışlardır. Haberlerde, Formoza Emniyet Müdürlüğünde yeni bir Ku>\etleri karargahına mensub sutnönönun bu müna*ebetle iç »« kan hariciyesine mensub jahsiyet daki Amerikan askerî makamlan•snlle «abıkalılar memurlara ve Paris 8 (R.) Bu akşam Tah daha azletmiştir. Bu generallerden bayların ilk grupu da İtalyanın ran radyosunun bildirdiğine göre, dış «iyateti llgilendiren mühim bir bUetçilere tanıtılırken bazılarının Sarayla ,tema» halinde ler bugün Korede Milliyetçi Çin nm iki milliyetçi tümenin Korede Floransa şehrinden evvelki gün İz Başbakan ve Savunma Bakajıı Mukonufm» jrapacagı ıSylenmektedir. : olduklan ve bunların bir darbei birlikleri kullanılmasına muanı ol kullanılmasmı Washington hükutstanbul Emniyet Müdürü Ahm re hareket etmiştir. saddık İran ordusunda yeni bir hükumet yapmayı düşündükleri duklannı ve bu muhalefete devam met ine tavsiye ettikleri İleri sürül med Tekelioğlu dün bir basın topC. H. P. nm bu akşamM Bnyiece Türkiye, NATO teşkilâh tasfiye yapmış ve dokuz generali Arkası Sa. 5, Sü. 7 de edeceklerini söylemijlerdir. müştür. İdareciler, böyle bir teklif lantısı yapmış, muhtelif mevzular sivasî toplantısı çEvresi içinde. kuvvctli ordusu ve İdareciler, Milliyetçi Çin hOku veya fikirden Amerikan hariciyesi etrafında geniş izahat vermiştir. miibim stratejik vaziyeti dolayısile C. H. P. Zeytinburnu 2 numaralı metinin buıunduğu Formoza adası nin haberi olmadığını beyan etmişTekelioğlu, sabıkahların sıkı bir lpyık olduğu mevküni almış buluocağı yeni binasınm açılısı münase başkenti Taipeh'den alınan bu ko lcrdır. Bu diplomatlann kanaatletakib altında bulundurulduğunu, ni" or. betile bu akşam saat 20 de ocak nudaki bazı haberleri hayıetle kar Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Türkiye. 194B da. Moskovanm Bolokalinde liyasl bir toplantı yapıpar'arda üs isteyen tekliflerini redlacaktır. dederken Amerika ile İngilterenin Toplantıda C. H. P. Genel SekPostdam Konferansında Boğazlar reteri Kasım Gülek de hazır bulureiimini tayin eden 1938 tarihli nscak ve konuşacaktır. Montreux andlaşmşsının tâdilini. Sovyet Busyaya vadetmiş olduklarını da bilivordu. O zaman. So^'et NATO Güney Hava Kuvvetleri Busyanm ihtiraslan ve tehdidleri Komutanı General Schlatter, karsısında yapyalnız olduğumuz dün Yeşilkoy hava meydanında halde giisterdiğimiz azim ve tecellid. hilhassa Amerikan siyasetinin Moskova 8 (A.P.) General gii/lei'ini acmasına vesile teşkil Ridgway'in Türkiyede Sovyet hueden bir hâdi>e olmuştu. 1947 de duduna yakın bölgeleıde bulunma Ayn ayn hiziblere mensub olan Mr. Tıııman. kmrninizmin petıçesisı dolayısile Sovyetlerin bazı jüp Rauf Onursal ve Adnan Dövenci ne diişmek iizere olan Yunanistanı ! helere ve menfi hislere kapılacak Genel Kurulun daveti üzerine kurtarmak için. bu memlekete aslanna muhakkak nazarile bakıl. Ankaraya gittiler kcri yardım yapmak kararını vermaktadır. dici zaman Türkiyeye de aynı su ! Türkiyede, n» zaman bir yabanİzmir 8 (Telefonla) Bu sa'oab retle yardım etmek istemis: Americı grup veya ilim heyeti Sovyet n D. Parti merkezinden vaki davet kan Kongresi, henüz Türkiyenin nırı yakınlarında dolaşsa bunun üzerin» İzmirde iki ayn hizbe men. sfratejik ehemmiyetini ve komüMoskovada derhal tepkisi olmuş «ub Rauf Onursal ile gazeteci Adnizme kar^ı mücadele azmini haktur. Nitekim Sovyetler, zaman za nan Dövenci uçakla Ankaraya hakile takdir edemediği için tâbir man Türkiyeyi, ilim adamı kisvesi reket etmişlerdir. Aynca Haydar caizseYunanistanın yiizüsuyu altında, Türk Sovyet hududuna Dündar. Osman Kibar, Dr. Dâhi hürmetfne Tiirkiyenin de Truman Batılı casuslar sokmakla itham etÖker, Muhiddin Erener, genel kuru vardımından faydalanmasını kabul | Ineilterede Farnborough'da yapılmakta olan hava mitinginde mişlerdir. lun vaki davetine icabetle İzmirden etmişti. Koreye asker göndermek tepkilı bir uçağın «ses duvarına» çarparak parçaiandığını. bu yüzden Bu günlerde Atlantik Paktı teş otomı»bille Ankaraya gitmişlerdir. ABİDİN DAVER de uçaktaki iki pilotla seyirciler arasmdan 27 kişinin Ö!dü5ünü bildir kilâtı Müttefik kuvvetleri başko Genel kuruiun bu daveti D. Paıli miştik. Yukandaki resim, havada infilâk eden uçağın bir parçasınm mutanı General Ridgway'in aynı içindeki hizibciliği kaldırmağa maÇARE... Arkası Sa. 3, Sü. 7 de seyırciler arasına düstüğü anda çekilmistir. Arkası Sa. 5, Sü. 8 de tuftur. NOT: İşbu karikatfir tateatml B«lnMn ıııine teklü yerine kî.rnd». Bayarın başkanlığında dün yapılan toplantılar İçtimalarda son günlerde artan taştt kazaları ve asayiş meseteleri görüşütdü Emniyet Mudurunun basın toplanifsı İranda dokuz general ordudan çıkarıldı Bunlann, Musaddık'ı devirmeyi tasarladıkları söyleniyor seyahati ve Moskova vay'in H. Partisinin yıldönümü Milliyetçi Çin birli Korede kııllamlmıyacak Birleşik Amerika, Formoza adasmdan gelen bir teklifi reddetti Iıtgılteredeki Hava Faciası İzmir D.P. lileri arasındaki ihtilâf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog