Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

NİFİS ÇİKOLATALARININ ZENGİN İKRAMİYELİ KUPONLARINA DİKKA1 EDINIZ!... 9fl MABEL umhuriyet • 10 0 0 1 , IU.U94 KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresı. Cumhunyet, İstanbul Pos+a Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Kuaaıuı: 24298. Yaa Ialan 24299, Uatbaa: 24290 l$l TZNl £K ı'm BONOÇHORD Nahas Paşa, iki eski Başbakan ve Ridgway, önümüzdeki çarşamba gününe kadar yüz kişi tevkif edildiler Tevkif edilenler arasında. Seraceddin? Hilâli, Hafız Afifi, Abbas Halim kardesler ve Abdülhadi d » var Dfin Ankaradan İzaıire giden Gnl. Wynann, Tfirk • Ynnan kuvvetlerînin * Mısırda General Necib NATO Başkomutaıu Başbakanlığı ele aldı Ridgway Erzuruma Hacı Hoca Ankara 7 (Telefonla) General Rıdgvıay bu sabah saat 8 30 da Esenboğa hava alanından Erzuruma hareket etmıştır Başkomutan onumuzdekı çarjamba gunu şehrımıze avdet edecek ve perşembe gunu de Parıse gıdecektır General Rıdgway Korede Bırleşmıs Mılletler Başkomutanı bulundugu sırada emrı altındakı Turk sılâhlı kuvvetleri alay komutaru ıken Arkası Sa. S, Sü. 4 tt Pa7artOCİ ft Fvlfll ' Û L Mlö&l ° CJ'UI IQR9 •* Q C gîtti doğu bölgesinde tetkiklerde bulunacak icab ederse Koredc olduğn giki Baüda da mıız oauza çarpışacaklaruu söyledi ara ile imanın kimde olduğu bılmmez derler va insan oğlu bu mupmmanın anahtarını da czdu gaIıba Nufusunun ezıci çoğunlueunu katnliklerin teskil ettiği bir bu>uk Avrupa «ehrinde tutulan istatistiklere bakılırsa, ıman dedieimiz ruh kudretini daha zivade »cnein harcı savmak gerekiyor. B'ivuk şehnn muhtelif semtlerinde tntı manasıle bilimsel metndlara mırun olarak \apılan incelemeler snnunda ibadet maksadıle kiliseİpre muntazaman devam edenlerden yuzde bilmem ne kadannın Vürlıklı kimseler olduğu mevdana çıkarılmıs Az kazsnclılann, işçilenn ve fakirlerin nisbeti zenırinlere kivasla cok du«ııkmuş. Hattâ prolcter sınıfın kesif bir şekilde oturduiju kenar semtlerde de durum «*"i imış Nahas Hilâli irinde dinî vecibeleri yerine getirmek sadece bir kısım vatandaşlara nasıb olabilmektedir Kazancını almnın teri ile gunu gununc sağlıvan ferdler, Tann huznrunda bir muddet itikâfa çekilmek için vakit bulamamaktadırlar. Bunu, ancak iktısaden belli bir refah sevivesinin iıstunde tutunanlar vapabilmektedir. Gunun sekiz saatini fabrikada feciren bir işçi ve bunun tv işlerile «lidinen kansı, pazar geldi mi kiliseye gidip papaz vaızı dinlevecek verde belki kırlara açılıp biraz hava almavi, vahud bir sinemaya kapanıp defi gam eylemevi tercih etmektedırler. Yeter boş vakitleri olsa, bunlann da varhklılar gibi rnuntazam fasılalarla kilisc seanslarına katılmak istiveceklerinden sııphelenmek için ortada başkaca b1' spbeb yoktur. Imdi. boyle bir istatistik denefnesi bizim buyuk şehirlerimizden birinde, meselâ Istanbulda yapılsa acaba nasıl bir netice elde ederiz, dersiniz? Bilim konulannda peşin hukumler one sunnenin tehlikelerini kabul etmekle beraber bizde \apilacak bir denemenin vukandakile taban tabana zıd bir netice vrrmesi ihtimalini ben çok kuvvetli toru.vorum Camilerimizi dolduran kalabahğm daha ziyade fakir ve az variıklı vatandaşlar olduğunn tesbit için saym ordinaryiis profesör Omer Celâl Sarç affetsin ovle nzunboylu istatistik incelemelerine pek de luzum olmass perektir. Her ne ise, mademki bizde bn bakımdan her hangi bir istatistik ctudu yoktur, tahminimin doğruluğunu bir an farzedelim. bu takdirde bizdeki durumu nasıl izah Ibadette antel babında fakir vatandaşlanmmn zençinlpre kıvasla daha ateşli olduklarını mı ileri süreceğiz'' Bojle subjektif bir hukumle savın zeneinlerimize taan etmeğe elbette dilimiz varmaz. Esasen en ilkel bilim kayçısı taşıyan bir adam bile bu gibi hukümlerden Kakınma\a dikkat eder. Eşer birim bu\ ıık şehirlerde her gun camıleri dolduran kalababğm eksenvPtini fakir halk teskil ediyorsa. bunun başlıca sebebi bizde İ5, işçi \e calışma davasının musbet bir şekilde ele alınarak henuz bir >ola konmamış olmasıdır. Yurdum<izda batılı manası ile bir issizlik tehiike^i yoktur, fakat ne yazık ki değeri olçulemivecek kadar buyiık insan kuvvetleri bosuboşuna harcanmakta. bu kuvvetler âtıl veva )an âtıl bir halde heba olmaktadır. Bir fara7İ\eden cıkardığım şu hukumde bihnem haksız mıvun1" Kahıre 7 (R ) Bu akşamdan [ tıfa haberi duvulmadan once, orıtıbaren, General Necıb Mısınn ıda dunun, suııstımal yapmış olmakla resmı resmen elıne almış bulun suçlandınlan b:r çok kımselerı t vmaktadır Suııstımallerle ılgılı sıya klf ettığı bıldınlmıştı Tevkif edısî şahsıj etlerın tevkifı ve zıraî ıe lenler arasında 3 e=kt başbakan tsformun tatbıkı hususunda an'aş kı bakanlar ve sabık kralın akmbamazlıklar olduğundan Alı Mahır ıs ları bulunmaktadır Son 24 saat zar Yeni tasan ile. e\velce devletleştıfa etmış ve yerme hukumetı Ge fında yuzden fazla kımsenın hap tirılmiş olan ormanlar sahıblenne Simdı ne dijeceğiz? Bakmız, Ulu neral Necıb bızzat kurmuştur sedıldığı zannedılmektedır iade edilecek T?nrı kendine ıbadette kusur etFakat Alı Mahır hukumetının ıs Arkası Sa. 5, Su 3 te n v e n kuMannı daha çok sevivor, Ankara 7 (Anka) Meclıste buonların bol bol kazanıp rahata kalunmakta olan ve onfırh bir va\u«masma yardım edivor mu divetandaş kutlesını ılgılendıren Orman ceğız. Yoksa, insan oğlunun ancak Kanunu tasansının esaslannı \erıni'»ddi refahtan sonra imnna gelyoruz di"i hukmune mi varacağız' Yururluktekı kanunun bırıncı Sokavı bir tarafa bırakfthm, yııehı •orman» taliH* «t»tbt • lonrfaki istatistik nısbetlerin! obIkattakı zorluklara sebeb olmakta jeMif bir gorusle ifade ermeğe eave şıkâyetlere yol açmakta ıdı Yelışırsak şovle bir muhakenv> yurutnı tasarıda ıklım, anlavı;, ıhtıvac, m°miz daha doğru olaeaktır* Sos Arkast Sa 5, Su 4 te jal bunvenin hugunku sartlan Orman Kanunu tasarısının esasları General Ridgway Eıruruma hareketın den once zırhlı tugayı tefrhj e^erkeil * ~ Bunun sonu neye varacak ? Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanının Almanyada beyanatı Cevdet Sunay, eski tank ve uçaklarımızın yerine yenilerinin konulacağını ümid ediyoruz, dedi Polonya ordusunda temizlik Bir çok generallerin \azife. lerinden uzaklastınldığı bildiriliyor Londra 7 (Nafen) Baü Alman. yadan gelen raporlardan anlaşıldı. ğına gore, Mareşal Rokossovsky, Polonya ordusunu tamamen Ruslas. tırmıştır Bu ordunun her sımf subay an arasında muhım değışıklıkler ya» pılmış ve aynı lamanda da esash mevkılere Rus subaylan getınlmı^tır. Dun do bir vatandaş bir otomobil karasına kurban gitti Gnl. Dun ogleden sonra Edımekaoıdan Topkapıv a gıtmekte olan grı renkte bir taksı, Bejlerbevı gazınosu onunde Topkapıva doğru gıden Koço Zahanvadıs ısmınde 20 vaslarında bir vatandaşa çarparak ağır yaralanmasına sebeb olmuştur Yaralı derhal Gureba has^anesıne laldırılmışsa da yapılan tedavıve ragmen kurtarılamıvarak olmuştur Şofor arabanın ıçınde bulunan ıkı yolcuyu ındırdıkten sonra fırar etmıştır CUMHUB BAŞKANLIĞI ADAYININ PAPUCU Demokrat Partının Yolculann ıfadelerıne gore araba başkan adayı olan ülınoıs Valısı Stevenson un seçım kampanyasmda Sılıvrıkapıda dolmuş yapan 5724 çok yorulduğundan bahsedenler yukandakı resmı gostermektedırler numaralı taksıdır Kazava savcılık el koymuştur. Bu resımde, Iş bayramında nutkunu soylemeye hazırlanan Stevenso Sanık şofor aranmaktadır nun delık papucu gorulmektedır. Sa 5, Su 5 te Zavallı kıza zorla tecavüzde bulunanlar, hayatına da kıyarak cesedini bir su arkı içine attılar Sarıyerde getıc bir kız iple bogularaköldürüldü Hafta tatili Kuzey Koreli bir teğıtıen iltica etti Bu subay, komunistlerin Batıya kaçmalanna mani olmakla vazifeli bulunuyordu Seul 7 (a a ) (Unıted Press) Sekızıncı ordu karargâhmdan bugun açıklandığma gore, Pan Mun Jom'da dığer komunıstlerın baüya kaçmalanna mânı olmakla vazifeli Arkast Sa. 5, Su. 1 de Hâlen Frankfurt'ta bulunan General Cevdot 8un a\, kendısile birlıkte Batı Almanyadaki Atlantık manevralannı takib edecek olan Turk subaylarile beraber Frankfurt 7 (A P ) Turkıye ] mıdlı oluyoruz Muttefık kuvvetleri Genelkurmay Harekât Dairesi Bsş ıyı teçhız edılmış mukemmel askerkanı Tumgeneral Cevdet Sunay bu lerden muteşekkıl bulunmaktadır ı A r k a s ı S a 5, S u . l d e gun burada yaptığı bir konuşmada, kendı memleketı de dahıl olmak uzere Muttefık devletlenn askerî guclennın artması netıcesi harb tehlıkesının azalmakta olduğunu sovlemıştır. General Cevdet Sunay söyle deDün yapılan kontrollar netice. vam etmıştır: sinde 30 dan fazla müessese « Şımdi Avrupada gormekte olduğumuz Muttefık kuvvetleri arthakkında zabıtlar tutuldu tıkça dunyanın geleceğınden ve Dokuma ve Orme Sanayıı sendi bılhassa Guney Avrupa ile Yakmkasuım Mahmudpaşa şubesı, hafta doğunun ıstıkbahnden çok daha ütatili kanunu hılâfına hareket eden muesseseler bulunup bulunmadığını tesbıt maksadıle dun Emınonu ve Beyazıd ılçelen dahılındekı sanayi bolgesıni Emnıyet memurlanna kontrol ettırmıştır. kanununa riayet etmiyen iş yerleri NADİR NADİ Tunus, Fransız ıslahat plânını reddetti Tunus 7 (a a ) (Reuter) Frang'z ıslahat proçrjrrnnı tetkık ctmek iızere Tunus beyı tarafından tavın •dılmıs bulunan 40 kışıhk musavırler h°vetı bugun bu progranrun red dını ıttıfakla tavsıye etnuşlerdır Tecavuze uğradıktan sonra feci bir surette oldurulen Sevimin en son resmi. Sağda Sevimin cesedı etrafında toplanan meraklılar ve zabita memurları Yazısı 5 mcı sahıfemızde Sendıka fubesının vonetım kurulu uyelerı, Emınonu ve Bejazıd Emniyet daırelerınden memuılarla birlıkte saat 19 dan Hbaren Kocahan caddesı, Caferağa sokağı, Mahmudpasa yokuşu ve Yeşıldırek muhıtını saat 22,30 a kadar gezmışler, hemen hemen butun ıs yerlerını yoklamıslardır. Mercandakı Valıde hanmda bulunan butun dokuma ış noktalarına da bakılmıştır. Bu arada otuzdan fazla iş yorının hafta tatıh kanununa Tiıgcjır hareket ederek ışçı çalıştırdiKİarı g,orulmuş ve durum resmî zaiı'lar tutularak Emnıyet mudurlu^u kanalı üe savcılığa aksettırılmıştır. C. H. P. lilerin Kumkapıdaki toplantıları Bir konıısma \apan İnonü halk idaresinde, partililere duşen vazifeleri izah etti C H P Kumkapı ocağında tertıb edılen sıvasî toplantı dun saat 20 de vapılmıştır Partı bınası ve oah çesıle sokakları dokluıan vatandaş ların takıb ettığı bu toplantıda ocık başkanını muteakıb Kemal Çılın gıroglu Fehmı Atanç \e Tahsın Banguoglu konuşmuşlardır Eski Arkası Sa. t>. Su. £ de ' MEMNU MEYVA... '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog