Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sporculara ZENITH SPORTO SAATI umhuriy KURUCUSU:TUNUS NAD! Saat sanayiinin en yüksek kaütesi olan VACHERON y CONSTANTIN Ç ı Mt r / X^aatlerinin yeni modelleri gelmiştir Satıs yeri: ARLOM Saat Mağazası X Eminönü meydanı No. 14 Eden, Strasburg'dan dün Bclgrada gitti TitoEden mülâkatına ehemmiyet veriliyor, görüşmeler sırasında GüneyDoğu Avrupada sulhun korunması işi de gözden geçirilecek Iki Dttnya ' nümüzdeki ayuı ortals) nna doğru Milano'da En. temasyonal Sosyalist kon gresi toplanıyor. Bilindiği gibi sosyalistlerin enternasyonali bolşeviklerinkinden ayndır. İhtilâl metodlannı başlıca miicadele silâhı olarak geçen bu sonuncuiar üçüncü enternasyonali kurduktan sonra, bu metodlan begenmiyen butun sosyalistler, fikir hürriyeti çerçevesi içinde, meşru yollardan işçi haklannı korumaja devam edeceklerini, ihtilâl metodu ile belki kapitalizmin yenilebileceğini, fakat ferde, yani çalıçan insana refah ve saadet temin edilemiyeeeğini ilân ettiler. Sosyalistlerle komünistler arasında, aşağı yukan kırk yıl once patlak veren bu metod bağdaşmazlıgı lamanla korkunc bir duşmanlık halini aldı. Netice itibarile ferdin Yugoslav deniz kuvvetleri tarafından son günlerde Adrijatikte yapılan tatbikattan bir görünüj istismarını onlemeyi, çalışan insaBelgrad 17 (a.a.A.P.R.) In Uçaktan indıkten sonra verdiği na daima daha ileri hayat şartlan gilız Dış Içleri Bakanı Eden bugün kısa demeçte ılk defa Belgradda sağlamayı hedef tutan iki hareket, Strasburg'dan uçakla buraya gel bulunduğundan dolayı duyduğu sanki iki ayn din gibi birbirine diş mış ve torenle karşılanmıştır. Arkas\ Sa. 6, Sü. 4 te bilemeye başladı. Rusyada otuz beg yıl önce iktidara geçen bolşevizm, bu miiddet zarfmdaki gelişmesi ile, hurriyet taraflısı sosyalistlerin vaktile ileri surdukleri tahminleri yaJanlamış «ayıfapasa jerektir: Özel fi>e edilmiş, fakat onun yerini ötekine rahmet okutan bir devlet kapitalizmi almıştır. Bir ferd, başka bir ferdi sömürememekte, buna karfıhk devlet, emri altındaki bütün milletleri dilediği gibi somürmektedir. Zetnin ve zamana uygun bir şekilde ortaya miıtenudiyen bir takım formüller atılmakta «daha parlak bir yaraı için daha fazla cahjıyorsun!», (Kapitalizmi yıkacaksuı!», «Barış. uğruna ölüyorsun!» gibi hislere hitab eden basmakalıp vecizelerle işçi eoşturuhnak istenmektedir. Bu vecizeler bazan bütün butün mantık dışı şekillere bürünmekte. mescJâ «İstalin, dünya emekçilerinin babasıdır, o ne derse doçrudur» tarzında âyetimsi bir mahijet almaktadır. Halka daha mesud yarınlar vâdederek halkı çalıştırdıgını soyliyen bu devlet kapita. lizmi, aslına bakarsanız, yalnız bir lümreye. komünist partisi kadrolannda derece derece yer alan büyiiklü küçüklü politikacılar zümresine yaramaktadır. İki yüz milyonluk bir kütle içinde sayısı iki mihonu zor bulan bu ziimre, sureti haktan gorünerek ezici çoğunlugu somurmektedirler. Tarihin hiç bir çağında özel kapitalizm milleti böylesine harcayıp kullanmaya eesaret edememiştir. Otnz beş yıllık totaliter komünizm rejiminin bugun Rus işçisine sağlıyabildiği mad< refah, dünyanın en kapitalist re. K jimi bildiğimiz Amerikadakine kıyasla sekizde birden daha azdır. Buna karşılık parti saflannda ileri >erlere oturan kodamanlar, en zengin kapitalistlerden farksız bir hajat sürebihnektedirler. 28 inci yıl sayı: 10.104 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul No 24« Telefonlar: Umuml Santral Numaran: 24298. Yaa İ|leri 24299, Matbaa: 24290 Bayarın Doğu seyahati Cumhur Başkanı bıginlerde Erzurum ve Karsı ziyaret edecek Montgomery, Trakya ve Erzuruma gidecek MrL Trakyada 1 inci Ordu birliklerini gezecek, Doğu seyahatinde de Üçüncü Ordunun manevralannda bulunacak Amerikadan beklediğimiz yardım Washington Büyük Elçîmlz, Türkiyenin malî yıl içinde 70 milyon dolarhk yardıma güvendiğini söyledi Washington, 17 (a.a.) Türkiy» Büyük Elçisi Ferıdun Cemal Erkin, Dış İşlerı Bakanlığı Ortadoğu İşleri Yardımcısı Henry Byroad» ile bır saat kadar görüşmesini müt teakıb verdıği beyanatta, Türkiyenin 1953 yılı temmur ayında son» erecek malî yıl zarfında Amerika tarafından yapılaeak takrıben 70 mıiyon dolaılık askeri ve iktısadt yaıdıma guvend ğıni söyıemiştir. Arkası Sa. 6, Sü. 7 de Perşembe 18 Eylul 1952 çarpıştf? 4 Idft yaralamh Kozlu kömiir ocaklarında da yeniden bir yangın çıktı Yugoslav Zonguldakta iki tren askeri hey eti Atinada Plastiras, Balkanlarda ban. şın müdafaası için yapılacak müzakerelerin ehetnmiyetine işaret etti Atina 17 (a.a.) Belgrad askerl bolgesı komufanı General Pavle Yakçiç'in başkanlığındaki Yugoslav askerî heyetı dun akşam buraya gelmıştir. Askeri kıt'ayı teftişten sonra heyet başkînı General Yakçiç yerli ve yabancı basın temsilcilerıne be! yanatta bulunarak junlan söyle[ miştir: « Esasen dığer bir çok sahalarda da mevcud dostluk havasını ta Ankara İT CTelefonla) Dün geceyarısı Bolu v» civarındaki seyahatinden avdet etmiş olan Cumhur Ba;kam Celâl Bayar, bugünlerde doğu mıntakasında bir hafta, oa giln süreceği tahmin edilen bır seyahate çıkacaktır. Cumhur Başkanı bu seyahatinde doğu sınırlarına kadar gidecek, Erzurum ve Karsı da ziyaret edecektir. Bayarın Iğdır pamuk bölgesile Murgul bakır madenindeki durumu tetkik edeceği anlaşılıyor. Cumhur Bajkanı bugün akşama doğru şehirde bir gezinti yapmi}, bu arada Eti müzesini de gezmıştir. Cumhur Başkanının Beypazanndaki konuşması Beypazan 17 (a a ) Cumhur Başkanımız Celâl Bayar, dün gece Beypazan gencler toplantı salonunda vatandaşlann ısran üzerine yap tığı hasbıhalde, kendisine karşı daima muhabbetini izhar etmi? olan Beypazarlılara teşekkür etmiş, burada Beypazarlılarla evvelce yap tığı görüşmelerın tatlı taraflannı muhafaza ettiğini behrtmiş ve sözlerine devamla demiştir ki: «İkinci emniyet meselesi, mem lekitimizin dahihnde huzur, sükun ve istikrann devamıdır. Kimin tarafından iddia ve istismar edilmek Mareşal Montgomerj, şehrimize geli5inde, ihtiram kıt'a>ını istenirse ıstensin, kıymeti yoktur. teftiş ederken Hakıkat şudur ki Türk vatanı süEvvelki gün şehrimize gelmiş o la Kvıvvetleri Komutanı Orgeneral kun içindedir ve Türk milleti tam ian Atlantık Paktı Kuvvetlen Baş Şukıu Kanadlı ve Koıgeneral İsbir huzur ve istikrar içinde, kendini ve ailesini mesud etmek ve he komutan Muavıni İngıhz Maresaa maıl Hakk: Tunaboylu olduğu halSa 6, Su. 8 d» Arkası Sa. 6. Sü. 7 de Montgomery dün beraberınde Ka kararından sonra 30 Eylul kararı! Millî Eğitim Bakanhğmm ilhmektebe girmeh için koyduğu yaş haddi, birçoh aileleri mahhcme kapılarına düşürdü Washington Büyük Elçimiı Feridun Cemal Erkin Bılıyorsunuz, Millî Eğitim BaOtomobil Otorav çarpışmasında kanlığı bu sene yeni bir kanunla Manisa D. P. İl Başkanı ile karşımıza geldi. Artık 1946 senesinde doğan çocuklar yok. 30 eyoğlu öldü lulden evvel ve 30 eylulden sonra Izmir 17 (Telefonla) Bu sa doğan çocuklar var. 46 tevellüdlü bah saat 7 sıralarında Manisa cıva Arkası Sa. 7, Su. 3 te nnda bir otomobil, otorayla çarpışarak parçalanmış, otomobilde buKozluda yangio çıkan kuyulardan biri j lunan ıkı kışi ölmüştür. Yazm 5 ncı sahifemizde j Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Manisada feci bir kaza Mekteblerm açılmasına çok az bır zaman kaldı. Veliler telâş için Arfcast Sa. 6, Sıi. 5 te de .. Bu hayat pahalılığında çocuk yetiştirmek başhbaşına bir derd... Göğüsluğü, şapkası, çantası, kitabı. Derken, şımdı bir de 30 eylul kararı çıktı. Mekteb çağına bu sene girmış çocuk velı eri bu 30 eylul kararınm ne olduğunu hemen anlamışlardır. gelîri 60 milyon Belediyenin lirayı geçecek Hizipler dışındaki Genel Meclis üyeleri. 1 ekimde başlayacak 3. faaliyet yılında çekişmelcre »on verilmesini istiyorlar Dün Topaç Osmanın evinde yakalanan sanıklar Fikir hürriyetine bağlı kalan sosyalist partilerine gelince, tamamile demokratik metodlarla savaşlaruıı devam ettiren bu teşekküller kırk yıl içinde adım adım büyük zaferler kazanmışlardır. Batı Avrupada. bühassa Skandinav memleketleri ile İngilterede şimdi>e kadar elde edi. len neticeler, hayret edilecek kadar muazzamdır. Kapitalin hududSU7 kazanc imkânları artar vergiler sist»mi sayesinde bylesine kısılmıştır ki, vatandaşlann hayat sevi>e!eri arasında göze batar bir f"k hemen de kalmanuştır. İşsizlik. hastalık, ihtiyarhk sigortaları, si'e zamları. ücretli mezuniyetler pibi sos.\al giivenlik tedbirleri sajes ; nde emeği ile yaşıyan vatandasların hayatı karanhk ihtimallere kpM korunur bir hale getirilmiştir Sosvalizmin hedefi şüphesiz bunlardan ibaret değildir. Medeniyet ve teknik gelişme ile beraber toplum yaşavışmı d a mütemadiyen ıJeH seviyelere doğru > ükseltniek, \=>tand;>«a daha genis. daha âdil geJ çim çartlan hanrlamak gerelunekteHir. Bütün sivasî partiler gibi sos^üst!,.,. d c e l h e t ( e p r o g r a m J a n . nı prensiplerine çöre zaman zaman a^arlamava çalısacaklardır. T7ciinciı enternasvonalden farklı olîrak millî te.ekkülleri tamamile b'çımsı» eahşan sosvalistlerin öniimii/dekf Milano kongresinde ele aD ü n yapılpn futbol m a ç l a n n d a Y u g o s l a v t a k ı m . B e y o ğ l u s p o ı a ' 5 1 y e n m i ş t i r . Ba^ketbol t u r n u v a UrpUUn knm.Hr hpr halde miıhim smda da Fransa italyayı 51 40 m a ğ l u b etmıştır. Yukarıdaki r e s ı m d e d u n akş=ım y a p ı l a n A v u s t u r \ ' davalarla ilgili olacaktır. Y u g o s l a v y a m a ç ı n d a n bir e n s t a n t a n e g o r u l m e k t e d i r . ( M a ç l a r ı n tafsılâtıle d ı ğ e r s p o r h a b e r l e n m ı z i d o r d u n NADİR NADİ cü s a h i f e m i z d e b u l a c a k s ı n ı z . ) a BeogradS.K., Beyoğlusporu 51 yendi. Basketbolda Fransa İtalyayı mağlub etti Sarıyer cinayetî tahkikatı Zabıta, Sabri isminde bir dondurmacının durumundan jüpheleniyer Sarıyer cinayeti tahkikatı dün yeni bir safhaya girmiştir. MaJctül Sevim Başayın dayısı Murad üzerindeki jüpheler tahakkuk etmemiş ve bu arada Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar ortaya yeni bir isim çıkarmıştır. Sevimin boynunda bulunan ipin Adli Tıbda muayene neticesinde ruz ve nişasta ile mülemma bulunduğu bıldirmesi üze rine, polis, bır yandan balıkçıların durumunu tetkik ederken, galepçi ve dondurmacılarla da meşgul olmağa başlamıştır. Bu »rada Sanyerde Sularyolu sokagında 12 numaralı evde oturan Arkatt Sa. 6, Su. 4 te Üçüncü yıl faaliyetine 1 ekimde bashyacak olan İstanbu'. Genel Meclisının ilk gündemi hazırlanmış bulunmaktadır. Gündem ^ereğmce, oturum açılır açılmaz riyaset dıvanı, daimî encümen ve ıhtisas komisyonları seçımieri yapılacaktır. Bu seçimler dolayısıle, Genel Mechs de bir müddet evvel teşek. kül eden iki hizbin şımdiden faa. liyete geçip kendılerıne taraftar topladıklan söylenmektedir. Fakat Emniyet İkinei Şub« kaçakçılık kata çıkmışlardır. Topaç Osmanın bu hiziblerin dışmda kalan ve iki masası memurlan, dün sabah bü kardeşi Mustafa üe Osmanın va grup arasmdaki çekişmelerin mec» Arkas\ Sa. 6, Su. 4 te • yük bir eroın satıj yerini basmış Arkas\ Sa. 6, Sü. 8 de lardır. Komiser Naci Tulun ve CeSağlık Bakanı Doğuda halkın silâhlanmasuıın silâh merakmdan vad Doğu idaresinde yapılan basileri geldiğini sövledi Cumhurijet kınm tafsılâtı şudur: İstanbulda eroin tatışmı idare eden bellıbaşh patronlardan Topaç Osman namile marui Osman Nuri Hökenin Beyoğlunda Tolga sokak 9 numara.ı apartımanda eroin satışı yaptığı tesbit olunmuştur. Dün sabah, beş katlı apartımanın birınci kat pencerelerini kırmak suretıle içeri giren memurlar, üst Dün büyük bir eroiıt satış yeri basıldı Kadıköyünde oturan Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Zeyyad Civeleğin on gündenb»ri kaybolduğunu yazmıştık. Dün sabah Galata Köprüsü civaValilikler emrine jeep arabalan verileceJk, zabıta kuvvetleri de rında genç bir erkek cesedi gorulmüş va karaya çıkarılmıştır. arttırılacak Zeyyadın aılesi habeıdar edıleıek Ankara 17 (Anka) Asayiş me | cesed gosteıılmiş. aıle efıadı cesedi selesini halletmek üzere hukumet tanımıştır. Zeyvad Cıveleğın Yalova bazı tedbirler almak tasavvurunda vapurıle çarpışma barekelınde hadar. Tedbirler teşmil edılmeden tan Karadeniz motoründe bogulaSo. 6, Sü. 6 da ' rak olduğu anlaşılmıştır. Asayişe dair yeni tedbirler Kayıb gencin cesedi bulundu Zeyyad Civeleğin son motör kazasında boğulduğu anlaşıldı Koyluler Vaaay, sende mi gilâha meraklısın be hemşerim?.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog