Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Servis Kamyonumuz Çelik Lâmbalı A L M AN TONFUNK Radyo nümunelerlle bütün Anadoluyu dolaşmaktadır. Memlekeümize emsali gelmeyen bu fevkalâde Radyolan gorüp tecriibe yapmadan başka markalara karar venneyiniz. ABDLXKADİR MEMIŞOĞLU Katıraoğlu Han Istanbul umhuri 28 inci yıl sayı; 10.105 KURUCUSU.'TUT^US NAOf Telgraf ve mektub adresl: Cumhunyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul No 248 Telefonlar: Umumİ Santral Numarası; 24298. Yaa İjleri 24299, Matbaa: 24290 TURK KLASİKLERI Edebiyatımızm çeşıdli devırîerinde Cn salmış başlıea sanatkârl •anat ve eserlerıle okuy mak maksadııe Varlık Ya dan yeni bır jeri h&zmta yetkıli kalemlere hazırMtıI lerden NEDİM ve K »ıd ıki cild çıkmışt Ziya Gökaip çıkma Şehrimizde, 1951 de 20, 1952 nin 8Ordunun Başkomutanı General Fuad Şahab memleketin idaresini eline aldı ayında da31 kâtil vak'ası tespit edildi, yaralama vak'alan da bu nisbette arttı Cumhnr Ba$kanı Be$arc EI Hury istifa etmek necburiyetinde bıraküdı ve dün gece Böyle Gider irleşmiş Milletler Teskilâtı kurulduğu gundenberi, yedi yıldır. Demir Perde bloku ile hurri>etçi mületler topluluğu arasmda kaç mesele ıızerinde bir anlasma' a varıldiîtını merak eder misiniz? Kararlarını ojbir liğile almak zorunda bulunan Guvenlik Konsevi, bugunedek hangi miiletlerarası davayı çozebilmistir? Sovyet Rusva tarafından çekilcn vetoların savısı altmışı çoktan aştığına gore bu konuda fazla zihin yormak beyhude bir gavret olacaîa benzer: Talih^u selefi Milletler Ce. miveti gibi, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı da boşuna donen bir deiirmen halinde ortada durup durmaktadır. Belki bu ikinrisi birinri>e kıyasla daha da 15e varamaz sayılmalıdır. Milletler Cemheti lıiç değilse ilk > ıllar fa\dalı bir orçanİ7ma sevhesine jükselmek istidadında idi. Nihavet o topluluğu beenmiyen milletler, ona karşı dı. jandan açıkca cephe almavı terrih edivor, Millctler Cemiyetinden cekilivordu. Japonya, İtalya, Almanya boyle japmıştı. Habeşistan sefejtı üye devletler zayıf davranmıyarak butün encrjilerile sanction'culan destekleyebilselerdi Milletler Centiveti belki o zaman gerçek hiiviyetini bularak, bojlere kimbilir belki de İkinci Cihan Harbi önlenecekti. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı o kadarcığını da yapamadı. iki vıllık. iki aylık basarılı bir devrevi bile tamamlı\amadı. İşin tuhafı, ilk gündenbpri zıd dıınva goruşlerinin C9rpısma^a başladığı bu topluluk irinde, taraflar, bir arada oturmaAnkara. 18 (Telefonla) Mem 1948 senesinde hırsızhk vak'alan lekettekı asayış mevzuu son za 2300 ıken 1950 de 2412, 1951 de 'manlarda ıktıdarla muha efet aıa 2283 ve 1952 nın 8 avmda 1977 dır sında ısrarlı bir tartışma konusu Dolandırıcıhk vak'alan 1948 de halıne gelmış bulunuyor. Bu mu. 375, 1950 de 302. 1951 de 213, 1952 nasebet'e, Emnıyet Genel Müdur nın 8 ayında 150 dır. luğunden verılen resmî rakamlan 1948 de 403 yankesıcılık olmuş, bıldmyorum: bu mıktar 1950 de 490 a yükselmışIstanbulda son seneler zarfında tır. 1951 de 430. 1952 nın 8 ayında asa\ış]e ılgı 1 vak'alar şunlardır: Arkası Sa 5, Su. 7 de Katil ve yaralama übnanda askerî hükıimet darbesi oldu vtfaları artıyor uçakla Bejmrttan ayrıldı. Lübnan şehirlerinde siiknnet hüküa sürüyor Bevrut 18 (THAaaAP.) Surıveden ve Mısırdan sonra Lübnanda da askerî bir darbei hükumet olmuş ve Lübnan ordusu Ba}komutanı General Fuad Şahab idareyı ele almıştır. Suıistımal rejımini kurmuş olmakla suçlandınlan Cumhur Başkanı Beşare El Hury ıstıfasım vermek mecburiyetınde kalmış ve uçakla memleketten ayrılmışhr. Lübnan buhranı ile ilgili ilk vahım hâdıseler dun gece başlamıs, Cumhur Başkanı hiç kımsenın kabineyı kuramamakta olduğunu gorunce Ordu Başkomutanı Geneıal Şahabı yanına çağırarak kendısine her tuılu taşkınhğı silâhla bastırması emrini vermıştir. Bu teklif uzerıne General Şahab Cumhur Baskamna' «Yani bana ateş etmemi mi emrediyorsunuz?» dıve sormustur. Bunun uzeıine Cumhur Başkanı, «evet» diye cevab vermistir Cumhur Baskanının yanına gelmeden evvel Genelkurmay erkânı ile bir toplantı vapmış olan General Şahab, «Ateş açmak emrini ver sem dahı butun subaylarımın bana itpat etmıyeceğinden korkarım.» Hııkumet darbesini japan General Fuad Şahab (okl» Ko<.terilmiştir) Lübnan ordusunun son manevralarında demiştır. İşte bunun üzerine Cumhur Başkanr oMademki ordu benı terketti, art'k istifa etmekten başka çare k a lnıadıj»demistir. Arkas, Sa. 5, Sü. 4 te Cuma 19 Eylul 1952 Kabinede yapılan değişiklik İşjetmeler Bakanlığına tâ\in edilen Sıtkı Yırcalı Gümriik ve Tekel Bakanlığinı vekâleten idare edecek Ankara 18 (Telefonla) Çaljş. ma Bakanı Nuri Özsanm vekâleten deruhde ettıği İşletmeler Bakan'ıŞı» ğına Gümruk ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı asaleten tavm edılmıçtır Sıtkı Yırcalı Gumruk ve Tekel Bakanlığını vekâleten idare edecek tır. Mareşal Montgomery dün Edirneye gitti Trahyada askerî tethihlerde bulunan MrU bugün hudud boyundaki mevkileri gezecek c Beni selâmlarken gözlerinizde okuduğum mana, hür dünyanın her zaman içın sizlere, Turk askerine itimad edebileceğını göstenyor Davamız müteamza karşı müş terek savunmadır. Muvaffak olacağımızdan emınim » Mareşal, erlere türkçe olarak Allahaısmarladık demış ve Vaîı Kona ğına gıtmiştır. Burada verilen akşam yemeğınde Mareşal Mongomery'den gazetemiz içın intıbalaıını sordum. Kendisi şunlan soyledi: «Türkiyenm çok guzel bir memleket olduğu kanaatindeyim. Turkiyeyi çok sevdım. Henüz her tarafını gormek fırsatını bulama Arkası Sa. 5, Su. 3 te Korede Tiirk Eden, Mrl. Tito ile Tugayma görüşmelere başladı nisan verildi Dün yapılan müzakerelerde Balkânların müşterek savunmasına da temas edıldıği bildinLyor İraııcla tlıırnııı ııazik Tahranuı \Vashinırton sefirl Tlcheson'a «durum naziktir» dedi ve aracılık rolünü oynamasını sö j ledi Lond:a 18 (B B C. Nafen) Washıngton'dan bıldırıldiğıne gore. lranın yenı Bırleşık Amerıka Buyuk Elçısi bugun Dış Işleri Bakanı Acheson ile muhım bır gorüjma yapmış ve kendisınden petrol ıhtılâfının hallı içın aracılık yapmasını istemıştır. Acheson ile mulâkatı müteakıb basına beyanatta bulunan Iraı» Büyuk Elçısi, İranda durumun gayet nazık olduğunu belırtmış v# behemehal bır anlaşmaya varılması lâzim geldığını kaydetmıştır. İran anarsi yolunda Daily Telegraph gazetesinin Tahran muhabirıne gore, İran anarşi yoluna girmış ve uçuruma dosrU gitm«ktedir. Bu muhabıre gore, anî bır kanşıkhk çıktığı takdırde bundan yalniz komünıstler fay^a temin edecekler ve darbei hukumetle Musaddıkın elınden idare\i alacaklardır. Bılhassa iş adamlaının döviz satm aldıklan. mallarım sattıklan ve İrandan uzaklaşmanm yollarını araştırdıkları ilâve edılm«ktedir. Valinin evi basıldı Tahran 18 (a a.) (United Press) Basında çıkan noksan ha Arkası Sa. 5, Su. 6 da fa o'nem vermekte. avnlmayı akıllsrına getirmemektedirler. Sovjet, «iîteminin ferde, cemiyete, millpte ı ve devlete verdiği mana hürrijetçi milletlerinkinden bambaskadır. r>aha insan ve cemiyet anlayıştndan Edime 18 (Telefonla) Kuz»y itibaren patlak veren bu başkalık Atlantik paktı kuvvetleri başkoadalet, bukuk. ekonomi. sanat. ah mutan yardımcısı Mareşal Montlâk vesaire gibi ferd ve cemiyet gomery bugun yanında kara kuvhavatile yakından ileili bir sıırii vetleri komutanı Orgeneral Şıikrü mefhumlar arasmda da tahiatile Kanadlı ve Bırinci Ordu Mufettiş bağdaşmaz ayrıhklara yok açmakta vekili General îsmail Tunaboylu ol duğu hade saat 18 de Lalapaşa yodır. lu ile şehrımıze gelmıştır. O halde bu iki zıd dünyanın milKendısini Valı, Trakya sınır koletleri ne demeğe bir arada otumutanı ve belîdıye reisi ile başınrurlar? Karşı karşıya geçip de da bando bulunan bir jandarma kıt tanrının günii birbirlerini anlama. ası ve kalabalık bir halk istıkbal dıklanm, birbirlerinden hoşlanma etmiştir. Mareşal otomobilınden dıklannı soylemek icin bunca zah ınince ıhtıram kıt'asını turkçe mete ne lüzum var? Realiteyi ol «merhaba» dıye selâmlarruştır. duğu gibi aksettirmek istersek, Mareşal Montgomery burada er(eşkilâtm adını bu şartlar altında lere hitaben demıştir ki: mutlaka değiştirmek ve «Birlesmiş milletler» yerine «Ayrılmış milletler», daha doğrusu «İkiye aynlmış j milletler.ı demek daha doğru olacaktır. Gerçi henüz politika edebi Usküdarda ölüıtıle biten bir kavga Belgrad 18 (A P. . a,a.) İn rasmdaki münasebetler üzerinde giliz Dış Işlerı Bakanı Eden ile Ma durmuş ve müşterek müdafaa sısWash ngton 18 (Usis Buleşmiş j reşal Tıto arasmda ilk temaslar temini belırterek Rusyayı şiddetle Mılletler kuvvetleri ile vazıfj go j bugun yapılmıştır. Aynı zamanda tenkıd etmiştir. rcn Turk tugavının butun efradı. Eden, Yugoslav Dış Işleri Bakanı İngiliz Dış îşleri Bakanı verdiği dun Koro Cumhur Başkanhğı Mıi n ' ;ı e de uzun bir goru?me yapmıştır. taz Biıiık Nişanı ile taltif edılmış Bu goıu?mede Balkanların muşte cevabda, her iki nemleketin müşterek menfaatlerç sahıb olduklarıtir. rek savunması meselesıne de temas nı so>lemıştir. Beraberlerinde Biıleşmış Mıllct edıldıği zannedılmektedır. ler Komutanı General James V&n Muhabirlerin beljrttiklerlne göre, Bugun Mareşal Tıto, İngiliz Dış Fleet olduğu halde Cumhur Ba^ka Işlerı Bakanı şerefıne bir öğle zi Eden, Trieste tneselesınin halli için nı Synghman Rhee tayvare ile ı'eri yafeti vermıştir. Bu ziyafette soz Yugoslavya ile îtalya arasında arahatlara giderek madah aları veımış alan Mareşal Tıto, iki memleket a cılık japacaktır. tir Turkıvenin Koredeki Bırleşmıs Milletler temsılcısi Dr Kâmıl İdıl de merasımde hazır bulunmuştur. Tüık Komulanı Genera! Sırrı Acar Tugav namına madalyaları almıştır. TUTK Tuaayı Birle«ni!<; Milletler 25 inci tumenin bir parcasıdır. Tümen Komutanı General Samuel Wılliams komuni«t tecavuzüne karşı savaşan tümenin muvaffak olmasmda Türk cengâver'eıinin hayatî bir ehemmiyeti olduğunu söylemiştir. ay. Kore Cumhur Başkanlıjp miimtaz birlik nişanı ile taltif edildi yatında boyle bir terim kullanılmı>or: fakat yeryüziindeki milletlerin çoktan ikive ayrıldığı bir vâkıa defil midir? Bu ikiye a>nlmi5 milIetl«rin bir catı alttnda birbirleiine dis pcırdatmak icin kurduklan teskilâta da daha u>gun bir ad buAskerî Müzeye dün bir kahra rin yanında, şimdi Korede şehid lunabileceğini sanmıyorum. manm elbiseleri hedıye edildi. duşen Albay Nuri Pamirin elbiseleBu acavib durumu bundan böyle Asırlar boyunca bu miilet için ri de var. deeiştirmeğe ne vazık ki imkân da çarpışıp olen nıce kahramandan Kolunda ayyıldız ve üzerinde kalmamiştır, iiçüncü cihan harbine bize kalan bu en kıymeth hedıyele Arkası Sa. 5, Sü. 2 de kadar bu hal boylece sürüp gidecektir. Ne hürriyetçi milletlerin e'inden Sovvet Rus\ayı ve pe'sklerini dısan çıkarmak pelir. ne de Sovvet Rusva peyklerini toplavıp kendi kahuğuna çekilmek ister. Tersine. iki tarafın da şimdilik istepi Birle<;mis Milletler cerçevesi irinde m'imkiin olduçu kadar f?zla «taraflı> biriktirmektir. Kabul i'in sıra heMe>en on dort milletin hikâvesini hilivorsıınu?. Bunlardan splcİ7İ bıırrnet cenhesine.altısı da ppmir Perde gprisine mensub. birinrilerin adı cecti mi Rusva veto rekhor, ikinrilerden söz açıldı mı Amerika olmfz divor. Hepsini bird<>n slmava da hütün hürriyetci millefler isyan edivor. Velhasıl. ilk gıindenberi gecinemedikleri halde bir turlü boşanma\a vanaşamıyan kan kocalar gibi, birbirine diş bi. le\en bu iki milletler grııpu da ay nı teşkilâtın ratısı altında son derere verimsi? bir izdivacin çilesini beraberce çekip duruyorlar. NADIR NADİ Korede şehid düşen Albay Pamirin elbiseleri Askerî Müzeye verildi Karadeniz hathnda yenilikler Hayvan nakliyatı, aralık posta. lannda ve yolcu ile alâkası olmıyan ambarlarda yapılacak Okulu bitiren hemşireler bir arada Karadeniz acentalarının Denizcilik Bankası Umum mudür muavini Ulvi Yenalın başkanlığında üç gunDayaktan ölen Remzi denb«ri yaptıklan toplantı dün bit Yazısı 5 inci sahifemizde miştir. Bu toplantılarda, Karadeniz 4 yıl içinde 110 mezun veren okulu bu yıl yolcu trafiği, yük ve hayvan nakli20 genc kız bitirdi yatı programının ekim ayı sonunda aşağıdaki şekılde tadili kararlaştınl Haydarpaşa Numune hastanesi Şehir Bandosunun çaldığı Istiklâl mıştır: Hemşire ve Laborant Okulunu bı marşıle başlanan torende vılâyet 1 Haftada üç defa Karadenizin son iskelesine kadar yapılan se tıren genc kızlarımıza dun torenîe adına Uskudar Kaymakamı Kemal Arkası Sa 5, Stı. 1 de ferlerde sürat postasımn Rizeden dıplomala:ı venlmıştır. Saat 11 de. döndürülmesi ve kısalan seferin kalan günlerinm büyuk iskelelerde tevakkuf rnüddetıne eklenmesı uygun görülmüştur. Diğer iki aralık postası Hopava kadar uzatılacaktır. Aynı zamanda Zonguldak kömür amelesinin memleketlerıne ddnmelerini temın içın her ayın ilk haftasında bir gemi işçilere tahsis edılecek ve vapur donuş seferinde Arkası Sa. 5, Su. 7 de Hemşire Okulunda diploma töreni Mihalıççıkta feci bir otobiis kazası oldu Bir çocuk o'ldii. 30 kişi ağır ve bafif \aralandı «< • Mihalıççık 18 \a a.) Bugun saat 17 sıralarmda ılçemizde bır otobüs devrilmıştır. Hacdan donen hacıları karşılamaya gıden 36 kışılık bir otobus Mihalıççık Sarıkoy yolunda devrılmiştır. Devrılme neticesinde otobuste bulunan iki ya?larında bir çocuk olmuş, 30 kışı de ağır ve hafıf olmak uzere yara'anmıştır. I]ç e röffkezırie 3etnılen yaralılar teHa^l a'^^a almmışlardır. Şehid Albay Fanürin elbisesi Askeri Muzede Sarıver cınayetı tahkıkatına dün de ehemmıvetle devam edilmıs, ele geçirılen bazı dehller üzennde incelemeler derinlpştırılmışbr. Dondurmacı Salim C e hre üzerinde bılhassa durulmaktadu. Sarıyer cinayeti tahkikatı ESNAF! ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog