Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NAüt t U IIIW 2 8 İflfiİ (Eski Çay Yüzde yü Pirinç, Be (Nelson tip) tates, Ni Tarçın, Yeni nilya, Oılamur VJ. Bakkall JVll " • I D DQff « I U.U9U Telgrsf v« mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Fosta Kutusu İstanbul No 246 Teleionlar: Umtunî Santral Numara»ı: 24298. Ya» İ|l«i 24299, Matbaa: 24290 Ifl IU Birinci Ordunun askerî tatbikatı dün başladı Bırıncı Ordunun dün ba5lıyan tatbikatına aid intıbalar: Amir.l C r n e y ve di|er NATO yüksek subaylan harekât merkczinde verilen Izahatı'dinliyorlar. (Sajda), kamufle edilmi ş *bir tank üzerinde ıırhlı birliklere mensub subaylar not ahyorlar (solda) Mısırda Gnl. Necibin aldığı iki mühim karar Ziraî refora kanona kabul edildi ve siyasî partiler de sıkı bir kontrol altına alındı Kahire 9 (T.H.A.) Yeni MısuT hükumeti dün gece saat 18 de ba}layan ve »abah 4 e kadar devam eden ilk ve mühim bir toplanü yap" mıştır. Mısır tarihinin bu en uzun kabinc toplantısında önemli kararlar fâki siyast par nidcn tanzimi başta gelmektedir. Hükumetin aldığı karara göre, mevcud siyasî partiler bir ay zarfında bünyelerinde yepyeni esaslar üzerinde değişiklikler yapacaklar ve programlannı ve faaliyetlerinin hedefini Mısır Iç İşleri Bakanlığına bildireceklerdlr. Hükumetin aldığı ehemmiyetli ka rarlardan biri de, Mısırdaki zirat reformun tatbikı ile arazi mülkiyetinin tahdidi hakkındaki 'kanunun kabul edümesidir. Arkası Sa. S, Sü. 6 da Harekâtı Amiral Carney ile birlikte 64 yabancı subay takib ediyor. Bu sabah saat 5,30 da Mavi kuvvetler Karadeniz sahitmdeki bazı yerlere çıkartma V er V er V er olitikada s«bat ve raetanetin en kuvvetli bir başan unsuru olduğunu heıkesten iyi bilmesi gereken İngiliz dostlanmız, Iran Başbakanı Musaddık petrol davasına aid son teklifi reddedince, adeta gözle görünür bir kötümserliğe kapılmışlardı. Fakat Batı dunyasının önderliği rolünde bir kaç yıldır dikkate değer ilerlemeler kaydedcn Birleşik Amerika Hariciyesi, bu kötümserliği paylaşmadı. Ihtiyar Musaddık'ın «olmaz!» demesine rağtnen Dış Işleri Bakanı Acheson, Iran hükuraetinden teklifi bir daha dikkatle incelemesini rica etti. Şimdi bugünlerde Tahranda meclisin toplanması beklenmektedir. Petrol kumpanyasınm tasfiyesini kabul eden, Iran maliyesine hatin sayılır yardımlar Tnüjdeliyen bir teklifi geri tepmek hususunda. bu milietin idarecileri direnecekler midir? Bir kısım Batılı müşahidlere gbre Musaddık. pazarlık kapılarını bütün bütün kapamaktan sakuıacaktır. Esasen Iran hükumeti İngiliz Amerikan tcklifini henüz resmen reddetmiş değildir. Kendisine verilen notadaki maddeleri kabul edemiyeceğini Musaddık büyiik elçilere sadece şifahen söylemiştir. Şu halde meclis toplandığı zaman durumu yeniden gözden geçirmek, hiç değilse karşı tekliflerle bir uzlasma zeminine yol açmak miimkündür. Fakat bunun için her şeyden nnce Iranın bugünkü dünyada k?ndi yerini tayin etmiş, ne yaparağını, kiminle beraber çalışacağını kararlasfrrmış olması gerektir. Oıtadoğu memleketlerinin çoçunda olduşju gibi. ne yazık ki Iranda da bu bakımdan zihinlere giivenlik veren bir manzara eörmiivoruz. Foiitikada sebatuı önemini iyi bilen Ingiliz dostlannuzın kö•ürnserliği de bclki bu hazin müşah?deden drğmaktadır. Evet. Türkiyemizi Batı milletleri tojvuhiğu içinde sayarsak, Ortadnğuda nıillî politikasını açıkça çi^ıniş. ona aziınle sarılmı; bir ba?ka devlet heınen yok gibidir. Henıen her tarafta. Rııs tehlikesini siper alarak. veya bu tehlikeyi umıırsamadıpını Batıhlara göstermeğe çalışarak renksiz ve fikirsiz bir nevi menfaat politik»sı püden klikler tiiremistir. Sahte seçimlerle. yahud sahiri hükümet darbelerile iktidarlar değitmekte. eidenlere ağam, gelenlere paşam denmckte, fakat gerçek vatansevcrleri iizmesi jtereken « mana<:ız polilika hep devam etmcktedir. Bunlar şöyle diyorlan NADİR NADİ Arkast Sa. 3, Sü. S te Zırhlı Birlikler Komutanı, harekât hakkında Amiral Carney'e izahat verivor Cumhur Başkanının tetkik seyahati Bayar dün Sarıyar barajını gezdi ve alâkalılardan izahat aldı Ankara 9 (Telefonla) Cumhur Başk=mı Celâl Bayar bugün saat 14,30 da Sarıyar barajı ve santra! tesislerinin şantiyesini gezmiş, alâkalılardan gerekli izahat almıştır. Bu izahata göre. kuzeybatı Anadolunun elektriklendirilmesi pıo Birinci Ordunun Karadeniz Boğazile İstanbulun müdafaasını istihdaf eden müşterek askerî tatbikatına dün sabahtan itibaren başlandı. Ayazağadan Küyos sırtlarına ve Çataica müstahkem mevkiine kadar koca bir bölge sabahın erken saatlerinden itibaren Birinci Onlunun harekât sahasına terkedilmiş bulunuyordu. En modern silâhlarla techiz edilmiş kahraman Mehmedciğin bu tatbikatını görmek için Amiral Carney başta olmak üzeıe NATO karargâhından en güzide subaylar tatbikat sahasma pelmiş Dün il merkezinde yapılan toplantıda İnönü diğer parlililerle bir arada j lerdi. Bunların arasında Avrupa Müttefik hava kuvvetleıi komıtanı Korgeneral Schlatter, Lojistik | başkanı Koreeneral Valluy, Am?ri | kalı, Ingiliz. İtalyan. Fransız olmak ; üzeıe 64 subay da müşahid olarak ' Arkası Sa. 3. Sü. 6 da , Lübnanda Halk Partisi 29 uncu kişilik Sarıyer cinayetinde ipuçlan UW Dün başlayan tatbikata aid diğer resimleri 8 inci sahifemizde bulacaksımz kuruluş yılını kutladı Iktidar zamanında C. H. P. nin bazı hatalar yaptığını söyleyen Kasım Gülek: "Körükörüne muhalefetin şıddetle aleyhindeyiz,, dedi Izmir, dün kurtuluş bayramını kutladı İzmir 9 (a.a.) Güzel İzmirimizin kurtuluşunun 30 uncu yıldönümü bugün gayet parlak bir törenle kutlandı. Bu münasebetle sabahın Zabıta. Sevimin eskî sevffilisi Davuddan. dayısından ve bir gramınm birinci ve en mühim saf zengin adamdan şüpheleniyor; hasını teşkil eden tesislerin hazırfakat kat'i delil yok lık'arı tamsmlanmak üzeredir. Derivasyon tünelinin yansı açılGeçen cumartesi günü Sanyermış, santral temel hafriyatına baş de Sevim Başay adında 18 yaşında lanmıştır. Baraj inşaatına 1953 ey bir kızın tecavüzden sonra iple bo Arkası Sa. 6, Sü. 5 te ğularak öldürülmesile neticelenen korkunc cinayetin faili dün de meydana çıkarılamamış, fakat bazı ipuclan elde edilmiştir. Cesedi inceleyen Adl! Tabib, genc kızın hâdise günü tecavüze uğradığını ve mütecavizlerle arasında uzun bir l.oğuşma geçtiğini tesbit etmiştir. Tırnak ucu etleri paramparç» olan Sevimin entarisinin de bir çok yerinerken saatlerinden itibaren bütün den yırtılmış olması, mütecavizler Sehir bayrak ve yeşil dallarla süstarafından cesedinin hendeğe kalenxni}tir. Limanda bulunan Türk Arkast Sa. 6, Sü. 4 te Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Ridgway'in Doğudaki tetkikleri NATO Başkomutanı dün Ağn ve Iğdırda incelemeler yaptı Kars 9(a.«.) Atlantik Ordulan Başkomutanı General Ridgway, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanadlı, Uçün cüordu Müfettişi Orgeneral Nureddin Baransel ve maiyeti olduğu hald« dün akşam saat 18 de şehrimize gelmis ve Vali Niyazi Akı, milletvekili Lâtif Aküzüm, Belediye Bajkanı ve Vilâyet erkânı tarafından karjılanmıştır. Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Cumhuryet Halk Partisinin ku J kalık saygı duruşuna davet etmiş ruluşunun 29 uncu yıldönümü dün ve sonra demiştir ki: «C. H. P. kurulduktan sonıail merkezinde yapılan bir toplantı ile kutlanmıştır. dır ki Cumhuriyet ilânı ile başhyan Toplantıda C. H. P. Genel Baş ve millî hakimiyet esaslarına dayakanı İnönü, C. H. P .Genel Sekre Arkası Sa. 6, Sü. 4 te teri Kasım Gülek, eski başbakanlardan Şemseddin Günaltay, C. H. P. li milletvekilleri ve Günaltay kabinesinin eski bakanları hazır bulunmuştur. Saat 17,15 te il başkanı İlhami Sancar toplantıyı açmıştır. Sancar evvelâ, Büyük Atatürkü ve ebediyete kavuşmuş partililer için salonda bulunanları bir daki Beyrut 9 (a.a.) Sami Bey El Sulh kabinesi, muhalefetin açtığı tenkid yayhm ateşine dayananuyarak bugün istifa etmiştir. Muhalefet, Sami El Sulh hükumetinin suiistimaller içinde yüzdü» ğünü iddia etmektedir. Yeni kabine Nâzım Akkari'nin başkanhğında üç kişiden müteşek» kil olarak kuru'.muştur. Bu şahıslardan her biri bir kaç bakanhğı üzerlerine almışıardır. :5 Eylulün en sıcak günü Dün şehrimizde hararet gölgede 32.4 ü buldu I Yeşilköy Meteoroloji istasyonunun kayıdlarına göre şehrimiz dün eylul ayının en sıcak gününü yaşamıştır. Hararet gölgede 32.4 ve güneşte 50,08 derece olarak kayledümiştir. Geçen 1951 senesi İçinde eyîul ayının altıncı günü en sıcak gün olarak tesbit edilmiş ve hararet 10 trafik merkezi viicude getiri. 30,02 derece olarak kaydedilmişti. Yağmur yağması beklenmekte ve l«cek ve her merJkezin emrine müteakıb iki üç gün içinde havatclsizle ntücehhez motörlü lann lerinliyeceği tahmin olun7 va«ta verilecek maktadır. Art\rinde hararet gölgede Ankara 9 (Telefonla) Son zamanlarda artan taşıt kazaları kar38 derece şısında Emniyet Genel müdüılüArtvin 9 (a.a.) Burada yıllarğünce gereken tedbirler alınmıştır. danberi göıalmemiş şekilde bir sıTrafik kazalarını önlemek ve bu cak hüküm sürmektedir. Hararet kazaların hangi şartlar altında hu gölgede 3840, güneçte 56 dır. Sıcak sule geldiğini tesbit etmek üzere neticesi Çoruh nehri normal seviEmniyet Genel müdürlüğünde bir I yesinden bir buçuk metre düşmiiş, j Arkası Sa. 6, 5u. 3 tc i Arkası Sa. 6, Sü. 3 te 1 Trafik Müdürlügü kuruluyor İzmirde dün yapılan törendm ikî göriiniiş: Siivari> lerimi/ın Hiikumet Knnağına gelijleri vt honağa bayrağımızın cekilisi ' • ' Musaddık Fazla üzethne
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog