Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Servis KamTMHUB Çelik Lambah A L MA N TONFUNK Radj» nümunelerfl» bötün Anadehıy* dolaşmaktadır. M«mlekeiimlx« «mMİİ gdm e y « ba fevkalâd. Radyolan gfirttp tecrüb« yapmadaa baska markakra karar venn«yüıiz. ABDÜLKADİR MEMIŞOĞLC Katımoghı Haa Istanbul umhuriyet KURUCUSU: TUNUS NADf 28 İîlCİ Vlll &U IIIVI J l • I 0 QQ 9 Cumhuriyet, İstanbul Posta KutuM îstanbul N o 2 4 1 Telefonlar: Umıuni SantnJ Numaraa: 24298. Ya» İ|leri 2429», Matbaa: 24290 T ü g n l n m A t u h t d r M l : İ R tylUI I QC9 I 0 Fvlrtl f 30c NATO Başkomutanı General Limanda dün akşam feci bir kaza oldu Ridgway Ankaraya General, gazetecilere: "Koredeki askerlerimiçinde Türklerden daha kahramanı yoktu,, dedi Dün Yüksek Komuta heyetimizle tanısan NATO Başkomutanı bugün Başbakan, Dış İşleri Bakanı ve Millî Savunma Bakanı ile görüşecek NATO Başkomutanı General Ridgway'in dün akşam Ankarada karşılanısı: Kıymetli misafirimix uçaktan indikten sonra re askeri teftij edeıken (Bu resinıler dun gete Ankaradan İstanbula hususl ucakla yalnız gazetemiz icm («ttrllıni^tir.) Türk Yunan ve Yugoslav işbirliği Bir Yue»slav a'Jteri heyeti 15 eylulde Yunanistana gideeek, sonra da Turkiyeye geiecek Belgrad 5, (a a ) (Reuter) Bugün Belgrad radvosunun bıldırd jine gore. General Pavle Varbi' ın başkanlığında bir Yugo'lav a^^TÎ heyeti Yunanistana bir hafta su ecek bır nezaket zıvaretınde bu'unmak iızere 15 eylulde buradan hnreket edecek, ondan sonra da Tur. kiyeye gıdecektır. Askerî heyet Yu nanıstanda askerî şahsıyetlere mu Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Yalova vapurile çarpışan bir motör battı, yolcular denize döküldüler, kayıblar olduğu tahmin ediliyor Uuutulan Adaıtı evfik Fikretin ölum jrıldönümii bn f«Ier de sönük feçti. Büyük adamı törenie amnak föyle dtınun, ondan şoyle iki »atırla bahtedeıı bir jrııu bile çıkmadı. Zaten farkta unutnlmak esastu. Toplumu besleyen değerler lon derece basit olduğu için hayatm dünle ve yannla ilgisl »«dır. Şarkta güBÜ gunüne yaşanılır; Seçmişten hıı alınmaz, geiecek araştınlmaz. Ontnı için şark milletlerinin gelişimi yerinde sayarcasına yavaş olur. Fikreti turenlerle anmayı bir zamanlar Florinah Nâzun adet edinmiştL Bunu kims» eiddiye almıyordu; nitekim Florinah öldükten sonra «Flkret törenleri» de ciddî sdaralartn aklvna hiç gelmedi. Sis şairinijı bahtsız kaderini önümüze lermesi bakunıadan bn hâdiseda bir trajedi havası sezinleyenler bulunabilir. Ben, daha ziyade «bizim bahtsizlığimız, bizim trajedimiz!» demek istiyorum. Tevfik Fikret b«lki büyük bir şair dcğildi. Dil, edebiyat ve güzellik anlayişımız son kırk yıl içinde muazzam bir değişikliğe nğradıği İÇİB ba konuda kesin hükümlere varmak güçtür. Herhalde bizim neslimiz onu artık anlaauyor; bizden sonrakiler hiç anlamıyacaklar. Büyük bir sosyal devrimin hazırlık yıllannda kalem oynatan Fikret, tnodası geçmiş, yahud çürük malleme ile iş görmek zorunda kalan bir ustaya benzetilebilir. Bize mcramını anlatmak uğruna onun kullandığt tekniğe bu memlekette bir daha kims« başvurraıyacaktır. Fikretin »anatı da böylece geniş aydınIar kütlesine çoğu zaman kapalı duracakür. NADİK NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 t» Ankara 5, (Telefonla) Atlant;k orduları baçkomutanı General Rıdewsv buaün saat 16 da Ankaraya geldi, Esenboğa hava alanmda mc"asim]e karşılandı. Başkomutanlık forsu ile bırlıkte Turk Sa. 3, Sıt. 8 de Yarın «Cumhuriyet» sütunlarmda T Manevra hazırlığı sona erdi Birinci ordunun, 9 eylul «abahı saat 8.30 da Aya7ağada başlayıp 12 eylul akşamı sona ermek üzere ter tıblediğı muşterek tatbıkat hazır Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Hastaneye kaldırılan yoltulardan ikisi Bütün dünyada büyük akisler uyandıran eser Ayasofyanın inşa edildiği günlerde Amerikaya Büyükdere cinayetinin kaçan kızlar Teğmen Şerefeddinin yaraladığı kartst Pervin Baltm, hastanede arkadnşıınızla konuşurken İşletmeler Bakanlıgının çalışmaları Batmanda kurulacak petrol tasfiyehanesi yakmda ihale edilecek Bizansın ıçyuzu • •• •• Yaran: içyüzü aydınlandı Izmirde Failin karısı ve arkadaşları. teğmen Şerefeddin Baltanın cinayeti hangi sebeblerle işlediğini anlattılar Eı.velki gece Böyükderede vukua gelen ve iki kisinın ölümü, dört kişinin de yaralanmasiyle neticelenen aile faciasının mahiyeti dün tamamen »ydmlannuştır. Yoksulluk içerisinde geçen bir tahsil devresinden sonra, orduda vazife aldığı günlerde tüyler ürpertıci bir hadisenin korkunç faili haline giren Arkan Sa. 6, Sü. 7 de Turizm Kurumunun Atina seyahati bir çok şikâyetlere yol açtı Nermin rm Ayter, Adaıu vapumnaa fÜTertesind* Yozut 9 net tahifemizdt Çahşm» Bakanı r» İşletmeler Bakao vekili Nuri Özsan'ın, İzmire harcketinden evvel, işçi mevzulan fiserine gazetemiz* verdiği beyanab dön nejretmiştik. Nuri Özsan, İşletmeler Bakan vekili olarak da funlan soylemi;ttr: Motör kaptanı bâdİMyi anlatıyor < İşletmeler Bakanlıgının meşDön akjam saat 20.15 t* Saray vapurun ön korkuluk demirine sagul olduğu en mühiaa işlerin baçın Arkan Sa. 3, Sü. S de burnu önlerinde feci bir denlz ka nlarak gemiye geçmişler, fakat bir zacı olmu», Kadıköyün» dobnut ya kumı deniz* dökülmüştür. Çarpıspan bir motör Yslova vapurilt çar mayı müttakıb duran gemiden atıpı?»rak b»tmıştır. Motörd* bulunan lan eankurtaran sımidleri v» civaryolcular denize dökülmfl|lerdir. dan yctışen sandallar vamtasıl» Arkas\ Sa. 6, Sü. 6 da Kazanın Ufıilâtı judur: Köpru il« Kadıköy arasında yoleu tajıyan Sbabiircan idaresindeki Karadeniz motiSru dün «kşam saat 20 de 50 • 60 volcu ile Köprüden Kadıköye müteveccıhen hareket «tmifİç İçl««ri Bakanlıgının karan ıskat tir. Motör, Sarayburau afiklarma ediI«D eski Daiml Komisyen geıdıği sırada Vanıköyden dönttyelerine teşmil olunabilecek mi? mek'te olan Ömer Kan ıdarccindeki Yalova vapurıl* çarpıjmıştır. Bu Beledıy» mecli^Ierl daim! komiı çarpiîma neticesinde motör ortadan yonlannm ıskat edilemiyeeefine ikiy* ayrümıj, yavaş yavaş tulara dair İfciîleri Bakanlığmdan illere gömülmeğe başlamıştır.. Güvertede birer tamim gönderildiğini dün bulunan yolculardan, çevik olanlar Harold Lamb Kanuni Süleymanın untıtnL maz muharriri Bizaris tari. hinin en şa'şaah iki simasını, sirkten saraya, mer'alardan tahta yükselen tach fahişe Theodora ile Justinieni yeniden yaşaüyor. Valilik tereddüde düşttt Yarın başlıyoruz Yunanistana giden Türk sejjahlan jecelerini bojle gejirdiler Bu tamim üzerine vilâyet tereddüd» düşerek, tebliğin İstanbul fehir mecli«inin kış döneminde ıskat edilen eskı daımî konıisyon üyelerin* tsfmil edılip edilemiyeceğini Dün Bolu Valisi İhsan Ecenus'İçiflcri Bakanlığmdan sormuştur. Arkasx Sa. 6, Su. $ de dan aşağıdaki telgrafı aldık: «4 Eylul 1952 tarihh gazetenizde YARIN intiçar eden «Ankara yolunda bir sovgun teşebbüsü» baslıkh baber hakikate uygun degildır. Hâdise, Dürceye 5 kilometre mesafede \t yola yakm Çerke? tasköprü köyün den 4 çocuk tarafından oyun mak sadıle taş dizilmesınden ibaret o)up yol kesmek veya sovgun yap mak gıbi bir haıeketin vaki olma Her zamankinden daha dığı anlaş'lmıştır. Tavzihini rica e derim » güzel, daha olgun, CUMHURİYET: Bahi* mf^uu daha mükemmel haher (T.H.A.) tarafından yayın Yaz\s\ 6 nct (aht/emtzde lanmıştır. r Ankara yolundaki soygun leşebbiisii Pazar İlâvemiz RAHMET...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog