Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet Birinci Ordunun Kırmızı kuvvetleı* İstanbulu başarı ile müdafaa ettiler 28 inci yıl sayı ; 10.098 KURUCUSU:TUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu fstanbul No. 2 Ö 4 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yan İjleri 24299, Matbaa: 21290 Servis Kamyonum Çelik Lâmbalı A L MA N ^ jpoluyu leketirnize ftr^âli gely<tbrf:görüp tec> . DİR MEM1SOGLU ırcıoğlu Han Istanbul Cuma 12 Ey'ul 1952 Sona j Bugün büyük bir gecid rcsmi yapılacak NATO müşahidleri: «Türkler, Avrupanm en kuvvetli ordularından birine maliktirler. Bu ordu ile ne kadar iftihar etseniz azdır» dediler (Birinci ordunun tatbikatını takib eden arkadaşımız Faruk fenik bildiriyor.) Mehmedin elinde ejderhalaşan tanklar Istanbulun ayak basmadik tepelerinde dün bütün gün gene cirid oynadılar. Gelip de görmeliydiniz! O mavi illetlerarası sosyoloji kongresi çalısmalanna elbiseli, gözlüklü genc delikalının başladı. Vurdumuzda asteğmen Alâeddin vasıtasile kurilk defa yapıLan böyle bir toplantı, öyle ümid ederiz ki, bilim çevrelerimizi yakından ilgilendirecek, basında ve dergilerde faydalı yankılar uyandıracaktır. Ondokuzuncu yüzyılın baslann«la genel felsefeden aynlarak müsbet bir bilim kolu halinde ürkek adtmlarla hayata atılan toplum bilim. kısa zamanda muazzam gelişmeler kaydetti. August Comte, (sociologie) diye adlandırdığı zaman bir eok ciddî kimseler bunu bir fantezi saymıslar, toplumun bilimi olamıyacağım öne sürmüşlerdi. Aradan geçen yüzyıllık bir zaman, bilimlerin rn <«nd dedj&imiz josyolojivj ojanca varlıjh ile bmVersiteler»fcjlral ettirmiştir. Bundan boyle sosynlojinin ufuklan pratik hayata doğru sürstle genişlemektedir. Toplum ve kütle unsurunu ele alan öteki bi. lim dallarmda başarı ile çalışabilmek için sosyolojinin yardımı artık farttır. Bir hukukçu. bir iktisadcı, bir devlet adamı, hattâ bir hekim, bir kumandan. mesleğinin gerçekten ehli olmak istiyorsa, genel sosyoloii ile mutlaka uzunboyln uğra^mak zorunda kalacaktır. Tıb gpn^tını meydana getiren çeşjdli bil'm kollarının kaydettiği ilerle. meler sayesinde buçün nasıl ferde ifsir ederek ondaki uzvî ve ruhî »ksaklıklan büyük ölcüde giderebiliyor veya onu çoğu hastalıklardan konıyabiliyorsak, sosyolojinin gtlismesi sayesinde yann toplumu da bir çok sosyal aksaklıklara karşı başarı ile savunmak mümkün olacaktır. Herhanpi bir biljjri kolunnn müsbet. faydalı ve gerçekten bilim adına Iâyık bir seviyeye ulaşabilmesi, o bilgi kolnnnn tannsal emirlerle yüklü «dokunulmaz* bir prensipler dergisi obnaktan çıkarak insanlar arasına irtmesi, müsahedeye ve tecriibeye dayanır, bizi gerçeğe adım adım yaklaştınr bir hüviyete bürünmesi şarttır. Ekonomik faktörlerin toplum yapısı üzerindeki büyük rolünü ortaya koyması itibarile Manc'm sosvoloiiye de|erli bir hizmette bulun. duğunu kimse inkâr edemez. Bugün Batı dünyasında «sosyal ftivenlik» adı altında yürütülen ve toplum hastahklaruıı önleme>i hedef tutan çesidli politikalar, büyük cilçüde Mancism'den mülhera tedbirlerdir. Fakat topluma aid din, aile, devlet vesaire gibi bütün miiesseselerin temelini ekonomiye irca ederek üst yanını ihmal etmek. Marx'ın unuttnğıı veya göremediğî vamcı faktörleri hice sayarak o ne dediyse âyetmis Rİbi benirasemek. müsbet bilim düşüncesine tamamile aykın bir zihniyete işarettir. İki Cihan Harbi arası devrinde bir aralık tanınnuş sosyoloji bilIfinlerini de içine alan bu zihniyet artık iyice gevşemiştir. Genc ve değerli sosyologların devamlı ça. lısma'arı sayesinde toplum biinyesine aid etki ve tepki münasebet. Ieri, bu münasebetleri düzenleyen kanunlar hergün biraz daha aydınlanmaktadır. Sosyolojinin romantik devri arkada kalmıştır. İstikbal gerçekçilerindir. NADİR NADİ Bir Kongre may yarbay Cemal Yıldırıma yalvarışlarma şahid olmahydınız! " Ne olur, diyordu. Kahraman Mehmedin hücumunu ben de seyredeyim. Bir Türk olarsk gurur ve iftihar duyuyorum. Onu jörmek, onu alkışlamak için taksi tutarak bu Allahın dağına kadar geldim. Gözlerimi bu ifühar payjndan, kalbimi Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Dünkü manevrada süngü süngüye karşılaşan mavi ve kırmı/ı kuvvetlere nıensub erler Nato Başkomutanı Ridgway memleketimizden ayrıldı General diyor ki: Türk askerlerine, Atlantik İttifakımn 14 milleline mensub askerlerin hiç biri fefevvuk edemez» taüşterek manevralar Türk donanmasının da tat. bikata iştirak edeceği bildirildi, bugün Baltıkda büyük deniz manevralan başlıyor Londra 11 (Nafen) Daily Gra. phic gazetesinin, iyi haber alan kay riBlrtafs atfjör vw*tr'Wr 4MMW«> göre, kasun ayında Akdçnizde Türk, Ingiliz, Fransız. Italyan ve Birleşik Amerika donanmalarınm Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Carney^in demeci Güney Doğn Avrupa kuvvetle. rine tahsis edilecek birliklerden en büytigü Türk kara ordusun. dan almacak Izmir 11 (Telefonla) NATO teşkilâtının Müttefik Kuvvetler Güney Avrupa Başkomutanı Amiral Carney ile Müttefik Hava Kuvvetleri Güney Avrupa Komutanı j Hava Korgenerali Schlatter bu sa | bah ayn ayn uçaklarla İzmire gelmişlerdir. Gcıııral KidgAav, hareketinden evvel gazetetilerle görüşürken Müttefik Komutanlar hava alanuıda Izmir Valisi. Tümen KomuAnkara 11 (a.a.) Atlantik Or susî uçağile şehrimizden aynlmıştanı, Bahkesir Jet uçaklan üssü duları Başkomutanı General Ridg tır. General Ridgway, Eskişehlr, Komutanı ve basın mensublan ta way, yanında esi ve maiyeti erkânı Istanbul ve Çanakkale Boğazlan rafından karşılanmışlardır. olduğu halde, bugün saat 10 da hu Arkası Sa, 6, Sü. 7 de Basın mensublarile konuşan Amiral Carney İzmiri ziyaret edebildiğinden dolayı çok memnun bulunduğunu bu ziyaretin kısa oiacağını söylemiş ve gazetecilçrin suallerini aşağıdaki şekilde cevablandırmıştır: Birinci Ordunun Istanbul civannda yaptığı manevralardan edindiğiniz intıbalar nelerdir? «Manevralar fevkalâde tertib Mahkumlarla gardiyanlar arasındaki arbedede edilmişti. Üzerimde tesir bırakan şey lerin en mühimmi: Kara. deniz ve cezaevi müdürü, üç gardiyan ve hava kuvvetlerinin fevkalâde güzel 10 mahkum yaralandı işbirliği idi. Bütün barekât tam bir realizm içinde cereyan etti. KomuSon günlerde Istanbul Cezaevle miş ve hepsi Üsküdardaki Paşakamutanhk ile birliklerin beraber rinde gerek mahkumlar ve gerek pısı Cezaevine sevkedilmiştir. çalışmalan da mükemmeldi.» Bunlardan Abdullah Merd, Hilmi se mahkumlarla gardiyanlar arasm Güney Dofhı Avrupa kuvvet Arkası Sa. 6, Sü. 5 te da cereyan eden kavgalara dün bir lerine tahsis edilecek birliklerden en büyüğünün Türk kara ordu yenisi daha ilâve edilmiştir. Üsküdar Paşakapısı Cezaevinde vukusundan olacağı doğru mudur? «Evet zannedersem doğru bulan ve Cezaevi Müdürü de dahil olmak üzere 14 kişinin yaralanmadur.» Türk ve Yunan deniz kuvvet sile neticelenen kavganın tafsilâtı leri ileride Amiral Carney'in ko şudur: Bundan birkaç gün evvel Sultanmutası altma rru verilecektir? «Lizbonda alınan bir karara ahmed Cezaevindeki mahkumlargöre şimdiîik bu kuvvetler kendi dan Muzaffer Doğu, Mevlud Uslu, millt komutanlıklanna tâbi olacak Ali Özbayram, Niyazi Küçükergin, lardir. Bu hususta NATO konseyi Abdullah Merd, Çakır Mustafa ve Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Hilmi Gümüşkaya kendilerine para ve yiyecek vermiyen bazı mahkumları döverek muhtelif yerlerinden yaralaroışlardır. Yedi mahkum bakkında bu kavga dolayısile ayrıca takibata geçil Büyük bir eroin fabrikası basıldı 10 bin lira kıvmetinde ham mad. de ve eroin ele geçirildi Usküdar cezaevinde büyük bir kavga Kınnııı kuvvetlere m«nsub hava kuvvetleri, mavi kuvvetleri imha ederken Yakalanan eroinci Cemal Yaztst 6 nct sahifemîzde Sosyoloji Kongresi Dün Açıldı 1 Niğdede feci birtrenkazası Atina Elçimiz şerefine verilen ziyafeffe Kral da bulundu Atina, 11 (a.a.) (Atina Ajan8i): Yunanistandan ayrılmakta olan Türkiye Büyük Elçisi ve Bayan Ruşen Eşref Ünaydın şerefine Terilen ziyafette Kıal ve Kraliçe de hazır bulunmuşlardır. Kral Paul, Ruşen Eşref Ünaydına Birinci George nişanının Grand Cordon rütbesini tevcih eylemiştiı. Marşandiz bir traktöre çarptı ' 4 kişi öldü, 8 kişi agır surette yaralandı Niğde 11 (Telefonla) Bugün şehrimiz istasyonu civarındaki geÇidde bir marşandizle traktör arasmda çarpışma olmuştur. Bu çar Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâ. pışmada traktöre bağlı romcrkta tındaki Türk delegesi Nahid bulunan köylülerden 10 kişi ağır Emrenin çantasını çaldılar surette yaralanmış, 2 kişi vak'a mahallinde parçalanmak suretıle, Paris 11 (a.a.) (Afp): Avrupa yarahlardan diğer iki kişi de has İktisadi İşbirliği Teşkilâtındaki Türk tanede ölınüşlerdir. Hâdise sır.^sın murahhası Nahid Emre dün gece Dün açılan nıilletleıarası kongrede buJunanlar da lokomotif yoldan çıkmış, tıek ikametgâhına döndüğü sırada iki Milletlerarası 15 inci Sosyoloji tabesile açılmıştır. kişinin taarruzuna maruz kalmıştır. leyici kütlesi kongrede hazır bu tör ve romork parçaîanmıştır. Kongresi dün sabah saat 10 da Fen 22 milleti temsil eden delçseîer, lunmuştur, Niğde savcısı ve polisi hâdLseye "Müteravizler çantasını çalmışlardır. Fakültesi konferans salonunda, Rek ttanbul Üniversitesi profe=öı!e:inNahim Emre tedavi erlilmek üzere Açılıştan sonra. Rektörün takdi el koymuş. lokomotifin makinisti tör Kâzım Ismail Gürkanm bk hi den bir çoğu ve kalabalik bir diaNacker hastanesine kaldırılmıştır. Arkası Sa, 6, Sü. 6 da nezaret alüna alınmıştır. Taarruza uğrıyaıt delegemiz Kâr haddi ESNAF HA ŞÖYLE.. BİRAZ DA S Ü BAKALIM! DİNİ BİL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog