Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ ITegâne kuvvet VİTAL GIDASI umhuriye KURUCUSU: Y U N U S NADÎ yazı rikalardıl kiye Cumhur Başkanımn 1 konuşma ((Dahilî ve haricî emniyetimiz misline rastlanmamış derecede mükemmeldir)) Celâl Bayar dün Ankaradan hareketle Boluya gitti, yoHarda vatandaşlarla samimî hasbıhallerde bulundu 28 inci yı! sayı ; 10.! 00 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 24« Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yazı İsleri 24299, Matbaa: 24290 Pazar 14 Eylul 1952 İŞOĞLU İstanbul Beyrutta örfî idare Şehrin sokaklarında silâhlı devriyeler dolaşıyor •• «> 8 Ü I , Adam ont Sforzanın ölümü yalnız İtalya için değil, bütun medenî insanlık için acı bir kayıbdır, demek isterdim. Fakat Tannnın ferdlere tanıdıjjı hayat sınınnı hemen son çizgisine kadar aşan seksenlik bir ihtiyarın arkasından böyle bir hüklnü basmakalıp bir nezaket cümlcsi saynnlar bulunabileceğini diişünelek korkuyorum. Uzun hayatı ile Kont Sforza yalnız kendi memleketine değil, bütün ileri insanlığa devamlı bir iftihar vesilesi bırakmıştır dersem. gerçek duygulanmı belki daha iyi açığa vurmuş olacağım. Elli yüı aşan çalışma hayatında bu üstün zekâlı şahsiyetin diplomat, politikacı. devlet ve fikir adamı olarak gösterdiği başanlar tarih sahifelerine geçecek kadar büyüktür. Fakat onun asıl büyüklüğü, Birinci Seoul 13 (A.P.) 35 ten fazla Cihan Harbinden bu yana. dünya olaylannın bunaltıcı zikzaklan ara. Amerikan «uçankale» tipi sğır sında, bütün kalbi ile bağlandığı bombardunan uçağı dün gece ve hürriyet ve istiklâl ideallerinden bir bu sabah erken saatlerde Kuzey Korede Yalu nehri yakınlanndaki ^ ^ I j ^ s u ı ı «ynlmaması, o uğurda her Sı^jho ^lektrik saa^aUaruü bombafedakârlığa dâîma"" kaflarnriasıdfr. lamışlardır. Sforza başarıyı gaye bilen, şöhret ve iktidar merdivenine inançlanndan safralar atarak tırmanmak istiyen politikacılardan değildi. O, ber gerçek fikir adamı gibi. sadece inançlannı iktidara yükseltmek için çalışıyordu. Elli yıllık meslek hayatı, her saati ve her dakikası ile bu hükmü ispata yarıyan muazzam bir âbidedir. Milletlerin bağımsızlığı fikrinin samimi bir taraflısı idL 1920 yılında Hariciye Nazırı olduğu zaman, Anadoludaki yabancı işgaline son verilmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. İtalyanın buralarda işi olamıyacağını söyledi ve İtalyan hükumetinin Türk millî mücadele hareketine karşı tnüzahir bir vaziyet almasını temin etti. Sonraları. Türkiyede Cumhuriyet rejiminin kurulup yerleştirilmesi sıralarında, büyük Atatürkü devrimci ve garbcı vasıflarile ilk anlıyan ve Atatürke hayranlığını ilk ifade eden fikir adamlarından biri oldu. Demokratik hürriyetlerin yılmaz ve yorulmak bilmez bir fedaisi idi. Hürriyetsiz bir hayatı insanlık için haysiyet kıncı buluyor, bunun için Gunscli Başara gazetemiz de diktatö'rlüğün her şekline karşı savaşmayı vazife biliyordu. Mussolini Başvekil olduğu zaman Paris Büyük Elçiliğinden istifa ederek derhal Romaya döndü. Senatoda muhalefet cephesini kurdu. Her türlü imkânsızhldar ortasında son«na kadar çarpışmaktan yılmadı. Mussolini bu dövüşken ve bükülmez adamı kendi hesabma kazanabilmek için çok gayret harcadı. Ona bir sürü okşayıcı, pohpohlayıcı tek. liflerde bulundu. Sforza bunlann hepsini tereddüdsüz reddetri. Baş. ka çıkar yolu kalmayınca, İtalyadaki faşist idare Sforza'yı memleAvrupa Güzsılik Kraliçesi Günketten uzaklaşmağa mecbur etti. Bü seli Başar dün akşam Açıkhava tun serveti zaptedilmiş, gazetelere Tiyatrosunda emekli sahne sanatyazı yazması. herhangi bir şekilde kârları tarafuıdan tertib edilen bayatın, kazanması imkânsız hale muhteşem gecede taç giydi. Megetırilmişti. 1928 de Sforza için u rasim başlamadan evvel Açıkhava zun ve y.pratıcı bir menfa hayatı başl.yordu. Fikirlerinin zaferi uğruna o bu ağır hayatın bütün cilve. lerine göz kırpmadan dayandı. Memleketten memlekete geziyor, makaleler, kitablar yazarak, koiıfe ranslar vererek ideali uğruna çaNADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Beyrut 13 (T.H.A.) Muhalefet partisinin pazartesi gününden itibaren halkı umumî greve davet etmeleri üzerine. Lübnan hükumeti bu akşamdan itibaren örfî idare ilân etmiştir. Orfi idare kararı radyo ile yayınlanmış ve gazeteler ikinci tabılar çıkararak, hükumet kararını halka duyurmuşlardır. Beyrut sokaklarında silâhlı devBolu, 13 (a.a.) Cumhur Baş sında yürüyerek Belediye binariyeler gezmeğe başlamışür. kanımız Celâl Bayar, jaat 16 da sına gelen Cumhur Başkanımız Hükumet neşrettiği resmî tebliğBoluya varmış ve şeh:r medha meydanı dolduran ha!ka bir hide, 5 kişiden fazla grupların toplanlinde siyasî partileri temsil eden tabede bulunmuş ve daha sonra masının yasak edildiğini bildirmişgruplarla kalabahk bir vatandaş Vilâyet erkânını kabul etmişlertir. topluluğu tarafından karşılanmış dir. Muhalefet partileri şu taleblerin ve bir askerî kıta tarafından seCumhur Başkanımız geceyi yerine getirilmesini istemişlerdir: lâmianmıştır. Abandda geçirecektir. Seçim kanunu tâdili. gayrimeşru yol Bolululann bütün çarşı boBayar, Belediye balkonundan lardan zengin olanların muhakeyunca devamh tezahürleri ara A r k a s t S a . 5, S ü . l d e mesi, Arab Güvenlik Teşkilâtına Sa. 5, Sü. 5 te I Muhalefetin halkı umumi I bir greve daveti üzerine I örfî idare ilân edildi | Eskişehir havalisinde 10 vatanda^ın ölümüne sebebiyet veren kazada parçalanan uçak ve kamyonetin hali Eskişehirdeki feci uçak kazasma dair yeni tafsilât Kazaya uğrıyan uçağın, bir sığır sürüsüne pike yaptıktan sanra doğrulurken kamyonete çarptığı bildiriliyor Türk Yunan ve Yugoslav ışbırlığı Bir Amerikan gazetesl, bu işbirliği batı dünyasını tam manasile kuvvetlendire. cektir. diyor Washington 13 (a.a.) (Afp) An» kara Belgrad ve Atina arasındakl görüş teatileri meselesi bugünkü VVashington Star gazetesinin başmakalesinin mevzuunu teşkil etmektedir. Her üç memleket arasındaki yakınlaşnıayı memnuniyetle kaydcden makalede, 'Yugoslavyanın bir Doğu bloku taarruzunda çökmesinin, Yu \ Arkası Sa. 5. Sü. 4 te .' Nançurya hududundaki santrallar bombalandı hedeflere Bu tipteki ağır' bombardıman uçakları ilk defa olarak Kuzey Korenin bu kadar derinlerine girmişlerdir. Bu akinlarda Suiho elektrik santrallarına 300 tondan fazla yük Arkast Sa. 5, Sü. 4 te Türkiyenin tecaviize karşı dövüsmek azmi Amerikan gazeteleri. Tür. kiyeyi ziyaret edenlerin bu noktaya temas ettiklerini belirtiyorlar ' New York 13 (a.a.) (United Press) Scripps Howard gazetelerinin bugünkü başyazısında, General Kidgway'in Türkiye seyahatinden bahsedilmekte ve ezcümle şöyle denilmektedir: «Genral Matthew Ridgway, Türkiyeye yaptığı ilk teftiş ziyaretini «askerierde olduğu kadar halk araKazadan sonra uçağın parçalanan motörü Eskişehir 13 (Telefonla) Eski. j Doğray gölünü kurutma kanalrada şehiri heyecan ve dehşet içinde bı i çalışan işçileri iş yerine götürmekrakan ve 22 ile 25 yaşlan arasında î te olan kamyonete çarpmıştır. 10 gencin ölümü ve 4 kişinin yaKazanın sebeb ve mahiyetini inralanmasile neticelen^n uçak ka celemek üzere Ankaradan ge!«n zasınm bir dikkatsizlik neticesi vu askeri heyet. Sivrihisar ilçesi C. ku bulduğu üzerindeki tahminler üe birlikte ® j p Bugün aldığım tamamlayıcı ma mışlardır. lumata göre. teğmen Doğan GorYaralı bir vaziyette askeri hastakan idaresindeki askerî talim uçağı neye kaldırılan teğmen Doğan ilkönce Sivrihisar civannda, An Görkanın sıhhî durumu iyidir. Kakaradan Balıkesir ve İzmire şar.ıb zadan kurtulan Suad. amele ça^ugötürmekte olan bir kamyonun ü su Lutfi, Mehmed Koca ile Hâki zerinden yalayarak geçmiştir. Şo Koca adındaki yarahlar pansımanför Niyazi dehşet içinde kalarak ları yapılarak hastaneden çıkmışarabayı durdurmuş ve yol kena lardır. rındaki tarlaya kaçmıştır. Suad, hâdise hakkında şunları Havalanan uçak bundan sonra, Ktılatmıştır: tahmüien 300 metre mesafede bu «Kara yolundan aynlmış, düz lunan sığır sürüleri üzerine pike bir arazide bulunan Doğray "îölü yapmış ve yükselmek isterken, Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bomba uçaklarından mürekkeb bir filo 300 tondan fazla bomba attı Aııadoleı yaka.sı susuz Yarından itibaren günaşın su verilecek Havaların kurak gitmesi yüziirl" den Anadolu yakasım sulayan Elmah bendinde su kalmamıştır. Alâ< kahlardan aldığımız malumata de 13 bin ton vermek şartile anl cak ekim ayının beşine kadar kifayet edecektir. Bundan sonra yağ" mur yağmadığı takdirde bütün Anadolu kıyısının 200 bini geçen sakinlerini büsbütün susuz bırakmamak için Sular İdarefi yarından Arkası Sa. S. Sü. 2 de Ortadoğu projesi dolayı. bu seyahatim, şimdiye kadar yapmış olduklanmın zihne ve kalbe en çok tesir edenlerinden biridir» diye tasvir etmektedir. Saniyen. Müttefik Orduları BaşBirleşik Amerika tarafından komutanı, hududda görüştüğü Türk hazırlanan proje i'gili devletlere kara kuvvetleri komutanından başgönderilecr.'t lıyarak, çavuşuna kadar Türk ordusunda rastladığı kuvvetli liderWashington 13 (A.P.) B. A Arkası Sa. 5, Sü. 5 te merika, Orta Doğuda yeni bir müdafaa teşkilâtı kurulması için hazırladığı bazı muaddel projeleri ikmal etmiştir. Yeni teklifler muhtemelen gelecek hafta bir nota şeklinde ilgil'ı devletlert» sunulacaktır. Konya yolunda feci bir taşıt kazası Konya. 13 (Telefonla) Dün gece Cihanbeyli Konya yolunda feci bir kaza olmuştur. Bu kaza neticesinde 4 kişi ölmüştür. Şoför Abdullah Bakır idaresindeki 135 plâkalı taksi, Konyaya ge« lirken Bozdağ yakınlannda Kara» yolları Üçüncü Bölgeye aid ve şoför' Suphi idaresindeki bir jeepl» çaı>pışmıştır. Bu çarpışma neticesinde taksinin şoförü Abdullah Bakır, müşterilerden Vahideddin, Bay ram ve Ömer derhal ölmüşlerdir. Karayolları Üçüncü Bölge yük. sek mühendisi Necdet Demir ile jeepin şoförü ağır surette yaralan. mışlardır. Tahkikata başlanmıştır. 2 Hrayla dünya turu Şehrimizc gelen 16 yaşındaki Donald IVhite: oBu yolculukta güvendiğim tek şey, insanoğlu. nun yardım hissi idi» diyor namına buket verilirken Beraberinde kuzeni Barbara Davies olduğu halde hiç denilebilecek kadar az bir parayla dünyayı gezmeğe çıkan 16 yaşındaki bir Ingiiiz çocuğu iki gündenberi şehrimizde bulunmaktadır. Gerek Donald White admdaki bu çocuğun. gerekse Barbara Davics'in yol boyunca başlarından geçen maceralan kendi kalemlevinden naklediyoruz: *** Hür dünyanın savunması ve Avrupanın ehemmiyeti Amerika Dış îşleri Bakanlığı, Asyadan ziyade Avrupanm savunmasma ehemmiyet veriyor Washington 13 (a.a.) Kuzey ; faa daha mühimdir. Çünkü Batı Atiantik Paktı teşkilâtı hak'tında i Avrupa Sovyet emperyalizminin Dış İşleri Bakanlığı tarafından neş başhca hedefidir. redilen 50 sahifelik broşürde, hür Avrupa, Batılıların elinde hür dünyanın Asyadan çok Avrupanm dünya savunması sisteminin kudsavunmasma ehemmiyet vermek retli kalesi olarak kalacaktır. zcrunda olduğu belirtilerek. Avrupa kaybediîdiği takdirde Rus harb kudretinin şimdiye kadar görülırtemiş şekilde artacağı tasrih edilmekte ve şu noktalara temas olunmaktadır: «Hükumeti tenkid eden bazı cumhuriyetçi şahsiyetler Batı savunması için yalnız hava' ve deniz kuvvetlerinin kâfi geleceğini ıleri sürerek hükumeti, Asyayı ihmal ile itham ettiler. Şunu bilhassa belirtmek isteriz ki. hür Avrupa, emniyetimiz için çok mühimdir ve müttefiklerimize onu müdafaa ve elden çıkartmanvak için yardım etmeliyiz. Avrupa düştükten sonra onu kurtarmak için yardım biraz geç olur. Avrupayı müdafaa için yalnız deniz ve hava kuvvetleri kâfi değildir. kara kuvvetlerine de ihtiyac vardır. Aksi halde Avrupa kolayca istilâ edilir *?e böylece Husya askeri istihsalini iki misline çıI kartabilir ve sahillerimize yakın I yerlerde deniz ve hava üsleri elde edebilir. Hür dünyanın müdafaası ?çin hem Avrupa ve hem de Asya çok i mühimdir. Fakat Avrupayı müda Günseli Başara dün gece taç giydirildi Tiyatrosunu dolduran halk, Kraliçeyi bir an evvel görmek için sabırsızlanıyordu. Saat 21,15 te emekli sahne sanatkârlarımızdan Ra şid Riza, Günseli Başarla birlikte Arkası Sa, 5, Sü. 3 te İstanbul Basketbot Turnuvası Bu münasebetle Açıkhava Tiyalrosunda feıiib edilen gece çok muhteşem oldu Ben. Donald White. ortahalli bir İngiliz ailesinin çocuğuyum. Malî kudretim olmadığı için dünyayı rahatça gezmem imkânsızdı. Benden önce ağabeyim, böyle bir geziyi yapmak için muhtelif fırsatlar aradı ve nihayet «İngiliz donanmasına gir ve dünyayı gör» sözüne kapıldı. Onun, dünyanın dörtte üçünü kapbyan «deniz» i iyice gördü Arkas\ Sa, 5, Sü. 4 te Genel Sekreter Seraceddinin de partiden ihrac edildiği bildiriliyor Vefd'den çıkarılan eski Başbakan Nahas Vefd'den çıkarıldı Kahire 13 (a.a.) Vefd partUi lideri eski başbakanlardan Mustafa Nahas. partinin genel sekreteri Fuad Seraceddin ile geçen pazar günü askerî makamlar tarafından tevkif edilen diğer mühim şahsiyetlerin partiden muvakkaten ihrac edildiklerini bildirmiştir. Tevkif edilen şehsiyetler mahkeme huzurunda suçsuz olduklarmı ispat ederlerse yeniden partiye kabul eHileceklerdir. Miivezzilerden isteyiniz Avrupa Güzeli. sanatkârlannuz arasında Kopenhag 13 (a.a.) BeynelmiAnkara 13 (a.a.) Bir müddet lel Ordulararası atletizm şampiyotenberi memleketimizde misat'ir bu nası bugün burada, Prens Knud lunan NATO Güney Avrupa Kuv ve eşi Prenses Carolina'mn da seyvetleri Başkomutanı Amiral Carney rettıği büyük bir kalabahk önünde ile Bayan Carney bugün saat 12 de başlamı;tır Milletlerarası İstanbul basketbol turnuvan bu gece Spor ve SeK Esenboğa hava alanından özel uBu müsabakalara iştirak eden gi Saraymda başlıyacaktır. Yukandaki resim dün Avusturya takımı çağile Napoliye müteveccihen me Türk ordusu atletizm ekipi hiç de nın antrenmanı esnasında alınmıştır. (Tumuvaya aid tafsilât ve diğel rasimle şehrimizden aynlmışUr. Arkası Sa. S. Sü. 3 t« spor haberlerimizi 4 üncü sahiltnüzde bulacaksuıız.) • ' Amiral Carney dün Napoliye hareket etti Ordulararası atletizm şampiyonası Türk atletleri güzel dereceler elde ettiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog