Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Servia Kamyonnmns ÇeHk Umbah A L If A M TONFUNK . itanlckatimiM aınaaM gaibo fevkalâd* Radyolan fOrSp t*orüb« 7*pmadaa ba«ka m*rkalara kanr hU ABDÜLKADtV MEMIŞOÖLU Katwoihı Haa 28 inci yıl sayı; 10.091 u m h u riyet KURUCUSUr'niNUS NADÎ Telgraf r» mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kuttuu îstanbul No 246 Telefonlar: Umııml Santral Numarası: 24298. Ya» İfleri 24299, Matbaa: 24290 fından bu «y ba6 yeni kitsb: m ı Marehanesi Cuma 5 Eylul 1952 General Ridgway Ankaray 17 NATO Başkomutanı yann Menderesi ziyaret edecek, müteakıben Başbakanlıkta bir toplantı yapılacak NATO, Göneydoğu Avrupa Kara Kuvvetleri Konatam General Wynann dön Ankaraya geldi, General Ankaradaki temaslarından sonra İzaire gidecek C dd ni a Dünkü facialar d İstanbulda, büyükderede bir subay, Sanyer Noterini öldürdü, 4 kiffji yaralacfı, kendisi de intihar etti. İstanbulda, Eyübde 14 yasında bir kız kendUme •atafaa bir gaaeî çtft* ile öldürdü. ödemişte bir adam kansmî, bir bekçiyi, komftmmtl ökfördü, bayâs» validesinin de evini yakü. lskenderunda bir berber kansıni ustura S« dofradk Tarsusta gelinine tecavüz eden baba, oğlu. tanfmdaa 6ldürfiU8. Dış ticaretimiz hakkında bir sözlü soru Dış ticaret acığını kapamak icin n« ıribi tedhirler düşüniildüğü Başbakandan sonıluyor Ankara 4 CAnka) C. H. P. Sinob milletvekili Server Somuncuoğlu Büvük Millet Meclisi Başkanhğma bir sözlü soru vermiştir: Somuncuoğlunun, Başbakan tarafından cevablandınlmasını rica ettiği sorular şunlardır: 1 D15 ticaret rejiminin değişmiyeceği hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanının âmme efkârına muhteüf tarıhlerde vaptığı bevanlarla Merkez Bankasınm hususî bankaları tazyik ederek ithalâtı durdurmak volundaki hareketi ne dereceye kadar kabıli teliftir' 2 Hükumet, Merkez Banka<=ının tedbirlerini memleket iktısadiyatının icablsrıle ne dereceve kadar uygun telâkki etmektedir' 3 İhracata önem vermekten ayrı olarak dıs ticaret acığmı kapamak icin Merkez Bankasının gizli "ıftfelcfiffSrtntTf'n A'vTÎ'ne' gfbî~usul Bajbakanlıkta bir toplantı yapıla v» tedbirler düşunülmektedir"1 cağı anlaşılıyor. General Ridgw»y bundan sonra Mılli Savunma BakaV Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Bütün Ödemişi ayaklandıran facia Kafnou, bekçlyi, koaşasuam SMOeren emıiji halk Hne etmek istedi Izmir 4 (Telefonla) ödemişt% bayram fflnü iılenen bir dnay 9 tia hcyecanı hilâ devam etmektedir. HîdUanin tafsilitı fudur: Ş«vki Targan isminda bir (ahıs Fatma Demirtepenin km RamİM il* aekiı yıldır evlidir. Ramiie halea 37 yaaındadır. Izmlrd* otur» maktadırlar. Evliligin ilk yıllan hâdiıesiz geçmişse de ton camanlarda kan koea ara^ın| ihtilâflar «ıklagmiftır. Son çıkan bir kavgıda Pamia« îzrnirdeki «vini terkederek Odmift* bulunan »nrjeahıta yarun* kaçtniftır. Koean Şcvkinin banşmak* için yaptıgı müraeaatlar netfe«fit kalmıt, nihayet Ramis* fbea artık İzmir* dönmam, burada kalırsan teninl* oturunnn» diy» e«~ •ah vermiftir. Bunun fizarinc tzmlrdeki tftnl bırakıp ödemişe gıtmiş olan Şevki hurda demir ticareti'.e uğrasmağa basl»mi|tır. Fakat ail* arasında an Arkası Sa. 5, Su. 5 te Gülhane Ankarada kalıyor Dfta Ankanya felen Gcnczal Wymann kara aJanında askeri tefti* etleıfcen Ankara 4 (Ttlefonla) NATO askert merasimU karsılanacak olan Bafkomutanı Gcneral Ridfway ya General Ridg^ay, cumartesi sabahı nn «aat 17 d« memleketimiza gele Ba?bak»n Adnan Menderesi ziyaret cektir. Esenboga hava alanında adecektir. Bu ziyareti müteakıb Ankara 4 (Telefonla) Gülh*ne Askerî Tıb Akademisl *on alınan bir kararla tekrar Ankarada bırakıhcaktır. Oğrendığimiz» gör* halrn Yedek Subay okulunun her lkl binan da münhal bulunmaktadır. Btlindjği gıbi Yedek Subay piyade okulu Çankınya, diğer okullar da muhtelif vtfâyetlere nakledilmişlerdi. Ankara ve doğu Anadolunun böyük bir ihtiyacını karşılayan Gülhanenin bu binaîara yerlestirilmesi kararlaştınlmıştır. Nakle 15 eyluld» baslanacaktır. Bugunkü tesisler Ankara üniversitesi Tıb Fakültesine devredilecektir. Nenderes ve Köprülü Londraya 13 ekimde hareket ediyorlar Celâl Bayar Ankaraya gitti Cumhur Başkanı Karamürtel Ereğli ve İzmitte haltüa hasbıhallerde bulundu" îzmit 4 (a.a.) Cumhur Bajkanı Celâl Bayar, bugün saat 15 t« otomobille Yalovadan Izmite gelmijlerdir. Cumhur Başkanı, vilâyet hududunda Vali vekıli ve Emniyet müdiırü tarafından karşılannujlar, Karamürsel ve Ereğlıde halkm isteğı üzerine kısa bir müddet kalarak halkla hasbıhallerde bulun* muşlardır. Yolda Değirmendereye de şeref veren Celâl Bayar, burada Demokrat Parti il başkanı, Izmit Belediye başkanı ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanmışlardır. Başarm tilıııı İstanbulda tarihî âbideler önünde çekilen film Ame. rikada yiizden fazla tele. vizyon istasyonunda yayınlandı Büyükderede dün gece korkunc bir facia oldu Genc bır subay Sanyer Noterini öldürdü. Noterin karısını, kızmı, komşusunu ve kendi kansını da yaraladıktan sonra ıntıhar ettı Şerefeddinin >avaladığı karısı Pervin Cinnveti isleyen teğmen Şerefeddin Balta Eyübde işlenen cinayetin tafsilâtı Dun gece saat 21.15 te Büjükderede feci bir cinayet işlenmıştir. Bu cinayet iki kişinin ölümü, dört kişinin de ağırca yaralanmalarile sona ermiştir. Büyükderede noterlikle iştigal eden Cemaleddin Yazgan Arıkanın kâtıbesi olan Pervıni iki buçuk ay once tanıştığı topçu teğmenı Şerafeddın Balta iğfal etmiştir. Bu iğfal hâdısesini müteakıb yakalanan teğmen Şerafeddın Balta, askert mahkeme kararıle 8 ay cezaya mahkum olmuştur. Cezaevmde iki ay yatan Şerafeddın, hapis cezaaı 6 aydan fazla olduğu için askeri vazifesinden affedıleceğini anlami| v« iğfal ettiği Pervin'i nıkâh etmek istemijtir. Mahpus teğmen Şerafeddin Balta, Noter Cemaleddin Yazgan Ankanın Büyükdere Sevimli aokak 12 nuınaralı evinde ikamet eden Pervine haber göndertmiş v« C«maleddinin yardınu ile nikâh muamelesı hazırlanmıştır. Bej gün kadar once iki inzibatın refakatınde Büvukdere Kayma Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bir genc, karısına Tarsus 4 (ANKA) Mut ilçesinin Kumcukuru köyünden Ali Er» oğlu. gelmine tecavüz ettiği iddia» aile oğlu tarafından oldflrülmüştür. Maktulün gelıni Cennet, hâdiseden i gün evvel kocası Musaya babasının tarlada kendisine teca\üı ettiğini haber vermistir. Bunun Ozerint Söğüdözü yaylasında babaa ile mncadeleye tuttışan Musa babatı tarafından keserle yüzünden yaralan» mıştır. Musa da «ilâhına »anlarak babasmı karnmdan vurmak nıretils öldürmüstür. Saveılık hâdiseve el koymuştur. Katil yakalanmıstır. babasını öldürdü tecavüz eden Belediyelerde daimi komisyonlar iskat edilemiyecek İç İşleri Bakanlığından Vilâyete gelen bir tamimde, bundan böyle Belediye meclisleri daimî komisyonlannın iskat edilemiyeceği, ancak muayyen süreyi tamamladıktan sonra vazıfelerinin sona ermesinin uygun olacağı bildirilmiştir. Bu durum karşısmda Şehir Mecislinin, geçen kış doneminde iskat edilen eski Daımî Encümen üyelerinin de durumlan tekrar bahis konusu olmuştur. Bıldirildiğine göre, «ski Daımî Komisyon üyelerinin devre sonuna kadar vazifeye devam etmeleri için İç İşleri Bakanlığından •mır beklenmektedir. Tahmin edıldiğine göre, eski Dalmî Komısyon uyeleri önumüzdeki hafta başından itibaren tekrar iiyelik vazifelerini devTalacailardır. 13 ekimde İngiltereye gidecek olan Başbakan Adnan Menderesin •on İnnir seyahatinde alınan resmi Ankara 4 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes ve Di} İşleri Bakanı Fuad Köprüiü İngiliı hükurnetinin misafıri olarak 13 ekim pazartesi günü uçakla Londraya hareket edeceklerdir. Menderes ve Köprülünün bu ziyaretleri bir hafta devam edecektir. İngiliz hükumetı, hükumetım;ze vâkı müracaatınde Menderes ve Köprülünün, Londrayı zıyaretleri Arkası Sa, 5, Sü. 4 te * i. Günseli Başar Çalışma Bakanı ile bir mülâkat Nuri Özsan: «İşsiılik sigortasının tahakkuku bizim için bir gayedir» diyor Gölcükte yakalanan şüpheli adam Evvelki eün Golcukte askeri mm taka civaruıda bir şahsm şüptıeli vsziyetlerde dola=hğı görülmüstür. Nobefciler kendısıne durmasını ihtar edince kaçmak teşebbüsünde bulunmuşsa da yakalanmıştır. İnceleme netıcesinde isminin Ali olduğu anlasılan adamm Kırımdan eeldiğı ve barlaıda akrobatik numaralar yaptığı tesbıt edilmistir. Ali dün fstanbtıl Emniyet MüdürlüJ'ine! mensub memurlar tarsfından Gol j cukten eetırılrruş, hakkında taki j bata geçilmıştır. New York 4 (T.H.A.) Yüzden fazla televızyon istasyonu, Avrupa Güzellik Kraliçesi Günseli Başann istanbulda çekilen bir filmini yayın lamıştır. New York'taki Türk Haberler A r k a s ı S a . 5 , Su.. l d e İstanbul polisi teknik vasıtalarla Bürosu tarafından televizjon istaste^hiz edilmeğe başlanmıştır. İstanSa. 5, Su. 6 da buldan maada Türkiyenin 16 vilâBundan evvelki devrelerde yetinde telsiz istasyonlarının kuYedek Subayhk yapanlann rulmasından sonra, iabıkalılan halkursa tâbi tutulacaklan ka tanıtmak ve onların üzerinde doğru değil manevî bir korku yaratmak Ü2er« İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, Ankara 4 (Telefonla) Son bir Amerikan polısinin çalışma usulkaç devr» müstesna, bundan evlerine uygun şekilde faaliyette buvelki devrelerde yedek »ubaylar hizmetini ifa edenlerin modern harb araç vt «ilâhlannı ve yenl talim terbiye esaslannı öğrenebilmeıeri için tekrar askere alınarak kur«a tâbi tutulacaklan yolunda bir gazetede çıkan haber bugün Millt Sa. vunma Bakanlığile Genelkurmay Başkanlığında salâhiyetli kimseler tarafından tekzib edilmistir. Bu hususta »lınmı» bir karar olmadıgı gıbi, yedek tubaylann kursa tâbi tutulmalan yolunda hiç bir hazırlık da yapılmamaktadır. Yedek subaylara dair asılsız bir haber Maruf sabıkahlar yeni bir usulle biletçılere ve polise tanıtılacak Emniyet Müdürlüğünde, bu maksadla bir tesis vücude getirildi lunan yeni bir tesis kurulmujtur. Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün ve İstanbul Poliı Müdürü Tekelioğlu ıla ikinci ıuba müdürü Necdet Uğurun uzun tetkıkl«rd«n sonra meydana getirdikleri bu t«sisin çahşması v» busdaa «l<i« «4tlecek neticeler funlardır: Halkın huzurunu kaçıran yank» Arkası Sa. S, Sü. 3 t« lskenderunda bir berber karısını ustura ile öldürdü İskenderun 4 (Telefonla) Bu sabah aaat 8 sıralannda İskenderunda bir cinayet islenmiş Muhsin Oz« kan adında bir berber bir müddettenberi aralan açık bulunan kanat Hatica özkana aokakta rastlamı| T« zavallıyı ustura il* keserek öldürmOjtür. Katil yakalanmış, »orgusunu rrril» teakıb tevkif olunmuştur. Bugün Başladık Çalışma Bakanı arkadaşunızla förüşürken Yazın 5 ıncı sahifemizdt Roma 4 (a.a.) Italyan dtvlet adamı Kont Carlo Sforza 79 yajında olduğu hslde bu gece ölmüştür. Kont Sforza bir senedenberi filibitten hasta yatmakta idi. Şimdiki Gasperi kabınesinde sandalyesiz Bakan olarak bulunmakta, bu hastalığı yüzünden d« Dış işleri Bakanlığından ayrılmak^ zorunda kalmıştı. Kont Sforza îkincı Dünya Harbi siralannda Amerıkada sürgun hayatı Kont Sforza öldâ Büyük Macar edibi Lajos de Zilahy'nin harb sonrası edebiyat âlemine hediye ettiği saheser j ; ; i 3 iincii sahifede i BİZ BİZE BENZBİbl, . * • •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog