Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

VARLIK Eylul rayı*ı Yajar Nabi, Cahid KulebiC«a«l Yeçü, Sabahaddln Kudret; Cahld Tanyol, Muhtar Körükçü, Behçet Necatigil. Bedrf Rahmi, Bakl Süha Başaran; Hasan Şim^k tfbi genc neslin . n «evflen Imzalanmn makale, ailr y t hikâyelerile çıkmıjtıp. Bu sayıda Belçikada toplanan S*irfer kongresi hakkmda ganis bilgilsri okttyun umhuri 2B inci yıl sayı ; fO.089 KURUCUSU.YUNUS NAHf Telgraf vt mektub adreei: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 248 Telefonlar: Umumî Santral Numarajn: 24298. Yaa Ifleri 24299, M«thwa 24290 ZCNGİN İK KURONLARl DIKKAT' C. Bayara verilen izahatta "bogün 60 milyon NATO Güney Doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı liralık döviz elde edebilecek miktarda Korgeneral Wymann bugün memleketimize geliyor maden elimiziıt altuıdadırM deniliyor Be$ eylulde Türkiyeye gelecek olan General Ridgtvay'tn doğuda ve Trakyada yapılaeak iki manevrada haztr bulunacağı bildirildi Paris 2 (R ) Kuzey Atlantik Paktı gunev doğu Avrupa kara kuvvetleri başkomutanlıfına tayın edılmiş olan Amerikan Korgeneraii Willard G Wyman'ın 3 eylulde Türkiyede olacağı bildirilmektedir. General Wyman halen Atinadadır ondan bir önceki Os ve Yunan askerî şeflerile müzakemanlı Padişahı. B c u n i relerde bulunmaktadır. 5 evlulde Turkiyeyi ziyaret edeMehmed. Halifei ruyi zemin sıfatı ile 1914 te cihad'ı mu cek olan Kuzev Atlantik Paktı orkaddes ilân ettiği zaman, Impara duları Başkomutanı General Ridgva torlujrun eşit haklı bifer iiyesi olan • v y ile General Wyman'ın Ankamuslurnan kardeşlerimiz bu sese pek rada Türkiyenm savunması ile ilkulak asmamışiardı. Hattâ, kulak gili temaslarda bulunacaklan kay•smak ne demek. Türk ordusunun dedılmektedır General Ridgway, Türkiyede kalguç «iunımunu fırsat bilen sayın kardeşlerimiz o zamanki düşman dığı müddet zarfında Türk askerî şeflenle görüşmeler yapacaktır. larunızla işbirliği etmiş, Ulu TanGeneral Wyman ise, NATO günnın vekiline arkadan bıçak çekney doğu Avrupa kara kuvvetleri mişlerdi. Arab ve müslüman memleketle !*enel karargâhı olarak seçılmiş olinin kaderini bizimkinden avıran lan Izmire gıdecektir. Bu karargâtarih sartlarınm burada bir muha ha Turk ve Yunan ordulan bağlı sebesini yapacak değilim Osmanlı olacaktır. General RidgTvay'in ziyareH Imparatorluğu çerçevesi içinde geOğrendığımıze gore, memleketiçirdikleri uzun jüzyıllar bovunca Arkası Sa. 6, Sü. 5 te bu memleketler bizden hiç bir zatnan sömürge muamelesi görmemişlerrii. Tersine, kendini Turk milletinin dışında ve ustiınde bir kuvvet farzeden saltanat müesseseBİ. Peygamberin dilini konuşu>orlar «Jiye mi nedir, Türkten ga>ri müslümanlara, hele Arablara hatırı sayılır imtivazlar tanımıştı. Bununla beraber, bize karaı ntedenberi bir aşağıhk duygusu içinde yaşayan savın dindaşlanmız, yabancı propagandasının bağımsızlık vaidlerine kapıldılar ve Imparatorluk çoker çokmez de müslüman olrrman büyük devletler elinde gerçek birer sömürge haline duştuler. Bursa 2 (a a.) Cumhur Baş ümidler kaydcttiğini, zengin cerkanı Celâl Bayar, 31 8 1952 günü herlı damarlara rastlandığını, buşehrımıre yaptığı ziyaret esna gune kadar sondaj dolayısıle yasında Uludağdaki Volfram ma pılan ıstıhsalın masıaflan karşıdeni etıafında ızahat almak ü ladığını behrtmış ve madenin zere, maden sondajlarını yap halı hazır duıumuna gore, ışletJ makta bulunan yüksek muhen me vazıyetınde olduşunu da adıs Galıb Sağ'roğluvu kabul et çıkladıktan sonıa madende bumışlerdır. Galıb Sağnoğlu Cum gun kat'i olarak cevher mıktannı hur Başkanınrza madenin buyuk | Arkası Sa. 6. Su. 6 da Türkiyenin savunması Uludağda vâsi Vo ile ilgili tcmaslar damarlarına rastlandı Bu no Uykıı? Çarşamba 3 Eylul 1952 Diinyada ihtiyat yiyecek stoku kurulacak Gazetemizin Bununla ilgili olarak bir tasarı hazırlandığı bildiriliyor Roma 2 (A.P.) 5 devletten müteşekkil bir komisyon bugün burada bir dünya yiyecek jhtiyacı stoku kurulmasını derpiş eden bir tasarı üzerınd* çahşmaya başlamışTenis. Dağcıhk ve Eskrim KulüUr. bu tarafından tertıb edılen, istan Arkası Sa. 6, Sü. 5 te bul Yedınci Enternasyonal Tenis Turnuvası, on gun devam eden mü tenis kupasını Amerikalı Patty kazandı sabakalarla sona ermıştir. Müsabakalar, her bakımdan iyi organızt edılmiş v» kuauısuz cereyan «tmi}tır. Arkası Sa 6, Su. 4 te Başbahaa dün hava alanmda Başbakan Menderes Aydmda Mendaresin bu ay içinde Doğa Blcrtnd* bir tetkik gezisine baber veriliyor Eisenhower Stevenson mücadelesi şiddelletıdi Iranda durum vahim Washington, miişterek İn. giliz Amerikan teklifi reddedildiğinden şimdi sabırla beklemek lâzım geldiği kanaatinde Karargâhı İzmirde olan Korgeneral W>mann Cumhuriyetçi aday, çok ağır bir lisanla Başkan Truman idaresine çatmaya başladı Dediğim gibi. burada bir tarihsPİ ola\ın nedenliğini araştırma^a ni>etim yok. O zamanlar menfaatlerini o şekilde koruyacaklannı hesablıyan müslüman kardeşlerimiz. bildikleri gibi hareket etmişler ve yanılmışlardır. Hesablan doğru çıksa ve bu müleıler Türk idaresinin dışında özledikleri bağımsız hayata kavuşabilselerdi, onlan vaktile Osmanlı Padişahına (Halifei ruyi zemin) e isyan etükleri için her halde şimdi burada suçhı gostermeye kalkışmıyacaktım. Benim anlamak istediğim şu: Din bağlarını otuz, kırk yıl bnce bu kadar azımsıyan bu milletler, bugün nasıl olujor da avnı bağlara dava»ıarak bir islâm birliği kurmaya çalısıyorlar? Ortadoğudaki hayrete değer kavnaşmayı bu bakımdan kavramak guctur. Din duygulannı politika zaruretlerine kanştırmamakla tanınmış Irana bakınız: Bir Ayetullah Kâşani çıkıjor. peşine milyonlarca insan takarak bir Fedayanı islâm topluluğu kuruyor. Bu dupedüz bir siyasî partidir. O kadar ki Hacca giden parti lideri, bu seyahati sırf politika uğruna göze aldığını saklamaya lüzum bile gbnnüyor. MıS'rda aynı durum: Müslüman Kardeşler Birliği tıpkı Iranh Fedailer gibi siyasi bir teşekkuldur. Genera! Necibin Kral Faruğu kovmasından cesaret alan Mısırlı softalar Kur'am Anayasa olarak ilân ettirmek için ellerinden geleni yapıvorlar. Pakistandan Tunusa, Irandan Sudana, belki Cavaja, Sumatra^a k?Har hemen bütün islâm iılkelerinde bugunkü dünya şartları ortasında insana tuhaf gelcn adeta orta çağm derinliklerinden fırlamışçasına mistik bir hava esivor. Bu havayı üflexen kmvetin kaynağmı ve güttuğu hedefi hâlâ keşfedemedikleıi ioin zavallı Ortadoğu milletlerine arımamak elden gelir mi? 1914 tecrubesi ibret verici bir ders olarak me>danda durduğu halde bilgisiz kutleler onu bir turlu görmüyor ve ısığa kapılan pervaneler gibi tehlikenin etrafında ucuşmaktan kendileıini alamıyorlar. Cahiller cesur olurmuş derler, hpmen Tanrım masıım milletleri gaflet u>kusundan 'bir an önce kurlarsın! NADİR NADİ NevvYork 2 (R ) Bırleşik A başladıklan görülmektedir. At anmerıkada seçim kampanyasının şıd tada beyanata bulunan Cumhu ıdetlendığı ve partı temsîlcılerinin yetçi aday Eısenhower, DemoKrat cok ağır ithamları üerı surmeve Arkası Sa. 6, Su. 7 de «Cumhuriyet» kupası Anıerika Büyük Elçisinin eşi tarafından şampiyon Patty°ye verilirken Mısırda toprak tevzii Parti i l merkezlerinde bayramlaşmalar Izmir 2 (Telefoola) Başbakan Adnan Mendere* rtfakatinde Başbakan Yardnnası Samed Ağaoğlu, Iç İyl«ri Bakanı Kthem Mendrees oldoğu hald* bu akfam saat 18 d« uçmkla tatanbuldan jehrimize gel^ toîîf,' haTa Batydamnda Izmir ve Aydin VaM n Bcledly* reisleri, mılletvcklllari vt basın nMnsublan Jaranndan karîilanmıjtır. Başbakan v« İç Ijlori Bakanı doğruea otoroobülo Aydına gıtmıslerdır. Aydında bir gün kalacaklan tahmin «dilen Başbakan ve İç İşleri Bakanının ayın 5 inci cuma günü Ankarada bulunmak üzere perşemba fflnü gen* uçakla şehrlmizden aynhnalan kuvvetle muhtemeldir. Basbekan Yarduncı» Samed Ağaoğlu bu geceyl şehrımlzde geçirec«k, aeçmenlerile temasta bulunmak fizer* yarm tabah Manisaya gidecektir. tki fün devam edecek olan bu ziyaret •anasında Ağaoğlu Marisa ılcelerini gezerek durumu ve ihtiyaclan tesbit edecektir. Ağaoğlu, Başbakanın Ankaraya haa«k*tind* Izmird» bulunacak ve Arkası Sa. 6, Sü. 6 da 2 milyon dönüm toprağın taksitle C. H. P. Il Merkezinde Günaltaym înönüyü topraksız köylüye satılacağı tebriki ve Genel Başkanla kucaklaşışı parbildiriliyor Washington 2 (aa .) (Afp) tililer tarafından memnunlukla karşılandı Resmî makamUra mensub salâhiKahire 2 (A P ) Başbakan Ali yeth bır şahsın açıkladıfına gore, Bırleşik Ameııka hükumeti, îranda Mahır hukumetimn mümbit Nil vaIngilterenın her hangi bir askerî disınde zıraate elvenşli toprağı yeharekâtını hiç bir surette destekli niden tevzi etmek projesi, Mısırda DÖRT MOTÖRLÜ TEPKİLİ BOMBA l'ÇAĞI Avro 698 adındaki yecek değildir. bu cinsten mevcud takriben 6 mil. Delta kana^'ı bu uçak dün güney İngılterede Farnborough'da yapılan yon dönüm arazinin hemen hemen Musaddıkın red cevabından sonbir hava mıtınginde göstenler yapmıştır Bu uçak sesten daha sürath ra, Amerikan hukumetuıın takına yüzde 75 ine sahib muazzam deregıden 4 motorlu ılk tepkili bomba uçağıdır. Bu h3va mitinçinde goscağı tavır hakkmdakı suale ceva cede zeneın 60 kışiye korkunç bir Arafattaki merasime katılanlarterilen dığer tepkılı uçaklar da sesten daha süıatli uçmuşlardır. Bir darbe indirecektir. Hukumet geçenben şunîan soylemişti: dan 6 H ihtiyarlıktan. 90 ı giineş tepkili av uçağı 13.000 metreden pike yapmış: topr=ğa çok yaklaştığı lerde, herhangi bir şahsm 500 do« Duıum çok nazık olduğunçarpmasuıdan öldü bir sırada düz uçuş yapmağa başlamış ve 1100 kilometra süratle mınümden fazla araziye sahib olatıng mahallinden uzaklaşmıştır. Yukarıdakı resimde Delta kanadlı tep dan, şimdilık sabırla beklemekten m'yacağını ilân etmışti. Ankara 2 (Telefonla) Suudi başka çaremız yoktur. Vazıvet nasıl kıh bomba uçağı görülmektedir. Malıye Bakanlığı istatistik BüroArabıstan Büyuk Elçısi Tevfık Ham inkişaf ederse etsin. biz daima veza, Suudî Arabıstan Sağlık ve Sosreceğımiz kararlar uzerinde hassa suna gore, Mısırda 2 bin donüm siyetle duracağız.» yal Yardım Bakanlığinm hac ıla araziyi aşan toprağa sahib yalnız Maamafıh, Iranda bir komünist 60 kışi mevcuddur. Buna tabiatile alâkalı ilk resmi tebliğinm yayındarbesi ihtimali mevcud olduğu tak Kral aılesi mensubları ve sabık Kral landığını bildirdi. dirde, başka şekilde tedbirler ahna Faruk dahildir. Bu teb.ığde 29 ağustos cuma günü bilir. fakat durum hali hazırda büne rastlayan arafat günü merasiMemlekette yaşayan tahminen 30 yuk bır vahamet gostermedıği için, mine iştırak eden hacıîar arasında Wa=hıngton, vazıyeti umıdsız te milyon insandan yalnız 116.576 sı hiç bir sari hastalığa tesaduf ediltoprak sahıbidir. Fevkalâde zengm lâkki etmemektedir. medığı ve Mekkeyı ziyaret eden60 kişi haric, şahıslara aid ziraate lerin sayısının 500 bını aştığı bilMaamafıh, Washington ecnebi siİnönü, Günaltayla bir aradb dırilmektedır. Bu z:yaretç;ler^ea yasi mahfılleri, Ameıikan hükume elverişli toprağın topyekun mesaD P. il merkezinde dün bir top vekili Mukerrem Sarol, tl İdare Ku 96 sınm ölduğü de resmî tebiığde tının Ingiltereyi destekhyeceğini hası, 532100 donumu aşmamaktadır. Geri kalan kısım ya mezkur lantı yapı.mış, parti mensubları rulu Başkaru Necmi Ateş, idare zikrolunmaktadır. Bun ardan 6 sı sovlemektedırler. kurulu üyeleri, ilçe, oeak ve bucak ihtiyarlıktan. 90 ı da guneş çarp Arkası Sa. 6, Sü. 6 da bııbirlerıle bayramlaşmışlardır. Bundan 3 gun evvel Truman ile Arkası Sa. 6, Sü. 5 te masmdan ölmuşlerdır. Toplantıda D. P. İstanbul milletChurchill'in imzalarım taşıyan muş Dün Bostancıda hafif atlatılan «Bızim Otobüs» şiıketinin 139 terek Ingıhz Amerikan teklifi ba\uk bir taşıt kazası olmuş, Kadı sayıh ve şoför Şevket Ozel ıdareköv Yakacık arssında işleyen bir sindeki otobüs dün saat 11 de hın J Musaddık tarafından reddedildığin Arkası Sa. 6, Sü. S te otcbüs denize yuvarlanmıştır. Arkası Sa. 6, Sü. 5 te 404.000 kişi haeı oldıı Bostancıda denize uçan otobüsl Kaza, 10 yolcunun hafif yaralanmasile ucuz atlatıldı «Türkiye, sulhu müdafaa ediyor» Ayvalıkta H. P. lerin bir toplantısmda hâdise cıktı Ayvalık, 2 (Telefonla) Cumhuriyet Halk Partisi idare kurulunun tertıb ettıği bugunkü açık hava toplantısında iktidar partisi men sublarüe hâdise çıkmıştır. Bu arada hatıbler taş yağmuruna tutulmuşlardir. Dcuize juvaılanan otobüs Dublin 2 (a.a.) (Afp) «Türjkiye mlhu müdafaa ediyor» başlıklı yazısında, büyük tiraji olan «îrish İndependent» gazetesi bu sabah Istanbııldan Geı nd Daniels ımzası ile göndeıilen bir makaleyi nefretmiştir. Muharrir bu yazısında yent Türkiyenin »itayışle bir tablosunu çizmektc v« şimdiki Türk dış siyasetinin temkin ve azim ifade eden vasıflannı övmektedir. Muharrir yazınna şöyl* son vermektedir: Elindeki bir sürü dava ve karşüaştığı bir *ürü güçlüğe rağmen, Türkiye ye bahtiyar bir memleket gözü ile bakılabilir. Çunkü Türkiye inkılâb danberi dahılî kavgalar yuzünden ileri hamlelerine ara vermiş değildir .Türkr'e istıkbali olan bir mem lekettir. Sadece plân ve programı olmakla kalmayıp aynı zamanda bunlan ta'bık edecek imkânlara da K »0 KPıLt) « BEŞ YÜZLNCÜ YIL PROJELERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog