Bugünden 1930'a 5,419,315 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALBAYRAK UNLARI VE BAHARATI (Eski Çay Müessesesi Knnılusiı 1914) Yüzde yüz sai ve nefıstir. Çesidler: Ptrüıç, Bezelye, Mercimek, Buğday (Nelson tip) unlan, Buğday, Mısır, Patates, Nişastalan, İrmik, Karabiber, Tarçın, Yenibahar, Kimyon, Salep, Vanilya, Hılamur, Kakao, Kola, Karbonat v». Bakkallannızdan ist«yiniz. TELEFON: 26947 9fl CO umhuriy K U R U C U S U . ' Y U N U S NAnf İlU»î Wtl »aVI • I fl | f l Q IHbl J l l 9 a j l « I U . I U 9 Telgraf v« mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kuturo îstanbul No 24* Telefonlar: Umumi Santral Numaraa: 24298. Yan 2«leri 24299, Hatbaa: 24290 Saat sanayiinin en yüksek kahtesı olan ^VCONSTANTIN yeni modelleri gelmiştir •*/ Satı^eri^ARLON Saat Mağazası No. 14 ** ogu Komutanlıgı etrafında yeni temaslar sssj ^«. Salf 23 Eylul 1952 Vaşington Büyük Elçimiz, bu meseleyi Amerika Dış Işleri Bakanı Acheson ile müzakere etti "Teşkilâtın kurulmasını hızlandıraak için bir jeyler yapılaası lânndır,, diyen Feridun Cemal Erkinin, Acheson'dan, Türkiyeye iktisadi yarduun arttırılaasını da istediği bildiriliyor Washington 22 (A P ) TürViyenin Washington Büyük Elçisi Feridun Cemal Erkin bugun Dış Işleri Bakanı Dean Acheson ile Ortadoğu müdafaa projesmı goruşmuştür. 30 dakika süren mülâkattan sonra büyuk elçi gazetecılere verdıği beyanatta demiştir ki: «Teşkılâtın kurulmasını hızlandırmak için bir eeyler yapılması lâzımdır.» Elçi, B. Amerika, İngiltere, Fransa ve Türkiyenin, Ortadoğunun müdafaasını biran evvel sağlamlaştırmak için «bir şey yapmak azminde» olduk larını söylemiş ve demiştir ki: Arkası Sa. 5, Su. 7 de Eisenhover'in muavini bugün besab verecek Senatör Nivon'un 16.000 dolan nereye sarfetiğini Amerikan mil. letine izah edebilmesi için 75.000 dolara mal olacak bir televizyon. radyo neşriyatı tertiblendi New York 22 (R.) Kalifomiya lı iş adamlarından 16.000 dolar almı« olmakla itham edilen cumhuriyetçi partmin başkan muavini adayı senatör Nixon, mevkiini mu Arkan Sa. 5, Su. l d e Amerika Hava Bakanı dün şehrimize geldi Finletter beyanatında, Türkiyeye bir nüktar daha tepkili açak verileceğini teyid etti Yugoslav askerî heyeti de bugün memleketimize gelecek Amerikan Hava Bakanı Finletter, eşi, iki hava generali ve maıyetile birlıkte dün akşam saat 19 da hu«usi uçakla şehrimiz* gelmiştir. Fınletter, kendisile görüşen arkadaşımıza funlan »oylemiştir: «NATO'ya dahil devletlerin hava üslerini tetkik için dolaşıyorum. Türkiyeye gelmeden once nında halen bir miktar tepkili uçak bulunmaktadır. Yakında bir miktar daha verileceğini teyid «derim. Ancak bu hususta kat'î bir rakam soylıyemem.» Bakanın bugün Ankaraya gitmesi muhtemeldir. Yugoslav askeri heyeti bugün geliyor Dün fehrimize gelen Amerika Hava Bakanı FlnUtter Bir Jeep hendeğe yuvarlandı Bir Kurmay Yarbayunız öldii, bir Amerikalı Yarba. yın da kaburga kemikleri kırıldı MarejaJ Montjomery, Erzurum havm alanında Orgeneral Şukrü Kanadluıın izahatmı dinlerken (Foto Fuad Erzurum) Murgul ZZJaaO Borçka yo lunaa oTumlî* neacelenen'rçöK~îec? bir otomobil kazası olmuştur. İçinde kurmay yarbay Nuri Topses ve Amerikalı yarbay Albert Kuhme bulunan orduya aid 3387 plâka rumarah jeep, dün akşam saat 19,20 sıralannda Borçka Hopa arasın • Beyrut, 22 (A P.R.) Muhale rutta bugün çıkması beklenen kada 3 üncü kilometrede ve heniiz fet grupları, Genera. Fuad Şahabın rıjık'ıklar vukua gelmemis, sukuanlaşılamıyan sebebden hendeğe ıhtarda bulunması üzerıne umumi net ihlâl edilmemiştir. Bütün duk. yuvarlanmıştır. Şoför dahil, yaralı grev emrini geri aldılanndan Bey Arkas\ Sa. 5, Sü. 8 de lar en yakın Murgul Bakır İşletmesi hastanesine süratle nakledilmiş ve ilk tedavilerine başlanmıştır. Yarbay Nuri Topses, gösterilen bütun ihtimamlara rağmen kurtulama mışhr. Amerikalı yarbayın, sukut neticesi kaburga kemikleri kırılmıştır. Durumu endişe vericidir. Soför hafif yarahdır. C. Savcılığı ve ilgili askeri makamlar hâdiseye el koymuşlardr. Lübnan Cumhur Reisi seçimi bugün yapılıyor Dün temeli atılan yeni ilâc fabrikası Nontgomery yarın Ankaraya dönüyor NATO Baş.komutan Muavini da buiundu. atıjlannıgördü Erzurum 22 (Telefonla) Şehrimize gelen Mareşal Montgomery, Üçüncü Ordu manevralarını takib etmiş ve dün gece 21.30 a kadar yapılan hakiki topçu ve piyade atışlannı görmüştür. Mareşal çarşamba giınü Ankarava gidecektır. Hududlann müdafaası ile alâkalı bu harb oyunlarına 3 üncü orduya mensub 20 bini aşan birlikler iştırak etmektedir. Harekâtı Mareşal Montgomery'den başka NATO'nun Napolideki Güney Avrupa Genel karargâhına mensub 12 kadar müsahid de takib etmektedir. Dün lerbest bırakılan dondurmact Sabri Çehre Muhalefet grev emrini geri aldığmdan dün Beyrutta karışıklıklar olmadı radımT Turkıyede bir müddet kala günleri arasında Tümgeneral rak tetkiklerde bulunacagım. Yaksıç başkanhğında alb kişiden Türkiye hava kuvvetleri meya Arkası Sa. 5, Sa. 6 da Inönü, Edirnelilere bir hitabede bulundu C. H. Partisi Genel Başkanı bugün Tekirdağmda olaçak İatanbal Valisi dün nhtımda kendiıini karfilıyanlar arasında Cezalan artırılacak suçlar Adalet Bakanı, hazırlanan tasan ile sarkıntılık, yol fcesicilik gibi hâdiselerin azalacağını söylüyor Ankara 22 (TBA.) Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu, bugun (TÜA.) muhabirine beyanat vererek, muhtelif adlî meseleler hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Adalet Bakanı, muhabirin «Ceıa müeyyidelerinin kifayetsizliğinin emniyet ve âsayişi ilgilendiren suçların artmasına sebeb olduğu, bil Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Yeni kimya evinin temelini ıltn Sağhk Bakaaı fabrikamn maketi imiinde Yazın 5 inci sahiftmizde Montgomery yann Ankaraya dönüyor Ankara 22 (a.a.) Mareşal Mont gomery beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanadlı ve mıhmandarlan olduğu halde 24 eylul çarşamba günü saat 14.30 da Etimesud askeri hava alanına muvasalat edecektir. Karşılamada, Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Necatı Tacan, Garnizon Kom ıtanı Tümge neral Salih Coşkun, Genelkurmay [Haber Başkanı Tümgeneral Mithat Akçakoca, Merkez Komutanı Albay Necati Olcay hazır bulunacaklardır. Mareşal Montgomery, Ankarada kaldığı müddetçe ingiltere Büyük Elçiliğinde misafir edilecektir. 24 eylul günü Mareşal saat 16 da Cumhur Baskanlığı defteri mahsusunu imzalayacak, 16,30 da Dış İşleri Bakanını ziyaret edecektir. Saat 19 da Millî Savunma Baka Arkas\ Sa. 5, Sü. 6 da Sarıyer cinayeti gene esrara burundu Se^mi öldürmek »uçu ile mah. kemeye verilen Sabri Çehre hakkmdaki deliller kâfi görülmediğinden saıuk serbest bırakıldı Sarıyer cinayeti, dün Sulh Ceza Yargıcmın kararile gene esrara gömulmüş bulunuyor: 7 eyluld» Sarıyerde Madende Şifa suyu yolu üzerinde Bülbülderesi denilen yerde Mustafa kızı 19 yaşında' Sevim Başayı, tecavuzden sonra iple boğarak öldürdüğü iddiasile mahkemeye verilen seyyar dondurmacı Sabri Çehre, «erbest bırakılmıştır. Sarıyer Sulh Ceza Yargıcı Samih Akgöl, Sarıyer Cumhuriyet Savdlığınca y«pılan hazırlık «oru|turmasını havi evrakı incelemiı ve ileri »ürülen delilleri, Sabri Çehrenin tevkifi için yeter bulmamıştır. Dün yapılan sorgusunda Sabri, kibrit fabrikasında işçi olduğunu, tatil günleri dondurma yaparak sattığını «öylemis hâdis«nin vuku bulduğu cumartesi TC müteakıb pazar günleri bagka yerlerd» bulunduğunu isbat «tmi»; sut, »eker, un aldığı dondurma aattığı kimseleri şahid göaterraiftir. Vali dün seyahattett döndü Gökay: «Gezdiğim şehirlerto içerisinde en ueuz yer İstanbudur» diy«ı Bir aydanberi Avrupada bulunan İstanbul Valisi Prof«tör Fahreddm Kerim Gökay dün jehrımize dönmüstür. Prof. Gokay kendisile görüsen gazctecilert ju beyanatta bulunmuştur: • Seyahatünden gayet iyi intıbalarla dönmüş bulunuyorum. Basm arkadaşlarıma ve hemşerilerime gös terdikleri yakın alâkadan dolayı tsşekkür ederek soze başlıyorum. Brükselde Dünya Akıl Sağlığı Icra Komitesi ve Assamblesinde, Akıl Saglığı Avrupa Birliği Assamblesinde, Pariste toplanan Dünya Anti alkoliım Birliği İcra Komitesi, Assara Arkast Sa. 5, Sü. 8 de Inönti, Trakyada yaptığı koııu^malanndan birinde Edırne, 22 (Telefonla) Bugün saat 14 de Kırklarelinden Edirneyc hareket eden C.H.P. G*nel Bafkanı İsmet İnönü, yol boyunca köylüler tarafından karfilanmıştır. İnec* bucağı v* Hasköyd» kıta bir zaman dinlenen Genel Başkan, saat 16.30 da Edirneye gelmij ve fehrı giren yol ağzmda kalabahk bir kütle tarafından karşılanmıştır. Buradan bir jıple halkm gösterileri arasında Cumhuriyet meydanına gelen İnönü, orada toplanan halka bir hitabede bulunarak demiştir ki: t Trakyalılar, Ayrupanın içindedirler. Ve komsu memieketlerdeki Türklerin kültür ve medeniyct bakımından nasıl muamele gördükl»rinı ve ne için geride kaldıklannı cn yakmdan öğreniyorlar. Onun içia, Trakyalı vatandajlar, Cumhuriyet A r f c a u Sa. 5, Sü. 1de İran petrol ihtilâfmda aracılık Türk ve Hindistan Büyük elçileri dün Musaddık'ı ziyaret ettiler Basketbolda Fransaya 4843 mağlub olduk Tahran, 22 (a a ) (United Press): İttilâhat gazetesinin akşamBunun üzerine mahkeme «vrakı ]arı çıkan sayısında bildirildığine iumhuriyat Savcıhğına geri çevirpore, sahra toplan ve hava dâfi mijtir. toplarile teçhiz edılmiş bir topçu boluğü, son gunlerde Abadan ve Ogrendiğimize göre Savcılık bu Hurremşehr'deki petrol sahalarma karara itiraz edecektir. ıgonderilmıştır. Bu birliğe ayrıca iki böluk daha yakında ıltihak ececektır. Bu askerî harekâta sebeb ce. Iran Başbakanı Doktor Musaddıka, îngıhzlerın Irak hududu boyunca kıtalar tahşıd etmekte olduğu haberinın venlmiş olmasıdır. Dığer taraftan, gene akşam gazetelerınden Keyan'ın bıldirdiğıne gö re, petrol ihtilâfında ara bulucuBuna mukabil 850 çift lukta buiunmak gayretile Türkiye evlendi ve Hindistan Büyuk Elçileri Baş. bakan Musaddıkı ziyaret etmişlerIstati?tiklere güre afustos içinde dır. îstanbul ilınde 850 çıft evlenmiş, Keyan gazetesi, Doktor MusadMıüetlerarası Istanbul basketbol turnuvası dün gece nıhayetlenmiştir. Son maçta takımımız Fransava hıç boşanma olmamıştır. 6 kın, yapmış o'duğu tehHid tatbık 48 43 yenildiğinden averaj neticesinde üçüncülüğe düşmüjtür. Fransa birinci, Yugoslavya da ikinci olGene bu ay zarfında 750 si erkek, mevkııne koyacağııu soylemekte jmujtur. Yukarıdaki re^imde dun gece Fatih heykelinin Frar.sız takımına verilişi görülmektedır. 693 ü kız olmak üzere 1443 doğum, dir. i (Maçlann taisilâtını ve dığer spor haberlerımizi 4 üncü sahifemizde bulacaksınız.) 1219 ölum kaydedılmistır. komünist taslağı tutuldu Bulgaristanda Nâzım Hikmetle buluşmak Uzerc yola çıkan sanıklar, yanlışlıkla Yunan (opraklarına girdiler Komünist şair Nazım Hikmetle buluşmak üzere Türkiveden kaçan ve Bulgaristan zannederek Yunanistana geçen iki gene, Yunan sınır nöbetçileri tarafından yakalanarak memleketimize iade edilmişlerdir. Hâdısenin tafsilâtı şudur: Ankara 2 nci Eıkek Sanat Enstitdsu 4E sınıfı cığreneılerıiıüen 961 savılı Halis Popçu ile AnKara Gazi Eğıtım Enstitusü resim şuoesinden 24 numaralı Sulevman Ege, Nazım Hikmetle buluşmak uzere Arkast Sa. S, Su. 2 de TitftRET OPfiSı \ ı 1 1 \ Ağustos ayı icinde İstanbulda boşanma olmadı m 1 t 1 1 / m m \m 1 1 ri TEKZİB:..,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog