Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MABEL NEFİS ÇİKOLATALARININ ZENGİN İKRAMİYEÜ KUPONLARINA DİKKAT EDİNİZL.. Tüfanı andıran yağmur ve dolu yüzünden yer yer arazi kaymaları oldu. Köprüler yıkıldı Peğig Tokıış Arfvinde yagmurlar büyük tafıribat yaplı 28 inci yı! sayı ; 10.102 umhuriyet KURUCUSUrYUNUS NADt Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu îgtanbul No. 241 Telefoalar: Umumi Santral Numaraa: 24298. Yan İfleri 24299, Matbaa: 24290 Saiı 16 Eylul 1952 Bayar Ankaraya dönüyor Cumhur Başkanı dün Diizeede bir konuşma yaplı «Aziz milletimtzin nabzı sıhhatli nırette atmakta, işlerimiı memnunluk veriri bir stırette inkişaf etmelrtedir.» Düzce, 15 (a.a.) Cumhur Bafkanımıı Celâl Baysr, bugün «aıt 11 de Düzcey» gelmijtir. Bayar, parkta Düzcelilere ju hitab«d* bulunmuştur: « Memleket dahilinde tekerrur eden seyahatlerimin sebebi, ievgili mi.letimizin nabzım yoklamak, devlet işlerinin cereyanını milletimin içinden ve arasından müşahede etmektir. Bütün gezdiğim yer Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Amerîka, Tito'da hava tisleri istedi Amerikan Amiralı Cassady'nin böyle bîr talebde bulunduğu bildıriliyor Nareşal Tito'dan, Güneydoğu Avrupanın müşterek mdafaasmda işbirliği yapması da talep edildi. Bir Yugoslav askerî heyeti dün Atinaya gitti umhur Başkanlığı seçün kampanyasının bütün ^ şiddeti ile hiiküın sür. düğü Birleşik Amerikada basın şimdilik daha ziyade Eisenhower'i destekler görünmektedir. Atlantik ordulan eski kranutanınm İkinci Cihan Harbi boyunca kazandığı şohret. onu bu fırtınalı seçim hazırlıklan esnasında da hâlâ pırıl pırd parlatmaktadır. Bununla beraber seçmen denilen yaratığın neŞiddetli yağmurlann tahribat >aptığı Artvinin umumi görünüşü ye karar verip oyunu nasıl kullatiacağını önreden kestirmek de im Artvin 15 (a.a.) Bir kaç ay ha diğer ufak köprüler yıkılmıs. ilkânsızdır. Gazetelerin umumiyetle danberi devam eden jiddetli sıcak çelerle her türlü münakale durşu veya bu tarafa sempati göster ve kuraktan sonra dün hava boz muştur. Telefon hatları tamamen melerine bakarak bir hııkme var muş. tufanı andırır yağan yağmur kınlnn» olduğundan fırtınanm mak jse insanı pekâlâ aldatabil ve dolu neticesi yer yer arazi kay köylerde ve ilçelerde meydana gemektedir. Adına dördüncü kuvvet malan olmus, mezruat zarar gör tirdiği tahribat hakkında malumat denilen basın ileri memleketlerde, müş, Hopa Kars yolu üzerinde alınamamıştır. Yolların en kısa bir Arkası Sa. 5, Sü. 8 de hele seçim sıralarında halk üzeri bulunan büyükçe bir köprü ve dane öyle sanıldığı gibi büyiik bir te«rir yapamamaktadır. 1948 Amerikan Cumhur Baskanlığı seçimlerİB. de gazetFİrrin ezici çoğunluğu Truman'a hiç bir kazanma şansı tanı. madığı halde sayın Başkan, rakibini vpnmrmiş mi idi? O zamaı Deuey'e fazla bclbağliyan ve acele ederek daha seçim neticesi ilân edilmeden büyük manşetlerle piyasaya çıkan bir gazeteye Truman'ın oynadığı giizel oyunu ha(ırlıyacaksımz: Cumhur Başkanı »eçildiğini haber alan Demokrat Parti adayı, Dewey'in kazandığtnı Ankara, 15 (Telefonla) Mill! meselesidir. Bakanlığımız bu iki birinci sahifcsimle boydanboya iri Eğitim Bakanı Tevfik İleri, bugün cephe üzerinde de eski gün'.erle kıpuntolu harflerle nkurlarına bildi gazeteciierin bazı «orularını cevabyaı kabul edümiyecek kadar elen bu gazeteyi eline alarak bir landırarak dedi ki: hemmiyetie durmaktadır. foloğrafını çektirmiş, bu güleryüz« İlk öğretim faaliyetinde bir Columbia Üniversitosinde alü resim bütün dünya basınmda gerileme olduğu şeklindeki iddialar çılacak olan Türkiyat Enstitüsüne jayınlanmıştı. Ne kibar, fakat ne asla varid değildir. İlk öğretim daistenilen kitablann gönderilip gön İngiliz Mareşalı dün Atinadaki manah bir tekzib değil mi? vasının iki mühim cephesi vardır. derümediğini soruyorsunuz. temaslarını bitirdi Evet. bugün Amerikan gazetele Birisi, okul binası, diğeri öğretmen Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Ankara 15. (Telefonla) Kuzey rinin çoğu Eisenhoner'i rutuyor Atlantik Paktı kuvvetleri Başkodiyerek bundan sayuı Generalin mutan vekili Mareşal Montgomery yakında Beyaz Saraya taşmacağı bugün şehrimizde beklenmektedir. manaüinı çıkarmak biraz acele oMareşalin, Genelkurmay başkanhlur. Sonra basın bu. Sırtında yuğında muhtelif toplantılara iştirak murts kıifesi yok ya. Bugün coedeceği ve askeri tesislerimizi de ğunlukla Eisenhower'i tutanlardan gezeceği bildirilmektedir. bir kısmı yann azııılıktakilere kaMontgonıery'nin Atinadaki tıldı mı, basın tenıayülleri bakartemasları sınız daha ziyade Stevenson taraAtina 15, (AP) Atlantik mütfına geçmiş. tefiklerinin Avrupadaki kuvvetleri Şimdilik dikkatp Heğer bir nokfa: Başkomutanı muavini Mareşal Lord Cumhuriyetçi Parti adayının seçiMontgomery bu sabah Yunan kami kazanmak için muazzam bir ra, deniz ve hava kuvvetleri komugayret harcıyarak memleketi drirt tanlan ve kurmay başkanlannın döndüğü ve gezdiği bölgelerde maiştiraküe yapılan toplantıya riyaset hallî ihtiyaclara göre vaidlerde buetmiştir. Bu konferans sırasında lunduğudur. Bu hususta sayın Gekendisine, Yunan hükumetinin asneral o kadar ileri gitmektedir ki, kerî sarfiyatı kısmak ve askerlik propaganda tekniği bakımından mükellefiyeti süresini azaltmak hususundakı kararı hakkında izahat uygun görürse, kendi partisnin nmdelerini bırakmakta ,karşı ta. LÜTFİ FİKRİNIN KEMIKLERI Meşrutiyet devrinin mühim simala verilmiştir. Yun3n mahfillerine görafın prensiplerini benimsemekte, rından eski Dersim mebusu Lutfi Fikrinin kemikîeri bir sandık için re bu kararın, tatbike konulmadan onlan savunmaktadır. Meselâ, Cum de, dün Ankara vapurile Marsilyadan şehrimize getiriimiştir. 1934 se evvel NATO tarafından resmen tashuriyetçi Parti ireel teşebbüse de nesinde Pariste vefat eden merhumun kemikîeri şehrimizde merasimle diki icab edecektir. Temaslannı biğer veren, liberal prensiplcre daha defnedilecektir. Yukarıdaki resimde, dün gelen kemikîeri havi sandık tiren Mareşal yann Türkiyeye gidecektir. bağlı bir teşekkül olduğu halde, nakledilirken görülmektedir. geçen hafta cenub vilâyetlerinde yaptığı bir turnede, Eisenhower, Demokrat Partinin küçiik ve orta çiftçiye ötedenberi tatbik ettiği himaye tedbirlerini daha da arttıracağını vâdetmek sureti ile karşı tarafı güç duruma sokmuştur. Çünkü programını önreden hazırlıyan Demokrat Parti bu yardımlann 1 ıınHan sonraki şeklini halka bilclirıniş bulunuyordu. Nitekim Eisenhower'den biraz sonra aynı yerlerde konuşan Stevenson, rakibirin ileri sürdüğü rakamlara uzanmağa cesaret edemediği için ortada tuhaf bir vaziyet hasıl olmuştu. Maarif Şurası ve ilköğretim davası Millî EğitînTBakanı: «İlköğretim faaliyefinde gerileme olduğu haberleri asılsızdır» diyor Belgrad 15 (AP) B. Amerika Yugoslav Başbakanı Marejal Titodan, GüneyDoğu Avrupanuı müşterek müdafaasında daha etraflı işbirliği istemiştir. Bu işbirliğine Yugoslavyada Amerikan uçaklanna hava üsleri sağlanması da dahildir. Sorumlu bir kaynaktan bugün öğrenildiğine göre, bu teklifler geçen hafta Akdenizde üslenen 6. cı Amerikan Donanması Başkomutanı Visamiral J. H. Cassady tarafından ileri sürülmüştür. Mareşal Tito ve Amiral Cassady, bir Amerikan filosunun geçen hafta Split limanına yaptığı ziyaret .<rasında dev «Coral Sea» uçak gemisinde buluşup görüşmüşlerdi. Dün nümayişçilerle polis Sorumlu sahsiyete göre, müzakearasında çarpısmalar oldu, reler sırasında Tito'ya, Yugoslav34 kisi tevkif edildi yafim Rus peykleri tarafından taBeynıt 15 (T.H.A.) Muhalefet arruza uğramaaı halinde, Adriyapartilerinin daveti üzerine, hüku tikte bulunan Müttefik uçak gemimetin aldığı bütün tedbirlere rağ lerinden havalanacak filolann Mamen bu sabah Lübnanın bütün $«• caristan, Rumanya vt 3ulgaristahirlerinde grev başlamıs ve bütün nın hangi kesimlerine ne zaman ve ne fekilde darbeler indirebilecekiç yerleri kapalı kalmıştır. Sabah, Beyrut »na caddelerinde leri harita üzerinde gösterilmiştir. 10 bin kişinin iştirak ettiği bir nü Bildirildiğine gör« görüşm» sıra A r k a s ı S a . S, S ü . l d e mayis yapılmıştır. Nümayişçiler, ellerinde «Temizlik Isteriz», »Hürriyet isteriz» ibareli dövizler taşımakta idiler. Nümayişçiler, hükumet binası önünde Lübnan Cumhur Başkanına hakaretamiz kelimeler sarfetmi} lerdir. Bu yüTâtanrpoMste^Httnayt^ çiler arasında yer yer çarpışmalar olmus, polis Cumhur Bajkamna hakaret edenlerden 34 kişiyi tevkif etmiştir. Lübnanda karışıklık başladı Mareşal Tilo'.va ycni tckliflerde rnıış olan Amiral Casiady nin jehıimizi ziyareti esnasında çekilmiş bir resnıi Eskişehir ve İzmirde dolaşan ' TSovyet elçılik memuria'rı Çanakkale yardım listesi Montgoıtıery bugün geliyor Eskişehirdeki Rus memurları gazete idarehanelerine uğrıyarak muhtelif tarihlere aid nüshalardan aldılar Dün gece yapılan Türkiye İıan maçından lıeyecanlı bir an Asayiş meselesine Yanmaz Elbisenin Dün Yapılan Tecrübeleri dair bir soru Kâmil Boran, asayiş mevzuunda hükumetçe ne gibi tedbirler düşünüldüğünü soruyor Ankara 15 (Telefonla) Mardin milletvekili Kâmil Boran, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aşağıdaki yazılı soruyu vermiştir: «Memleketin asayiş bozukluğu bilhassa son zamanlarda fevkalâde artmış olduğundan bunun izalesi ve yurdun eski huzur ve sükunana kavuşturulması için hükumptçe ne gibi tedbirler düşünülmektedir? Bu »ualin İç İşleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevablandırılmannı saygı ile rica ederim.ı Şimdiye kadar daima sözlü ıorular veren Kâmil Boran, bu defaki sorusunun niçin yazılı olduğunu da föyle izah etmektedir: «Asayissizlik mühim ve îcil bir mesele haline gelmiştir. Meclisin açılmasma bir buçuk ay gibi uzun bir zaman Vardır. Sözlü sorularımı ancak Meclis içtima halinde iken vermekteyim. Derhal cevab alabilmek için bu defa yazılı soru verdim. İç tüzük hükümleri buna müsaiddir. Cevabı tatmin edici bulmazsam aynı mevzua bir sözlü soru ile tekıar geleceğim.» Mardin milletvekili Kâmil Boranın sorusunu İç İşleri Bakanı Ethem Menderes cevablandıracakür. Dün gece yapılan basketbol maçları Üçüncü milletlerarası İstanbul basketbol tumuvası maçlarına dün gece Spor ve Sergi Sarayında devam edildi. Günün ilk müsabakası İtalya ile Avusturya arasında idi. Bu maçın ilk dakikaları çekişmeli bir şekilde cereyan etti. Sayılar ilk dakikada karşılıklı geçtikten sonra İtalyanlar, oyunu lehlerine çevirmeğe muvaffak oldular. İtalyanlar, üstüste basketler çıkarma • Eskişehir, 15 (Telefonla) Sovj ; yet Büyük Elçiliğine aid (A.E. 0338) numaralı bir araba bu sabah saat 10.45 sıralarında Ankaradan şehrimize gelmiştir. İçinde iki elçilik memurunun ve teşhis edilemiyen diğer bir şahsın bulunduğu otomobii, öğleye kadar şehrin muh telif semtierinde dolaşmıştır. Bu arada, şehrimizde çıkan 8 gaÇanakkaleye Âbide Yaptırma Kozetenin idarehanesine de uğrıyan mitesi idare heyeti dün toplanmıj, elçilik mensubları, türkçe konuşan âbidenin bir an önce inşası için pro« bir memurları vasıtasile, gazetele je mimarının Çanakkaleye gönderin muhtelif tarihierine aid nüs rilmesini; bankaların, Etıbba Odası. halarından almışlardır. nın, Baıonun yardıma çağırılmasıOtomobii, meçhul bir semte doğ nı kararlaştırmıştır. ru hareket etmiştir. Teberruaların ikinci listesi şudur: Izmirdeki Sovyet memurlan Bayan Feride (şehid eşi) 20 L. İzmir, 15 (Telefon:a) Şehrimi Gelibolu Orduevi müsamere ze gelmiş olan Rus Büyük Elçilifihasılatı 2525 ne mensub memurlar bugün İz Levazım Okulu 90 mirdeki gezintilerine devam etmiş I. Ordu karargâhı 251 !erdir. Rus memurları, Fuar müna I. Tas. Tb. 67 sebetile otel olarak kullandan Ak Ölçme Tb. 47 ; su vapurunda kalmakta, zaman za İstihkâm Tb. 42 man dışarı çıkarak muhtelif istika Ulaştırma Tb. 37 Arkası Sa. 5, Sü. 2 de II. Tas. Tb. 24 İzmit askerî hastanesi 54 15 Mu. Tb. 67 Sarayburnu As. Hast. 68 Muzaffer Akın 10 Turgud Süalp 10 Yekun 59.086 » Dün geceki deprem Dün gece saat 21 i 29 dakika geç« merkez üstünün şehrimizden uzaklığı 330 kilometrede hesablanan şiddetlice bir deprem kaydedilmiştir. Gazeteler larına rağmen devreyi ancak 2416 Ieride bitirebiidiler. İtalyan takımı kinci devrede daha üstündü. Bu devrede meşhur Cerioni'yi de takım Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Dr. Schacht İrana çağınldı Bu manzarayı gören Amerikan seçmeni araba kendi kendine: Cumhuriyetçi Partiye de ne oldu? Hani bunlar liberaldi? Hani devlettn ekonomik hayata mudahalesini lüzumsuz buluyorlar, bu yüzden Demokratları tenkid ediyorlardı? Diye sormıvacak mıdır? Doğrusımu isterseniz. sendikaların, küçük çiftçinin ve az kazanclı büyük bir kiitlrnin tuttuâu Demokrat Parti ve karşı. nisbeten muhafazakâr zihniyetli Cumhuriyetçilerin kazanma sansı oldukça zayıftır. Seçimlerden muzaffer çıkaısa Eisenho»er bunu doğrudan doğruya şahsi prestijlerine borclu olacaktır. cinayetinin tahkikatı Maktul Sevimin dayısı Muradın, dün ışıklı odada ifadesi alındı Sarıyer cinayeti tahkikatına devam edilmektedır. Maktül Sevimin dayısı Muradın dün de Emniyet Müdürlüğünde ifadesi ahnmıştır. Eski ifadelerinden farklı bir şey söylemiyen Muıad, akjam üzeri, yeni tesis edilen ışıklı odaya sokulmuştur. Müdür muavinlerinden Namık Karayel ve İkinci Şube Müdürü Necdet Uğur tarafından yapı.an bu soıgu sırasında ışığın şiddetinden müteessir olan Murad, eğhyarak katil olmadığını söylemiştir. Tahkikata başka istikametlerden dt devam edilmektedır. Sarıyer Dün yapılan tecrübe esnasında yanmaz elbise ile benzin potasına girişi gösteren resim. Yanda yanmaz elbisenin benzin alevine tutulduktaıı sonraki hali Kimbilir. belki de bunu bö>le Dün Fatihteki itfaiye müdürlü [potaya girmiştir. Alev sütunlan i miştir. Elbise, benzin yanarak tübildiği için. münasib gördüğii zanıan partisinin prensipleri dışında, ğiinün bahçesinde ateşe mukavim ,çinde 1 dakika 20 saniye kadar knl keninceye kadar alevlere mukave| yanmaz bir elbisenin tecrübeleri dıktan sonra oksijen tüpünün iş met etmiş ve yanmamıştır. Alâkahalka dilediği gibi hitab edebilmekj yapılmıştır. Bu elbisenin mucidi ; lememesi yüzünden potaoan çık dsrlar elbiseden müsbet netice aledir.. imal ettiği elbiseyi bizzat giverek : mıştır. Müteskıben yalnız elbise lındığını, ancak yeni bir tecrüb» NADIR NADli içinde benzin bulunan büyük bir | benzin potasına aülarak ateşlea yapılacağuu löylemektedirler. Sihirbaz maliyed Schacht Ne yapayun, sihirli değnek onun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog