Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KURUOİSU.'TUNUS Karacaoğlanın ^ n rf^J^l».! tnh hayab.ve *an*^J*f*Bl** «nsölle birlikte|"dan hazırlanara risinde çıkmıştır' Halk şiirimiziiı en^Üyük a m « VARLIK Çarşamba 17 Eylul I952 28 inci yıl sayı: 10.103 *>*** İran, Londra ile sıyas b t l i kesiyo mtinasebetleri kesiyor Sovvet Rusva lehinde konuşmalar ojdu | ı ^ r • « B M M ^ ^ ^ ^ ^ l Pahalı Hayat D ktidara karş. kullan.lacak en tesirli tenkid ve hücuın s.Iahlanndan biri hayat pahalılıg» konusudur. Geçim *artlannı ><•«' derecede rahat bulm.yan bujuk yatandas kütlelerine hoş gorunmek, « n kendi Uraf.na kazanmak ıçm vakitli vakitsiz «hayat pahal.hem.> ileri süren muhalefet. fazla zahmee katlanmaks.zm hükumeü guç , 1 sokabüecegini duŞunur endekslerinde goze çarpar Flat değişiklik olmasa b.le ha>at lisi yaptığı toplantıda, petl i s i bugün b u g ü n rol ihtilâfını halletmek ümıdıle Tahran 16 (R.A.P.) Iran mec a . • . . . . rtvtall Ingiltere ile Amerika tarafmdan ileri sürülmüş olan teklifin reddıni istiyen Başbakan Musaddıka ıttifakla itimad oyu verm.ş ve bovlelikle bu hareketini de tasvıb etmiştir. Başbakan Musaddık, Truman Churchill projesmi reddetmış ve Imukabil tekliflerini ileri sürmuştur. Iran hükumeti Ingiltereden evv . dolar olarak 49 milyon sterlin ıste mekte, tazminat meselesinin yalnız Abadan tasfiyehanelerini alâkadar etmesi noktası üzerinde durmakta ve ancak o zaman La Haye ada.e divanmm hakemliğini kabul edeceğini söylemektedir. Iran hükumeti tarafmdan yap.Ian mukabıl tekliflerin ültimatomdan farksız olduğu belirtilmistir. Musaddık, bunlann son teklifler oldu4 te Arkast Sa. 5, Montg NATO kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı pazara kadar İstanbulda J»tocajc .1 daima gönülden tarafl.Iar d,,nda. hayat pahahhğ. olarak incrlemeye ka KUo b Atif * m « >.m.n bir takun k.yaslama n oktalanna ihtiyac.mu vard.r. B. defa, belli bir süre bnyunca fıat ; deksierinde ne |IW b * art,, go S S p a r t i n ni.betl »edir? Ancak bu ıvaslamalara başvurduMan r k i «at deği.ik.ik.cr.ndek. anlamak. eğer ortada batalı Rusyamn komünist il nüfu^jaKsTgeımIiyor Kau kuvvetlerinia Ordulararası atletizm şampiyonası apıîkrilmüSbak*alarda tak.m.mız üçünciilüğü kazandı Ankara 16 (a.a.) 12 ve 14 eylul 1952 tarihleıinde Danimarkanın Kopenha? çehrinde yapılan ve milletin iştirak ettiği ordulaM; atletizm sampiyonası sonunda Tu.k ordu takımı üçüncülüğü kazanmışİzmirden incir ihraç edilirken Askeri Kuvvetleri komuun Yard.mc.S. Ingüiz Marecah Montgomery dun saat 12.30 da özel uçagı »e Atinadan şehnm^ze gelmiştir. Mareşal Yeşilköy hava alan.nda Kara Kuvvetleri Komutan. Orgene. ral Şükrü Kanadîı, Bırıncı Ordu Müfettiş vekili Korgeneral Isma.1 Hakkı Tunaboylu. Inpltere Buyuk Fl ' ' Sir Alexander Knox rieım, isunbul Merkez Komuun. Tu«eneral Reşid Eıkmen, Istanbul Emııiyjft Müdürü A.hmed Tekel'Oo "vebasm mensublan ta&fnidan kar sılanmıştır. Arkası Sa 5> s i l 5 t e "~ rtsfH I a m r Müsabakaların birinci günü. Türk "W"«rt.l*ta bir kavgadır, Arkası Sa. 5, Su. 6 da \ bir kuru gürültüdur gider. Onümde Birle§mis MiUetler TesLondra 16 küâtı İstatistik Bürosunım dagıtüg. gomukayeseli bir cetvel duruyor. Ha radyosu tarafmdan senesi sonuna kadar . ine devri lâaydanberi . .. , yat pahahhğı konusunu huUsa ola re bir Dir »>"«"""• g e len Çanştung demiryolu Peedilec.ktir. 'rak inceliyen bu cetvel, 19o0 hazı olan Rus KomünUt Çın muzake ma gUe V ^ . . .,ı^ .«.«». tomamlanmıs ı ı«"> " „ ,, . ran.ndanberi bütun dünyada •»• fiatlannın artt.ğ.n. bddınyor Art.ş ve e'de edilen neticeler hakkında Arkası Sa. 5, Sü. S te tebliğ vayınlanm.ştır. Bu tebliyerierde yüzde on ün .le «» bir b a z I bir t e ğ y y ^ bes arasmda olmu, (Bırleşjk Ame rika), ba« yerlerde de yuzde al m.Ş Birlik taraftndan neşredilen luive (brael). hattâ yüzde yetmu ^ rapor. Türfdyenm üçe (Arjantin) kadar yükselmışt.r. Imdi, bu hengâmede bızım yerı34200.000 doUr borçlu » i , »erededir? Elimdeki cetvel yaoiduğunu göstcriyor IÜJ ki Türkiyeye aid rakamlar ver Parisl6 (A.P.f^ ^f"1* . " * " m i y o r ve ben bulunduğum yerdeı meler birHği tarahndan bu akŞam memleketimizdeki iki y d h l j ^ yükseUşlerini soruşturup ogrene bilmek imkânlanndan mahrumum. f uu en.n * *" Bununla beraber f ^ e l ı n rn^al * g e r borclu memleketler ve ye ele aldığ. enflasyona dogru ka 'yan devletler arasmda bulunmad.m,z. soylemek için birine danışgl etmi, ihtiyac görmüyonım. Ha>at hastanesini ziyaret e f ve r r e e m m Sağhk ve Sosyal Yardun Bakanı ögleden sonra Baktrkoy Akıl hasğı konusunda ipin ucunu ba 5 i d k hastanenın ba „, bu memleketlere benzemek Dr Ekrem Hayri Ustündag. »ehrı 5 • ve saglık mU" dursun. hattâ ekonomik vakuvvetlendirmek ugruna r i a k a z ^ d ü n sabah Yedikule Ve ATKO» o ^ . yjfardanberi türlü y*5"11^" icinde takdire değer g.yretle har cavan bir tak.m Avrupa devleUe rhiden bile daha elverisl, b,r duinkişaf rumda bulunduğumuza emnum. Her halde Kore harbinden bu yana söyledi deki fiat ^ . l l ^ r n yuzde on biz tinsr^ K J n A kalmasını lc< 1 'r?\. :r borcumuz s Sovyet elçisi diin Moskovadan dönda ' Birüğine olan ll Avrupaödemeier A m e r i k a n m Doğuda, halkın mal . * bize ı • pahalıya 1~ * «• a i* ı içu, hükâetimi»» te!ebb«sejeç«es. son Amerikanm en *• lerin Seyahat intıbalarını aniatan dagım Bakam, bunun sifâh merakmdaınlengeldigiiii söyluyor SSSSJ^ bu karan tenkid den biri olan ***?*%££ " tırdığı malumdur. Sarıyer cinayetinde beliren ihtimaller I^SS^UbUe b Balkanlarda stratejik plânlar Bir genc annesjni ye kızkardeşini oldurdu tarafmdan tarafuıdan Aydrn 16 (Anka) İncirlioya ile feci şekilde dövülmü? ve muh Küçükkürdler köyünde fec. n ,n Kr cinavet islenmijtir. Anast ve Abdulıan, ag j bır müdd te ilk yardım merkezuıe A n ulunm Hüseyın Ata* nıS J t bulunan mahkemelik Mahkeme dönüsü • n n e s u u I T ^ desini yold. yakahyan Husevm, 4Ivlık hamile olan k.zkardeş. Zeh î î » y^rinden b.çakl.yarak can halde yere sermiftir. Oz eylaJ " ^ T T rv . o V • dan »ehrimiî* Kelm.ştir. Z i a» w fT T Sovyet elçüik memurlannm İanirdeki esrarlı genntılen toir 16 (Telefonla) Dünj diklerini bildirdigim Sovyet Arkan Sa S. S& 2 de ttarCâtep:haS.y,B n denhüku m etekar Ş 1 i ! enru ; kaydedilip edilmedigme da.r lan bir suale cevaben, Gener.1 nü Lübnan Cumbur Ba?k«nı Besare ElHury vl ,de aklımıza danışm NADİB NADİ Günseli Basar İzmire gidiyor se A ^ p a Güzellik Kraliçesi GonH Başar cuma günü Izmire «ıde Ce Kraiice Fuardaki Amerikan paviyonunda 'teshir ed.len Türk mouf lerile süslü elbiseleri gıyecek resimler çektirecekt.r. Amenk.nm tanmmiî Harper's Bazaar. mec muas. bu resimlere fazla yer mek Utemektedir. darbe ile .endeliyen anne durunca, andan itibaren m ^ katil evlâd «aç göğsunu kaltaK» zamana kadar bu iki memleket dfverek göğsünün muhtelif yerlenkendi müdafaalann. bizzat kend.len ne ah. defa b.çak saPlam.t ve onu deruhde ve temin etmek mecbunda cansız yere sermıştır. yetinde idiler. Bu müdafaa ınn* Anne ve kardeş katili yakalanaAÜantik Paktımn umumî planma rak adalete teslim edilmıştır. dahil bulunmaktadır. Turk.ye ve Yunanistanm Atlantik Paktına kaizmir 16 (Telefonla) Adagıde tümast ve Yugoslavyanm Sovyet Lübnan Cumhur B a ^ a n ı sara, köyünden Abdullah Günlemes ablokundan ayrılması Batı âlemı ıçın y ,na bir bomba atıldı. b.r çok dmda 71 yaı.nda bir köylü dun tar kimseler tevkif edildi fumdan evine dönerken s.nr memütemmim emniyet unsur'an telakelesinden ükşajtüg^çomşuki edilebilecek mahiyettedir.» Beyrut 16 (THAR) Bugün de Lübnanm bellibaşlı şehirlennde u ; mumî grev hareketi devam etm.s ve bir çok yerlerde grevcılerle po Hs ve ordu birlikleri arasmda çarp.smalar olmuştur. Polirin «y«« partilere mensub bir çok k.mselen tevkif etmis olduğu O 8 r e n l l " " ^ r Bu arada Lübnan Cumhur Başkam Beşare El Hury'nin saray.na da tecavüzde bulunulduğu bildi.ilmck. Kalur, 16. a.a. Mtafa N tedir Nümayişçiler tarafmdan atı Veid panisinin .ağved.lJ^m. bu g : Üçüncü Milletlerarası İetanbul lan bir bomba sarav.n kap.s.nı ha Basketbol turnuvası maçlaıına dun sara ugratm.,t.r. Ölen veya yara c e iiân etmiîtir. Partmm muhteW gece Spor ve Sergi Sarayında de anan olmam.^t.r. Yalna sarav. elemanlan suistimal suçu .le t vam edildi. Türk millî takımının camlar. parçalanm.şt.r. Derhal or edilmişlerd.r. Bunardan Serac maçı olmadığı için salon oldukça du birlikleri harekete geçinlmı» ^ ouUn parti «nel sekrPteu,g:naen Arkası Sa, S, Su. 1 de ve paıtiden istifa etmıstı. tenha idi. . Beyrutta çarpışmalar oluyor Diin geceki basketbol maçları Partisi lâğvedildi Arkast Sa. 5, Su. 4 t«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog