Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

KOHÎNOR DİŞ MACUNU Eseri um 1107 KURUCUSU.'YUNUS NAnr urıyet II SÖZDEN SÜ? Nurullah Atacm j f e h t B ^ H ^ unalarından meydana geîen 'bu> ^ÇSBSs tlnat ve dünya görüşünü tütünSyüjf«£aE v önümüze serecek k f ^ ^ 5 l j ^ ^ ^ fUrtabda b u l a c a k l a r d ı ^ l l ^ . '*3 yakisi olanlar onun j%râjpîfHf™l lı ki r Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul N o 2 4 6 Telefonlar: Umıımi Santrai Numaxa«: 24298. Yazı İfl«i 24299. Matbaa: 24290 1952 Ankara Ca|?fcfPnb/ ] bul NATO Avrupa Güney Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Carney dünkü manevralar sırasında «Cumhuriyet» i tetkik ederken Gl. Ridgway bugün Parise gidiyor NATO Başkonutanı Doğu illerimizdeki tetkiklerini bitirerek Adana yolile dün ÂSİcarayiT Ankara 10 (Telefonla) Atlantik Orduları Başkomutanı General Ridgway bugün öğleden sonra özel uçağile Erzurumrian aynlmış. Adanaya uğrayarak bir müddet kalmıştır. General, akşam üzeri geç vakit Adanadan şenrimize gelmiştir. Esenboğa hava alanında askerî merasimle karsılanan NATO Başkomutanı, yann sabah eşi ve pefakatindekl zev.'tla birlikte Parise hareket edecektir. Ridgrvay, doğudaki tetkiklerinden memnun Adana 10 (Telefonla) Doğu illerimizde yaptığı tetkiklerden dönmekt» olan NATO Başkomutanı General Ridgway, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Dünkü askerî tatbîkatfa mefruz diişman paraşütçüleri yokedildi *•} >/"«. /^An11!* Diinkii manevralar sırasında birliklerimizden bir tank, ânzalı ara zide son süratle ilerlcrken Arab Birliği Sekreteri çekildi Azzam'ın General Necib'in { talebi üzerine Genel Sekre. terlikten istifa ettiği bildiriliyor ' Londra 10 (Radyo) Arab BirUği <Jen»l Sekreteri Azzajn (Paşa) dün akşam geç vakit istifasını vermijtir. İstifa, Arab Birliğinin bugün yaptığı toplantıda kabul edilmiştir. 1945 senesindenberi birli^tn genel sekreterliğini yapan Azzam Paşanın istifasmın sebebi henüz açıklanmamıştır. Alâkalı çevrelerde istifanın General Necibin talebi üzerine vuku bulduğu ileri sürül« Jmektedir. İyi haber alan çevre'.erden verilen haberlere göre Genel Sekreterliğe eski Mısır Başbakaru Ali Mahir getirilmiştir. 79 kişi daha tevkif edilHi Kahire 10 (Anka) Son 24 saat zarfında Kahirede ve İskenHe» riyede 50 kişi daha tevkif edilmiş. tir. Bundan başka İskenderiye dokuma fabrikalarında kargaşalık çı. karmak istiyen amelelerden 29 kişi tevkif edilmiştir. Üç kulüb kapatıldı Kahire 10 (Anka) Eski Mısır Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Mavi kuvvetlerin Kilyos civarına çıkardığı tümenlere karşı bugün kat'î taarruza girişilecek (Birinei Ordunun tatbikatını takib eden arkadaşımız Faruk Fenik bildiriyor) İstanbulda rahat rahat dolaştığınız şu dakikalarda Bi Arkas\ Sa, 5, Sü. 4 te ! ! Bir cinayet iddiası Üç ayJı.'t bir çocuk, annesi ve babası tarafından dövülerek öldürülmüş Sarperin televizyonla yaymlaıtan beyanatı Birleşmiş Milletler nezdindeld dele^emiz, mütareke I göriişmelerinc ve Türkiyenin durumuna dair göriışünü I izah etti I NewYork (Birleşmiş Milletler) 10 (a.a.) Birleşmiş Milletler nezdindeki Türkiye başdelegesi Büyük Elçi Selim Sarper, Birleşmiş Milletler gazete muhabirleri birliğince tertiblenen bir televizyon yayınında beyanatta bulunarak, halen Pan munjom'da cereyan eden mütareke müzakerelerinin kanaatinoe, Birleşmiş Miüetler genel kurulunda Kore hakkmda yapılacak siyasî tartışmaJardan çok daha mühim olduğunu söylemiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te M. Auriol, Nenderesi davet etti Dünkü tatbikat sırasında hücuma kalkan piyade erleri Petrol ihtilâfına dair Acheson'un demeci İran Meclisi, İngilizAmerikan fekliflerini 17 Eylulde göriişecek Washington, 10 (a..a) Bugün tekliflerini müzakere etmek için Çocuğunu döverek öldürdüğü kü basın konferansında Dış İşleri fevkalâde olarak toplanmasından iddia edilen Nurten Öztürk Bakanı Dean Acheson, İran parla evvel petrol ihtilâfına bir hal ça Yazısı 5 inci sahifemizde mentosunun, Truman • Ghurchill Arkası Sa. 5, Sü. 8 de hadleri kaldırılacak Karann 1 ekim tarihinden itibaren tatbik edileceği bildiriliyor Ankara 10 (Anka) Ekonomi ve Ticaret Bakanhğı Millî Korunma kanununa göre tesbit olunan kâr hadlerinin kontrolundan müsbet bir netice alınmadığını nazara alarak bu husustaki kararnameyi yürürlükten kaldırmaya karar vermiştir. Bu takdirde kontrol işi tamamile mahallî belediyelere bırakılacak ve fakat cezaî müeyyidelerin arttırılması cihetine gidilecektir. Kararın 1 ek;m 1952 tarihinden itibaren tatbikına girişileceği haber verilmektedir. Sarıyer cinayetine dair bazı ipuçları elde edildi Cinayet mahalline evinde kanlı yakın oturan bir göıtılek bir şahsın bulundu Başbakanın, Londrayı ziyareti sırasında Fransız Cumhur Başkanının davetine icabet etmesi muhtemel 28 inci Topçu Alayı Karargâhında Yangın 1 Hariciyede nakil ve tayînler Suad Hayri Ürgüplü, Bonn Büyük Elçiliğine tayin edildi Ankara 10 (a.a.) Dış Işleri Bakanhğı memurları arasında aşağidaki tayin ve nakiller yapılmıştır: 1 Merkezden, Biikreş büyük elçiliği müsteşarlığını tedvire Saffet Ürfi Betin, Londra Başkonsolosluğuna Hasan Nürelgin, Rodos başkonsolosluğuna Tevfik Türker. Karaşi büyük elçiliği müsteşarhğına Abdülahad Birden, Şam elçiliği müsteşarlığına İrfan Sabit Akça, Filibe başkonsolosluğuna Ömer Lutfi Miyman, Köstence başkonsolosluğuna Cemal Tugar, Strasburgda Avrupa konseyi nezdindeici mümessilliğimiz açılıncıya kadar Paris büyük elciliğinde vazife görmek üzere mezkur mümessillikte orta elçilik müsteşarhğına Affan Sabit Akça, Kudüs başkonsolosluğu maiyet konsolosiuğuna Mucib Farer, Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Ticaret muvazenemiz ! Ticaret Odası erkânından bir zat, luıgünkü açıktan endişenin yersiz olduğunu söyliiyor Ticaret muvazenesinin bugüne kadar vermiş olduğu 360 milyon liralık açığın söylentiiere yol açtığı | malumdur. Hattâ bu mesele, bir =özlü soru ile Büyük Millet Meclisine de intikal etmiştir. Bu açık hakkında fikrini sorduğumuz Ticaret Odası ileri geienlerinden bir zat şunlan söylemiştir: Itfaiyenin yardımile yangının söndürülraesine çalışılıyor « Ticaret muvazenesindeki zaAnkara, 10 (Telefonla) Harb Okulunun arkagahının bulunduğu ahşab binanm çatısından çıkmış hirî açıktan endişe duymağa bence •ında bulunan 28 inci topçu alayında dün akşamütir. Alevler kısa zamanda saçağı sarmış ve çatı katı ! m a h a f yoktur. Hattâ bu açık iki •' i mahaı yoktur. Hatta bu açık ıkı leri bir yangın çıkmıştır. tamamen yanrr.ıştır. Jmisline yükselse bile, şimdiki şartHenüz sebebi anlaşılamıyan yangın, aiay kararAlâkalılar tahkikata başlamışlardır. 1 Arkası Sa. 5Â Sü. 7 de Paris, 10 (THA.) Fransız gazeteleri, Fransız Cumhur Başkanl V. Auriol'ün, Londraya bir ziyaret yapacak olan Türkiye Başbakanl Adnan Menderesi Parise davet ettiğini yazmaktadır. Fransız Cumhur Başkanı, bu daveti, İçki Düşmanları Birliği kongresine başkan seçilen İstanbul Valisi Prof. Gökayı kabulü sırasında yapmıştır. Beş gün evvel Sanyerde cereyan rak cezaevinden yeni çıktığı tesbit Bu kabulde, Türkiyenin Paris Bü eden facia polisin bütün çahşma edilmiştir. Ayrıca vakadan iki gün yük Elçisi Numan Menemencioğlu ve gayretlerine rağmen henüz ay Arkası Sa. 5, Sü. 6 da ı da ha«r bulunuyordu. dınlanmamıştır. On sekiz yaşmdaki genc ve güzel bir kızm bu tüyler ürpertici akıbeti muhitte derin bir teessür yaratmıştır. Emniyet Müdürünün ikinci şube müdürile müştereken takib ve idare ettiği tahkikatta bazı ipuçları elde edilmektedir. Mpkrul Sevim Başayın dayısı Muradın görülen lüzum üzerine zabıta tarafından göz hapsine alındığını dün belirtmiştik. Murad üz°rindeki şüpheler kuvvetli ve knt'î' olmampkla beraber her geçen gün j biraz daha artmaktadır. İlk şüphe lıâdise mahallinde polis tarafından tetkikat yapıldığı gün zuhur etmiştir. Cesedin bulunduğu çukıır zabıta memurları tarafından tetkik edilirken polislerin yanında bulurian Murad çalıların arasına doğru yürümüş ve 15 metre kadar açıldıktan sonra «işte buldum» diyerek genc kızın gözlüğünü getirmiştir. Aradaki mesafeden çalılar arasında bulunan gözlüğü görmek imkânsız olduğu için Muradın bu âni hareketi oldukça garib görülmüş ve hakkında soruşturmalar başlamış j tir. Bu soruşturmalar sırasında Mu radın ruhan hasta olduğu ve iîlediği bir suçtan dolayı hapis yata Her cinayetten soora jenid«ı ipuclati
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog