Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Dünyaca taninmış Alman yazı makineleri. nin yeni partlji »tısa arzedllml» tir. Olympi» fab rikaları Alır.anyanın % 75 ıh. tlyacatım yapan cıhan^üjnul f3b. nkalardır. Tur. kıye mumessUı • ABDtLKADIH MEMIŞOĞLU Katırcıoğlu h»n istanbul umhuriyet KURUCUSUrYUNUS NAnf Vll Jll CaVI • I fi I I ( « a j l ( I U. I I I Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutuâu îstanbu! No 246 Telefonlar: Um'imi Santral Numaran: 24298. Yaa Ijlen 24298, Matbaa: 24290 PuPCurr.ha C ' * " V "I"Ö (Eski Ça> Müessesesi ' Yuzde yüz saf ve nefıs Pırınç, Bezelye, Merci (Nelson tip) unlan, tates, Nişastalan, Tarçın, Yenibahar, Kimyo nilya, Ihlamur, Kakao, vs. Bakka^larınızdan ist EFO N uşu 1914) Çeşidler: Buğday Mısır, Paarabıber, Salep, VaKarbonat Yugoslav askerî eyeti düngel Ankaraya giden heyet, Başbakan Menderes tarafından kabul edildi Tümgeneral Pavle Yaksiç'in başkanhğuıdaki Yugoslav askeri heyeti dun saat 7,20 de Semplon ekspre sıle Yeşilköye gelmiş ve istasyonda İstanbul Merkez Komutanı Tuggeneral Reşid Erkmen, generaller, yüksek rutbeli subaylar ve Yugoslav konsolosluk erkânı tarafından karşılanmıştır. Bandonun çaldığı Türk ve Yugoslav millî marşlarından sonra Tümgeneral Yaksiç selâm resmmi ifa eden askeri kıtayı teftiş etmiş tir. Yugoslav askeri heyet başkanı basın mensublarına şunlan söylemiştir: «Gayemiz, Türk ordusunun kudret ve ihtişamını yakmdan gor mek ve ordunuzun tesisleri üzermde tetkikler yapmaktır. Bu ziyaret, iki dogt memleketin sulh uğrunda Arkası Sa. 7, Su. 5 te CuİAl IÛRO tylül \\30d Finletter Pakistana gjtti Amerika Hava Bakanı ırçakla memlekefintiz de büyük bir hır yapfı Finletter'in memleketimizdeki tetkik ve temaslanna büyük ehemmiyet veriliyor Ankara 24 (Telefonla) Amerika Hava Bakanı Finletter, bu gece saat 22 30 da ozel uçağıle Etımesud askeri hava meydanından doğu istikametınde havalanmıştır. Memleketimize geldıği andan itibaren geceli gündüzlü uçuşlarla büyük bir tur yaparak muhtelıf h&va meydan larını ve hava üslerıni incelemiş olan Finletter'in Pakistana gitmekte olduğu anlaşılmıştır. Dün öğleden sonra, Esenboğa hava alanında kısa bir tevakkufunu müteakıb Finletter, yanında Genelkurmay İkınci Başkanı Zekâi Okan ve Amerika Büyük Elçisi olduğu halde Adanaya gitmiş, Adanadan gece Ankaraya donmüş, İzmir ve İstanbula da gidip gelmiştir. Bakan öğle yemeğini Hava Kuvvetleri Komutamnın misafiri olarak yemiştir Finletter'in Türkiyedeki bu tetkik zivaretlerinin hususî mahiyette olduğu alâkalılarca kaydedilmektedir. Bu sebebledır ki ziyareti dolayısile herhangi bir hususî program hazırlanmamış ve Bakanın ki5a zamanda yaptığı seyahatler sırastnda herhangi bir hususî istikbal ve uğurlama hazırlığında bulunu'mamıştır. Bununla beraber Amerika Hava Bakanının memleketimizde vaptığı tetkik ve temaslara hususî bir ehemmiyet atfedılmektedir. I Basına demeçte bnlunan Tömgeneral Pavle Yaksiç: "Bu ziyaret, ikj dost memlekeün salha hiznet için işbirliği zihniyetini taşıyan bir ziyarettir,, dedi General Necibe meydan okuyan Nahas: "Hiç bir kuvvet beni Vefd Partisinden uzaklaştıramaz,, dedi tngiliz Büyük Elçisi dün General Necible iki memleketi alâkadar eden uzun bir görüşme yaptı Londra. 24 (A P.R.) General Necib ile Vefd partısi arasındaki munasebetler her geçen guıı bıraz daha vahim bir hal almaktadır Vefd partisı liderı Mu^tafa Nahas, Vefd partısi organı olan «Al Mısır> gazetesmde yayınlidığı bır mektubda General Necibe mey dan okumuştur. Mustafa Nahas mektubunda, «dünyada hiç bir kuvvet beni Vefd partisi liderhğınden uzaklaştıramaz • ciemektedır. Mustafa Nahas söyle devsm etmektedir: « Ben Vefd partisi başkanlığmdan ancak Allahın emri veya Mısır mılletınin arzusu üzerıne aynlırım.» Bu suretle hükumetle Vefd partısi arasındaki mucadele daha nazık bir safhaya girmış bulunmaktadır. Vefd partisini destekleyen gazeteler Mustafa Nahasın, parti başkanlığmdan ayrılmasına kat'ıyen taraftar değildırler. Hu Arkası Sa. 7. Su. 7 de Mısırda Vefd kanun dışı ediliyor Nikson, 18 hesabını verdi Cumhuriyetçilerin Başkan yardımcısı adayı bu paranın bir santimfaıi bile şahsı için sarfetmediğkıi söyledi, Eisenhower adaylıjhn geri alınmasuıa taraftar değil Los Angeles 24 (AP.) Cumhu Almanyaya dair Rusyaya verilen Müttefîk notasî Dün VVashingtonda yayinlanan bir tebflğcle nota haktun'da izahat verildi bin doların askerl heyrti Başbakanlığa gelirken Washington, 24 (a a.) Bugün basına resmi bir teblığ veren D i | İşleri Bakanı Acheson, Batıh müttefıklerın Moskovaya tevdi ettikleCumhuriyctçi Partiain Baskan Yaıdımcısı aday Nixon n 23 eylul tarıhli notalarında Sovıadjoda konuşurken yet Rusyayı «Almanyanın halıhazır sun'î taksimden kurtan'ması istenıyorsa halledılmesi gereken esas meseleyi ele almak» lâzım gelciğine bir kere daha ikna etmeğe Ankara 24 (Telefonla) NATO çali5.tıklarını bıldirmıştır. kuvvetleri Baskomutan muavini Teblığ şoyle devam etmektedir: Mareşal Montgomery, refakatinde «Sovyet hukumeti, Moskova ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orge•mvüttefıkier arasSıda teati edılen neral Şükrü Kanadlı olduğu halde bütün notalarda A manyanm bır bugün saat 11,50 de özel uçağı ile Lğinden bahsetmeğe çalışmakta, fa ehrimize gelmiştir. kat hürrıyet içınde bırhğe varmaMareşal Montgomery, Etimesgud n;n tek çares: olan hür seçımlenn askeri hava alanında Genslkurmav zaruretini meskuk geçmektedır. Harekât dairesi başkanı Korgeneral Sovyet hukumeti, meselâ, Alman Necati Tacan, Garnizon Komutanı yanın Bırleşık, raustakil, banşçı ve Tümgeneral Salıh Coşkun, Genelc'emokratık bır devlet olarak yenı :urmay Haber dairesi başkanı Tüm Ticarî muvazenemizdeki 360 milI nen peşın parayı veıebılecek du böyle tedbirler 24 saatte alınmamacen kurulmasmı ıstiyen Postdem •eneral Mithat Akçakoca, Merkez yon açık üzerine, pazartesi günün , rumdadırlar. Mütevazı tacir bu lıdır. Tüccar fena mevkıe düştüğü anlaşmasmın huküm'.eri üzerınde Komutanı albay Nuri Şansal ve g.bi haıice karşı da itıbarı sarsıladenberi tatbıkma geçilen ve oıya imkândan mahrumdur » sıddet'ıe jsrar etmektedir. Tabiatıle ba«ta bando olmak uzere askerî bir sa tarafından ithalatın bilfiil tahdiDığer bır ış adamı vaziyetı şöyle bılır. Duşünunuz: Bir mal sıpnriş A manyada bızım guttuğumuz ga kıta' tarafından merasımle karşıedeceksınız. Bunun için gerekli di manasına alman tedbirlerin şeh hulâsa etmiştir: ye de budur. Sovyet hukumetmın anmıştır. rımiz ticarî çevrelerinde derin akis oHukumetın lüzumsuz ıthalâtı muhaberatı yapmış, anlaşmışsınız. Arkası Sa. 7, Sü. 4 te bu kelimeleri kullanmaktakı kasMareşal Montgomery askerî kıt'a ler bıraktığı gün geçtikçe daha iyi kısmağa belki hakkı vardır ama dıne gelınce: Harb sonıası senele yı teftiş ettıkten sonra Kara Kuvanlaşılmaktadır. Dun gorüştüğümüz Arkası Sa. 7, Su. 4 te vetleri Komutanı Orgeneral Şukrü ticaret erbabından biri bu hususta Kanadhya hitaben demiştir ki: demiştir ki: « Doğu illerinde yaptığımız bu «Hükumetçe alman tedbirler Celal Ba\ar Halk Bankasını seyahat benim için öğretici bir geparası bol zengin tüecann ekmeğizi oldu. Bu hususta sizin de aynı ne yağ sürmüştür. Çünkü ancak fıkirde olduğunuzu zannsdiyorum » onlar akredıtif açtırmak için isteBundan sonra uçağın pilotu ile goruşen Mareşal güzel bir uçuş yap tığını söylemiş, mütakiben otomobillerle şehre gelmiştir. Saat 16 da Çankaya köşküne giBulgar Konsolosluğımun bulun derek defteri mahsusu ımzalıyan duğu handa meçhul bir şahıs Fe'dmareşal, Mıllî Savunna Bakanı C. H. P. Genel Başkanı İnönü, ı ne, pek çok vatandaşlan, ileriyi göasansör tellerine tutunarak aşağı ile Genelkurmay Başkanını makam Ankara 24 (Telefonla) Esnaf Trakyadaki gezisini bitirerek, refa | ren, vatanın istikbalini düşünen larmda ziyaret etmiş ve akşam ü Dernekleri Bırliğınin bugun Halk da hazır bulunmuştur. inmek isterken diiştii ve Saat 11 30 da Halk Bankasına gekatindekilerle birlıkte dün akşam vatandaşlan mahzun edecek pek zerı saat 19 da Müli Savunma BaBankası salonunda yaptığı toplan len Cumhur Başkanının beraberın,derhal öldii saat 20 de şehrimize dönmuştür. çok hâdıse ile doludur. Zannolunu Arkası Sa. 7, Sü. 2 de üda Cumhur Başkanı Celâl Bayar de Ankara Beledıye Başkanı Atıf Dün Çorluyu ziyaret eden İnönü, yordu ki, Türk cemiyeti, başmda Beyoğlunda Bulgar konsoloshaBenderlıoğlu; Merkez ve Ziraat burada en sert konuşmasını yapmış bulunan poütikacılar ileri istikamet nesınin bulunduğu Hacopulo ha Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Bankaları Umum Müdürleri ve Esve demiştir ki: nında dün gece esrarlı bır olüm naf Dernekleri Başkanı hazır bulu «Biz, yeni Türkiyeyi büyük hâdisesi vuku bulmuştur. nuyordu. ıslahat hareketlerile kurmağa caSaat 12,20 sıralarında şupheli bir Toplantıda Cumhur Başkanı ezlışanların devrine yetiştik. Yeni şahıs hanın kapısından gırerek ust Türkiye, yeni Türk medeniyeti, bücümle şunlan söylemiştir: kata doğru çıkmağa başlamıştır. yük ıslahatla, büyük emeklerle kuHana yabancı bir şahsın gırerek üst • Halk Bankasını; büyük bir isrulmustur. Zannolunuyordu ki, bu katlara çıkmakta olduğunu gören tikbale namzed olduğunu bildığim; Dün GaJatada polislerle esraryeni Türk medeniyeti ancak kuv Arkası Sa. 7. Su. 6 da şube memurlarmdan Tev feyizli bir müessese olduğunu takdir keşler arasında buyuk bir arbede fık, dun aksamüzeri Galatada gevet politikasile ayakta durabilir. ettiğım için ziyaret ettim. Bana verolmuştur, Hâdisenm tefsilâü ş u nelevlerin bulunduğu sokak^an geHalk, Türk eemiyetini, medeniyeJoe Walcott'u yenen Arkası Sa. 7, S ü . lde dur: tini koruyamaz; biz bu kanaatin Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Rocky Marciano aksini taşıdık. Bizim halkımız, Türk medeniyetini, ileri ve yüksek Türkiyeyi kendi anlayışı ile müdafaa edecek kudrettedir. Halk idaresi, halk rejimi iste bu kanaatin mahsulüdür. Demokrasi rejimi kuruldu. Geçirdiğimiz iki se Bugün Ankarada y; askeri müzakereler 932 doğumlular askere alınıyor belerine bir tamım yaparak, doğuiılu ve bunlarla işleme tâbi olanlaroan bırınci tertibin silâh altına alınacağını bildirmiştir. Bu tertıb eratın, kasım 15 e dar kıt'alarıntia bulunmak uzere sevklerı yapılacaktır. Genelkumıay Baskanhğında Montgomery ile yapılacak görnşmelerde General Wymannda hazır bulunacak İthalatın tahdidi pahahhh doğuracak yardıracısı adayı senator Nixon dün gece bütün Amerikan milletine hitab eden bir radyo konuşmasmda kabul etmij olduğu 18.000 doların hepsini siyast gayeler uğrunda kullandığını; bu paranın bir santiminl bile şahsf işleri için sarfetmediğini söylemiştir. Senator; bu mesele yüzünden ken di arzusile adaylıktan çekılmiyeceğıni söylemiş; karann Cumhuriyetçi Parti Millî Komitesi tarafından verilmesine intizar edeceğmi bildirmiştir. Bu komite istediğı takdirde senator Nıxon'un adayhğını geri alabılir. Senator Nixon istifa etmesini taleb eden Demokratlara hitaben şu sualleri sormuştur. 1 Demokrat Parti Cumhur Başkanı adayı Valı Adlaı Stevenson; İllinois eyaletinden aldığı tahsisaü Arkası Sa. 7, Su. 3 te Tacirler, hükumetçe alman tedbirlerin mütevazı tüccarı zor duruma sokacağmı belirtiyorlar dün geceki esrarlı ölüm hâdisesi Kaçopulo hanında Cumlıur Başkanı Halk Bankasında İsmet İnönü, Trakya gezisinden döndü Yeni romanımız Dün Çorluyu ziyaret eden G. H, P. Genel Başkanı burada da bir konusma yaptı GECE GELEN SES Birkaç güne kadar CUMHURİYET sütunlannda Galatada 20 esrarkes » polislere saldırdı Eden'in Viyanadaki temasları İngiliz Dış İşleri Bakanı Avusturya Başbakam ile görüştü Viyana 24 (a.a ) İngıltere Dış İşleri Bakanı Anthony Eden bu sabah İngiltere Büyük Elçisile yaptığı uzun bir görüşmeden sonra Avusturya Başbakam Leopold Figl; Başbakan yardımcısı ve Dış işleri Bakanıle bir toplantı 3'apmıştır. Şerefine verilen öğle yemeğinden sonra Eden; Başbakan Figl ile; bu sefer yalnız olarak; yeniden gorii§mu$tur. Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu Galatada poüsle kavja eden kaiadarlardan dordıi yakalandıktan «onra C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönünün Heybeliadadaki köşküne hırFladelfiya 24 (Nafen) On beşzıslar girmiş ve evdeki bütün eşsenelik bir «zenci hakimiyeti» nı yalan toplayıp kapıya indirmişlermüteakıb dünya ağır sıklet boks dir. Aneak; hırsızlar eşyaları bilâşampiyonluğu yeniden bir beyaz hara taşımayı daha münasıb bulmuş tarafından kazanılmıştır. Şimdiye lar ve yükte hafif; pahada ağır ne kadar hiç mağlub olmamış olan varsa alıp götürmüşlerdir. Fakat Rocky Marciano dün gece Fladel hırsızların diğer eşyayı götürmelefiya stadyomunda dünya ağır sık rine imkân kalmadan vazivet anlaI let bok» şampiyonu Joe Walcott'u şılmıştır. Zabıta meçhul hırsızları ~ Arkası Sa. 7. Sü. 6 da aramağa bajlamısür. Joe Walcott'm, Rocky'ye yenilmesile şampiyonluk zencilerden gene beyazlara geçti İnönünün köşkii soyuldu . • / . / . / . '•••*''• ••<'~ Döviz nedir? İhraç metaıdır hocaml
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog