Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

ALBAYRAK UNLARI YE BAHARATI (Eski Çay Müessesesi Kuruluşu 1911) Yüzde yüz saf ve nefıstir. Çeşidler: Pirinç, Bezelye, Mercimek, Buğday (Nelson tip) unlan, Buğday, Mısır, Patates, Nişastalan, İrmik, Karabiber, Tarçııı, Yenibahar, Kimyon, Salep, Vanilya, Ihlamur, Kakao, Kola, Karbonat vı. Bakkallanmzdan isteyiniz. TELEFON: 20947 umhuri KUCUCUSU.YUNUS NAnf P/LLİ KÖY RA SON 28 inci yıl sayı : 10.118 Telgraf ve mektub adresi: Cumhunyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umtuni Santral Numamaı: 24298. Yas İfleri 24299, Matbaa: 24290 Salı 30 Eylul 1952 Bulgar sefirile dün yapılan görüşme Dış Işleri Bakanlığına davet edilen Çobanov'un son sınır hâdiseleri üzerine dikkati çekildi Hükumetin her hangi mânferid hâdiselerden ziyade, UMumiyetle bn gibi sınır vak'alan üzerinde esaslı tedbirler almak karannda olduğu belirtiüyor Ankara 29 (Telefonla) Bulgar sınırındaki son hâdise dolayısıle resmi tahkikatın ilk neticesi Dış İşleri Bakanlığına gelmış bulunmaktadır. Hükumetin herhangi münferid bir hâdiseden ziyade umumiyetle bu gibi sınır hâdiseleri üzerinde esaslı tedbirler almak karannda olduğu belirtilmektedir. Anlaşıldığına gore tahkikatın genişletilmesine luzum hıssedilen bazı cihetlerinin ikmali beklenmektedir. Bununla beraber bugün Bulgar sefiri Çobanov Dış îşleri Bakanlığına davet edilerek bu mesele dolayısile kendisine lâzım gelen tenbihatta bulunulmuştur Bu husustaki göruşme Çobanov'la Dış İşleri Umumi Kâtibi Cevad Açıkalın arasında cereyan etmiştir. Amerikada hesab verme işi Demokrat aday Stevenson gelirini açıkladı Cumhuriyetçi aday General Eisenhower de malî durumu hakkında izahatta hulunmağa davet edildi NewYork 29 (R.) Birleşik Amerika seçim kampanyasında hesab verme. faaliyeti genişlemiştir. Cumhuriyetçi Başkan muavıni adayı senatör Nixon'dan sonra hesab vermeye davet edilen Demokrat Başkan adayı Vali Stevenson malî durumu hakkında etraflı izahatta bulunmuştur. Stevenson 1942 ile 1951 seneleri arasında 500 046 84 sent kazanmış oldugunu bunun 212.000 dolarını gelir vergisi olarak ödedığini soylemiştir. Birleşık Amerika tarihinde ilk defa bir Cumhur Başkanı adayı şahsî gelinni bu şekilde açıklamaktadır. Stevenson, 1948 deki seçim kampanyasında 172.303 dolar bağışta bulunan şahısların da tekar teker isimlerini vermıştır. Demokrat Parti şimdi General Eisenhovver'i de hesab vermeğe davet etmektedır. Siyasî muşahidlere gore, onun da Stevenson gibi malî dunımunu açıklaması lâzım gelecektir. Cumhuriyetçi partinin NewYork taki seçim kampanyası merkezine gore, General Eısenhowerin geliri Stevenson'unkınden çok daha faz Arkası Sa. 5, Su. 7 de Cumhur Bayar dün Karsa gitti Hudud şehrimizde büyiik tezahüratla karşılanan Bayar bir konuşma yapti Bayara. doğu seyahatinde Bayındırlık ve Tekel Bakanlarile milletvekilleri, Ziraat ve Etibank Müdürleri refakat ediyorlar Ankara 29 (Telefonla) Cum' hur Başkanı Celâl Bayar bu s^bsh saat sekızde uçakla Karsa hareket etmiştir. Cumhur Başkanına bu seyahatinde Bavmdırlık BakTnı Kemal Zeytmoğlu ile Işletmeler Bakanı ve Gumruk ve Tekel Bakın vekili Sıtkı Yırealı, milletvekıll»ri, Ziraat Bankası, Etibank Umiım Müdürleri de refakat etmektedır. Doğu illerinde bir muddet d^^'arT^ edeceğı anlaşılan bu seyahatte Cumhur' Başkanı Kar<=tan sonra Erzuruma uğrayacak, Murgula da gıderek Murgul bakır madenlerinde tetkiklerde bulunacaktır. Bayann Karsta yaptığı konuşma Kars 29 (? a.) Saat 11.40 tâ uçakla Karsa gelmış olan Cumhur Başkanı Celâl Bayar, hava alan'nda büyuk bir vatandaş topluluğunun coşkun tezahüratile karşılanmıştır. Devlet Başkanını Karsta bulu Arkası Sa. S, Su. 4 te Kanadanın bu yıl buğday istihsali: 45 milyar kilo Silblar kâfi gelmediğinden, boş çiftlikler, dans yerleri. konser galonlan buğday ile dolduruldu Dun Ce\ad Açıkalınla goru^en Bulgar Büyiik Elçisi Çobanov (.Solda) bilHirildiğine göre, Kanada dünya tarihinin en mnazzam buğday istihsalini tfu sene temin etmiş bulunmaktadır Bu istıhsalin 725 milyon sterlin değerinde olduğu ve 45 mılyar kiloyu bulduğu kaydedilMenderes ve Köpriilii 13 m«ktedir. ekimde İstanbuMan LondraKanada makamları, «acele» kayya hareket edecekler dıle bu muazzam buğday stokunu d?po edecek silolar aramağa başı Ankara 29 (Telefonla) Lonlanuştır. Mevcud bütun depolar ; draya davet edilmiş olan Başbakan kâfı gelmemektedir. Bunlann hepsi Adnan Menderesle Dış İşleri Bade doldurulmuştur. Halen boş çiftkanı Fuad Koprülü 13 ekimde İslikler, dans salonları, koçser veritanbuldan hareket edeceklerdır. len büyuk toplantı yerleri silo haliBaşbakan ve Dış İşleri Bakanı ne getirilmiştir. Dığer taraftan, bir Londradaki temas ve müzakerelerıçok tarlalarda .muvakkat depolar ni ikmal ettikten sonra doğruca teşkil edılmiş, bunlar yağmur geçirAnkaraya doneceklerdır. Siyasi mıyen tentelerle örtulmuş ve buramahfıllerde Başbakanın bu seyahalsra da buğday doldurulmuştur. tüıe buyük önem verilmektedir. Kanada hukumeti. çıftçılere buğday için tdtmın edıci bir fıatı garanti etmiş bulunuyordu. Fakat şimdi hükumet çok muşkul bir durumdadır. 19 200 kllometre uzunluğunda bir treni dolduracak kadar geniş olan bu buğday ıstıhsalımn Vali Gökay, dün oğrencilere hitab ederken ne şekılde ve nerelere ihrac â edıleLiselerle orta ve ilk okullar dün I Haydarpaşa lisesinde yapılan töbıleceğı duşunulmekte ve ithalâtçıların bunu çekebilecek kadar ya yeni ders yılma başlamışlardır. Bu ; rende, dün sabah Ankaradan gelen bancı yardım fashndan dolara sa munasebetle bir çok okulda toren Millî Eğitim Bakanı Tevfık Ileri de Arkası Sa. 5, Su. 6 da hib olup olmadıkları sorulmakta yapılmıştır. dır. Gökaya gore: tki ay sonra, fazla para istemek değil, bahşiş kabulüne cesaret edecek şoför kalmıyacak! Okullar dün yeni ders yılına başladılar Bu mGnasebetle yapılan förenlerde Bakan ve Vali hifabelerde bulundular Başbakanın Londra seyahati Davudpaşa kışlasında 800 er zehirlendi Davudpaşa kıjlasında dün müessıf bir rehirlenme hâdisesi olmuş, 800 kadar er, yedıkleri yemekten zehirlenmıştır. Süratle harekete ge i iüzumlu viyi yaparak bir faciayı önıemışler dır. Hâdısenin müsebbibleri hakkında tahkıkata başlanmıştır. Zehirlenme sebebile hiç bir öiüm vak'ası olmamifür. Arkadaşımöldüren mühendisin duruşması İhsan Aydın, miihendis Fethi Aderi niçln öldürdüğünü anlattı Celâl Ba\ar, dun Karsa gitmek iizere Ankarada uçağa binerken Mısırda Yefd Partisi b «« M •• •• çalışma seferberlrçi Belediyede Partinin genc unsurlarmm General Necibi desteklemeğe karar verdikleri açıklandı Kahire 2 9(R) General Necib bugün kuzey Mısırda Tantada verdiği bir demecde, bütün Mısırhları birleşmeğe davet etmiştir. General, ancak o zaman Nıl vadisini İngiliz işgalinden kurtarmanın mümkün olabileceğini kaydetmiş ve demiştir ki: « Ordu, Nil vadisini düşman olunuyor Moskovada Amerika aleyhtarhğı İki Bakan, muhalefet liderine cevab verdiler Adalet Bakanı, mahkemelerin müstakil ve her türlü tesirden masun olduklannı söyledi; Millî Eğitim Bakanı da köy okullanna dair İnönünün konuşmasını cevablandırdı Sovypt basınmda Amerika aleyhindeki yazılar çoğaldı Londra 29 (Nafen) Gelecek Ankara 29 (a.a.) Adalet Ba «Cumhuriyet Halk Partisi Gepazar günü açılacak olan Sovyet kanı Rükneddin Nasuhioğlu bir nel Başkaru İnönü, Bursadaki koKomunist Partisinin kcn^resıne, muharririmize aşağıdaki beyanatta nuşmasında, adalet işlerini ele alaşiddetlendirılmiş bir Amerıkan a bulunmuştur: Arkası Sa. 5, Sü. 7 de leyhtan siyaseti proşramı sunulacağı anlaşılmakta'hr Sovyet Polit•• bürosu üyelerinden Krııshev'in dün yaptığı ve Amerikaya te^rih edilmış olan b^yanatı bovle bir programın hazırlandığna delıl < larak gösterilmiştir. Pravda gazetesinde intişar eden bu beyanat, Bırleşik Amerikaya ağ" hücumları ihtiva etmektedır. Batılı siyasî çevreler, geçenlerde Sovyet ba'inının Amerikan elçisi Kennan'a da ağır tecavüzlerde bulunduğunu beiırtmekte ve bu iki hâdiseyi birbirine bağlamaktadırlar. Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Dün gazetecilerle görüşen Vali ve Beledıye Reisi Prof. Gökay, muh telıf mevzular etrafında şunlan söy lemiştir: « 1 ekimden itibaren çalışma seferberliğıne girıyoruz. Bizim için çalışma saatleri bahis mevruu olmıyacaktır. Ben aaat beşten sonra muhtelif dairej«p giderek meşgul olacağım. Arkası Sa. S, Sü. 7 d« Dün 784 Hacı Şehrimize Döndü dan kurtarmak için gayretlerine devam edecektir.» General Necib, Mısırhlar arasındaki kavgalardan istifade eden yaMuhendis İhsan Aydın dünktt bancılann Nil vadisinde kalmağa durıısmasınde muvaffak olduklannı da söylemiş 28 şubat 1952 gunu saat 1150 ve buna bir son vermenin lâzım pularında Bakırköy Bez fabrikageldiğini ilâve etmiştir. aında muhendis Pethd Aderf taSa. 5, Sü. 3 te banca ile öldürmekten sanık yiıkf sek muhendis İhsan Aydmın muhakemesine dün saat 10 da 3 üncü Ağırceza Mahkemesinde başlanmıs. tır. Salon, baştanbaşa dinleyicilerle doımuştu. Ölen Fethinın aılesı, sanıktan 25 bın lira maddî, 25 bin lira da manevî tazminat taiebinde bulunuyordu. Bu sene tiyatro mevsiminin daha canlı ve Cumhuriyet Savcılığının, T. Ceza muvaffakıyetli geçeceği ümid ediliyor kanununun 448 ınci maddesı gereğince cezalandınlması talebile Şehir Tlyatrosu yarın akşamdan lerini böyle bir hava içinde açıyor. mahkemeye sevkettıği sanık İhsan itibaren, Shakespeare'ın Fırtına Orhan Hançerlioğluna sorarsamz, Aydın, yuçun işiendiğı tarıhtenbeı isimli bir eserile yeni tiyatro mev yerden göğe kadar haklıdır: rı hiç konuşmamıştı. Hattâ, mev. t Şehir Tiyatromuzun bütün kufıyeti sırasmda bir kaç defa inMısırda toprak reformuna karşı simini açıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de, Arkası S a . 5, S ü . lde (eldijinden idama mahkum Arkası Sa. 5, Sü. 6 da edilen büyük arazi sahiblerinden tiyatro mevsimine bir çok dedikodular ve bir çok karışıklıklar içüıAdli Lamlun de giriyoruz. Yeni bir müdür ve yeni bir rejisör bulmamıza rağmen Şehir Tiyatrosundaki dedikodulan önleyemedik. Orhan Hançerlioğlu bir tarafta, Alman rejisör diğer bir tarafta, artistler ise bambaşka bir tarafta kalmışlar. Işte yann akşam tiyatro, perde Şehir Tiyatrosu yarın akşam perdesini açıyor Yunanistanda genel seçim yapılacak Sabri Çehrenin tahliye isteği Sarıyerde Sevım Başayı öldürmekten sanık dondurmacı Sabri Çehrenin avukatları tarafından, Denizcılik Bankasmın Giresun vapuru dün saat 3 üncü Ağır Cezada tevkif karanna j 14 te 784 hacı ile lımanımıza donnıüştür. Kabataş İtiraz edıldiğini yazmıştık Ağır Ceza mshkemesi. aynı davada ıkinci bir iriraz yapılamıyaca j önlerinde uzun bir karantine muamelesıne tâbi tutuğı mülâhazasıle ıtirazı kabul etme ı lan £emi. Galata rıhtımına ancak saat İS da yanaşmiş ve dosyavı Sarıver sorgu yar rrıştır. Hacılar. kenrhlerıle goruçen arkadaşımıza; gıchğına gondermıştir. I deniz yolculukiarının rahat geçtığini, fakat Suudi Parlâmentomın feshi ve yiiksek bir hâkimin başkanlığında bir hükumet kurulması kararlaştınldı Şehir Meclisi Parti Grupu toplantısı reddedildi Arabistanda muzaheret gormedıklerini söylemiş lerdır. Öğrend'ğimîze göre, dönü? sırasında Giresun vapurunda vefat eden 3 hacının cenazesi denize bırakılmıştır. Yukandaki resimde dün şehrimize dönen hacir I lardan bazılan görülmektedir. Atina 29 (a.a.) (afp) Hükume Grup divanı ve ihtısas encümente mensub Athinaiki gazetesinin oulari namzedleri seçildi gün bildırdığine göre, gelecek kasım Şehir Meclisi Parti Grupu dün ayının 16 sında Yunanistanda umu saat 15,30 da il merkezindeki samî seçimler yapılacaktır. Bu gazetenin belirttiğine göre, londa toplanmıştır. Ekseriyet olduKral Paul'un geçen cuma ve cu ğu yapılan yoklamadân anlaşıldıkmartesi günü Başbakan Plastiras tan sonra II Başkanı Neomi Ateş ile yaptığı görüşmelerde aşağıdaki toplastıyı açmış, Genel Meclisin üçüncu faalıyet devresine veni bir kararlar alınmıştır: 1 Umumi seçimlerin 16 kasım ruh ve zihniyetle gıınıesı lüzumuna işaretle üyeleri, fıkir ve işbirüpazar günü yapılması, 2 Parlamentoyu feshetmek ve ! ğine davet etmiştir. Soz alan Mecişleri tedvir için vuksek bir hâkimin lis üyeleri, II Başkanıle avnı fibaşkanlığında bir hükumet kur kirde olduklannı belırtmışlerdır. Arkası Sa. 5, Su. 8 de mak. Mısırda fevkalâde ahval ilân edüdi Lâ vallâhi, bu alelâde ahval yahu!... •'*''
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog