Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İsveç mamnlâtı Pilli ve Pilli Cereyanlı çantalı radyolan bir harikadır. 3 dalg» üzerinde her yerd« antensiz çalı§ır. Acentalanmız dan arayıniB. Keribar, Şabat Levi ve Ortafı İ S T A N B U L E.I.A umhuri KURUCUSU.YUNUS Londranın hazırladığı projenin prensip itibarile kabul edildiği bildiriliyor ogunun Amerikan altıncı savunması harb tatbikatını takibe Bildirildiğine göre, Birleşik Amerika; Fransa; Turkiye. Avustralya. Yeni Zelanda ve £üney Afrıka İngıhz projesıni jımdiden prensip ıtıbanle desteklemışlerdir. İngılterenin teklıfi bir kaç gune kadar ilgili Muttefık devletlere resmen surıulacaktır Teklıf, Batıh devletlenn Atlantık Paktına merbut bir Ortadoğu Komutanlık teşkı'âtı kurmak hususunda uzun zamandanberi sarfettıkleri gayretlerin yenı bir safhaya Arkası Sa. 7, Sü. 4 te 28 inci yıl sayı: 10.054 Telgnf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 240 Telefonlar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Yan İjleri 24299, Ifatbaa: 24290 Çarşamba 6 Agustos 1952 Nısırın iştiraki olaadan savunma teşkilâtnun kurulması ierpiş edildi. Ccnel Karargâh Kıbrıs olayor Adalar denizinde yapılacak olan tatbikat yarın akşama kadar sürecek, bir torpidomuz Londra 5 (A.P.) İngilterenin, Ortadoğu müdafaastnı plânlaştırmak üzere yedı devletten muteşekkıl bir yüksek komuta heyeti kurulmasinı derpiş eden bir pro]e hazırladığı bugun yetkili resmî şahsıyetlerden öğrenilmıştir. Projede, mil'etlcrarası bir plânlaştırma kurmay heyetinin doğu Akdenizde Kıbns adasında yerleşmesi derpiş olunmakta ve adanın ıleride gayet şümullu bir Ortadoğu mudafaa ıttifakının idarî merkez üssü olabıleceğı belırtılmektedır. Cumhur Başkanı, Başbakan ve Donanma Komutanı bu sabah Amiral Cassady'nin sancak gemisile hareket ediyorlar Celâl Bayar ve Adnan Menderes ile diğer zevatı geri getirecek Başkan adayı Eisenhover'in programı Gpneral. on maddelik prosramını dün açıkladı İsveçin Rusyayı protestosu Stockholm hükumeti dün Moskovaya iki nota gönderdl Stockholm 5 (a.a.) İyi haber alan sivasî kaynaklardan bildirildiğine göre, İsveç busün Rusyay» iki protesto notası gbndermiştir.. Bırinci nota Sovyet Rusyanm Baltıktaki uçaklar hâdisesinde La Ha> e Adalet Divanı veya dığer Mılletlerarası mes'ul bir teşekkülün hakemlık yapmasmı reddetmesine karşı gönderilmiştır. İkinci nota ise, Isveçteki eskl Sovvet dıplomatlannın casusluk faaîivetlerine taalluk etmektedir. Her iki ncta da bugun Sovyet Buvuk Elçısıne tevdı edilmiştır. Los Angeles 5 (A.P ) General Eı=enhower bugün, Cumhurıvetçi parti tarahndan Cumhur Başkandisı ıçın aday secıldiğındenberi verdığı ılk buvuk demecte 10 maddelık programının ana hatlarını belırt mıştır. Bu 10 madde şunlardır: 1 Amerikanın manevl, maddî VP vara'ıcı kudretınin arttırılması. Muttefik uçaklan, kurey Koreds düşman miinakale hatlannı 2 Hür dunyanın kudreti sayebombardıman ediyorlar «inda teminat altına alınacak âdil ve sur?ınrb#«!fDnnı kazaniîrnası, 3 Harbe müstenid olmıyan bir refahın kurulması, 4 Amerikanın esitlik vsadinin her Amerikalı içın canlı bir gerİzmri Beiediye Başkanı Rauf çek kılınması, Onursal dün İstanbul gazetecile5 Milletin güvenlik ve refahı rine izahat verdi icin gerekli tedbirlerin takviye ve te=mili: 6 Milletin kazane ve tasarruf78 şehre birbuçuk miiyondan fazla beyanname bıınm, yüksek fiatlara ve aşın ver atıldı, buralara akmlar yapılacağı bildirildi gı'°re kirşı korunması, 7 Mıllete dahıl her grupun Tokyo 5 (a.«.) (Afp) Uzak 1 e Birlejmi} Mületler komuhakh menfaatlerinın yerınde olarak korunması ve bu iş için her şevden doğu hava kuvvetleri «özcusü Ge tanlığı 13 temmuzdan itibaren kuevvel millî menfaatın gdzönünde neral Wıllıam Nıckol» bugün be zey Koredeki sivil halka beyannayanatta bulunamk demijtir kı: Arkası Sa. 7, Sü. 3 de 8 Devlet işlerinde namuskârlıe n ıhvası. 9 Esas haklanmızı koruyan yollardan gidılerek devlet hizmetinde çalışanlann sadık ve yurdsever Amerikalılar olmalannın tenvni, 10 Her Amerikah vatandaşın insic ve ımanmın yeniden canland'rılması. Cumhur Bajkanı ile Başbakanı bugün manevra sahasına götürecek olan limanımızdaki Amerikan filosunun Amiral gemisi Salem kruvazörü Kuzey Kore halkına dün yapılaıt ihtar Mısırda Niyabet Meclisi and içti Sabık Kralın muazzam servetine dün ihtiyafî haciz koıtdıı İzmir Fuarmda yenilikler CH.P. lilerin dün geceki toplantısı JlaJa^a yapılan »iyasî toplantıda Ottidar şlddetle tenkid edildî Florya deniz köşkünde istirahat |I hatıra olmak üzere gönderdıği etmekte olan Cumhur Başkanı dün [ Kuı'^nı Kerimı Bayara takdım eysaat 17 de Irak Elçisi Ekselâns El lenıişUr. Aloussı'yi kabul etmıştir. Elçi, Irak Cumhur Bajkanı öğleden sonra, Başbakanı Nurı Said Paşanın bir Arkast Sa. 7, Su. 1 de Hacca müsaade ediliyor Dünya Sağhk teşkilâtı. veba hastahğı tehlikesi kalmadığını hükumetimi^e bildirdi Ankara, 5 (Telefonla) Suudl Arabıstanda veba hastahğına tesadüf edıimeti üzerıne dunya sağhk teşkilâtı Akdenız bürosu, hukumetımıze gdnderdıgi raporda vazıyeti açıklamıjtı. Bu rapor üzerıne mahallınde ahnaeak sıhhî tedbirlerin ıkma ine ve hastahğın tamamen bertaraf edılmesine kadar Hacca Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Cumhuriyet Halk Partislnin Fener ilçesi siyast toplantısı dün gece Balattaki Kızılay salonunda yapılmıştır. Kalabahk bir partill grupunun hazır bulunduğu toplantı açıldıktan sonra Fener ilçe başkanı fabrıkator Atıf İlmen kongre rıyasetine getinlmıştir. Ilk sozu, Atıf ilmen almış v« «İktidar C. H. P. ne ne yapmak istiyor» mevzuu etrafında konuşmuştur. İlmen «Iktidar tarıhten misallerle ikaz etmek isterim.» dıye başladığj konusmasında muhalefeti ortadan ksldırmak istıyen Birleşik Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Mrs. Anna Rosenberg, 16 n a Lui, Hitler, Mussolını'yi ele şehrımizden aynlmadan önce lımanımızda Amerikan Altıncı Filosunun almış ve bunların âkıbeünden bahsancak gemısı Salero'i ziyaret etmiştir. Resım, kendısıni Amerikan sılâsetmiştir. hendazlarile birlıkte mutfakta »ıra ile yemek alırken gostermektedır. Hatib, *özlerlne şöyle devam et (Birleşik Amerikada yüksek rütbeli memurların fıloyu ve ordu kamplarını ziyaret ettıklerı vakıt subaylarla değıl, erlerle yemek yemeleri roiştir: Arkası Sa. 7, Sü. 5 te an'ane ıcabıdır.) Dün geee ay tut ııltl u "Çeteciiifc,, davası M^hkeme Başkanı bu oavaya niç'n bakamıyacağmı açıklıyor Ankara 5 (Telefonla) Ulus gazetesinde «Çetecilık» başhklı yazısmdan dolayı Falih Rıfkı Atay ve gazetenin mecul müdürü Cemal Sağlam hakkında açuan dava beraetle netıcelenmiş, karar Yargıtayca ikınci defa bozulmuştu. Duruşmaya başlanacağı sırada başkan Emın Daızroğlu bu davaya bakaımvacağını bıldirmışti. Emin Dazıroğlu bugün Ulus %•&.zptesine eönderdiği açıklamada davanın safahatını izah etmış, Zafer gazetesinde çıkan bir yazıyı misal olarak ele alan Cumhuriyet SavcıEinın. mahkeme heyetınin bitaraflığından şuphe ettiğmi bildirip redlerini istediğini, fakat neticede red talebinın kabul edılmediğınj anlatmıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 2 d e Rauf Onursal dun konuşurken 1952 İzmir Miüetlerarası Fuannın açıhş tarıhinin yaklaşması münasebetüe, yapılan yenilıkler ve iştirakler hakkında malumat vermek üzere izmir Belediye Başkanı Rauf Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Kahire. 5 (A P ) zadan muteşekkıl bu akşam Abidın yan ecien basit bir Mısınn 3 a kabine huzurunda and ıçmişür. Niniyabet meclisi yabet meclisi Prens Muhammed sarayında cere Abdulmü'min, albay Muhammed tören sırasında, Arkası Sa. 7, Su. 4 te Çarşafla ve şeffaf mayo ile mücadele Dün gece saat 20 yi 33 dakika 24 Türk Kadınlar Birliği İsVnbul gerilık mefhumu ile muvazi olarak saniye geçe ay tutulmustur. Tutulmerkezi, son zamanlarda şehır so ısım endırdığı bir giyım tarzıdır. ma yüzde 54 nisbetınde ohnus, saat Arkası S a . 7, Sü. lde 23 ü 1 gece sona ermıştır. 'kaklarında sık rastlanan çarşaflı kadın ve plâjlarda görülen (şeffaf mayo, bıkini mayo) mevzuunda dık kate değer bir beyanname yayınlamıştır. Beyannamede ezcümle jöy le denilıyor: «İstanbulumuzda »on ramanlarBelfTad radyosu, heyetin Üskübe da çarşaflı kadınların çoğaldığı göHindistan Başbakanı tarafından gönderilen rulmektedır. Şark mılletlerı Musvardığını bildiriyor lüman kadınlığı »ırtında yer yer mükâfatları dün törenle verıldi Londra 5 (A.P.) Belgrad rad görülen çarşaf, dmî bir kis\e olyosu bugün 6 Türk gazetecisinin makla beraber, medenî insanhğm Yugoslavyanın Üsküb şehrine vardıklannı bildirmiştir. Türk gazetecileri, Yugoslav Gazetecıler Cemiyetinin misafiri sıfatile Yugoslavyada 3 hafta kalacaklardır. Bildırildiğine göre, kendilerine avn bir uçakla gelmekte olan iki meslekda$lan daha iltihak edecek olan Türk gazetecileri cuma günü Üskübden Belgrada gideceklerdir. Türk Kadmlar Birliği İstanbul merkezi dikkat bir beyanname neşretti şayanı Türk basıtı heyeti Yugoslavyada Yeni Delhi resim sergisinde derece alan çocuklarımız Rusyada futbol teşkilâtında büyük değişiklik Olimpijadlarda So\>et fufboleularuıuı yenilnıeleri memnunijetsizllk uyandırdı Moskova, 5 (A P.) Bugünkü bir yaz'smda Sovyet «Spott» gaızete^ı, futhol te=kılâtında geniş ölçu'le değısıklıkler yat3ilac."<5ını be!ır!rr,İ5tır OLmpıvad aıoa Sovvet takımınm ilk turda Yugoslav futbo! takımına yenıımesı barız olarak Moskovada büvuk bir memnunsuz Arkası Sa. 7, Su. 2 de Sıvasta korkunç bir cinayet Helsinkiden ikinci kafilemiz bu akşam geliyor Yukarıdaki resimde gorülen parlak cisimlerin, uzerlerınde yırmi gundenberi tetkikler yapılmasma rağmen ne oldukian anlaşıkınamıstır. Geçen avm crtalannda Amerikada Massachussets de bir uçak alanında vazıfe gormekte olan bir şahıs. havada uçan daıreleri andıru çember haiınde parlaklıklar gormüj v« derhal yanında taşıdığı fotograf makinesile bu resmi çekmeğe muvaffak olmuştur. Aynı tarıhte memleketın diğer noktalarında da gökte avnı parlak şeylerin görülduğu oğreııılmiştır. Fakat so\ ledığımiz gıbi henuz bunların ne olduğu kat lyetle tesbit edılmi} değildir. Helsinki olimpiyadlarına katılan sporcularımızın son kafilesi bu gece hususi bir uçakla şehrimize gelecektir. Bu kafilede, başta iki şampiyonu muz Hasan Gemıcı ve Bayram Şıt olmak üzere serbest ve GrekoRomen milll gürej takımlanmızla atletlerimiz vardır. Idarecılerın mu Arkan Sa. 7, Su. 4 tc Bir adam üç kişiyi bıçakla. dördüncüyü de sopa ile kafasını parçalıyarak öldürdü Sivas, 5 (Anka Dün şehrimiz Alıbaba mahallesinde çok feci bir cinayet islenmijtır. Hâdıse sdyledir: Aslen Hafik ilçesinin Tahtakemend koyünden Abdul ah Demırcan adında biri, iki senedenberi aralarında devam eden basıt b.r duvar hâdısesi yuzunden komçusu 55 yaşındaki Osman Kaçmazı kalb nden, 20 yaşında Mahmud Kaçmazı kalbınden, 19 yaşında Bekır Kaç Arkası Sa. 7, Su. 2 de Mukâfat kaîanan çocuklarımırdan ftlırken (Yazısı 7 ncı tahıjemızdt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog