Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Servis Kamvonumuz Çelik Lâmbalı A L M A N TONFUNK Radyo nümunelenle bütün Anadoluyu dolaşmaktadır. Memlekeumize emsali gelmeyen bu fevkalâde Radyolan görüp tecrübe yapmadan başka markalara karar vermeyiniz. ABDÜLKADİR MEMIŞOGLU Katırcıoğlu Han Istanbul umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NA"İ OÜ LQ ınn'l uil IfiCI Jfll .U3U Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu fstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numaraa: 24298. Yaa Isleri 24299, Matbaa: 24290 I TSQ£. Kuzey Atlantik Paktı Başkomutanı cumartesi günü Genelkurmayda g örüşmelerde bulunacak Washington Post, kuru incir ithâli ile iîgili General perşenbe sabahı Parise hareket edecek, yeni karargâhın Ank«ra 3 (Telefonla) NATO kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Rıdgvvav Türk sıvil ve askerî şah=ıve*leri ile goruşmeler yapmak ve Turkıyenin doğusundaki askerî boîşevi teftış etmck uzere, cuma günü ssat 17 de Esenboğa askeri hava alanına gelecek ve Turk ve Amerikan askeri şahsıyetleri tarafından Arkası Sa. 5. Sii. 4 te Gnl. Ridgway yarın Türkiye hesabına T Ankarada bekleniyor çatan Amerikan gazetesi kurulduğu İzmiri ziyaret edip etmiyeceği henüz belli değil giimrük resminin arttınlmasını tenkid ediyor Gene Red ran petrollanna aid son İngilu teklifini Başbakan MusadHık gene reddetti. Churchill'in Amerikalılara danışarak hazırladığı ve Başkan Tnıman'ın da imzasile desteklediği bu teklifle. Batılılar. İran hukumetini hoşnud kılaıak >ola getireceklerini umuyorlardı. İneiliz ve Amerikan buvuk elçilerinin Musaddıka sunduklan meMnde. İngiltere. Anglo İranian kumpanvasına verilmesi gereken tazminat işini La Haye Adalet Divanınm hakemliğine bırakmağa ha7ir oldu. Gnl. ğunu bildiriyordu. Teklifin bu maddesi Musaddık hesabına başlıbaşına bir zafer sayılmak gerekirdi. Çünkii böylelikle Sa Majeste hukumeti İran petrollannın devl<"tleştirilmesi olaMnı resmen tanıdıeını ilân edivordu. Bıınun dışında. iki Batıh devlet, Abadanda biriken petrollan kendi vasıtalarile taşıyarak dünya pivasasına sürmeyi kabulleniyor, bu hususta İranla işbirliğine razı oluyordu. Ayrıca. İranın arele ihtivaclarmı karşılamak için Birleşik Amerika Musaddıka <lerhal on milyon dolarlık bir yardım va'dinde bulunuyordu. Paris 3 (R.) Bugün burada iı,Musaddık, bu teklifleri bjjrenir oğrenmeE hiıkümeti toplamak. ıır. tıma eden Kuzey Atlantik. paktı kadaşlanna danışmak. hattâ kendi daimî komitesi, 14 üye devlet bakendine bir kac saat <cteemmül» et kanlarının 15 aralık tarıhinde Pamek gibi hareketlere bile basvur riste toplanmalannı kararlastırmijmadan hepsini bir kalemde reddct tır. Son olarak Atlantik paktı konmiştir. Red sebebi olarak da Amcrikan yardımını devede kulak sav. dığını söylemiş, koğulan İneiliz kumpanyasının geçen yila aid taahhüdlerini yerine getirmesi gerektiğini sözlerine cklemiştir. n Amerikan gazetesi; «Bir kaç Amerikalı müstahsilin hatırı için müttefiklerimizin millî menfaatlerini baltalamak bahsinde bundan daha veciz ve açık bir misal olamaz» diyor W?shington 3 (A P.) V7 ton Post gazetesi Türkiye ve Yun?nistandan ıtha. ed.len kuru incır üz?'incien alınan guınruk resımleıınin arttırılmasını tenkid eden bip njokalesinde, ezcum'.tî şunları yazmıştır: «Bır kaç Amerikalı müstahsılin hatııı icın müttefiklerimizin mıllf menfaatlerim baltalamak bah,ınde bundan daha vecız ve açık bır ınısal olamaz.» Arkası Sa. 5, Su. 7 de Ö Nenderesin İngiltere seyahati Pek yakında Ankara ve Londrada birer tebliğ neş. redileceği bildiriliyor Amerika Büyük Elçisi, c^i ve çocuklaıı Ankara 3 (T.H.A ) Resmi kaynaklardan verilen haberlere gore, Başbakan Adnan Menderes ve Dış Işlerı Bakanı Fuad Koprülü, onumuzdeki ekim ayı içınde İngiliz hukumetının davetlisi olarak, Londraya gideceklerdir. Dış Işleri Bakanlığı bu ziyaretle ılgilı olarak pek yakında resmî bir tebliğ yayınlıyacaktır. Turk hukumet erkânınm Londraya yapacakları bu ziyaret sırasında seyi Lizbon şehrinde içtima etmiş ingiliz hukumet erkânı ile bilhassa Tahkikat neticesinde bazı şüpheli ve o tarihte dje Atlantik camıasımn . ^ Arkası Sa. 5, Sü. 5 te n«zaret altına ahndılar silâhlanma programı tesbit edilmişti Muhabirlerin belirttıklenne gdre, Düzce 3 (T.H.A.) Dün gece bu toplantıda muhim kararlar alınAnkara yolu üzerinde heyecanlı ması muhtemel gorulmektedır. bir hâdise vuku bulmuş ve zabıta bugün geç vakit bir soyguncu çetesinın mensublan olması muhtemel bazı şüpheli şahısları nezaret altına almıştır. Muhitte büyük bir heyecan uyandıran hâdisenin tafsilâtı şudur: Gece saat 10 raddelerinde biri Ankara, diğeri Duzce plâkah iki taksi, Melen köprüsü cıvarınia 265 nci kılometrede yollarının büyük taşlar ve kalaslarla kapandığını görerek durmuşlar ve taksinin içindeki yolcular bu işin bir soyguncu çetesi tarafından yapıldığının derhal farkma varmışlardır. uçak ne gdrülmuş ne de sesi işitilmiştir. Bunun üzerine tecrübe tekAncak, soyguncular yolda tıkanıp rarlanmış ve tepkili av uçağı «ses kalmış olan taksilerin karşısma cıduvan» nı delip geçmeğe muvaffak kacakları sırada arkadan gelen üolmuştur. Muşahidlerin belirttikleSa. 5, Su. 5 te rine göre, uçak sesin sürstini aştığı anda top gurultiısunu andıran infılâklar vukua gelmiştir . Atlantik Konseyi içtimaa çağırıldı 14 devlet bakanlarının 15 aralıkta Pariste toplanacaklan bildiriliyor Ankara Diizce McGhee, eşi ve çocukları yolunda Boğazı yüzerek geçtiler soyguncu çetesi Şehrimizde misafir bulunan Amerikalı senatör Long da bu sporcu aile ile birlikte Rumelihisannda denize girdi, hep birlikte Kandilliye çıktılar Amerikan Buyuk Elçisi McGhee, [nndan denize girmışler ve Boğazı eşı, ıkı çocuğu ve bir kaç günden yüzerek geçmişlerdir. beri şehrimizde bulunan Senator Büyük elçinin, Boğazı yüıerek Mr, Long dun sabah Rumelıhısa Arkası Sa. 5, Su. 6 da Jandarmanın makinelisile iki kışı olduruldu Karakolda kaptıği makinrli tüfekle iki kişiyi öldüren sanık jandarma komutanını da ağır surette yaraladı İzmir S (Telefonla) Bugun Manisanın Çobanisa koyünde bir cinayvt olmuş, İzzet Çamlıkd«>r« isminde biri Şefika Ayşen ye kar» deşi Ayjeni öldürmüştür. Cinavetin »ebebi şudur: Çamlıdere, Şefika Ayşene talib cl. muş. fakat kız tarafından reddedıl» miştir. Bu hâdıseden »onra sık sık kızın peşinde dolaşmış, ve hâdis» jandarma karakoluna bildirilmişttr. Bunun üzerine kendisi jandarma karakoluna davet edılmiştir. İzzet bir ara masa üzerinde bulunan makinelitüfeği kaparak Ayşen kardpş. lerin çalıştığı tarlaya doğru koş. m»g» başlamıştır. Bu esnada kar. fisma ilk çıkan Zekiyi öldürmüj, Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Bu sebeblere bir göz atacak nhırsak, ihtiyar İranlının tehlikeli hir pazarlık politikasına kendini kap. tırdığuıı görmemezlik edemeyiz. Ortada bir prensip davasından söz aeıldığı yokhır. Topraklanndaki bütün petrollar İranın malı olmnştur. Musaddık bunlan diledijn gibi isletip satabilecektir. Fakat İngiliz ve Amerikalılarla isbirliğine yanaşmadığı müddetçe bu pis kokıılu akaryakıt depoları ya olduğu gibi durmağa. ya da memleketin bütünü ile birlikte Demir Perde gerisıne kavmağa mahkumdur. İşte, îhtiyar kıırdun elindcki ba«lıca koz da bıı ikinci ihtimaldir. O, Batılılann. bilhassa Amerikahların İranı hic bir zaman fedaya razı olmıvacaklanna güvendiği içindir ki kâh cüretli teşebbüslere girisen'k. kâh nazlanarak, sıkışırsa bayılıp avılarak tasarladığı politikayı yürutmeğe çahşıyor. Fakat Musaddık. hedeftne varabilmek icin acaba dünya şartlarını Ivi hesablamış mıdır ve bu şartlar ortasında duruma snnuna kadar hâkinı olabilecek midir? Batılılann İranı Rusvaya hiç l>ir zaman kaotırmak istemiyecekleri mevdandadır. Bunu Rusya da bövlece bilmesevdi. bueıin Abadandaki petrnl stokları coktan Kızılordunun ihtiyaclan bakımından daha güvemür verlere ta^nmıs bulunurdu. Evet. huçün ne İn<n1tere. ne < e " Amerika İramn Kremlin boyundunı?u altına eirmesine kolav kolay goz vunvma7İar. Bununla beraber, ieeriden patlak verecek bir devrim hareketi Musaddıkın basını yer de İran bassız kalır. yahud solak bir başuı emrine rirerşe bövle bir varivette İranı kim kurtanr? Komsumuzun ekonomik durumu ya7ik ki günden güne kbtüleşraek•edir. İ«s'z!ik almış vürümüş, sefalet koylerdetı VP arka sokaklardan biiviik raddelere doğru taşmıştır. Devlet, kendi momurlanna bi'e munt37am mpas veremez hale eelmiştir. Bii" yandan (Fedaiyanı İslâmcılar. otevandan Tude'ciler aç halkı kı«kırtmakta. masum kütlenin ilkel du^gıılannı kamcılamaktadır. Bu durum bovle devam ederse komsumımın bir felâkete uğraması ihtimali kuvvetienecektir. O 7aman holki Ampnka ise kari'îprak. hatta bp!Vi hn >iizden iirünrü cih»n harbi pgf'ak verecek, dün%a j pltüst olîcaktır. F»kat bu arada | İ»an eüme gitmiverek midir? Sa\m Musaddıkın bu kotii ihtimp'Ieri (Hi«ünmemîs olması imkânsızdır Yok«a o lendindpn sonra jteiecek hifanı i"Tiursamamağa mı karar vermiştir? NADİR NADİ Sesin süratini aşan tepkili ingiliz uçağı Dütı yapılan gösterilerde bir uçak "ses duvarııtı,, deldf Londra 3 (B B.C.) Bugün güney Ingilterede Farnborough'da yapılan hava mitinginde tepkili Lir Ingihz uçağı, sesin süratini geçmeğe muvaffak olmuştur. Bu tepkili uçak ilk tecrübede sesin süratini aşarak uçmuşsa da, kimse bunun farkma varmamıştır. Çunku tepkili Millet Partisinin dünkü toplantısı Yırcalının İzmirde ölenlerin ailelerini ziyareti tççi Sigortalan facia kurbanlan. nın ailelerine yardunda bulunacak İzmir J (Telefonla) Dün gec« jehrimize gelen Gümrük ve Teksl Bakanı Sıtkı Yırcalı bu sabah, ber»berinde eşi olduğu halde Tekel tütün işletmesindeki faciada ölenlerin ailelerini ziyaret ederek taıiyett» bulunmuştur. Arkast Sa. 5, Sü. 8 de YUGOSLAVYADA 5000 KÎLOMETRE: Cevab aradığımız suallerden biri: "Tito günün birinde Stalin ile barışacak mıdır?,, Yazan : Mekki Said Esen General Namık Arfüç Edıme 3 (Telefonla) Türk Bulgar hududuna bir kaç küometre mesafedekı Muradçah köyu yakınlarında iki silâhh Bulgar yakalanmıştır. Bunlann hareketlen şüpheli Liyakat madalyası alan generalin görüldüğunden etrafta araştırma yapılmış ve taze ortülmüş bir topşerefine dün Tokyo'da bir rak parçası eşelenınce içinde el ziyafet verildi bombalan, tabancalar ve mermiler Tokyo 3 (a.a.) (afp) Birleşmiş çıkmıştır. Ilgili makamlar tarafınMilletler genel karargâhı tarafın dan tahkikat yapılmaktadır. dan bugün verilen ziyafette General Mark Clark Koredeki Türk tugayı eski komutanı General Namık Argüce veda etmiştir. Son on ay zarfında Türk tugayına komuta etmiş olan General Argüç önümüzdski hafta Türkiyeye dönecektir. General Argüç, Koreden aynlmadan önce 8. nci ordu komutanı General Van Fleet'ın elınden «Liyakat» madalyası almış buhınmaktadır. Sa. 5, Sü. 6 da Gnl. Argüç Koreden dönüyor Sınırımızda yakalanan Bulgarlar Bunlann hudud civannda göm. dükleri el bombalan, tabanca ve mermiler de bulundu Sadık Aldoğan dün konuşurken Yazıst 5 inct saht/emizde Harold Lamb'ın yeni eseri "Cumhuriyet,, te "Kanuni Süleyman,, müellifi, Ayasofyanm yapıldığı günlerdeki Bizansı anlatan yeni eserinin de bundan evvelki gibi "Cumhuriyet» te neşrini kabul ve tasvib etti Cumhuriyet te çok beğeneceğiniz bir nzun hikâye Emekh Sahne Sanatkâıları Cemıyetı, Avıupa Guzelhk Krahçesi Gunsea Başarı İstanbul halkına takdım etmek üzere 13 eylul cumartesi akşamı içm bır suvare hazırlamıştır. Açıkhava tiyatrosunda verilecek olan bu suvareye Şehır Tiyatrosu artistlerile şehrımizın musiki üstadlan temsil ve konserlerie iştiıak edeceklerdıı. Ayrıca Günselı Başara o gece töıen'.e tac giydırılecektır. Mareşal Tito nun arkada^ımıza imzalıyarak verdiği resim Gecenm hazırlıkiarı hararetle de Yazısı 2 nci sahifemizde vam etmektedır. Açıkhava tiyatrosunda Avrupa Güzeli şerefine suare Büyük Macar edibi Lajos de Zılahy'nin harb sonrası edebiyat âlemine hediye ettiği şaheser Yarın başlıyoruz Turk doslu kı\nıetli Amerikan muharriri Harold Lamb, evvelki gün «Kanuni Süleymön».adlı eserinin mütercimi arkadaşımız Tevfik Sadullah ile eörüşürken ' \ Geçen sene gazetemizde büyük | limize çeviımiş olan arkadaşımız latan, en son eserinin de gazetemizbir alâka ile takıb edılmış olan «Ka Tevfik Sudullah evvelki gün kıy de tefıüta edılmesijt kabul ve tasnunî Süleyman» tefrıkasınm değer metlı Ameükan muharriri Mr. vib etmjjjir. \gngfehn sutunlarda lı muellıfi Harold Lamb'ın bir kaç | Lamb'la otelinde gorüşmüş, bu bu konu^panın J^^lâtını okuvagündenberi şehrimizde olduğu ma' mülâkatta «Kanunî» nın Turk dos cak. ^ yeniı.e«eiChffl^Mda genış malumdur, «Kanunî Süleyman» ı dı i tu muharriri Bizansın içyüzünü an l u m i t e S ^ î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog