Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet fOJRUCUSU.YUNUS NADÎ u^butün Anadoluyu keîfımıze emsalı gelfevkalâcieftadyoıarı gorup tecb?şÜ markalara karar Bayarın inkılâbınuza dair Çorumlulara veciz hitabesi ((Çorumlulann, inkılâb davasında büyük feragat göstererek bu bayrağı daima ellerinde bulunduracaklarından eminim» Cumhur Başkanımn alkışlarla sık sık kesilen hitabesinden: "Biz inandık. Demokrasi davasını tuttuk ve demokrasinin tam muhalifi olan teokrasinin yıkıldığını gördük,, Çorum, 19 (a.a ) Cumhur Başkanımız Ceiâi Bayar bu akşam saat on yedıde Çoruma muvasalat etmışlerdır. Butün Çorum halkı, Cumhur Başkanımızı heyecanla ve sevgi tezahürlerıle şehir kapıların<lın karşılamışlardır. Çorum bü. yuk bır bayıam gunü yaşamaktadır. Cumhur Başkanımız, akşam, Vilâyet konağı önünde buyük sevgı ve saygı tezahürlerı arasuıda ısrarla kendis ni tekrar tekrar gormek istiyen büyük bır vatandaş top uluğuna vecız bir hitabede bulunmuşlardır. Cumhur Başkanımız, zaman zaman alkışlarla kesılen bu hitabesinde şöyle demiştir: Bayann hitabesi « Çok sayın Çorumlu vatandaşlarım, Aranızda tulunmaktan daima buyük bır zevk duydum. Guzel ş°hrinızi bu defaki gelişimle dordüncü defa ziyaret etmiş oluyorum. Her defasında aynı samimî tezahüratın şahidi oldum, Bu defa da buvuk alâka ve muhabbet goster. dinız. Bu alâka ve muhabbeti. benım şahsımda, inkılâb. hurriyet ve demokrasi davasına bağlıhğınızın bir nişanesi telâkki edıyorum. Çorumlulann hurriyet, istıklâl ve inkılâb davasında, bu davaların tahakkuku için nasıl fedakârlık gösterdıklerini ve feragatle çalıştıklarım daima takdır edenierdenım. ~ B*z~ înandık. Bemoicrasr davasını ~ tuttuk ve demokrasinin tam mefhumu muhalifi olan teokrasinin yıkıMığım görduk. Çorumlulann, inkılâb davasında büyuk feragat ve cesaıet göstererek bu bayrağı daima ellerinde bulunduracaklanndan emin bulunuyorum. Kehmelerı tekrar ediyorum: Çorumluiarı inkılâb, hurriyet ve istıklâl davasında en ileri bilıyorum. Ve hattâ bu davaların alemdarlarından bıri olarak tanıyotum, Sızj bu sıfatınızla takdır ederek, teşekkurlenmı sunuyorum. Sızinle daha çok konuşabilınm. F3kat fıkirlerimi daha faz a izah etmek ihtiyacını duymuyorum. Çunkü sizin hakiki duyuşiarınızın ve kanaatlerinızin benım duyuş ve kanaatlerıme tevafuk ettığıni bilıyoıum. Bu hususta size daima güvendifımi söylemek suretile sözlerıme son vermek istiyorum. Sevgili Çorumlu vatandaşlanm, Hiç bir nikbınliğe pay vermeden söyhyebılırim ki, umde olarak ele aldığımu bütün mese'eler, hal yolundadır. Hattâ bir çokları şımdıden halledılmiş bulunmaktadır. Bunun en derin ve en güzel misalini sızin muhitinizde göniyorum ve sızın ruhunuzda yajadığuıı anlıyorum. Sızlerin davaya olan bağlılığmızı daima takdır ettiğimi tekrar eder ve bana karşı gösterdiğiniz muhabbetten dolayı teşekkürler ederim.» Cumhur Başkanımızın bu hitabesi, Vılâyet önünde toplanmış bulujıan muazzam vatandaş tkütlesi tarafından uzun uzun alkışlanmış ve her cümlesı tasvıb sesleri ile karşılanmıştır. 9fl CQ İflPİ Vll caifl • I fl I flfi InCI yll Sayi , l U . IUD Telgral v e Cumhuriyet, Istanbul Fosta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umıımi Santral Numaraa: 24298. Yaa İsleri 2429», Matbaa: 24290 m e k t u b adresi: riimflrtP<?İ 9f) Fvlfll I Q 5 2 UUIHdriBbl CM CyiUI I 9 9 £ Finler, harb tazminatını ödedüer Finlândiya, seJkiz senede Rusyaya 430 bin vagonluk sevkiyarta bulunarak harb tazminatını ödediğini ilân etti Helsinki 19 (R ) Finlândiya bugün Rusyaya son harb tazminatını göndermiştır. Sekız sene içinde Fınlandiva Rusyaya harb tazminatı olarak 550 milyon değerinde mal vermiştır. Bu arada 535 lokomotıf, 700 den fazla gemi, 15 hazır ev yapan fabrika, 8 kontrplâk fabrıkssı, bır elektrik santralı, bır bobin fabrikası parça halinde Rusyava gönderilmiştır. Fınlandıyanın Fusyaya 460 buhar makinesi, 855 elektrık generatörü, 500 den fazla büyük vinç de sevkettıği açıklanmıştır. Fın makamlan. harb tazminatı dive sevkedılen mal ve makinelerin 430.000 va?onluk bir treni dolduracak kadar olduğunu söylemışlerdır. "Balkanlar fethedilmez bir kale halini ahyor,, Yakında memleketimize gelecek olan Yugoslav askeri heyeti başkanı,dostluk baglarının takviye edileceğini söyledi Atina 19 (A P.a a.) Bir iki gune kadar Tüıkıyeye hareket edecek olan Yugoslav askeri heyeti burada Yunan askeri temsılcılerila temaslarına devam etmektedir. ArkaşıSa. 5, S ı i . 1 de• Mareşal Tito, Adrijatik'te bir \ugoslav limanını zijaret eden İngiliz harb gemİMnin güvertesinde Cumhur Başkanımn son Çankırı seyahatine aid bir intıba Amerika Hava Bakanı bir heyetle JıiıJikta Türiuyeya leliyor' Finletter Ankarada yapacağı temaslardan sonra İzmirdeki NATO karargâhını ziyaret edecek Birleşik Amerika Hava Bakanı Mr. Finletter pazaıtesi günü özel ıir uçakla (ehrimize gelecektir. Bakana, iki hava generali ile üç albay refakat etmektedir. Bir müddet önce de memlek^timizi ziyaret etmiş olan Hava Bakanı Finletter, ilk gelişi sırasında Türk hava kuvvetlerıne yeni t«pkili uçakların verilmesi mevzuunda temaslar yapmıştı. Mr. Finletter ve beraberindeki heyet şehrimizde bir iki gün kaldıktan sonra Ankaraya, oradan da NATO'nun günsy doğu karargâhı ılan Izmire gidecektir. Hava Bakanından başka, Amerikan Amiralı Gallacie'nin de pazartesi gunü özel bir askeri uçakla şehrımize gelmesi beklenm »ktedir. Ingilterenin kuzey ve doğusundaki deniz manevralannı takib eden NATO askeri şeflerinden Amerikan Amiralı Gardner de önümüzdeki hafta içinde memleketimize gelecektir. NATO Başkomutanı General Ridgvvay, NATO güney kuvvetleri komutanı Amiral Camey, General Walluy, hava generali Schlatter, Mareşal Montgomery'den sonra Hava Bakanı Finletter, Amiral Gallacie, Amiral Gardner'in memleketimize gelmeleri, askerî bakımdan Türkiyeyi birinci plâna çıkarmıştır. Lübnanda durum karısık Teni Cumhur Başkanının ne ekilde seçileceği hususunda a n . lasnıa olmadı. General Fuad Şahab adaylığını ko.>mıyacağını ilân etti Beyrut 19 (THA.F.) Lübnan da idârevi ele almış olan General Fuad Şahab, Cumhur Başkanlığı çın adaylığmı koymıyacağını bıl Arkası Sa. 5, Sıı. 7 de Churchill Tito'yu davet etti Yugoslav Mareşalının Lon. draya gidip gitmiyeceği heniiz belli değil Emniyet Muduru, Sarıjerde tahkikat sejrine dair arkadaşımıza izahat verirken Belgrad 19 (Â~P.) Ingiltera Başbakanı Churchill, Yugoslav hükumet reısi Mareşal Tito'yu yakın bır gelecekte Büyük Britanyaya resmî bir ziyarette bulunmaya davet etmiştir. Yarı resmî Yugoslav Tanjug haberler ajansına gore, dünya işlermi Arkas\ Sa. 5, Su. 4 te Finletter'in bundan evvelki ziyaretinde alınan resimlerinden biri Zabıta Sarıyer cinayetinin failini tesbit etti Dondurmacı Sabrinin evinde yapılan araştırmalar ve bir şoförün ihban üzerine yepyeni deliller çıkarıldı Nareşal Montgomery'nin Trakyadaki tetkikleri Mareşal; «Türk ordusuna güvenimiz çok büyüktür» dedi Azılı bir hırsız yakslandı Sabri, önümüzdeki hafta adliyeye Finletter'in İspanyadaki temaslan Madrid 19 (R.) Birleşik AmeGelibolu 19 (a a.) Atlantik Or general Şükrü Kanadlı, Birinei OrYollarda rika Hava Bakanı Finletter bugün dulan Başkomutan yardımcısı Feld du müfettişi vekili Korgeneral İsÇorum 19 (a a ) Cumhur Başİspanyol askeri şeflerile temaelarda mareşal Montgomery, beraberlerin mail Hakkı Tunaboylu ve sınır tukanı Kınkkaleden ayuldıktan sonbulunmuştur. de Kara Kuvvetleri Komutanı Or Arkatı Sa. 5. Sü. 3 t« ral yol boyunda biriken köylüler tarafından büyük sevgi tezahürierıle karşılanmışİErdır. Bir çok yerlerde kendilerine çiçek'er verılmiştir. Vilâyet erkâm, siyasî partiler başkanlan, Balışehte Cumhur Başkanımızı karşılamışlardır. Çorum Vahsi, Cumhur Başkanımıza KınkkaJeden itibaren refakat etmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de r Dün geceki basketbol maçlan Yugoslavy» ttalya>n 5143 mağlub etti On beş gün evvel Sarıyerin ıssız bir tepesüıde Sevim Başay admdaki güzel bir kızın tecavüz edıldikten sonra boğulmasile neticelenen cinayet tahkıkatı nihaî safhasına girmiş ve bu korkunç hâdisenin faili tesbit edılmiş gibidir. Emniyet Müdürü Ahmed Tekelioğlunun nezaretinde çalışan cinayet masasına mensub 15 mütehassıs memurun yorucu bir mesaiden sonra elde ettikleri deliller bu korkunç cinayetin Sarıyerde dondurmacıhk yapan 35 yaşmdaki Amavud Sabri Çehre tarafından işlendiğıni göstermektedir. Vak'anın polis tarafından haber Mustafa Aslanın sekiz sene içinde mağazalardan binlerce lira üınmasını müteakıb zabıta muh değerinde eşya çaldığı tahmin telıf cephelerden tahkikata başlaediliyor mıştır. ilk anda maktul Sevimin Emniyet İkinci Şube hırsızlık madayısı Muradın durumu şüpheli ;orülerek nezaret altına alınmış sası memurlan evvelki gün, sekiz tır. Psikopat olan Murad hakkm senedenberi faalıyette bulunan ve da soruşturmalara devam edılırken bir türlü yakalanamıyan bir hırsızı ele geçırmişlerdır. Aslen Aydırtll Sarıyerde oturan genc bir doktor olan 28 yaşındaki hırsız, bir müddet Emniyet Mudurlüğüne müracaat evvel Aydmda karısını yaralayarak Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Arkası Sa. 5, Sü. 4 te sevkedilecek Cumhuriyet Yarın size gene dolgun bir Millî Savunma Bakanı Hulusi Koymen Pazar ilâvesi Takdim ediyor 28 yazı, 73 resimî İlâvemizi cebe girecek şekılde katlarsanız kitab buyukluğunde 96 sahifelik bir mecmua elde edersiniz ki piyasada bu hacimde bir mecmua 1 liraya satılmaktadır. Siz bu dolgun haftalık mecmuavı yarın gazetemizle beraber parasız alacaksmız! Üçüncü Milletlerarası Basketbol Turnuvasına dün gece Spor ve Ser gi Saraymda devam edildi. Gecenin ilk müiabakası Iranla Avusturya arasında idi. Oldukça çekiş meli geçen ilk devre 2519 Iranın lehine sona erdi. İran takımı ikinc devrenin sonlarmda daha canlı bir oyun çıkararak maçı 4234 kazandı. Bu mağlubiyetten sonra Avustur Millî Savunma Bakanı, Orgeneral yanın sonunculuğu kat'iyet kesbet Nuri Yamutun tekaüde sevkedi. miş oldu. Avusturya bütün maçla leceğine dair çıkanlan şayialann nnı bitirmiştir. tamamen asıslız olduğunu söyledi Gecenin ikinci maçı Yugoslavya Ankara 19 (THA.) Millî Sa ile îtalya arasında idi. İtalya maça çok seri bir şekilde başladı. ilk vunma Bakanı Hulusi Koymen, bu dakikalarda üstüste çıkardığı bas gün bir ( T H A ) muhabırine be ketlerle arayı açmağa rnuvaffak yanatta bulunarak, bazı Korgene olan İtalyanlan kısa bir an içinde rallerın. bu arada Genelkurmay Baş Dun yapüan Iran • Avusturya maçında, tranlılar sayı kaydederlerkea Sa. 5, 5u. 8 de Arkası Sa. 5, Sii. 3 te Genel Kunnay Başkanlığı Yaşar Doğunun cesareti Güreş şampiyonumuz, j a n a n bir vagondaki 7 yolcuyu kurtardı Isparta 19 (Telefonla) Perşembe günü Haydarpaşadan Konya Afyon istikametıne hareket eden 8 numaralı katarda dingil kızmasmdan bir yangın çıkmıştır. Alev ve dumanlar vagonu istılâ etmiş, yolcular paniğe uğramıştır. Bu ara da, kilidi bozulan bir komparümanda dört kadınla üç çocuğun dumandan boğulmak tehhkesme maruz kaklığı gorulmüştur. Bu sı rada Ispartaya gelmekte olan Ya^ar Doğu imdada yetişmiş. kılıdi kuarak içeri girmiş, kadınlarla çocuklan pencereden aşagı ındırmışt'r Yaşarın bu cesareti takdirle karşılanmıgtır. Eksik olmasın şu hükumet. Bizi düşünüyor; bak, insan. larla ayru ambarlarda nakledilmiyecekmisiz...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog