Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

NEFİS ÇİKOLATALARININ ZENGİN İKRAMİYELİ KUPONLARINA DİKKAT EDİNIZ'... MABEL umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NAD? S e n is Kamyon Çelik Lâmbalı A L M A N TONFUNK Radyo numunelerıle hutıjn !Anadoluyu dolaşmaktadır MemlelösuffiAe Ansaıı gelmejen bu fevka'âde RacryWiarı jorup tecrube \apmadan bagka^ jnarka ra karar vemevınız ABDLLKADİR 2 8 inci yıl s a y ı : 1 0 . 1 1 2 Telgraf ve mektub adresi: Cumhunyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umıunî Santral Numaras: 24298. Y a a Iglen 24299, Matbaa: 24290 Cuma 26 Eyiul 1952 Tahran, Batmın son Yugoslav teklifıni de reddetti görüş birliği Kııtıı KntH Londra 25 (a a B B C ) î tek'ıfler şunlardır ran Başbakanı Dr Musaddık 1 AngloIrarıan şırketı Iran Ingıhz Iran petrol ıhtılâfını hal nukumetıne 49 mılvon "îterlın vevolunda Trutıan Crrurchıl! ta recektır (Eğ»r La Have adalet rafından \apilan teklıfı reddet dıvanı bu hususta Tahran alevmış ve kendısının ılerı surduğu hınde bir karara varırsa, bu mıkşartların kabuıu hususunda Ingıl tar petrol olarak şırk*e ıade etereve on gunluk muhlet ver dılecektır ) mıştır 2 Iranın, Anglolranıan sırkeIran notasmda ıle.ı surulen Arfcost Sa 6. Sn 5 te Musaddık, mnkabil teklifler yapfı Gözden geçirilen meseleler üzerinde esaslı bir ve Londraya on giin «iihlet verdi Ingiltere ile Birleşik Amerika arasında, İran hükumetine verilecek cevab hususunda istişareler başladı Ankaradaki yabancı diplomatik çevrekr, Yugoslav heyetinia açıklanalarnıa istinad ederek, Ankara 25 (Arkadaşımız Mekkı Saıd Esen bıldırıyor) Yugoslav askerî heyetıle temas ve muşavereler henuz devam etmektedır Mısafır hevetm vazıfesı, daha zıvade bır nezaket ve tanışma zıyaretını ıfa mahıvetınde olduğundan goruşmeerın bır fıkır teatısı çerçevesınden ılen geçmedığı anlaşılmaktadır Bununla beraber, gozden geçırılen meseleler uzerınde esaslı bır gorus bırlığı, jımdıve kadar vakı olan temaslar sonunda umumıyetle musahede ve tesbıt edılmıştır askerî görüşmeler Mofltgomery ile müzakereler Adnan Menderesin baş kanlığında dünkıi top lantı bir buçuk saat sürdü NATO Başkomutan Muavini bu sabah uçakla Ankaradan Parise hareket edecek Ankara 25 (Telefonla) NATO Başkomutan mua\ ını Feldmareşal Montgomery ıl« muzakerelere bugun Ba$bakanlıkta baslanmıstır, Başbakan Adnan Menderesın başkanlığında yapılan toplanüya Mılll Savunma Bakanı Hulusı Koymen, Dıj Işlerı Bakanı Fuad Koprulu. Dıj Işlerı Umumî Kâtıbı Ce\ad Açıkahn ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nurı Yamut, ıkınci Başkan Orgeneral Zekâı Osan hazır bulunmuşlardır smlekeiınuza. geJdığı gundenberı yurdun muhtelıf bolgelerınd» tetkiklerde bulunan Feldmareşalın toplantıda muşahedelerını anlattığı tahmın edılıyor. Bır buçuk saat devam eden bu toplantıda bılhassa Turk ordusunun personel ve teçhızat mevzularında umum mahıyette gorusmeler yapıldığı anlaşılnor Feldmareşal .^'eden sonra saat 15 te Genelkurmay Başkanhğına gıderek Orgeneral Nurı YamutU zıyaret etmıştır Arkası Sa. 6, Su 7 de müşahede ve tesbit edildi Ankarada Sovyetlere karşı bir harb vnkuunda Tito hükumetinin taraCsız kalacağı kanaatini ileri sürüyorlar İçinde vnıpa Konseyi Danısma meclisinin «avın uve'eri bu seferkı tnplantılar içrn Strasbourg'a geldıkleri zaman, ııç Mİdır rahat rahat kullandıkları «alona bundan bovle kendılerintlen maada ortaklaşa iki meclis daha atradifhm oğrendıler Bu meclıslerden biri ay başuıda ilk toplantısını yapan komur • çelik meclısi, oteki de (kurucu oncesi) dı>ebi!eceğimiz bir Avrupa anavasa proıesi hazrr lpmakja gorevli karma bir meclistir. Yugoslav askeri hevetıle en uzun ve etraflı goruşme Başbakan Adnan Menderesın nezdınde olan toplantıda cereyan etmıştır Turkı>e ve Yugoslavva kurtu'uş savaşlarının muhtelıf safhaları arasında benzerlık ıkı memleket halkmın bırbırlerıne sempatı beslemelerıne btrbırlerını daha lyı ve kolayca anlamalanna başlıca amıl olduğunu, Avnı binanın aynı salonunda hov bılhassa le içiçe uç a v n meclisi yerleşmiş başkanı, fıkır teatılerı sırasında New York 25 (R ) Cumhunyet mektedır. Mıllî komıte gormek, uvelerden kimini sinirlen çı partı mıllî komıt^Bi tarafmdan bu Nıxon'un yaptıgı radyo ve televız belırtılmıştır Askerî he>et başkanı Arkası Sa. 6, Su. 6 da dirdi, kimini de memnun etti. Si akşam \apilan bir açıklamada yon konuşmasında kendısını temınirlenenler. tabiatıle başmdanberf «Nıxon hâdısesı kapanrfııştır» den Arkası Sa Avrupa Birlığini ağır aksak vuriıtmek, bu fikri bir nevi lâklâkivat meclisi halinde suruncemede bırakmak taraflılan idi Memnun oUnIsr da, tersine. kuçuk ve yeterjz de «Na gerçek bir Avrupa Birnğine dnjrru adım atılması hususunda <a ««st«renl*xdikvrulan iki meclısten hfç değilse I' îndsi tam manasile bunlann e^e ridir. Dannma meclisindekl bitmez tukenmez itirazlara raemen, Jterçek Avnınacılar. milletlerustu federal veva konfederal bir havatın sartlarmı çizecek ileride bunu millî iradelerin yaratacağı bir kunıcular meclisine sunulur hale eetirecek bir yasama onranı kurabildiler Bu uç meclisin kamılıklı ve iciçe dıırumîan cihan politika tarihinde rnisli ıtorulmemiş bir man7ara doğurmaktadır. Meclislerin birincisi, Başkan Truman, kendUini zıyarete kelen Hındli sinema artıstleri ile bır arada en buvueu, en kalabalıği, aslında en zavıfıdır. Çunku bıt meclis, adı i'^tunde bir danıona meclisidir, her ttırlu jasama gucunden voksundur. Biıtun vapabildiği (uçte iki çoğunluk sartile) bakanlaı komitesine bir t»kım tavsivelerde bulunmak, va da bakanlar komitesinin raporlarma cevab vermekten ibarettir. Buna rafmen dort yıllık havatında danıtma meclisi ilk defa olarak mns bet bir iş başarmış, komur. çelik Teşkilâtta çalışan 9332 kişi meclisini bir Avrupa birliği anava1 e.'dmden ıtıbaren \ uzde 38 saM hazırlamakla Korevlendirmeğe msbetinde zam gorujor bakanlar komıtesini znrla\ abilmıs tir Komur çelik meclisi bıhndıgi Denızcılk Bankası Umum Mudur gibi Schuman plânının eseridir Av muavını Ulvı Yenal dun gazetecırupa konsevinde uve bulıınan allı Evvelkı gece Haçopulo Hanında layınca asansor telmden kayarak lere aşağıdakı beyanaü vermıştır: devlet (Fransa ItaKa Almanva, esrarlı bir olum hâdısesı olduğunu kaçmak ısterken duşup olduğunu « Personelımızın aldıkları ucBelcıka, Hnlanda ı c Luksemburg) Bulgar konsolosluğunu arayan meç yazmıştık ret bugunku yaşama şartlarına uyaralarında bir anlasmava vararak hul bir adamın, vakalanacağını an Arfcası Sa 4, Su 4 te Arkası Sa. 4, Su 3 te komur v e çelik istıhsallerile ilgıli butun endustri v e ticaret işlerini tekelden idareye karar vermişlerdir. Bovlelikle altı devletin bir kımro hukumranlık haklannı nefsinde toplayan bir nevi superdevlet kurulmuştur. Komur • Çelik işlerini yurutecek olan vuksek otorite ba superdevletin icra orgamdır. Yuksek otoritevi kontrol edecek v e onun genel politikasını hazırlavaeak olan meclis, superdevletin \a. t ı m a orıramdır. Bu vuzden doğabilecek her turlu anlaşmazlıklan yargılaınakla gorevli bir >uksek mahkeme de adı geçen Superdevletin kaza organıdır. Amerikada Nikson hâdisesi kapandı Canhoriyetçi •illî koaite, Senatörün adaylıkta kalaasıaa karar verdi Mareşal Montromerv, Mıllî Savunma Bakanı Hulusı Kovmen ve Yugoslav askerî heyeti başkanı goruşurlerke XD nci Millı Türk Tıb Kongresi diin toplandı Kongrenin bu yıl seçtiği romatiztna ve çocuk sağlıgı konuları büyük alâka ile karşılandı XII Mıllî Turk Tıb kongresı dun saat 10,30 da Istanbul Unıversıtesı Hukuk Iktısad Fakjltelerınm bir numaralı dersanesınde, Sağlık Bakanımn bir nutku ile açılmıştır Kongrede Istanbul Valı ve B e ledıve Reısı Fahreddın Kerım Gokay, Bu\ uk Mıllet Meclisi tıb encumenı azaları, kongre uyelerı, tıb ve basın mensublarmdan 1000 ı mu tecavız bir kutle hazır bulunmuştur. Arkas\ Sa 4, Su 7 de Haçopulo hanındaki esrarh ölüm hâdisesi Bulgar Konsolosluğunun binada düşüp olen neçhol adamm bir casus olduğo anlaşıldı Denizciiik Bankasında bulunduğu aylıklar arttırıldı Mısırda gerginlik artıyor Hukumet Nahas'ı mahkemeye sevkediyor, Vefdciler halkı kışkırtıv orlar Gökay bir mucize mi gösterecek? Dunku kongrej e ıştırak edenler Beledıye Urfa ve Diyarbakırdan 1000 teneke sadeyağ mubayaa etmıştır. Ehjanda kılosu 8 lıradan satılan yağlar Istanbul Memurlar Kooperatıfmde 750 kuruştan satılacaktır Haber verıldığme gore, üç ava kadar şehnmızde yabancı bır fırma tarafından buvuk bır yağ fabrıkası kurulacaktır Dun kendısıle goruşen bır arka. daşımıza Valı Gokay, bu kış halkın gıda v e yakacak sıkıntısı çekmemesı ıçın çalışıldığını soylemış ve Ankara 25 (a a ) 28 ıncı «tu ğu halde tatbıkat bolgesını gezmış «Gelecek Tıb kongresıne, menın dunden ıtıbaren başlamış ve tatbıkata ıştırak eden tumen vatandaşın omrunu uzatacak ve o> bulunan askerî tatbikatı bugun de mensub armdan ızahat almıştır. na azaml gıdayı temm edecek bır devam etmıştır Arkası Sa. 6, S u . 6 da tebhğ vereceğım » demıştır. 2 ncı Ordu Komutanı Orgeneral Abdulkadır Seven berabermde Koıgeneral Vedad Garan, Korgene ral Yusuf Adıl Egelı, Tumgeneral Sa ıh Coşkun, Tumgeneral Fahrı Ozdılek, Tumgeneral Kemal Nış, Tumgeneral Mahmud Kavalp, Tuğ general Azız A\man, Tuğgeneral Selım Sun ile dığer yuksek rutbeh subaylar, Amenkah askerî uzmanlar ve basın mensubları oldu Yakında "CUMHURİYET,, Sütunlarında 28 inci Tümenin askerî tatbikatı «G«lecek Tıb konrresme, vatanclaşın omrunu uratacak v e o n a azand gıdayı tetnin e d e c e k bir tebliğ vereceğim» diyor Büyük muvatfakıyetle gelişmekte olan harekât bugün sona erecek Işin aslını araşlıracak olursak ga ye, Alman harb endııstrısınin ıleri. «<e yeniden ba«a belâ olmasını onJpmektir. Nitekim ?ene yukanki altı devlet arasinda imzalanan Avnı na ordusn anlaşması da Alman ordusunun ileride batıva karsı bir tehKke teskil etmesini onlemek, »vnı zamanda gerekirse bu orduvu Avrupa Birliği uniforması altında Doğuva karşı bir savunma sılâhı olarak kullanmaktır. ilk bakışta insana biraz tuhaf felen nokta. bu fikirlerin doğuşunda baslıca rolu kendisi ovnadığı halde İngilterenin sonradan nedense kenarda kalmavi tercih erme«i dir Kotu kisiler ?neıl»«revi, once. den bir fantpri oNun dıve orta\a attığı fikırleri imkânlar çerçevesi icinde jrorur gormez korktuğu için çekilmekle suclandınyorlar. Bunla ra gore Ingiltere ne şekilde olursa olsun Avrupada yekpare bir kuvvetin hukııtn sormesini istemez, bunu menfaatlerine a\kırı bıılıır. İnıriHzIer ise, Iscisi ve Muhafazakâ rı btr aeızdan imparatorluk toplu lağunu one suruvor ozel durumla rının bu gibı federal ve\a konfede General Necıb Kahıre 25 (THA.a a ) Mısırda dahıll gergınhk bırden hâd bır safhaya gıtmıştır. General Necıb ile Mustafa Nahas arasmdakı çatışmanın kanşıklıklara yol açmasından endışe edılmektedır Bu akşam oğrenıldığıne gore, hukumet gereken butün delıllerı toplamış ve pek y a kmda Nahası mahkemeye sevkedecektır. Gazetelerin bıldirdıklerıne göre, Vefd lıderının kansı memlekete gumruğunu odemeden her bırı dorder btn İngılız lırası değennde dort kürk sokarken yakalanmıştır Al Nıda adındakı gazete, Vefd lıderının eşini senelerdenberi gumrukten mal kaçırmakla suçlandırmaktadır Dığer taraftan Nahasm erkek kardegi Ahmed El Vekıl de kaçakçılık yapmaktan sanık olarak hapısanede bulunmaktadır. Mustakıl Al Ahram gazetesme gore de, Nahas alevhmde delıller, ,> Arkast Sa. 6. SiL 1 de Rus Diktatörii endişe ediyor Stalin'in «Avrupada harb edebilecek j egâne ordu Turk ordusudur» dediği bildiriliyor Roma 25 ( T H A ) îtalyan S o s . yalıst lıderlermden Nennı'nın bundan bır muddet evvel Stalm'le vuku bulan goruşmesı hakkmda. Ingıhz gazetecısı Crosmann'a yaptıgı ıfşaat, buyuk bır alâka uyandırmıştır. Türkiyeden Bu müstesna değerde aşk romam size haşyet ürpertilerile karışık tecessüs ve heyecan dolu anlar geçirtecek Nakteden: Hamdi Varoğlu NADIR NAD1 Arkası Sa. 3, Su. 5 te Arkası Sa. 6, Su 5 te Ooo' . Bugun hava gene rutubetli!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog