Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Sporculara ZENITH SPORTO SAATI înfti İIICI umhuri KURUCUSU.'YUNUS NADt , lU.IIO Mısırda fevkalâde ahval ilân edildi 1 Telgraf ve meJrtub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu fgtanbul No. 2 « Telefonlar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Yân İ | l « i 24299, M«tbaa: 24290 9Q I QR9 Trakya savunma plânları Son askerî femaslarda \m meseleye önem verildi Fransız gazetelerine göre, bu temaslarda inşa edilecek yeni üsler de görüşülmüştür Parig 28 (T H A.) Fransız basınına gore, Paris siyasl çevreleri, son zamanlarda Turkiyede vuku bulan mühim askerî müzakereleri büyük bir alâka ile takıb etmektedirler. Bu çevrelerde hâkim olan kanaate gore, müzakereler esnasında, Türkiyenin muhtelif bölgelerinde inşa edılecek yeni hava alanlan ve bu meyanda Adanada inşasına baş lanan alanın Yakındoğunun en büyük hava üssü haline getırilmesi bahis konusu olmuştur. Diğer taraftan, Fransız matbuatının aynı mevzu hakkındaki tefsirlerinde beliıtildiğıne gore, müzakerelerın başhca mevzuunu Trakya müdafaası teskil etmiştir. Bazı gazeteler, bu konuda, Montgomery ile NATO'nun dığer yüksek Arkası Sa. 6, Su. 8 de Bulgar smırındaki son hâdise tahkikatı bitti Tahkikat raporunutı bu sabah Dış İşlerî Bakanhğına verileceği anlaşıhyor Bulgar hiikumetine en kısa zamanda şiddetli bir protesto notasının gönderileceği bildiriliyor Ankara 28 (Telefonla) 24 eylul akşamı Bulgar sınırınaa cereyan eden hâdise uzerinde yapılan resmî tahkikat neticelenmiştır. Bu husustaki raporun Dış Işleri Bakanhğına yarm sabah verileceği anlaşıhyor. Bazı neşrıyat hilâfına meselenin tahkik safhası kat'î şekilde i sona ermediğınden Bulgarıstan M hukumetıne henuz bir protesto 2 notası verilmiş değildir. Fakat 1 şiddetli bir protesto notasının en kısa zamanda verileceği de kat'i olarak soylenebıhr. Bulgarlann çıkardıklan bu hudud hâdısesi Ankara siyasî çevrelerinde cok sert tepkıler husule getırmiştır. Ağır bir şekilde itham olunan Nahasın mahkemeye sevkedileceği açıklandı Çıkaası •uhtenel kanşıklıklan süratle bastıraak için ordu birliklerüün her an harekete hazır bir halde bekleaekte oldnklan bOdiriliyor Kahire 29 (T H.A. R.) Vefd Partisi tarafından hükumete karşı cephe alınması üzerine General Necib, Mısırın askerî hâkimi sıfatıle buyuk şehirlerde ve bu arada Kahire ile İskenderiyede fevkalâde ahval ılân etmiştir. Ordu kuvvetlerinin harekete hazır bir halde bekle dikleri ve izinlerin kaldırıldığı bildirilmektedir. General Necib başkanhğında bugun muhim bir toplantı yapan hukumet, âsayişı muhafaza için ne gibi tedbirler alınması lâzım geldiğini kararlaştırmıştır. Vefd lideri Nahas'ın önümüzdeki bir iki gün içinde mahkemeye verileceği de oğrenilmiştir. Mustafa Nahas ile ilgili dosya tamamlanmıştır. Vefd lideri, suiistımal yapmış. olmakla suçlandırılmıştır. Bu akşam Nahas'ın durumu hakkında beyanatta bulunan hukumet sözcüsü: «Nahas, senelerce Ingilizlerle birlikte memleket aleyhinde el altından çahsmış. Mısırın İngiltereve muhtaç bir halde kalmasını temin etmiştir. Şımdi de Vefd liderliğinden atılmasmı Ingıliz sefaretinin istediğini söylemektedır. Halbuki Nahas'ı General Necib hukumeti istememektedir.» Attlee Bevan mücadelesi İngiliz İşçi Partisinin bugün açılacak olan kongresinde tartıj. malar olması bekleniyor Morecambe (İngiltere) 28 (AP.). îngiliz Işçi Partisinin «mutedıl» di» ye tanman mebuslan solcu Aneurin Bevan'ı Millî İcra Komıtesinden uzaklaştırmak için bazı teşebbüsie" re girişmiş bulunmaktadırlar. İşçi Partisi yann senelık kongre» sini yapmaya başlayacaktır. Arkası Sa. 6. Sü. 5 te General Necib hukumeti toplantı halinde Stevenson Eisenhover'i ASKERİ OKULLAR ADASI Yassıadada vucule getırilen modern askerî tesislerin törenle açıldığuiı bildırmiştık. Türk bahriyesı tarafınDetnokratlann Başkan adayi, dan büyük himmetlerle bir askerî okullar adası haline getirılen adadaki Eisenhower'in başlıca mesele tesislere ve çahşmalara dair ma'umatı bugün NALINA MIHINA sütulerde tenakuza düştiiğünü numuzda bulacaksınız. Resim, Yassıadanın bugünkü umumî manzaraileri sürdü sını göstermektedir. Louisville 28 (a.a.) Demokrat partinin Başkanhk adayı Adlai Stevenson dün gece burada dış siyaset hakkında soyledıği nutukta £jmhunyetçi partinin dış siyaset programını madde madde ele alarak, General Eis°nhower tarafından muhtelif tarihlerde soylenen nutuklara temas etmiş ve Generalin başlıca meselelerde tenakuza düşHeyet Başkanı: "Biz Türkiyeye bir pakt imzalamatüğünü ileri surmüştür. ğa gelmedık, Türk ordusunu zıyaret ettık,, dedı Adlai Stevenson sözlerine şöyle devam etmiştir: Bir müddettenberi memleketimiz Müdürü Nabi Up, İstanbul Gami« General Eisenhow?r Genelkurmay başkanlığında bulunduğu de bulunan Yugoslav askerî heyeti zon Komutanı Tumgeneral Suad zaman, Amerıkan kurmay başkan dün gece trenle şehrimızden ayrıl Kuyaş, istanbul Merkez Komutanı Tuggeneral Reşid Erkmen, Birinci ları guney Korenın stratejık ehem mıştır. Arkası Sa. 6, Su. 4 te Garda Vali adına Özel Kalem miyeti haız olmadığını ve Artıerikan kuvvetlerınin bu bölgeden çekılmesini tavsiye ettiler. Çin meselesıne gelince, Cumhuri yetçiler bızi Çıni komünizme terk ile itham edıyorlar. Halbuki General Eisenhower eskıden bu mevzuda bugün konuştuğu gibi konuşmuyordu. Eminım ki General bugün kendi kendıne şunu itiraf etmektedir: Çinin komunistlerın eline geçmesini, bu bölgeve sevkedılecek Amerikan kuvvetlerinden başka hiç bir şey onleyemezdı. Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Vefd diye bir parti yok Sözcü şunları da ilâve etmiştir: «Hükumetin Vefd Partisine yaptığı ikazlan dinlememış olan Vefd Partisi merkez icra komitesi, dün aldığı son kararı ıle kanunen kendi ken<»tfrtleaıiytnıhımnalrt»ftr.T*r» tık Mısırda Vefd Partisi diye bir teşekkül mevcud değıldır.> Sözcü, karışıldıklan bastırmak için ordunun hazır olduğunu, tedSeoul 28 (A.P.) Sekizinci ordu birler alındığını da söylemiştir. verilen haberlere Dığer taraftan öğrenıldiğine göre, karargâhından re Muttefık uçakları bugun cerehukumet Vefd'e karşı resmen harekete geçmiş ve ilk olarak parti he yan eden muharebelerde yanlışhkla sabına Mısır bankasına yatırılnuş Yunan birliklerini bombardıman et120.000 Mısır lirasma el koymuş mişlerdir. rur. Ayn zamanda Vefd'e aid dığer * menkul ve gayrimenkul kıymetlere de el konulması başlanmıştır. için hazırhklara Korede Müttefik uçakları Yunanlıları bombaladılar Komünistlerle çetin muharpbelcrden sonra batı cephesınde bâkım bir tepeyi ele geçirmeye muvaffak olan Yunan birlık'eri bu mevkie vardikları zaman şiddetli duşman muka Arkas\ Sa. 6, Su. 4 te i tenkid ediyor ŞehirTiyatrosunda dün yapılan toplantı Rejisör Meinecke gazetecilere izahlarda bulundu Yeni tiyatro mevsimının başlan» gıcı münasebetıle dün Şehir Tiyatrosunda, gazetelerin münakkidleri ve tiyatro ile ilgîli muharrirlerin ijrirakns Wr basm toptartısı yapılmışiır. Samimî bir havâ~ içinde ce" reyan eden bu toplantıdi, edebî heyet başkanı Prof S. E. Sıyavuşgilin takdim ettiâi Avusturyah rejisör Herr Meinecke maksadm basınla tiyatro arasında mevcudıyeti lüzumhı olan dostluk munasebetlerini idame olduğunu söylemekle söza başlamış ve dram kısmında oynanacak ilk eserı ne gıbı düşüncelerle seçmiş olduğunu izah etmiştir, Arkan Sa. 6, Sü. 7 de . Yanhşhkja yapilaa hnbaMbarduuaiL$üzünden Yunanlüar zayiat verdiler vc zâptettikleri tepeden cekildiler Yugoslav askerî heyeti dün gittı 930 doğumlu eratterhis Vefd partisi icra komitesinin yarın toplanarak, hukumetın son kararlarına karşı takıb edeceğı sıya~ Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Inönü, dün Bursadan şehrimize döndü Gemlikte bir konuşma yapan C. H. P. Genel Başkanı iç politikada son zamanlardaki gelişmeyi iyimscrlik ve ümidle karşıladı ediliyor 932 doğumlular 1 ek'mde hizmete alınacaklar Ankara 28 (Telefonla) Oğrendığımize göre. 930 doğumlu eratın terhis hazırlıklarma başlanmıştır. Bu arada Mıllî Sawunma Bakanhğı 930 doğumlu eratın terhisleri hususunda gerek^n muamelenın yapılmasını birlıklere teblığ etmiştir. 930 doğumlu erat 1 kasımda terhis olunacaktır. 932 doğumluların 1 ekimde muvazzaf olarak hizmete ahnmaları içm de şubelere emır gönderilmiştır. Kızılların mikrob harbi iddiaları Komünist illm adamlannın iddialarında tezada düştükleri görüldü C H P . Genei Başkanı Ismet In gezmiş, müteakıben Kestel köyü önü, dun Bursadan şehrimize don ve Gursu bucağına gidip kdylülermüştur. le konuşmuştur. İnonü, Bursadan ayrılmadan onInönü, kendısini tezahüratla karce şehırdeki bazı C H.P. ocaklannı Arkası Sa. 6, Sü. 7 de Londra 28 (Nafen) Komünistlerin • Mıkrob harbi» ile ilgili olarak yedı yabancı ilim adamı tarafından hazırlatıp yayınlamış oldukları raporun bir çok noktalardan tezada düşmekte olduğu bıldirilmek tedir. Batılı müşahidlerin belirttiklerine göre, Pekin radyo^unun bahsettiği bu •yabancı ilim heyeti» nin raporu ıncelendiği zaman bunun bu şekilde hazırlanmış olduğu görülnrjştür. Yabancı ilim heyetine mensub şahıslar Amerikalı harb esirleri ile gorüştüklerini ve bunların «mikrob kullanıldığını itiraf ettiklerini iddia etmişlerdir. Yalnız ilmî heyetın raporunda bu harb esirleri tarafından verilmiş olan demeçler birbirini tutmamaktadır. Bunlardan Amerikalı Enoch, itirafnamesimn bir yerinde mikrob bombasını gordüğunden, içinde 3 ile 5000 mikrob bulundusundan bahsetmekte ve ilmî heyet bu nokta uzerinde bılhassa durmaktadır. Fakat aynı raporda aynı harb esiri, mikrob bomba'arını hep karanlık yerlerde muhrfaza edıldiğini de gordüğünü suylemiş, Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Dünkü Lig Maçları "Beyanat âşıklısı Vali Gökay, hayat pahalıiığı mevzuuna dair son beyanatının yanlış aksettirildiğini söyliyerek: «Susmasını da biliriz» diyor Isfahanda yobazların marifeti Sinema. tiyatro ve şarabcı dükkânlan tahrib edildi Tahran 28 (A P.) Gazetelerin bugün verdıkleri haberlere göre bir Müslüman tarikatine mensub olan numayişçiler geçen cuma akşamı Isfahanda altı sinema ve bir tıyatro ile şehirdeki bütün şarabcı dükkânlanna baskmlar yaparak buralarda geniş hasara sebeb olmuşlardır. Sinema, tiyatro ve şarabcı dükkânlannın muhaırem ayında açık bulundurulmalarını protesto eden nümayişçiler bu binaların camlarını kırmış ve eşyaları yağma etmişlerdir. Emniyet makamlan ancak havaya ateş ederek yobazlan dağıtabılmışlerdir. Polis vak'a mahalline geldiği zaman bir çok caddelerden »u gibi şarablar akmakta idi. Sirkeci garında millî marşlar dinlenirken Ürdiin hukumeti istifa elti Amman. 28 (a a.) (Afp):. Başbakan Tevfık Ebulhuda bugün nıyâbet meclısıne, kabınesınin istifasını vermıştır. İstifası kabul edilmekle beraber. yeniden kabıneyı teşkıl etme vazıfesi kendısine havale ed.ılmiştir. Bunun üzenne derhal istişarelerine baslamıştır. Glubb Paşa Londradan döndü Amman, 28 (a.a ) (Afp): Arab lejyonu başkomutanı Glubb Paşa, »enehk iznını geçırmek uzere gittıği İngıltereden bugun Amman'a dönmuştür. Vali ve Belediye Başkanı Prof. Gökay dün tekrar gıda mevzuu ve i hayat pahahlığı uzerinde durmuş ve son beyanatının yanlış aksettirildiğini söyliyerek mutfak sistemimızın değıştırilmesi lüzumuna işaret etmiş ve demiştir ki: « Tenkidlerde ınsaflı olmasını 1 basm arkadaşlanmdan bir kere da1 ha rica ediyorum. Avrupada gezdiğim şehirlerde hayat bizden pahalı dediğim zaman oradaki yaşama standardını gözönünde tutmak ve muhtelif zümrelerle görüşmek, amelenin ücıetlerini gözden geçirmek, çarşı pazar fiatlarını tetkik etmek suretıle konuştuğumu söylemek isterım. Tekmıl bir vapur halkı bu fıkrime iştırak etmişti. Almanyada süt ve muz gibi bizden ucuz şeyler de var, orada et, pirinç ve diğer gıda maddeleri pahahdır. Diğer memleketlerde durum böy le değildir. Onlarda her şey ateş pahasındadır. Hakikatleri olduğu gibi söylemek ten niçin çekinelim. Eksiklerimiz varsa tamamlamakta bizim vazifemiz değıl mı? Yalnız tenkid kadar yapılan müsbet işleri de görmek ıcab eder. Oraya nedense yanaşmıDün üç sahada birden lig maclarına devam edılmiştır. Beşıktaş yoruz. Beyanat âşıklısı değılız, yalİstanbulsporu 62. Kasımpaşa Beyoğlusporu 21, Vefa Adaleti 30 yen nız matbuatımıza kıymet verdığimışlerdir. Yukandaki resmde Vefa Adalet maçında Vefa kalecisimn mız için sorduklarını cevabsız bıbir kurtarışı gorulmektedır. (Maclann tafsüâtı ıle dığer spor haberle rakmıyoruz. Susmasmı da bıliria. rımızi 4 uncu sahifemizde bulacaksınız.) 1 Fakat luzumunda konujacağız.» Beşiktaş halkını heyecana diişüretı imdad sesleri Fırtınadan demirini tarayan bir motörden gelen sesler Beşiktaşlılan yataklanndan fırlattı, motör karaya vurmaktan kurtanldı Dün sabah saat 2 sularında bir motorun demirini taraması uzerıne Beşıktaş sahıllennde oturan halkı heyecana düşüren bir hâdise cereyan etmiştir. Eden Londraya Londra 28 (a a ) (Afp) Avrupaya yaptığı seyahatten avdet eden Dış İşleri Bakanı Eden Strasbourgda de Gasperı, Belgradda Mareşal TiHerkesin uykuda olduğu bir saat ti, Vıyanada Fıgl ıle goruşmelerde te Beşiktaş açıklarından acı acı bulunmuştur. ımdad ıstıyen bır düdük sesi ve Eden, verdıği beyanatta şunları ımdad diye haykırmalar işıtı.miş söylemiştir: Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Arkası Sa. 6, Sü. 4 te DIL BAYRAMI...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog