Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

um uriyet KURUCUSU.'YUmiS NADf Yazan: 1859 da ku ti» nden 195 dar kurulmuf yasî partı va Cemıvetın tarıhçelerı, programları kalarını bu kitabda 812 sahıfi^ Bu£}a .JKt tbçılardan Beynelmilel işbirlijjile mesken buhranının lıalli teklif edildi Avrupa Konseyi Istişare Asamblesi bu teklifi ezici bir ekseriyetle kabul etti Türkiyenin de had safhada aesken buhram içinde bulunduğu bildirildi İnşaat için Nilletlerarası bir fon teşkil edilecek Paris 26 (R.) Avrupa konseyi lstışare asamblesi bugünku toplantısında mesken buhranı ile ilgılı olarak çok muhım bir karar ittihaz etmıştır. Buyuk bır ekseriyetle kabul edılen bu karar sureti gereğince, mesken buhranı mılletlerarası çapta ele ahnacak ve bu şekılde hallıne gıdılecektır. Ekseriyet, mesken buhranının beynelmilel işbirlığı ile halledilebıleceğı noktası üzerinde önemle dur muştur. Arkas\ Sa. 6, Sü. 8 de 28 inci yıl sayı: 10.113 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umıuni Santral Numaran: 24298. Yaa İfleri 24299, lbtbaa: 24290 Cumartesi 27 Eylul 1952 Petrol ihtilafı çıkmazda İrm batmı, İngiHerays sidrfeHe hicmı edlyor Tahrandan gelen raporlar, dinî lider Kâşani'nin Musaddık'ı devirmeye çalıştiğuu bildirdi Londr», 26 (T.H.A.a.a ) Petrol ihtilâfın» daır İran notasının bu gün İngilız hukumetinın bir toplantuında ıncelendığı bKdirılmektedir.Muhabirlerın belirttiklerıne göre, Ingiltere, Bırleşik Amerika ile LSUsare ettikten »onra, Musaddık tarafından tesbıt edilmiş olan on günluk mühlet içmde Tahrana cevab verecek, fakat tafsilât istemek. .e ıktıfa edecektir. Böylelikle mü. zakerelere kapıların kapatılmıyaca ğı da zannedilmektedir. İngiliz v* Amerikan basını, Mu•addık'ın mukabil tekliflerinın kabul edılemiyeceğini yazmaktadırlar. Bırleşik Amerıkada intışar etmekte olan Washington Star ga ete«i, «Basıt ve bayağı bir »antaj» basiıklı makalesinde, Musaddık'ı jiddetle itham etmekte ve teklıflerin kâle alınmıyacağınl yazmaktadır. Diğer taraftan, İran gazeteleri de Ingiltere aleyhınde ııddetü yazılar nesretmeğe başlamışlar ve boylelıkle gergınlık büsbütun armıştır. Musaddık ıse bugun yenıden konuş muş ve petro. ıhtilâfı halledılmedığı takdirde dünya su'hunun bozulacağını, yeni bir harb çıkacağını söylıyerek Batılılara tehdid savurmuştur. Arkas\ Sa. S, Sü. 7 de Bir askerî heyetimiz Yugoslavya'ya gidiyor Dün Yugoslav heyetini kabul eden Bayar, iki memleket arasmdaki dostluğa dair bir konuşma yaptı. Misafir heyet dönüyor Ankara 26 (Telefonla) Ankaradaki zıyaret ve tem9slarını bitiren Yugoslav a^kerî heyeti yann sabah uçakla Etimesud askeri ha« va alanından hareket edecek, pazar akşamı da Istanbuldan Yugoslavyaya müteveccıhen aynlacaktır. General Pavle Yakçiç'in başkanlığındaki hevet bu akşam saat 17 d» Cumhur Başkam tarafından kabul edılmiş ve heyet şerefine Çankaya köşkünde tertib edilen çayda Bakanı Prof. Puad Köprülü, Millî Savunma Bakanı Hulusi Koymen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut, İkmci Başkan Orgeneral Zekâi Okan, Dış işleri Umumî kâtıbi büyuk elçi Cevad Açıkalın, Yugoslav Büyük Elçisi ve basm ataşesi bulunmuştur. Samiml Dün açılan Mikrobiyoloji Kongresinden bir göıunüş Arkası Sa. 6, Sü. S da Yu<o«lav askeri heyetl Oenelkurmay Başkam Orgeneral Nuri Yamut ile bir arada 28 inci tümenin askeri tatbikatı diin sona erdi Tatbikatta, piyade ile zırhh birlikler arasında muvaffakıyetli bir işbirliği temin edildiği görüldü Ankara 26 (a.a.) 28 inci tümenin iki gundenberi devam etmekte olan askerî tatbikatı bugün saat 13 t« sona ermiştır. Başta 2 ncı ordu komutanı Orhalde Korgeneral Vedad Garan, Korgeneral Yusuf Adıl Egeli, Amerıkanm Türkiye askerî yardım he Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Avrupada mesken buhranının hallinde mühim rol oynajan alüminyum evlerden biri kuruluyor Donanma gunu Preveze zaferbıln yıldönümfi bugün törenle kutlanıysr Büyük Türk Amirali Barbaroe Hayreddin, Preveze zaferini 414 yıl önce bugün kazanmıştı. Bu mesud gün, 1938 denberi bir donanma günü olarak kutlanmaktadır. Deniz Harb Okulu öğrencileri başta olmak üzere kara ve deniz birliklerinden ayrılan taburlar bu Amerikan görüşüne uyan Türic sabah saat 10 da Sultanahmed meydanında toplanacaklar, buradan Tak muhtırası İngiliz Dış İşleri Türkiye ve Ortadoğu müdafaası Bakanlığuıa ulaştı değişiklikler bekleniyor Orduda tasfiye başlad*, 450 subaym tehaüde sevkedildihleri açıklandt Londra 26 (T.H.A.) Ingiltere Dış işleri Bakanhğından ahnan bir habere gore, Türkiyenin Ortadoğu mudafaası hakkındaki goruşünü bıl diren muhtıra, Ingiltere Dış işleri Bakanhğma gelmiştir. Türk muhtırası, Bırleşik Amerıka nın bu bolgenin mudafaası hakkındaki pörüşüne tamamıle uymaktadır. Turkiye, Arab devletlerinin de Ortadoğu savunmasına katılması içın gerekli teşebbuslere gırışılmesıni ve bu mesele üzerinde hassaeiyetle durulmasıru istemek+edir. Yeni Romantmtx Kahire 26 (R.) Mısırda önümüzdeki günler içinde mühim değişiklikler olmasına intizar edilmekBU HAFTA DA ÇOK tedir. General Necibin emrile başlayan geniş tasfiyeyi muteakıb bu DOLGUN BİR defişikliklerin olacağı da kaydedilsime giderek Abideye çelenk komektedir. Assubaylardan generalyacaklardır. lere kadar 450 subay Mısır ordusunMüteakıben Beşiktaşa inilecek vt dan çıkanlmış ve tekaüde sevkedılkahraman Barbarosun türbesi ömiştir. Bunlar, iki ay önce General nündt bir ihttfal yapılacaktır. verivor Necib, iktidan ele aldığı zaman İçindeki yazılardan bir kaBu münasebetl* limanımızda d«süpheli listesine dahil edilmişler ve V inci Milll Türk Mikrobiyoloji bir nutku i'.e açılmıştır. çı: Tito'nun yanında once mirliyen savaş gemilerimiz halkın zl izınli olarak evlerine gönderilmişier kongresi dün saat 10 da İktisad ve Sağlık Bakanı Ekrem Hayri ÜsNazi. sonra Sovyet casusu yaretıne açık bulundurulacak, gec* veya hapsedilmişlerdi. Hukuk Fakultesmin V numaralı tündağ, ilme olan mensubıyetınden dershanesınde, Sağlık Bakanının Arkası Sa. 4, Su. 7 de olarak çalışan adam Omfener alaylan tertib edilecek, saat Diğer taraftan muhtelif bakanhkrünü tek bir aşka bağla\an 21,30 da Ankara radyosunda Deniz lara mensub yüksek rütbeli yırmi şair Hikâye: Kırmızı Çankadar memur da azledilmislerdir. Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tah Kız Pompei'de kadınBunlann da Faruk rejiminde suikonuşmalar yapılacakür. lar« gösterilmiyen resimler istimallere karışmış olduklan söyve bir Fransız kadınının Topçn r e Harekit •kullan lenmektedir. Dün vazifelerine son Creaeral Kadri Perkin ölumüne sebeb olan jeep araba«ı kazadan fonn cevabı 1951 Amerikan Güverildiği bildirilen beş elçiden baş Yassıada Topçu ve Harekât okulzellik Kraliçesi. sona eren salka diğer ban diplomatların da geri lan bugün törenle açılacaktır. tanatını anlatıyor. çağınlacaklan söylenmektedır. Bun lann amsmda eski Kraliç* NerimaMevsimin en seçme modelParasız giriş kartian kaldırıldığı için ilk temnın amcası da vardır. General lerile: Zengin kadın sahifesisillere protokola dahil olanlar çağırılacak; Necib hükumetınin emrile, saraya ni, haftanm en »on sinema aid 200 derr* fazla lüks otomobil safakat her iki salon da bu kadar haberlerini ve resimlerini, tışa çıkarılmıştır. Yalnız 6 otomobil fıkralar ve eğ'encelı yazılan davetliyi istiaba kâfi değil satılmıyacak ve bunlar resml merasimlerde kullanılacaklardır. Hüku1 ekımde temsıllere başljyacak ilk temsili görmekten mahrum kalmet resml tatil günlertni da azaltolan Şehir Tiyatrolarına aid bütün mışlardır. mıstır. Bize verilen malumata göre, G«hazırlıklar tamamlanmıştır. Genel Nahasın durumn Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Meclisin bir kararile parasız gıriş Vefd liderliğini bırakmıyacağını kartlan re davetiyeler kaldınldıEdirne Sınır Tuğay Komutanı sunun devrilmesi neticesinde vef«t bildirmis olan Mustaıa Nahasın du ğından Dram ve Komedi temsilleBir eroin fabrikası daha basıldı Gazeteler Tuğgeneral Kadri Perkin 2526 ey ettiğı teessürle öğrenilmistir. rumu karanlıktır. Vefd Partisi ida rinin ilk gecesinde milletvekilleri, lul gecesi hudud bölgesinde vaziie Ordumuzun çok değerli erkânın recileri yann mühim bir toplantı Genel Meclis üyeleri, basm menyaparken binmiş olduğu jeep oto Arkan Sa. 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 6, Sü. 5 te sublan ve protokola dahil diğer zevat hazır bulunacaklardır. Şehır Tiyatroları Müdürlüğü, bu karar gereğince, hazırladığı davetiysleri protokola dahil kimselere göndermiştir. Ancak, Dram Tiyatrosunda 300 koltuk, 30 loca bu.unduğundan protokol mucıbince çağırılmalan gereken bir kısım zevata davetiye gönderilememiştir. Bu arada Şehir Tiyatrosu »anatkârlan ve diğer sanatkârlar, Dram Tiyatrosundaki Şehrimizde dün de iki Cumhuriyet Tıb Kongresi açıldı Mikrobiyoloji ve cerrahî kongresindeki konferans ve tebliğler ilgi uyandırdı Pazar ilâvesi Gnl. Kadri Perk, kaza neticesinde öldü Edirne sınır fugay komutanımız, jeep arabasınm devrilmesi sonunda vefaf etti Tiyatrolarının karşılastıgı bir mesele! Yarınki Üâvemizde bulacakssnız Diiııkü Uçak Kazaları Nakleden amdl Varoğlu Dün havslarımızda iki uçak kazası olmuştur. Bu kazalardan biri Eskişehirde saat 12 sıralannda vu kubulmuştur. Moskito tipi bir askeıî bombardıman uçağımıt Ankaradaki 28 inci tiımen tatbıkatından doneıken, inış takımlarının ârızalanması neticesinde tekerleklerınin birisi açılmamış ve pılot mecburî iniş yamnıştır. Hızla piste inen ucak, parç^lanmışsa da içinde bulunan pilotu Sami Erkol ve rasad 5ubavı teğmen Selçuk Ozgel hafıi jekıide yaralanarak kurtulmus "Çetecilik,, davası Falih Rıfkı Atay ve Cemal Sağlam üçüncü defa beraet ettiler Ankara, 26 (Telefonla) Fahh Rıfkı Ataym cUlus» gazetesinde !ardır. İkinci kaza Marmarada olmuştur. Istanbuldan «Çetecilik» başlığı ile çıkan yazıIzmire gazete götürmekte olan Goktur şirketirpe aid sından dolayı gazetenin mesul mü bir nakliye uçağı motöründe çıkan bır ârıza yüzün dürü Cemal Sağlam a bıihkte hakden Yeşilköyden kalktıktan sonra denıze mecburî kında açılan davaya bugün İkmci bir ıniş yapmıştır. içinde bulunan pilot Talib o es Ağııceza mahkemesinde 3 üncu denada orada bulunan bir İtalyan gemisi Urafmdan fa başlandı ve karara bağlandı. Bikurtarılmış ve tayyare yedeğe bağlanarak kenara çe lindığı gıbi, mahkemenin beraet kakilmiştir. rarını Yargıtay İkinci defa bozYukarıdaki resimde kazaya uğrayan uçak ve kur mujtu. Bu sabah 2 nci Ağııceza tarılan pılot Tahb görülmektedir. Arkası Sa. 4, Sü. 8 de Romandanbir kaç cümle: Fenerler, dere kiyısında bir aşağı bir yukan telaşlı telaşlı dolaştı... Adamlarm indıklerı noktadan yüz adim ötede köprü korkuluğundan biraz uzakta durdular, bir karaltının başında biriktiler Yarın Başlıyoruz Kroinci Anlamadım bu hukumalm işini birader, hem serbest sana^ii tcş\ikten bahsediyorlar, hem de fabrikalan basıyorlar!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog