Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

MABEL NEFİS ÇİKOLATALARININ ZENGİN İKRAMİYELİ KUPONLARINA DİKKAT EDİNIZ'.... umhuriyet RURUCUSU.YUNUS NADf Seçimlerin yenilenmesini isteyen muhalefet, bugiin için umumi grev emrini verdi Başbakan: «Muhterem muhalefetten hakikatlere teslim Gnl. Şahab. ordunun nümayişçilere karşı harekete geçeceğini bildirerek halkı sükunete davet ediyor Lübnan yeni hâdiseler Ankar a D.P. ü kongresınde arifesinde bulunuyor asâyiş meselesi görüşüldü olmalarmı ve memleket hizmetinde birlikte şerefle yürümelerini rica etmek zamanı gelmiştir» dedi Beyrut 2l (R.A.P.) Yeni Cumhur Başkanuıın seçımi esnasında Lubnanda yenıden hâdiseler çıkmasından endışe edılmektedır Muhalefet grupları bugün bir beyanname ile halkı yarın ıçın greve davet etmışlerdır. Bunlar, istıfa eden Cumhur Başkanı Beşare El Hury'nın taraftarları ile dolu şımdıki meclısın yeni Cumhur Başkanını seçmesi alevhinde olduklarını ılân etmışlerdır. Beyannamede, şimdiki mecliSİn feshi ıstenmekte ve yeni seçiml^r yapıldıktan sonra Beşare El Hury'ye bir halef tayın edılmesini taleb etmektedir. Bu beyannımenin neşri üze Arkası Sa. 5, Sü. 7 de 28 inci yıl sayı : 10.108 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu fstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numaraa: 24298. Yan İjleri 24299, Matbaa: 24290 Pazartesi 22 Eyiul 1952 Tiirk ordusunun ve milletinin kıymetini takdir Kongrede, nenurlar arasında tasfiye yapüması ve çocuk zamlannın kaldınlması, radyoda din mevzuunda konnşmalar yapılması seklinde dilekler ileri sürüldü Ankara 21 (Telefonla) D P. il kongresi bu akşam geç vakit çalışmalarım bıtırdı Bugün dılekler uzerındeki muzakereler hayli meraklı ve hevecanh safhalar gösterdi. Sabahleyın onda açılan celsede dilekler okundu. Bunlar arasında şunlara da tesadüf ediliyordu: 1 Çalışmaya ihtiyacı olanlar müstesna olmak üzere bayan memur ıstihdam edılmemesi, 2 Emeklılere yeniden iş ver;lmemesi. 3 Hasta işçilere tam ücret verilmesi. 4 Ankara milletvekili Ömer Bılenin Hacıbayram camiınde pazarlan yaptığı va'zlann radyo ile neşredilmesi, 5 Mason cemiyetlerinin feshedilmesi. 6 Köy kanununun değiştirılmesi, 7 Asayişin sağlanmasma önem vcilmesi, 8 Arazi vergisinin azaltılmîsı, 9 Memurlara verilmekte olan çocuk zammınm kaldırılması, 10 Koy okullanna dm derslerinin konulması, 11 Hadvoda dın mevzuunda konuşmalar yapılması. Arkas\ Sa. 5, Sü. 4 te Basbakanın nutku «Bugünkü terakki hamleleri içinde. muhalefettekilerin tenkid suretile yapacakları vardıma mazhar olarak ça. lışmak ne bahtiyarlık olurdu.» Ankara D. P. il kongresine iştirak eden partililer Ankara 21 (Telefonla) Başba. kan ve D. P. Başkam Adnan Men. deres, Demokrat Partı Ankara il kongresınde bu gece çalışmalar sona ererken soz alarak bir buçuk sa. at suren bir konuşma yapmışfır. Menderes, toplantıyı: «Guleryuz'.ü olgun ve mutesanıd bir kon^re» olarak tavsıf etmiş, bu manz?r^yl «iktidarın ikı seneîık ıcıaatı neticesinde tecellı eden karşılıklı sev Arkası Sa. 5,S u . l d e ünyanın yıllardanberi içinde bocalavıp durdujju sinir harbi veya soğuk harb denilen şu buhranlı devresinde milletlerin kıymeti: 1 Askerî gücleri, 2 Varlıklannı müdafaa yolundaki azimleri, 3 Bir tecavüze uğradıkları zaman gösterecekleri enerji, 4 Böyle bir tecavüzü önlemek için hazırlanma sahasındaki fedakârlıklan, 5 Komünizme karsı mukavemetleri, 8 Nihayet ordulannın kahramanlığı ile ölçülüyor. Bu bakımdan Tiirk milletinin kıymeti çok büyük ve yüksektir. Çiinkü milletimiz. yukarıda sıraladığımız vasıflan. şartlan haftâ melivetleri haizdir. Türkiye, şimdi deİ\\, daha 1946 da yapyalnız iken Moskovamn ihtiraslan karşısınHa dimdik durmak suretile varhğmı tekbaşma müdafaa ermek azminde Musaddık, geçenlerde lranı ziyar«t eden Dr. Schacht ile beraber olduğunu (töstermistir. O tarihten « n n da. Tiirk miHeti. «enelercebütçesinin yansuıdan fazlasını «1lâhlı kuvvetlerine tahsis etmis: vtdulanni daima bir müdafaa harbi için silâh basmda tutmuş: millî müdafaa hazirhklannı hiç bir zaman «revşermemiş. komünirmi kanun dı^ı ederek bu içtimaî zehire karşı kendini korumus ve nihayet Kore savaşlarında kahramartlık imrihanını tam numara almak suretile vermiş; olan Türk ordusu asırlarca muhafaza ettiği yüksek cengâverlik ve hamaset hasletlerine daima sahib bulunduğunu isbat etmiştir. Bu itibarla da Türk milleti bugünkü kı>Tnet ölçüsünde en başta Itelmektedir. Filvaki NATO BaskoLondra 21 (B.B.C.) Tahran birleri, Musaddık hükumetinin İnmutanı General Ridfws»v, memledan gelen raporlara göre, İran Baş giltere ile siyasî münâsebetleri kesketimizi ziyaretten ve Üçüncü Ordumuzun kahraman askerlerile ya bakaru Musaddık bir ıki güne ka mesi ihtimalleri kuvvetlıdir, demek kından temas ettikten sonra Parise dar Ingiltereye bir ültimatom gön tedirler. İngiltereye karşı cihad döndiiğü zaman. etrafını saran ca derecektir. Bu ültimatomun petrol letecilere ve ajans muhabirlerine ihtilâfı ile ilgili olduğu ve İngiliz İran Meclısi Başkam dinî hder Türkiyeve yaptıçı harikulâde ziva hükumetine beş günlük bir mühlet Kâşani bugıin verdiğı beyanatta, retten zivadesile mütehassis oldu vereceği bildirilmektedır. İramn İngıltere ile siyasî münaseğunu bildirdikten sonra şöyle deTahrandaki muhabirlere göre. beş betlerini kesmekle kalmıyacağını miştir: gün zarfmda İran tarafından ileri aynı zamanda Lx>ndraya karşı cihad « Atlantik ittifakının 14 mil surulen teküfler kabul edümediği açacağını soylemiştir. letine mensub askerlerin hiç b'ri takdırde Musaddık Londra ile siyasî Kâşani, Ingiltereyi tehdid etmiş Türk askerlerine teievvuk ede münasebetlerini kesecektir. ve şimdiki siyasetini değıştinnesinı İngiliz gazetelerinin siyasi muha tavsiye etmiştir. General Ridgway. bilhassa Turk ordusundaki kat'î azim fikrini övmüstür. Türk askerieri Türk milletinin evlâdlan ve Türk ordusu, Türk milleti demek olduğu için askerlerimiz hakkında Generalin ileri siirdüğü üstünlük milletimir için de aynen variddir. Bovlece yukanda milletlerin kıymet ölçüsü için sıraladığunız vasıflar ve meziyetler bakımından üstünlüğümüz. NATO Baskomutanı gibi harb tecrübesi gdrmüf geçirmiş, güzide Milletlerarası İstanbul basketbol biletler bittıği gibi hayli merakh da bir general tarafından. ifade edilmiş oluyor. Dikkate de turnuvasına dün gece Spor ve Ser geri dönmek mecburiyetinde kalğer bir nokta da bu sözlerin gi Sarayında kalabalık bir seyirci rruşü. Gecenin Uk maçı Fransa ile YuTürkiyede, Türklere karşı sdylen kütlesi önünde devam edildi. Salon tamamen dolmuş ve bütün Arkası Sa 5, Sü. 3 te miş ziyaret ve nezaket icabı sözler olmadığıdır. General Ridgvvay Türk askerlerinin bütün NATO mUietleri askerlerinden üstun olduğunu Pariste. bütün dünya müvacehesinde soylemiştir ki bu itibarla beyanatının kıymet ve ehemmiyeti daha büyüktür. Usküdar ve Kadıköy havalisi susuzluktan kerbelây a döndü Jfta ^semtlerde oturan balk, temizlenmek i f i n ^ 4 gündenberi masluklarda bir damla su bulamamaktadır Bir hafta evvel Sular idaresinin Üskudar Kadıköy ve Marmara sahilıne günaşın, fakat mun'azaman su verıleceğini ılân etmiş olmasına rağmen. Selâmıçeşmeden iti baren Bostancıya kadar olan sahil ve bu şebekeden su almakta olan semtler 3 gündenberi bir damla su alamamtslardır. Aboneler yaptıkları müracaatlerde. yakında gelicek tarzmda. revablar alarak dün gece saat 10 a kadar oyalanmıştır. Yaptığımız tahkıkata gore münavebe ile su verme yüzünden boşalan borulardaki hava su veniirken iyi tahliye edılememiş ve bazı yerlerde borular patlamıştır. Bundan dolayı da Anadolu yakası uç gündenberi susuz kalmıştır. Kuyularda da su kalmadığmdan i bir çok aileler tanesini 50 kuruşa aldıkları damacana sularile ellermi Arkası Sa. 5, Sü. 8 de j Inönü, Trak\ada halka hitab edeıken Iran hükumeti, Ingiltereye bir ültimatom gönderiyor Londrada, Başbakan Musaddık'ın siyasî münâsebetleri kesmeğe hazırlandığı bildirildi Hür Bulgarların dün yaptıkları toplantı Kızıllar tarafından idam edilen çiftçi Nikola Petkov için ruhanî âyin yapıldı Dün sabah Şişlide Bulgar Eksarhanesi içmde Nikola Petkov için dua edenlerle beraberdık. 23 eylul 1947 de BolşeUzme karşı geldıği için idam edilen, çiftçi partisi lıderini anma törenıne bir hayh kalabalık gelmiştı. Bunlar arasında şehrımize iltıca eden hur Bulgarlar,eski Sofya Elçimiz Tevfık Kâmıl Koperler, tanınmış tacirlerden Ragıb Sipahi, Washingtonda hur Bulgarları temsil eden G. M. Dımıtrov'un mumessıli, gazeteciler ve bir hayli kalabalık olan Bulgar kolonisı vardı . Herkesin elinde birer mum Nikola Petkov için dua ediyorlardı. Gozlerım İstanbul çiçeklerile bezenmig bir çelenk içindeki Pet Arkası Sa. 4, Sü. 4 te 3. Ordunun manevraları sona erdi Dün uçakla Erzuruma giden Montgomery manevraları takib etti ve taAdirlerini bildirdi Erzurum 21 (a a.) NATO kuvvetleri başkomutan yardımcısı Mareşal Montgomery beraberinde kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Şük rü Kanadlı olduğu halde bugün saat 12,45 te özel uçağı ile Erzuruma gelmiştir. Mareşal hava alanında Erzurum Vahsi Cemal Goktan, Üçüncü Ordu Müfettişi Orgeneral Nureddin Baransel, basm mensublan, Amerikan ve Türk askeri şah siyetleri karşılamışlardır. Mareşal selâm resmini ifa eden askerî kıt'ayı teftiş ettikten sonra otomobille Orduevine gitmi}, öğle Basketbolda İtalyayı da 5442 yendik İnönü dün Trakyada hitabelerde bulundu Geçtiği yollarda kurbanlar kesilen ve tezahüratla karşılanan C.H.P. Genel Başkam Kırklarelındeki nutkunda birlık lüzumuna işaret etti Kırklarli 21 (Telefonla) Bugün saat 9 da Istanbuldan Trakyaya hareket eden C.H.P. Genel Başkam Ismet İnönü yanında bir çok C.H.P. mensubu olduğu halde 17,30 da Kırklarelıne geldi. Yol bo>unca kamyonlar, traktorlerle Inönüyü karşılamaya çıkmış bir çok köylu topluluğu gorülüyordu. Sılıvride, Çorluda kalabalık bır halk kutlesi tarafından karşılanan Inönü Yugoslavya çok çekişmeli bir maçfan sonra Fransayı 3 8 3 6 mağlub etti Arkası Sa. S, Sü. 5 te McGhee General, Türklyeden aynhrken de başka cümlelerle a>nı fikirleri ifade etmiş ve demiştir ki: « Ordunuzun bır çok subaylarile karşılaştım. Binlerce küçük kasaba halkınızla görüştüm. En mühım intıbaım da bundan ileri geldı. Halknuz ve askerleriniz eşsiz bir ruh taşımaktadırlar. Derin ve köklü olarak yanan bir memleket aşkı, genc ihtiyar herkeste kıyas kabul etmez bir şeküdedrr. Halkınızda müdajaa için azim ve ıman vardır» NATO Baskomutanı, nihayet Türk milletinin çok meşakkat çekmi? olduğunu söyledikten sonra, ehemmiyeti aşikâr olan şu sözleri ilâve etmiştir: « Onlara, (yanî Türklere) frınıı temin etrnek isterım. Taarruza uğradıkları takd'rde koABİDİN DAVER Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ' Dun gece yapılan Türkiye İlaLva Milli basketbol maçından heyecanlı bir enstantan» McGhee'nin Karsta basına verdiği demeç «Sovyetler hududuna 75 kilo. metre mesafede olan bu bölgede korkudan hiç bahsedilmediğini duyan vatandaşlarım çok jaşıracaklardır» Kars 21 (a.a.) Karadeniz ve Doğu bölgelerinde bir geziye çıkmış olan Birleşik Amerikanın Ankara Büyiık Elçısi George McGhee, Karsta basına ju beyanatı vermiştir: « Tarihî şehrinize kısa ziyaretimden sonra, Bayan McGhee ve ben bir çok vatandaşlanmızın bu bölgeyı ziyaret etmelerını candan temenni etmekteyız. Bu seyahat bizim ıçın çok alâka çekicı ve tenvir edicı olmuştur. Süt fabrıkanızda ve kaI sabalaruıızda bir çok kimselerle * Arkası Sa. 5, Su. 6 da 114,25 te Luleburgazda çok şıddetli bir yağmura rağmen caddeleri, sokakları dolduran bir halk kütlesınin coşkun gosterılerı ile karşılandı ve burada yağmur alündakı halka kısa bır hıtabede bulundu. Kısa bir beklemeden sonra Lüleburgazdan Babaeskıye hareket edıldı Babaeski kasabasının dışmda karşıhnan İnönüye 12 kurban Arkası Sa. 5, Su. 6 da Dun yapılan âvinden bir gorunuş iHER YOL ROMAYA CIKAR!»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog