Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

PILÜ KÖY RAPYOLARI SONOFON JAK OEKALO n ORT IsUnbul • TıhtalMl* 51 u m h u riyet FCURUCUSU: YUNUÇ N* ^ OR CQ İfiPİ V l l e a v l • I f l I f l l IIIOI Jll M J İ , I U . I U I Telgraf ve mektub adresi: Cumhunyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul No 248 Telefonlar: Umıuni Santral Numarası: 24298. Yaa jjleri 2429», Mstbaa: 24290 Pa79rtOCİ r OAOI ICÖI 15 IJ Plflftl CJIUI I QKO I VÜC Varlık klâsikleri biyatımırın şairi Nedi Şairin hay raflı bıigıie rinın en güz melenle bir ı Tuık van ededolu hsısl etmıştır. kkında et rletercuLıra. VA Ankara NIVİ nb Montgomery yarın geliyor NÂTO Başkomutan Yardıncısı, Genelkurmay Başkanlıgında yapılacak toplantılara da iştirak edecek Asyada Feldmareşal, yurdumuzun muhtelif bölgelerinde askerî tesisleri gezecek Amerika Dış Bakan yardımcısı, tehlike büyüklür, dedi John Allison. «komünistlerin Asyada panik yarat. malan kolavdır» divor Washmgton 14 (A.P.) Dış Jşleri Eakan yardımıcısı Mr. John P. Allison bugün verdiği bir demeçte komunist emperyalizmınm Asya için Avrupaya kıyasla daha büyük bir tehlike teşkıl ettığini soy lemiştır. Parıs 14 (R ) Lübnanda çok ! Dış Işleri Bakanlığı, Uzakdoğu vahım hâdıseler beklenmektedır. işlerı mutehassısı olan Mr John Bılhassa yann ile sah gunünun teh P. Allison, Avrupada komünizmi gızlenmemekte ve durdurmak için müessir tedbirler lıke arzettığı alınmış olduğu, fakat Uzakdoğuda hukumet de şıddeth tecb.rlere başbu yolda henuz bir şeyın tsmam vurmaktadır. Muhalefet partileri taralın ve etrafındaki dalrafından tertıblenen umumî grev lanmadığını soylemıştır. kavuklar surüsünun keBakan yardımcısı Uzakdoğu mem yarın sabah başlıyacaktır. Grev de. > pazelikleri canına tak etleketlerıne de yardım yapılması ıh vam ettiğı sırada polıs kuvvetlerı tiği için ustaca bir hukumet darbesi tıyacından bahsetmış ve Rusyanm ı e muhaıefet taraftarları arasında ile Mjsırda klareyi eline alan GeAsya memleketlerini «çabuk elde çarpışmalar olmosından korkulmakneral Necib (arabcası Negib) ılk edilır ikinci sınıf bir kütle» olarak tadır. tertiblediği basın toplantısında, poLubnan radyosu dundenberi detelâkki ettığini sovlemıştır. litika ile ilişiği olmadığını, diktaMr. Allison şdyle devam et vamlı suıette yaym yapmakta ve törlüğe de heveslenmediğini soylehalkı sükunete davet etmektedir. miştırmiş, başhca iki şeyi gerçekleştirmek « Komünistlerin Asyada paı.ik Aynı zamanda Cumhur Başkanı uğruna iktidardakileri supurdüğunu yaratması kolaydır. Onlar Asya Beşara El Hury tarafından kurulöne sürmüştu: Birincisi ahlâkı dümılletlenne karşı bildiğimiz bir muş olan «üç kışılık muvakkat huleltmek, ikincisi de zenginlerin lazşekilde harb acmaktansa oralara kumet» de kararnameler yayınla. nüfuz etmeyi, devletlerin bunye mıştır. Beyrut radyosunda okunan la toprağından alıp fellâhlara dağıtsinde ikılık yaratmaya gayret et bu kararnamelerde ş'ddete başvumak. General Negıb bu pek basit Hâdiseler çıkması beklenen Beyrultan bir gorunuş meyi tercih edeceklerdir. racak olanların ağır bir şekilde isteklerinde halk efkâruu o kadar bıldınlmekteAayada komunistler alenen iki cezalandırılacakiarı beraberinde hissediyor ve kendini Mareşal Montgomery, bundan evvelki ziyaretinde Genelkurmay memîekette savaş çıkarmışlardır. dir. öylesine haklı gdriiyordu ki, başaBaşkanı Orgeneral Nuri Yamutla görtişürken Bunlardan biri Kore, diğeri Hindi rılmasını beklediği yeniliklerden Siyasî buhran devam edivor Ankara 14 (Telefonla) Önü da Genelkurmay Başkanlıgında ya Çinıdır. Bu iki memleketin halkı birini partilere, otekini de sivil bir Beyrut 14 (a a.) (Afp): Sosyabaşbakana (Ali Mahir Paşaya) bırak. müzdeki sah günü memleketimize pılacak toplantılara ıştırak edecek komünistlerle savaşmak için elle list Mılhyetçi cephesıle muttefıkgelecek olan Mareşal Montgomery ür. Bazı çevreler, NATO Başko ' rinden gelen gayreti sarfetmektetı. Partilere: lerinin iktıdara ıstırakten kaçınmafehrimizde kaldığı müddet zarfınSa. 6, Su. 5 te ' dirler. lan ve parlamento dışı ve ıçı grup İçinizde kocamış, kaşarlan Arkası S a . 6, S ü . lde mi5, adı rezaletlere karışmış unsurlar var. Bunları temizleyiniz. Iş ba«ma gencleri getirinir. Memleket iyi • niyetli aydın zümrelerin idaresine kavuşsun! Dedi. Ali Mahir Paşaya da aç fellaJıUn. toprak sahibi kjlmak İçifi acele bir kanun projesi Iıanrlaınâsı Tahran, 14 (A.P.) Başbakan direktifini verdi. Musaddık, bugün Şahı ziyaret eFakat sayuı Negıbin kolayca oluderek kendısıle 3 saatten fazla süverecek sandığı bu ıslahat, aradan ren bir göruşm» yapmıştır. Gazetehaftalar geçtiği halde bir türlü gerlerın biidırdıklerine gore, Başbaçekleşemedi. Yıllardanberi ortalığı kan bugünkü ziyaretinde Şaha son haraca kesen politika cambazları siİngıliz • Amerikan teklıfleıı hakyasî partiler içinde baş koşelere ve kında ve Alman maliyecisi Dr. etratejik noktalara kurulmuşlardı. Schacht'la yaptığı gdrüşmeîer etKendi kendilerini oradan nasıl arafında bılgı vermiştır. tarlardı? Gencler ise böyle bir teLondra, 14 (B3.C ) Sunday Tı nanıstan askeri birlıkleri arasında Dr. Şchacht 5 gun kaldıktan sonfcbbüse girişmek için ağaJanna mes gazetesınin Atina muhabirine müşterek manevralar yapı ması mebugün Tahrandan uçakla ayrılkarşı dövüşmek, vuruşmak, hattâ gore, yarın Yunanıstan başkent nde selesını ıncelıyecektir. mıştır. Dr. Schacht basına demışgerekirse top tüfek kullanmak zo beklenmekte olan Yugoslav askeri Yugoslav askeri heyetm;n bu mev tir ki: nında idiler. Bunu yapamazlardı ve heyetı, Turkıye, Yugoslavya ve Yu Arkası Sa. €, Su. 3 te , « Iran parası, sanıldığından çok Gnl. Eisenhower j apamaddar. Toprak kanununa gesağlamdır. Altın karşıhğının ehemlince, merrüeketin ekonomik bünmıyeti dolayısile İıanda yenı kâğıd yesini bir anda altiist edecek bir paralar mahzursuz olarak basılabıtedbiri öyle bugünden yanna yüriirhr» lüğe koymak her babayiğitin başaSchacht, Başbakan Musaddıka heracağı iş değildi. Nibayet sivil bir nüz raporunu vermed.ğıni, yakında paşa olan Ali Mahir bu yükün soDr. Schacht yenıden Irana avdet edeceğıni bılrumunu üzerine alamazdı ve alaCumhur Başkanı turizm ve den evvel gazetecilere hitabla şundıımış ve şunları soyıemiştır: madı. Aband gölü mevzuu etra. « Dott gun içinde bir proje ları soylemıştır: fında Bolu Valisinden « Gucenmezsenız size bir şey İş kala kala gene Negibin sırtına hazırlanamaz. Fakat Başbakan başHaydarpaşaya uğramâyı unutan kaptanı iskeizahat aldı yükleniyordu. Diktatorlüğe yürelıca bankalarla ve bankacı şahsı soylıyeceğ.m: Tembel insanlarsınız. leye davet için denızde ve karada hayli Iranlılar çok daha faz a çalışmalığinde hiç bir heves duymadığını, Bolu, 14 (a a ) Cumhur Başkanı Washıngton 14 (A P ) Ame yetlerle temaslaıda bulundum. Pa dır i) politikadan da anlamadığını daha garib vakalar oldu ra mese esı hakkındaki butun meCelâl Bayar, memleketımızde tur^zm rikada Gallup Istatıstık Enstıtuaü iki hafta öncesine kadar o kadar Amerikan İnjiliz teklifine davasmın tahakkuku yolundakı gay tarafından yapılan bir anketten ge seleleri kend'leıile bırhkte tetkık ısrarla söyliyen sayın Paşa, nihayet Denızci'ık Bankası kaptanlarınce\ab Dün. on biri yırmı beş geçe Ka reti er çerçevesi ıçınde Bolunun tu lecek Cumhur Başkanlığı seçim'eri ettım » Ali Mahirden boşalan Başbakanlık dan bırının dalgmhğı, dün Haydar dıköyunden hareket eden HaydarMahye mutehassısı bu gece Tahrızm ışleri ve bu arada bılhassa A hakkmda bazı meraklı netıceler elBağımsız El Etelaat gazetesınin koltuğuna orurdu, aynı zamanda paşa mendıreği civarında hayli ga paşa vapurunun kaptanı, Haydarran hava alanından uçağa bınme Arfcası Sa. 6, Su. 2 de ve dığer alâkahlardan izahat almış. de edılmiştir. Mısır ordusunun da başına geçti. r.b bir hâdısenm cereyan etmesine paşaya uğramâyı unutmuştur. Va bu hususta bugun Bolu Valisinden «Eğer seçımler bugün yapılsaydı Yıireğini burkan ıslahatı gerçek sebeb olmuştur. Arkası Sa. 6, Su. 4 te Sa. 6, Sü. 4 te Arkası Sa. 6, Su. 1 de leştirmek için Negibin derhal işe koyulduğunu gordük. Dolambaçlı w yollardan menfaat sağladığına dair Mısırda adı çıkmış kimi buldu ise ilk adımda bunlan yakalatarak askeri mahkcmelere verdi, hattâ bir ikisini sallandırdı. Toprak dağıtrmı Bursa 14 (Telefonla) İzmir zaya uğramış ve süratle kapanan konusunu da acele kurulan bir koBursa yolunda bugun feci bir oto kapı zavallınm başmı ezmiştir. Bamisyona yükledi. Kısa zamanda bu mobil kazası olmuştur. Hâdisenin yan Güriş derhal ölmuş, Haydar işin de doğru yanlış bir karara bağ. tafsilâtı şdyledır: Güriş de facia karşısında asabi bir lanacağı şüphesizdir. Şehrımizin tanınmış tacirlerinden buhran gecirmiştır. Kaza şehrimizYalnız, mesele şuradadır: Böyle Haydar Güriş, eşi ve kızı ile bir de derin bir teessur uyandırmıştır. basit ve tepeden inme bir iki emirle likte İzmirden donerlerken bindik Kaza etrafında tahkikata başlanmısMısırın sosyal ekonomik ve politik leri otomobil Karaağaç mevkiinde tır. davaları duzene girecek memleket bir ârıza yapmıştır. Araba bir vidaha iyi, daha adaletli bir idareye ıajı dönerken devrilmek tehlikesi kavuşacak mıdır? geçirmıştir. Bu sırada otomobihn. kapısmı açarak dışarı atlamak isteParti liderlerinin ceffelkalem yayen Haydar Gürışin eşi feci bir kakalanıp hapse tıkılması, Mısırda demokratik bir rejimin geliştirilmesi imkânlarım güçleştirmiştir. Sayın Negib her ne kadar genc elemanlara belbağladığını söylüyorsa da bir şcfin emri ile işbaşına gelecek politikacıların ona karşı hayatlan boyunca nasıl bir tavır takınacaklaruu tahmin edebiliriz. Yann hoşuna gitmedikleri zaman bunları da yakalayıp hapse tıkmaktan şefi kim alıkoyacaktır? Bir mahkum şişle ağır Toprak dağıtunına gelince: Yüzyıllardanberi ortaçağımsı usullerle surette yaralandı jüruyen bir ekonomik sistemi sırf Dün sabah Sultanahmed cezaevin adalete ujgun değildir düşüncesi de kanlı bir hâdise oımuştur. Hâile yani, psikolojik duygulann tedısenın tafsilâtı şöyledır: Sabıkah sirile birdenbire değiştirmek acaba yankesicılerden Ali Dalmışla şoför adalete varmak için en doğru yol Ferıd Güvenerin arasında üç gün mudur? General Negib zengin topevvel Sultanahmed cezaevinde bir rak sahiblerine en fazla seksen dökavga çıkmıştır. Dün de Ali Dalnümlük bir mülkiyet hakkı tanımışın taraftarlarından İlhami Germaktadır. Artanı topraksız fellâhginkoç ile Hayreddın adında bir lara ikişer dönüm hesabile dağıtımahkumun taraftarları arasında bir lacaktır. Bu dağıtımda İslâm dinikavga çıkmış ve İlhami, şiş'.e ağır nia (malınızın kırkta birini fakirsurette yara'.anmıştır. Yaralı hasler» veriniz) prensipinden mi ilham taneye kaldırılmış, hâdısenm me«NADİR NADİ ullerı hakkında takıbaU geçılmis İki ölıi, dört yaralı va Arkast Sa. 3, Sü. 5 te ' maç >apm?.\ \arken dos Yoztst 3 üncü sahiftmizd.» tır. Dün gece yapüan Türkiye • Avusturya majından heyecaaiı bir an Nuhalefet partileri tarafından tertîp edilen umumi grev esnasında çarpışmalar olmasından korkuluyor Hiikumeti kurmağa davet edilen Saab Salam muvaffak olamadı. Liibnan radyosu, devamlı yayınlala, halkı sükunete davet ediyor bugün çokvâ çıkması Gönnlltt Diktatör Başbakan, doğu seyahatine çıkacak Adnan Menderes. önümüzdeld hafta, evvelâ Malatyaya gidecek Ankara 14 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes önümüzdeld hafta içinde bir yurd gezisine çıka« caktır. Başbakan ılk olarak Malatyaya uğrıyacak oradan Sivasa, müteakıben doğu illerıne geçecektır. Türk Yunan Yugoslav Schacht'ın Irana dair beyanatı «Sihirbaı» maliyeci «Gücenmeyiıt, çok lenbel insanlarsınız» dedi Keşanda dün büyük bir yangın oldu Keşan, 14 (a a ) Buaün ilçem!zln sanayi çarşısı büyük bir yangın tehlike'i atlatmıştır Fırından çıkan yangında. fırın ile beraber bir za« hire mağazası ve üç dukkân yanmıştır. m ü şterek^TiraneTral a r ı Yugoslav askeri heyetinin bu nesele ile ilgili teküflerle birlikte gelraekte olduğu bildirüiyor Cumhuriyet Almanyada Abidin Dav'er İngiliz ordusunun manevralarını takib etmek üzere dün uçakla Almanyaya gitti Bir dalgın kaptamn sebeb olduğu hâdise Bayarın Boludaki tetkikleri Amerikada Başkan secimleri istanbul basketbol turnuvası Millî takımımız dün gece Avusturyayı 8030 Bursa yolunda feci bir otomobil kazası oldu Avrupanın savunroası bakımından büyük önemi olan manevraları, bu sahadaki ihtısası ıle tanmmış olan arkadaşımız, «Cumhuriyet» adına saati saatıne takıb edecek ve intıbalannl bildıreeektir. Yakında «Cumhuriyet» te Cezaevinde kanlı bir hâdise daha oldu Doğru düriiSl âlemi var mıydı?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog