Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Servia KamTonnmm Çelik Lâmbab A L M A N TONFUNK Radyo nümunelerile bütün Anadoluyu dolaşmaktadır. Memleketimize emsali gelmeyen bu fevkalâde Radyolan görup tecrübe yapmadan başka markalara karar rermeyiniz. ABDÜLKADİR MEMIŞOĞLÜ Katırcıoğlu Han Istanbul umhuri 28 inci yıl s a y ı : 10.110 K U R U C U S U . Y U N U S NADÎ Telgraf T« mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No. 240 Telefonlar: Umumi Santral Numaıaaı: 24298. Yaa İıleci 24299, Matb*a: 24290 Çarşamba 24 Eylul 1952 Balkanların müdafaası Eisenhoweriçin müşterek manevra mücadelesi kizlşıyor Bu sabah Atinadan memleketimize gelecek olan Yugoslav Sekiz milyon üyesi olan Amerika askerî heyetinin bu meseleyi de görüşeceği söyleniyor İşçi Federasyonu demokrat adayı Dün sona eren EdenTito görnşmelerinde de Güneydogn Avrupamn savunması uzerinde önemle durulduğu ve Tito'nan, müşterek bir tatbikatın ilkbaharda yapılacağım söyledigi bildirildi destekleyecegini ilân etti nu ne şekilde seçim kanpanyasında sarfettiğıni ızah etmeye çalışırken, Stevenson da aynı mealde ıthamlara maruz kalmıştır. Cumhunyetçı gazeteler, Demokrat adayının suıistımal yaptığını iddia etmeye başlamışlardır. Cumhuriyetçi parti dahılinde «Nıxon hâdisesi» rıın önumuz* Arkası Sa. 6, Sd. 6 da Peçeli Sorat slâm Birliği parolası altında Batıya karşt cephe alan ve OrtadoU ğuda sık sık kargaşalıklara yol açan hareketin bir kominform icadına pek benzediğini vaktile burada bir kaç defa yazmıştım. Osmanlı İmparatorluğu devrinde Halifeye bıçak sallayacak kadar realist davranmasını bilen İslâm milletlerinin, İkinci Cihan Harbinden sonra gittikçe hızı artan bir İslâmcıhk mistiğine kapılmalarını, bu tnistikten doğan politikayı da Demir Perde gerisi temayüllerine ujgun bir şe. kilde yürütmelerini başka turlü izah etmek doğrusu guçtu. Eski Fransız Başbakanlanndan Paul Rejnaud da ajnı inancı taşı>or. Geçenlerde verdiği bir konferansta bu tecrubeli devlet adamı bakınız ne diyor: «Tunusu, Fası dillerinden düşürmiyen İslâmcıları nedense Sovyet Rusyadaki Muslumanları hiç hatır. lamamağa son derece dikkat edijorlar. Halbuki orada kırk mihona yakın Musluman var. Bunların camileri zahiıe ambarı vapılır, kendilerine de lıac musaadesi verilmez. Böyle olduğu halde Ortadoğudaki Islâmiyetçiler Rusyadan kat'i\en sikâyet etmezler. Işleri güçleri yalnız bizimle uğraşmaktır.» Reynaud'nun bu sözlerinde tabil Kuzey Afrikadaki Fransız somürgelerini savunmak amacı da yer tutuyor. Dini. cinsi ne olursa olsun, bir somurge politikasına kurban giden milletlere karşı cephe almağı şüphesiz aklundan geçiremem. Fakat eski Fransız Başbakanımn dolayısile ortaya koyduğu gerçeği de inkâra diüm varmaz. Ortadoğudaki İslâmcılar saminu olsalardı, huıri\etsiz Musluman top. luluklarının kurtuluşu uğruna bağırıp çağırırken elbette Sovyet Rus> adakileri istisna ermez, onların da bağımsızlığını juksek sesle isterlerdi. Ne Tahrandaki Fedaiyanı Islâmcılardan, ne de Kahiredeki Musluman Kardeşlerden bugune kadar bu maksadla bir kelime soylendiğini duymadık. Tersine, Kâşâni olsun, onun başka yerlerde çalışan din kardeşleri olsun Rusyadan dikkatle sakınıyorlar. Ticaret Odasında dün yapılan toplantıdan bir enstantane Bir çok masumları Kominformun ovununa getiren bu harekete karşı çok uyanık davranmak ve halkı de. vamlı surerte aydmlatmak gerektir. Biz, Afatürkün çizdiği prensiplerin ışığında çeyrek yüzyıldan fazla bir zamandır dini dünyadan. hele politikadan tamamile ajırnnşudır. Tanrı ile kul arasındaki münasebetlere ne karışınz, ne de o münasebetlere dayanarak şöyle veya böyle Dün Ticaret Odasında iki saat süren bir imkânlar ararız. Bizim gözümüzde Rusyadaki Müsliimanlarla Tunusta toplantı yapılarak alınan tedbirler dolayısile veya Mısırda yaşayan Müslümanlar hâsıl olan durum gözden geçirildi arasında bir fark yokrur. Prensip olarak butun milietlerin hürriyete Ticaret muvazenemizde 350 milBu tahdidler cümlesınden olarak, kavuşmasını gönlümüz diler. Tehliyonu tecavüz eden açığın doğurdu evvelce yüzde on bir marjla açılan keje giren hiirriyetlerin korunması ğu endişe üzerine ithalâtın bir takım NADİR NADÎ tedbirlerle tahdidi yoluna gidildiği »kreditıfler için yüzde elli peşin para istenmeğe bajlannujtı. Bu »urttl» Arkası Sa. 3, Sü. 5 te malumdur. Arkan Sa. 6, Sü. 4 U Londra 23 (B.B.C.) Belgradda Ingıliz Dış İşleri Bakanile Maresal Tito ve Yugoslav hükumeti erkânı arasında cereyan etmiş olan müzakereleri takib eden muhabirlerin bildirdıklerine göre, Güney doğu Avrupa bolgesinin savunmasında esaslı adımlar atılmaktadır. Ankara Atina • Belgrad arasındaki ışbirliğinin sağlam temellere oturtulmakta olduğu da kaydedılmekte ve şöyle denilmektedir: «Yueoslav askerî heyetinin temas lan, uç memleket arasında asksrî işbirliğınin arttırılmakta olduğunu göstermektedır. Yunanıstandaki temaslannı bitırmiş olan Yugos'av hevetinin üç memleketin ordu birliklerinin iştirakile yapılacak müşterek manevralar mevzuunu da grirüştüğü zannedilmektedir.» Bu muhabirler, müşterek tatbikat meselesine Belgradda da önem verildiğini kaydetmektedır. Tugoslav .ıskeri he\eti başkanı Atina 23 (a a ) General YakGnl. Pavle Yaksiç siç'in baskanlığındaki Yugoslav askert heyetj, dün trenle Türkiyeye hareket etmiştir. Yunanistanda muhtelif askerî tesisleri gezen heyet, bılindiği gibi Kral Paul tarafından kabul edilmis ve Yunan askerî liderlerile görüşmüstür. General Yaksiç, hareketinden önce gazetecilere verdiği beyanatta söyle demiştir: « Yunan Yugoslav işbirliği hiç kimseye karşı bir cephe teşkil etmemektedır. Fakat hücuma uğradığımız takdirde mukabelede bulunacağız.ı Ziyaretımizin gayesi, esasen mevcud dostane münasebetleri ve askerî işbirliğıni takviye için Yunan kuvvetleri komutanlığı üe temas tesisınden ibaretti. Heyetimizin her tarafta hararetle kaışılandığını kaydetmek isterim. Muhtelif birlik ve tesislerde yaptığımız ziyaretler neticesinde Yunan ordu Arkası Sa. 6, Sü. 5 te YENI BÜTÇESİ Millî Savunma, Bayındırlık ve Tanm bölümlerinç geçen yıllara nazaran daha fazla ödenek konulacak Ankara 23 (Telefonla) 1953 yılı bütçe hazırlıklan, başta Malıye Bakanlığı olmak üzere bütün Bakanlık ve dairelerde haylı ılerlemiş tir. Bu arada, alâkalılann verdiği malumata nazaran, bazı Bakanlıklar butçelerıni hazırlıyarak Maliye Bakanlığına tevdi etmıştır. 2 milyar lira civarında olacağı söylenen ysnı yıl bütçesınin Bayındırhk, Tanm ve Mıllî Savunma bolumlerıne geçen yıllara msbetle daha fazla ödenek konulacaktır. Haber verıldığıne göre, malî sene başından ağustos sonuna kadar ilk altı aylık vergi tahsilstı geçmiş yıllara nazaran muhım b'r artış kaydetmiş, 951 in ilk altı ayında 640.727,074 lira olan bu mıktar bu malî yıhn ilk altı ayında 821,796,732 NewYork 23 (R ) General Eısenhower ile Demokrat Başkan adayı Stevenson arasındaki seçim müeadelesi kızışmıştır. Karşılıklı ithamların ağırlaşmakta olduğu muşahede edılmektedir. Cumhuriyetçılerın Başkan muavini adayı Nıxon, Kalifomıyalı iş adamlarından ne şartlar altında 16,000 dolar aldığını ve bu Lübnanm yeni Cumhurreisi Meclis, büyük ekseriyete CamiIIa Chamoun'u seçti. Gnl. Şahab Başbakanlıktan istifa etti Beyrut 23 (A.P.) Camill» Chamoun bugün Lübnan Cumhaf Başkanlığına seçılmı; ve boyleca geçen hafta Beşare El Hury'nin Başkanlıktan istıfasına yol açan «teçriî ihtilâl» hesabına bir zafer sağlanmıştır. Chamoun, Lubnan par lamentosunda muhalefet grupunu teşkil eden Sosyahst Mıllî cephesinın adayı idi. Başında sosyalist lider Kemal Canbulat bulunan grup Arkan Sa. 6, Sü. 7 de Mrl. Montgomery'nin Karsta dünkü mühim beyanatı Kars 23 (a a ) Şehrımızde bulunan NATO Kuvvet'eıı Başkomutan muavını Mareşal Montgomery, bugun Valı konağmda basın mensublannı kabul ederek aşağıdakı beyanatta bulunmustur: « Türkıye i'e çok alâkadarım. Türk'ye Atlantık Pakt.na dahıl Arkası Sa. 6. Su. 7 de Avrupamn en ucuz şehri Istanbul mu? Eski Vali Kırdar, kısa süren M* se\ ahatin miişahedelerile böyl« ' bir'hflkme van]amıy«ca|im " * söylüyor İnonü, Edirnede karjılanırkea İ NATO Başkomulan mnavini: «İngi Itere için savaşmak nasıl vazifem ise, TSrkiye için tavaşmak da aynı şeküde vazifemdir» dedi 952 nin ilk altı ayı tahsilâtmın 951 [yıh ilk altı ayı tahsilâtmdan fazlası 181,069,658 liradır. 1 Inönü9 dün Uzunköprü ve Keşanda birer konuşma yaptı Bugün Tekirdağında konuşacak olan C.H>P. Genel Başkanı bu gezisinde Demokratlar tarafından da karşılanıyor Ithalâtçıyı sıkmtıya sokan tahdidler Tekirdağ 23 (Hususî surette gi den arkadaşımız Yaşar Kemal bıldiriyor) Bugün saat 8 30 da Edir neden Tekirdağına hareket eden C. H. P, Genel Başkanı Ismet Inönü; yol üstundeki Havsa bucağı; Gnl Necib, yeniden teşkil edilmiş Yeniköy, Kırcasalıh köyleri ile Uolan Vefd Partisinin başına zunkopru, Keşan ve Malkara ilçeNahas'ın getirilmesini kabul etlerine uğramış; Halk Partıliler tamedi, durum birden karışh rafından coşkun gösterilerle karşılanmıştır. C. H. P, Genel Başkanmın bu Amerika Hava Bakanı uçakia gezisinde kendısıni Demokrat Par An.'oraya uğnyarak Adanaya tililer de karşılamakta ve Demokgitti ve akşam şehrimize rat Parti başkanları Inönü şerefine döndü Mısırda OrduVefd müeadelesi Finletter'in dünkü tetkikleri verilen ziyafetlerde hazır bulunmaktadırlar, Uzunköprüde kalabalık bir halk kütlesine hitab eden C. H. P. GeEski Vali Lutfi Kırdar nel Başkanı demiştir ki: Evvelki gün Avrupa seyahatin» « Aziz hemşerilerim; sözlerim kısadır. fakat zihninizde iyi kalma den dönen Vali ve Belediye Başkasııjı istiyorum, Siz Türkiye Cum nı Profesör Gökay bir beyanat ver« huriyetinin müstesna kalelerinden mij, İstanbulun Ayrupa }ehirlerin« Arkası Sa. 6, Sü. 8 de birisiruz, Siz vatan müdafaasını yaptığıniz ve yapacağınız gibi Türkiy« Cumhuriyetini; cumhuriyetl» kurulan inkılâbları. ıslahatı, nizamı; hülâsa millî Türk devletinin Arkası Sa. 6, Sü. 6 da [ İZM1Rİ3\ DÖRDÜZLERİ Ankara 23 (Telefonla) Amerika Hava Bakanı Finletter bugün saat 14.30 da uçakla (ehrimize gelmijtir. Amerika Hava Bakanı Esenboğa hava alanında bir müddet istirahat etmiş ve bundan sonra Amerikalı üç uzmanı da yanına alarak Adanaya gitmiştir. Bakan saat 18 de Ankaraya dönmüj ve 18.15 te İstanbula hareket etmijtir. Diğer taraftan: NATO Deniz Kuvvetleri Komutanı McCormick 2 ekimd« jehrimize gelecektir. Komutan jehrimizde bilhassa Genelkurmayla temaslar yapacaktır. Finletter şehrimize döndü Dün uçakla şehrimizden Ankaraya Vefd Lided Nahas ve oradan Adanaya giden Amerika Kahire 23 (T.HA. R.) Mısır Hava Bakanı Thomas Finletter akdahil! durumu ak?am yeniden ka sam saat 19.24 te İstanbula dönrıjmaya yüz tutmuştur. Bajtan müştür. teşkilâtlandınlmiî olan Vefd Partisinin liderliği gen« Nahas Paçadt kaldığuıdan Mısır ordusu bunu kabul etmemi? ve Vefd ordu müca Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Ingiltere ile Amerika arasında çıkan ihtilâf Londra, Pasifik savunmasına dair görüşmelere kabal edilmiyor Londra 23 (A.P.) Bugün Dış tşleri Bakanlığı, îngilterenın, Pa sifık müdafaası hakkında Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda arasmda cereyan eden müzakereler dışında bırakılmasından doğan tir anlaşmazlığa Başbakan Churchill'ın şahsan müdahale edebileceğini belirtmiştir. Pasifik raüdafaasile ılgıli meseleler halen Honolulu'da Amej rika, Avustralya ve Yeni Zelandaya mensub askerî temsilciler arasında görüşülmektedir. Ingiltereye, müzakerelere İngıliz müşahidleri göndermesinin diplomatik bakımdan yanlış bir hareket olacağı ihsas edilmis ve bildırildiğine göre İngıltere bu hareketten almmıştır. Bu arada Imparatorluk prensipi Arkas\ Sa. 6, Sü. 7 de Almanyadaki manevralarda bir hafta Batı Almanyadaki Muttefik manevralannı yegâne Türk gazetecisi olarak takib e<ien arkadaşımız ABİDİN DAV'ER uçakla döndü. Arkadaşımız, hür dünyada ve bilhassa Demir Perde gerisinde akisler yaratan ve Avrupanın savunması bakımından önemli sayılan bu manevralar etrafında muşahede ve tetkıklerini yazmağa başlamıştır. İlk yazı bugün 2 nci sahifemizde Sabri dün edildi Savcının îtirazı üzerine dosyayı tetkL'v eden Sarıyer Asliye C'eza Malıke. nıesi deiilleri yeter gördü Sarıyerde Sevım Başay admda genc ve güzel bir kızı öldürmekten Izmir Fusrının eğlence yerennde Dördüzler menfaaHne bir gece tertib edildiğıni jazmıştık. Resımde sanık olarak evvelki gıın Adliyeye Dörduzler ana. baba ve kardeşlerüe bir arada goruimektedırler. Arkası Sa. 6, Su. 8 de SERAB.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog