Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIS Yegâne Vurvet VİTAL Cumhuriy 28 ıncı yılsayı : 10.111 rareucusu: YUNUS »t mektub »dreıti Cuırjhurıyet, Istanbul Posta Kutu*u fstsnbul Nn *! Telefonlar. Um'im! Santral Nurnara» 243<W. Yaa Iflecı 24299, Uatbaa: 24290 MODASINI \ elerln'ie •ede bır GIDASI 7 Pazar FA "» dıkkat «dıntz* Mısır kanlı hâdiseler d bulunuyor anfesinde b l Vefd Partisinin General Necibe meydan okuması tizerine durunı birden kanştı Vefdciler. orduya karşı cephe aldılar ve Nahasın parti Hderligrinden ayrılmıy acağını da büdirdiler Ortadogu! projesı Yeni tanaslar yapılmasını itfiyorvz IVasbingtan bÜTftk elekniz dun de AcheMa ile tm m*e*leri gttrtiştif Ankara 27 (Teleionl») Orta doğu mudafaa teijkılâtı mevzuundakı son Ingılız tekiıfine hukume tımız tarafından verılmış olsn c» vaba hâkım pıensıpier etı«hnda bugun yaıi'esmı mahıvett» bazı açıklamalar vapılmıştır Turkıyenuı cevabt notası fngılter» ıl« bırlıkte Amerıkava da bıldınlmış rrr Cevabın tanzınu sırasınd» Waahıngtonda Bırle»ık Devietler Hariayesıle bu hususta bazı ıhzart göruj teatıleri vapıldığıru gosteren nabeıler* tesaduf edılmıştır Bırleşık Devletlerle bırlıkt» Ingılter* ve Fransa ıle mutabakata vanlan cıhet meselenın bır an once el« alınması ' v* mumkun olan «uratls ba^anl | masıdır Bununla berabar cevadtmız Ingılız teklıfleı mın kabulunden once bu mevzuda veniden tetkıkler ve mu^akereler yapılmasını zarııri kılmaktadır Tutkıye, Arab devietlerının de Ortadoğu mudafaa «ına ıltıhakının behemehal sağlanmaiına hararetle tsraftar oldugunu cevabî notsda bılhana behrtmıştır Bu vazıyete gore mahdud uvelı de olsa bır komısvonun Kıbrısta sımdıden ışe başlaması yolundakı Ingılız tekiıfının kabulu Arab de\letlen nezdınde yapılacak venı te şebbuslenn ve aaıfolunacak »îamt gavretlerın netıce«ın« talık edılmi| tır. Arkast Sa 5 Su 4 te Bu!carlar b i r S i m r hâdisesi çıkardılar Devriye kolumuz pusuya düşürüldü, iki er yaralandı, bir erimiz de kaçırıldı t Bolgarların sıtıırınızı 1S0 mttrt kadar tecavüs etüklcri tesbit edildi, Di| Edırn» 27 (1 clfonlai habeı aldiğıma gore dun BıılgaT bududunun Kııklarelı bo Biılgariar oır erımlnn ka v» î Brıoıızın varal»nm»sıle nrtı»»lenen bir nndud hâdıse«i çıKarmı»lardır Aldıgım malumata naj'fl'an vak a 24 evlul gecesı sast ?4 si"a iarınd* hudud cıvarındakl Ma1Vr« kpyumuzun 3 kılometra Vadar 5 oıalınd* Vemışken kuled» r»ı^a» eBmıştır Bu kuledeki erle>H»n <tç AIŞI mut«d de\Tive)ermı gereı^e» pusuy» duşuıaılmuşlerdır Y«pıl?« tetkıklere ve alman ıfadeler» gor*, pusu kuran Bulgarlsr top'aklarır"'e* 180 metr« kadar gırerek gi7)»n Aıkaiı Sa 5, Su J <ii ~ General Vize ATO Ordulan Ba.skotnntanı General RıdgrvaT geçenlerde raemleketi mize hareket etmeden once Parıs Buyuk Elçihğimiif habrr gondereiek boyle bir seyahat ıçın pasaport vizesine luzum olno olmadığım sor «•urmuş. Buyuk ElçüıV de gavet t» hıî olarak generale aıd pasaportun vize edılmesi gerektıği cevabım vermi* İşleri Bakaoı bu hususta gerekeu teşebbüsiere gcçttccegini beyan ttti Gayet tabiı olarak Hıvorum ınn hunn mevzuahmızı gozonunde tutarak soyluyonun. Turkıyeve geletı her yabancı, sıfat ve mevkıi ne olursa olsun, dışarıdakı ilgili mııtnessüliklerinuzdea vurdumuza bır gıri; vesikası almava roecburdıır lüalettoyin kimseler konsolosluklanmiza, resınt şahsltetler ise »leıJiklerimue hasvurarak devletler hııkuku hukumleri gereğuıce, mîiAecıb, Dr. Schacht T* egi il« birlıkt* letlerarası anlaşmalar ve mevzuatıKahıre 27 (T H A R ) Vefd Vefd parösı ıcra komıtesi, Mustnız çerrevesi icınde formaktevı tapartısı bugun yaptıgı 3 saatlık bır tsfa Nahasın General Necıbın armatnlar ve yurdıtmırm gırerler Fakat General Rıdgway'bı «zel toplanh sonunda, Genera.1 Necıb hu zularına ragmen partı hdeılıgınde " T " " " " . « =• •*= . , , . , . . . , . Ikumetme karsı açıktan açıga cephe kaltnasma ov bırhgı ı)e karar verfcır durumu vardır Atlanbk Paktı , , , . , , , . , i ~ , . ,j j . almış ve ordu ıle mucadele edılec* mljtır Aynı Bamanda hukumetın topluluguna katıldıgunızdanben n ğını bıidırmıştır Arkası Sa 5, Su 1 de ye devletlerin sılahlı kuvvetleri bır konnıt» altında birleştirilmişlerdır. Genera] Ridgway şimdılık hu kuvvetfenn ba^ında bıılunduğu içın bi»im ordumu7a da Paktın tayin etiigı şartlar altında komuta etmek durumundadu Bır baskomut&n « bolgenın sıvasî amınnd*ı» ki formalıte kabılınden ian Birk zorundadır. Bılmem vazivetin hıhaflığmı anBununla beraber General Itıdgway'ia tâbi olduğu acayıh jmıameleye yalnız bizde rastlandığı »anılmamah. NATO kuvvetleri Başkomutanuıın karargâiu büe ken<li yurdundan binlerce küometre »zakta, bir başka devleün baikenh civanndadır. General karargâhı ordusu ıle zaptetmıs değildir. AtJantık Paktı uyeleri oyle munasib gormuşler, onu ora>a gondermişlerdır General yanında bır pasaport tasır ve OB beş devletin topraklan uzennde mevzi alan emrindeki kuvvet'eri (bunlar şundılık on dort devlete mensubdur) oradan ıdare eder. NATO kuvvetlerını teftışe ı ıkmak istedığı zaman, ışgal alfandaki Batı Almanya mustesna, sayın General pasaportunu her gıdeceğı yenn Pansteki sıyasî mumesslllıklerine vıze ettırır. Bu tuhaf durumun sebebi, dunva şartlannın gerektırdıği idarî kıvrakbğa mevzuatı uydurrnaktakı gTiçluklerdır. Henuz bır NATO devleti yoktur, fakat şimdıden bır XATO askeri gucu kurulmuştur Hııkuk nazariyelerine gore ise ,devlct huvijeti olmıyan bir tophıluğnn askeri bir kuvvete sakıb bulunması ımkânsızdır, daha doğru bır deyimle, bır varlığa devlet dıvebilmek ıcm o varhğın mustakil bir ordusu oLması başlıca şartlardan hiridır. Bugunkn durumu hukuk bakımından ızah için sayın profesorlerın son dereee mantıklı formuller bulup ortaya atacaklanna «uphe •voktur. NATO teşkilâtını eski usul f'evletlerarası bir askeri anla.şms olarak kabul edecekler, tek elden idareye maslahalm zarureti * v e bakacaklardır Fakat sayın nazanjecller ne derse desin, idarî mevzuatı yaşadığımız politıka şartlanna bır an once ayak uydurmak da her halde lazımdır. Başkomutanın Dasaportu meselesı mevzuat genlıg'nin en basit bır orneğıdir. Yarın bılınmedık durumlar karsısuıda oyle beklenmedık aksaklıklar gorulebılir kı, hurnjetri mılletler hesabına hayatı tahlıkelere yol açabibr. Eisenhover kaza geçirdi Yasstadadakı ıesı.>(er davetlıleıe «osieıilırken bîrini tefri'' r Yassıadada vücüde getirilen m0dern askerî teskler Deniz, Topçu ve Harekât •kulları dun törenlc açıldı, kurslardaki çalışnalar takdirle karşılandı Kemaleddın BoKkurd TumAinıral Nurı Gunege emeklı amualler ataşensvallar, vuksek rutbelı denız subavlau ve basın mumessıllerı h«zır bulunmuşlardır Torene ıştırak eden davetlller saat 14 30 da husust bır vapurla Yas Arkası Sa 5 Su 4 t« Yassıadada tesı« olunan Denı/ Topcu ve Harekât Okullan dun saal 16 da toıenle açılmıştır Toıende Valı ve Beledıve Baskanı Pıofesor Fahreddın Gokav Istanbul mılletvekıllerı Denız Kuvvetleri Kurmav Be.ş!v?m Koramıral Rıdvan Kor>l Dopanma FComutam lıtmamııal ftatok >6yt«mek Içfaı kJlMH çöktti, fakat yaralanan «lma<h Dun şehrhnıze relen ve bu aksam memleketle rine gidecek nlan Yugoslav alanında keııdıleıinı karşıla> anlar aıa^ında hevetı Ye^ılko\ hava Savunma Kurulu toplandı Menderesin baskanhguida cerevan eden toplant 1 2 5 saat devam ettı Biseiıhowerin muavini Niloto» Ankara 27 (Te efonla) Yuk sek Savunma Kurulu bugun Baş baVan Aonan Mendeıesın baskanh gında toplanmıştır Başbakanbk bı tjı nasında \apılan ıçtımada Dış Iş£isenhower bu nutkunda, Demot leıı Mıln Savunma, Ekonomı vr lat bukuraetı ı»raf v* «uııstımall^T* T caret Işletmeıer, Ça ijma, Ba Heyet Başkanı diyor ki: "Türk mılletının, Yunıeydan veımekle ıtham etmıştır vmdırl k ve Mahve Bakanları Ge goslav raılletlerı nezdınde kendısıle yanyana neİKurmav Bdşkanı ve Ikıntı Baş General burada gecen hafta St». Preveze zafennın 414 uncu yıl I Okulu ve Kolejı Denız Assubay O v««on 1 gosteıılen kabulden daBursa 27 (Hususi surette gıden kanı bu unmuş ardır savaşacakbir dost bulacağını belııtmek istenm.. aıkada«ımız Yaşar Kema! bıldırı I Muzakereıer 2 5 saat surmujtur donumu her »ene oldugu gıbı dun kulu Kadımpaşa Egıum Alavı labu b* ıyı Karjnanmiflır yor) Bugun «aat 9 da tstanbul Bı hassa, son haftalarda Ankaıada I j e jj | r ( j o n a n m , gunu olaıak kut ru Sultanahmed meyddnında toplan Kt"ienhovver hafta tatılİTi gecır, Ankarada askerî şahsıyetlerımtzle Tumgeneraı Pav'e Yaks ç ın baş dan Bur«ava haıeket eden C H P mışlar v* buıadan Taksıme gıderes cerevan eden muhım ask»rı ve sı lanmıştır nıek u/>re Nev» York a donmustıır. temaslar yapan Yugoslsv askerî he kanlıgındakı askerî he%et alanda Genel Başkanı Ismet Inonu saat yasî temaslann henıen akabınde Torene ıştırak edecek Denız Haı b I Arkast Sa 5, Su 3 te yetı dun saat l) de uçakla şehn merasımle Karşılanmıştır 12 30 da Mudanvava çıktı Inonu\u yapnan bu toplantıva husust bır mıze gelmıştır Arkası S a 5, Su 1de Arkas\ Sa 5, Su 2 de ehemmıyet atfedılmektedır Içtımada mem'eketın savunma gucunun »rt tırılmasıle a âkalı muhım mevzu lar gouşuldugu aniaşı maktadır. Yugoslav askerî İnönü, Bursa ve heyeti bugün gidiyor Mudanyada birer nutuk söyledi Donanma günü dün kutlandı tnrbesi bir geçid resmi yapıldı Büyük Aniral Barbarosun onünde Rıchmood, 27 (a a ) Bısenhower buıad» nutkunu bır kaza geçırmı$tır bıtırıp kursuden ınecegı «lada kursu çokmuş v* G«D«r«! y*r« dusmuştur General derb«l » • v^g» kaikmış. n« kendısı T* n» Qe onunı» betaber bulunup ver* duşenierden hıç bın yaralanmamif Beyoglunda büyüh bir kumarhane basıldt Prens Ali Han ile ve tanınmış bazı iş adamları bulunan kumarbazlar Adliyeye verildiler 6 SAMFi Mavezzilerden isteyiniz, Evve kı gpce sabaha karsı Beyoğlunda buyuk bır kumarhane» bası mıştıı Istanbulun en buyuk bakara salonJarından bırmı teşkıl eden bn kumar yuvasma yapılan baskın net cesınde şehrımızırj tanınmış bası adamıar1, emeklı bır agırceza NADIB NADİ sı bır mılletvekıUnın evlâdlıi.tan reddettıgı kumarbaz oglu ve şehrım'zın manıf sabıkahlanndan bır kaçı suçustu yakalanmışiardır Sabaha karşı saat 4 «ulannda y»pılan baskın. «ırasında kaçmağa ça bşan kaduı ve erkek kumarbazlardan bv kısmı bınanjn damında yakalanmış, kor Edvard adındakı I talyan tebaaıı marııf bır kumar. baz ds bes. metre yukseklakten » şagı atlarken sag bacağını kırnuştır Hâdısenm tafsılâtı şoyledırBeyoglunda Asmah Mescıd MSnare sokak 25 numaralı apartımanda, buyuk bir kumarbane ve randevu mahalh kurulduğu, polıs tarafından haber ahnmıştır. Zabıta, bjr kaç gun suıen tetkık ve gozetleme devıesınden sonra ıhbaun doğn.ı!uğunu tesbıt etmıştır Evveıkı gec», emnıyet motoılu ekıp er $eh Rita Hayvorth boşanmıyorlar Boşanma meselesinin «müddetsiz •larak tehir» edildiği açıklandı Pans 27 (A P t Smema vıldızı Rıta Havworth ıle kocası Prens Alı Han buşun gazetetılere şımdıkl balde bosanmak tasa\vurunda olmadıklarını sovlemışlerdır Rıta halen Alı Hanın Parıstekı mukellef konağına jerleşmıs ve vaşamaktadır Meşhur çıft bugun konskta kabul ettıHeri gazetecı v« basın fotografçılanna po» verıılerken, boj»nm« meselesinin «muddetsız olarak» tehır edıldıgı kevflvetı ılk defa aktrıst tarafından açıklanmıştır Rıt>, Nevadada Reno da bundan bır havli evvel mahkemeye muracaat edip bojaıımak ıçın muamrlevc başladıgını fakat sıradıki halde bu evrakı taklb etmek tasavvurunda olmadıgını sovlemıştır Daha sonra Parıs banlıvösündekl bır lokantada bırlıkte yedıklerı oğ | le yemegını muteakıb A'ı Han bır ] gazetecı ıle yaptığı konuşmada, evhlık havatı felsefesıni *u fekılde hulâsa etmıştır « Ben kendı hessbıma ızdıvaa~VaLaJanııo lıınıaıba'Uı objektıf knrfiMnda yıı/Urını kapartarkm Dun Barbaıo*ua turbeu «nnnde japıUs tareatlea bır foıunuı Bugün Cumhuriyetin Yenf Itomaııı GECE GELEN Bugün ikinci sahifemizd^ Arkası Sa 5, Su 3 te I Aıhan Sa. 5, Su. i t«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog