Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Servfe Kamyonumın Çelik LâmİMÜı A L MA N TONFUNK Radyo numunelerıle butun Anadoluyu dolajmsJctadır Meralexetımıze emsalı gelmeyen bu fevka'âde Radyoları gorup tecrube yapmadan başka markalara karar vermeyınız ABDÜLKADIR MEMIŞOĞLU Katırcıoğlu Han Istanbui umhuriyet 28 inci yıl KURUCUSU.'YUNUS NAOf • I f| (1Q Q ı IU.U39 Telgral re mekrub adresi. Cumhunyet, Istanbui Posta Kutusu Istanbui No 248 Telefonlar. Unvuni Santral Numaraa: 24298. Yaa Ijl«ı 24299, Matbaa. 24290 kıtabı çıkan bır hıkâvecıvB .ârtık tanıtnioya ıhtıvac o masa gerBctır Saıd Faıkı sevenler or> ır o ji.rl» dolılbuf^^îÇSz;tanı bu kıtabında ca bol bol bufecaMardır 1 Lıra YAYI^EVİ Ank 80 1, Istanbui Eskişşhir civarında feci bir uçak kazası Adapazarı şeker fabrikası Dünkü temelatma töreninde Başbakan bir nutuk söyledi Adnan Menderes dedı ki: "Bıze soz sovlemf.'iten zıyade eser \e netıceler ortava kovmak duşer.» AdaDazarı, 12 (Hususi muhabınmız bıldırıvor) Adapazarı şeker fobr kasının temel atma torenı bugun saat 16 30 da yapılmıştır Merasımde B M M Başkanı Kefık Koraltan, Başbakan Adnan Men deres, mılletvekıllerı, Vah, Iş Bankası mechsı ıdare reısı T Ruştu Aras Şeker Şırkeü Umum Muduru Baha Tekand. UD«njler, fehrın kutiesı hazır bulunmuştur Başbakanın nutku Temel atma merasımınden once Beledıye balkonundan aLkışlar arasında halka hıtab eden Başbakan Adnan Menderes ezcumle demıştır k « Bırazdan temelı atılacak yenı muessesenın Adapazarına ve memlekete hajırlı olmasmı temennı ederım Vazıfe başına geldığımız ılk gundenberı gırıştığımız ve hıç bır zaman ourdurmadığımız gavret ve faalıyet erımızm semerelerını vermsğe başladıgı şu senelerde konuşmaktan zıyade eser ve netıce gostermenın daha muvafık olacağı kanaatındeyım Bundan tıoyle kat î zaruret gorulmed kçe ış başında olacağız ve ışlenm zı eser'erımızı Arkası Sa 5, Su 5 te Eskışehır 12 (Telefonla) Bu sabah saat 10 11 su arında ılım z cıvaıında fecı bır uçak kazası olmuş ve 10 kışı olmuştur Facıanın tafs lâtı şudur Hava okuıu talebelerınden Doğan Gursehn ıdare^ındekı Harvort tıpı uçak talım uçuşuna devam ederken, henuz anlaşılmıvan bır sebeble mecburî ın ş yapmak ıstemı«tır Bu s rada konacagı arazıde, Beyıikahıroakı Porsuk suyunu temızlemek ıçın bır şantıye bınası hazırhgında çalışan ışçılerı hâmıl o duau halde bır kamyonet tarla ıç nde voluna davam etmektedır Meş um bır tesaduf e^eıı olarak uçagın ınış hattı ıle kamvonetın se >ır ıstıkametı çatışmıştır Mecburi mışe geçen uçagın sol kanadı kamvonete çarpmış \c ;o for mahallınden ıtıbaren kamyone Eylul 1952 Mecburî iniş yapan bir uçağımız kamyonete çarptı, 10 kişi öldü üçağm pilotu mncize kabilinden hafif bir yara ile kazayı atlattı. 4 işçi de agır yaralandı tı testerevle b çer şekılde kopartmıştır Bu bıçış esnasında kamvoı nette buıunan 14 ame'eden 10 u derhal oımuş 4 u de agır surette yaralanmıştır Çarpışmavı mut«akıb toprağın ustu govdesız başlar parçalanmış kollar \e kan pıhtı arıle dolmuştur Hâdıse ınşaat verınde bulunan şırketın ortaklarından yuk «ek muh"ndf= Muzaffer Erdem taıafından duvularak alâkalı makamIsra bıldınlmıştır Bunun uzeıne Ankaradan yuksek rutbeh bır kurmay subavıle askerî bır savcı vax a yerıne geımışlerdır Hâdıseden dolavı cıvardakı koy erde ve Beylıkahır mevkı nde derın bır yeıs hukum surmektedır Duıum hakkında adli makamlar henuz kat î raporlarını vermemış olmakla beraber oluler n kaldınlması ıçm ruh Arkası Sa. 5, Su 4 U bir geçid Eesmi yapıldı Bir saatten fazla süren geçid resmine askerı tatbikata istirak eden piyade, topçu ve motorize birlikleri katıldılar Şeker fabrikalan Muduru Baha Tekant dunku temelatma toreni mımasebetıle nutkunu stnlerken. Bırıncı ordunun Istanbui ve Boğazlan mudafaa tatbıkatı muvaffakıyetle sona ermış ve dun saat 15 te Metristepede parlak bır geçıd torenı yapılmıştır Torene, tatbikata Arkası S a 5, S u l d e Metristepede dün büyük Dunku geçıd resmınde tanklar ve uçaklar gcçerken askerî görüşmder Amiral Carney, General ter'ın ıştırakıle dun Genel. kurnıa\*Jlaşkanlıçında uzun bir toplantı >apıldı Ankara 12 (Telefonla) NATO Guney Dogu Kesırru Ku\vetWi Başkomutanı Amiral Carnev ın 'ştırakıle bugun Genelkurmay Başkan. lıgında 2,5 saat devam eden bır toplantı yapılmıştır Saat 10 da >apılan bu toplantıda Genelkurmajf Başkanı Orgeneral Nun Yamut, Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgpna ral Şukru Kanadlı, Hav a Kuvv etlen Komutanı Muzaffer Gok'enın, NATO Guney Doğu Kuvvetlen Ka» Arkası Sa 5, Su. 2 de Ankarada Venizeios, Yunanistamn Orta Doğii Komutanlığı ile ılgılı goruşmelere davet edılmemesıni Iç İşleri Bakanlığı, son tamimin Turki>e ile dığer devletler jahıız il genel meclıslenni nezdinde protesto etti ilgilendirdiğıni bıldirdi Beled ye daımî komısvonlarının ıskat edılemıyeceğme daır tamım, şehnmız ı gılı çevrelerını tereddude duşurmuş, kararın bır muddet ev vel ı«kat edılen Daımî Encumene şumulu olup olmadıgı Vılâyetçe Iç Işlen Bakanlığından «orulmuştu Istenılen tefsır dun teblıg edılm =tır Tefsırde, tamımın daha zıvade ıl genel meclıslerını ılgı enaırdığı Ltanbul Şehır Meclısı gıbı hususi durum arzeden bır topluıuğa teşmıl olunamıvacağı ıfade edılmekte, şımdıkı Daımi Komı«\on uvelerının devre sonuna kadar vazıfelerıne devamı bıldırılmektedır Atına 12 (a a ) (Reuter) Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dış Işlerı Bakanı Sofokles Venızelos, bugun Turkıje, Bırleşık Amerıka, Ingılız ve Fıan«ız Buvuk Elçılerı e Gun^y Afrıka Maslahatguzarını ka bul ederek, Yunan stanın Ortadoğu mudafaası goruşmelerıne ıştırak et tırıîmemesını protesto ıle şoyle de j mıştır « Yunanıstan bu bolgede alâkalı bır taraftır Oıtadogu ışlerıle Jgılı herhangı bır muzakereye katılması gerekır » Yunan Dış Iş en Bakanlığı çevreler ne gore, bu hu=usta bılâh?re resmi bır bevanat j avmlanacaktır İskat edileıt BelediyeDaimî Komisyonu Ortadoğu ve Atinanın protestosu Taksim Nahiye Müdiirü rüsvet suçu ile dun tcvkif edildi Müdüre bir cürmü meşhud tertib edildi. Evvelce numaraları alınan paralar evrak kutusunda bulundu Taksim Nahiye Muduru Safa Ak kepenek dun agır bır ıtham \e ıddıa ıle Adhveve sevkedılerek te\kıf edılmıştır Hâdısenın tafsı'âtı şo\ledır Bevoglunda Kuçuk Parmakkapı Ipek sokak 7 numarada ooıseen uzerıne resım ışı japan Fransız tabelâcı Aldanko Segala evve'kı gun Emnnet Mudurlugune mu ıacaat ederek Taksim Nahıve Muduru Safanın ruhsatsız olarak çalışan dukkânına ruhsat vermek ı^ın kendısınden 300 lıra ruşvet ıste dıgını \e bu para>ı 12 Evlul cuma sabahı bu<"ak mudurlugune gotu recegını bıldırmıştır Bunun uzeııne Aldanko nun verecegı parala rın numaraları tesbıt edılmış ve kendısıne tanıttırılan polıs me murlarıle para\ı goturmeden e\vel buluşması tenbıh edılmıştır Arkası Sa b Su 2 de General Nanıık Aıguç aılesı efradı arasında Mareşal Montgontery geliyor NATO Başkomutan vardımcısı, 10 gun muddetle \urdumuzun muhtelıf bolgelerinde tetkıklerde bulunacak Ankara 12 (a a ) Kuzey Atlantık paktı kuvvetlerı başkomufan vardımcısı Marc?sal Montsomerv 16 evlul 1952 salı gunu saat 12 30 da Ye«ılko> hava alanma muvasalat edecektır Mareşal Montgomery 26 e>lul 1952 cuma gun ıne ka'Jar memleketımızde kalacsk ve \uHumu7un muhtelıf bolgeıerınde tetkık Kore savaş bıılığ mızın komutanı n n verdıgı aıtm vıldız madalvaıarı gezılerı \apacaktır Tjggeneraı Namık Arguç dun sa mn forsları gorulujordu Bu gezı esna^mda Mareşs'a kara at 19 da uçakld Hong Kong tan şeh General Arguç" vatana ka\uşma kuvvetlerı kom ıtsnı Orgeneral Şus nmıze geldı Arkası Sa. 5. Su 3 t« Iru Kanadlı refakat edec»ktır General uçaktan ınınce eşı veğenlen \e kavınbıraderlerı ıle ku Sutler bozuk ve zehııli çıkıvor Gazetfier caKİaştı sonra restorana ge erek gazetecılerle konuştu Hava sıcak oldugu ıçm General Arguç sadece gomlek gıjmıştı Ko lunda a>yıldızlı Turk savaş b rlıgınm ve 25 ıncı tumenın ı^a ret ermı taşıjurdu Gogsunde ce Turk ruga\ına \erılen kahramanlık nışanesı mavı kordelâdan başka açık mavı ve beyazlı Bırleşm ş Mılletler Amerıka ordusunun verdığı lıjakat \e Gune> Kore hukumetı Tuğgnl. Namık Argüç dün Koreden geldi Taksim Nahiye Muduru Safa Akkepenek dun hâdıse hakkında ızahat venrken Jandarma Komutanlığı Bu vazifeje Gursel Korgeneral Cemal tavın edildi Ankara 12 (Telefonla) Jandar ma Genel komutanlıgına Korgeneral Cemal Gursel tayın edılmıştır. Koı general bugunlerde yenı vazıfesıne başlayacaktır Orduda yeni tayinler Ankara 12 (Telefonla) Orduda yenı tayinler yapılmıştır Hava kuv vetlerı kurmay başkanı General Ihsan Olgun Eskışehır hava tumen komutanlıgına, General Asım Uçar da hav» kuvvetlerı kurmay başkan lıgına General Tekm Anbumu hava kuvvetlerı harekât başkanbğına tayın edünuglerdir. Genel İstanbnl Basketbol Tıırnuvası [ Baltıkta manevralar başladı Tatbikat, bir mihon kilometre karelık bir sahada cerejan edıvor Londra 12 (Nafen) Kuzey Atlantık Paktına dahıl uye devleJerden sekızınm ıştırakı'e Ku^ey denızınde bugun başlayan buyuk manevralar bır mılyon Km 2 lık bır bolgede cere> an edecektır 13 gun bu bolgeve hıç bır gemının gırne mesı bıldırılmıstır Guecek olan şılepler bır kazaya ugradıkları takdırde bunun mesulu yalnız kendı lerı olacaktır Manevralara uçak gemılerı zi'h iılar katılmaktadır Esas ga>enın, Arkası Sa 5, Su. 3 te Kore değiştirme birliğimiz dün yurda döndü Gazılerimiz Izmırde bujuk tezahuratla karşılandılar Izmır 12 (a a ) Dunya sulhu ıçın Korede Bırleşmış Mılletler saflaıında çarpışan kahramanlaıımızdeıı muteşekkıl son degiaüıme bırhgımız bu sabah iaat 7 de Amerıkan bandıralı M C General L«.rd Fıllt gemısıle >urda donm ı 5 tur Bu munasebetle şehnmız fuıhî gunlerınden bınsını daha vaşamış Arkası Sa. 5, Su. I de Istanbui enterna*\onal ba^ıcctbol t u ı n m a s ı varın akşam Spor \e Sere Sara / nda başlıvacaktır Yukarıdakı resunde dun şehnm^e gelen geçen senerun sampıyonu Yugoslav kunı gorulmektedır. Kadın E\\ah, evde fare zchırı kalmadı; gıt şuradan jarııa lıtra sut al da' gel!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog