Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

lpekli Döşemeli Ic ALTIN MEKİK Ltd. Avrupa kumaşlanndan Sağlam Zarif Ucuz Bahçekapı Cermanya han No. Telefon: 20011 12 umhuri IdCI • ı I n fl R 0 IU.U9& K U R U C U S U r Y U N U S NADİ Te'graf ve mektub adresi. Cumhunyet, İstanbul Pos+a Kurusu fstanbu! No 246 Telefonlar. Um:uni Santral Numaran: 24298. Yaa I»leri 24299, Matbaa: 24290 Sen 15 Ramyonumuz r«lik Lâmbah TONFUNK Ttaavo numunel doİEjmoktadır 1 mtyen bu fevka lube vapmad<ın|b<ışka vermeyımz ABDULK Katırcıo doluvu h gelgcmıp t°calafa kara A L MA N Iraıt ordusunda da tasfiye yapılıyor Yüksek rütbeli subaylar arasında değişiklikler oldu, Genelkurmay Başkanı çekildi İran Sahımn kızkardeşi Prenses Eşref, •emleketten çıkarıldı, İran Parlamentosunda Amerikalıîara yeniden hücumlar yapıldı Floryada dünkü toplantı Başbakan Eskiçehire gHmekten vazgeçN Ilgili çevreler cumartesi \e dun Flontada japılan toplantılara buMiJv ehemmiyet verijorlar Cumhur Başkanı Celâl Bayarın rıvase' nde, Başbakan Adnan Menderes Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu ve şehrımızde bulunan Bakanların ıştırakıle dun Florya koşkunde bır toplantı daha yapılrrıştır llgıh çevrelerde cumartesi ve pazar gunlerı Florja koşkunde vapılan trplantılara hususî bır ehemmı\pt venlmektedır Nıtekım dun sabahkı toplantıvı muteakıb, bııkaç gun evvel Eskışehıı Demokrat Partı ıl kongıesıne gıtmesı kararlaşan Adnan Menderes, bu seyahatten vazgeçmı=îtır Iç Işlerı Bakanlığına tayın edılen A\dın mılletvekıh Ethem Mendeıes de vazıfesı basına gıtmek uzere ancak bır kaç gun sonra şehrımızden avnlacaktır Son ıkı gun zarfında Florvada >aptlan toplantılar hakkında bır tebıığ va>m!anması muhtemeldır Cumhur Başkanının gezintisi Cumhur Bişkanı Celâl Bavar dun aksam şehrımızın muhtelıf semtlennde bır genntı \apm:;tır. Örtadoğıı Mtidafaa Toşkilâtı unku «Cumhumetı te çıkan bır Washıngton haberi Bırleşık Amerıka Savunma Bakanlıgının, mutasavver Ortadoğu mudafaa teşkılatının Mı«ırın iştırakı olmaksızın Kıbrısla kumlmasını ıstemekte oldugu bildiıili.vnrdu. Ortadoğu mudafaa (eşkilâtı kurulması meselesı. geçen sene ılk defg ortava atıldığı zaman. dort devlet, Turkıve, Amerıka, Ingiltere ve Fran«a Mısınn da iştirakıni Kahıre hukumetıne teklıf etmışlerdi. O tcklife goıe Sıı\e\ş kanalının mııdafaası da bu teşkılâl tarafından deruhde edilecekti Bovlece Ingıltere ile Mısır arasındakı Suveyş ihtıUfına da bır hal caresı bulunmın olacaktı. Fakat Mısırlı'ar, bu teklıfi kabul etmemışler; onlar, ev velâ Suvcrs kanalı bovundaki ve Sudanriaki Incıliz askeri birlıklen nin çekilrncMni. Mısınıı ondan so *j! . ..„. pıreregınî d«rf devlele bildırmislerdi Ingıltere de Sııvcvj ve Sudaıı ihtılâfımn bu taıvda hallıne yanaş rnadiğından Ortadoğu mudafaa teşkıJalının kurulması gen bırakılmıştı Şimdi Amerıka Savunma Bakanlığının, Mısırın ıştırakı olmadan bu teskilâtı kurmak ıstemesıne sebeb olarak Kahirenın teşkılâta katılma>ı istemesinin pek az muhtemel ol«fuğu, çunkıı millıvetçi Vefd par•ı«ınin teşkılata jnımemek jjerektiğını açıkca bildırdıği gostenlmektedır H'ashineion haberi Amerika, İnKİltere, Gunev Afrıka ittıhadı, A\us(raJya. Yeni Zelanda ve Turki^ enin kabil olduğu kadar suratle \e muhtemelen sene sonundan ev^el teşkilâtın Kıbrısfa kurulması hususunda mutabık olduklarını ilâ• e etmektedir Haberde, ılk leşeb« bi'<e ıştırak etmiş olan Fransanın ısmi gefmeyişı, acaba bır zuhul Amerikan Ordu Bakanı gelîyor Diın Amerikadan avnlan Frank Pace, Groenland, Bafı Avrupa, Turkive \e Fas'ı zi\aret edecek Washmgton 3 (a a ) (Afp) Bıldın'dığıne gore Bırle?ık Amerıka Ordu Bakanı Frank Pace dun uçakla beraberınde \ uksek rutbelı beş subay olduğu halde Amerikan uslennde bır teftıj sevahatıne çıkmı^tır Bakan, Groenland Batı Avrupa, Turkı>e \e Fası zı.varet edecektır. Helsinki Olimpiyadları dün törenle kapandı Milletler biiyük mükâfatı binicilik müsabakalarını İngiliz ekipi kazanarak son altııt madalyayı aldı Helsinki 3 (Arkadaşımız Faruk Fenık bıldırıyor) Ikı haftadır devam eden 15 mcı O'ımoıvad o\unları bugun ananevî torcnle kapanmıstır On beş gun ÇPŞKIIİ HcNınki Olımpi\adlarından bır gorıınusj Dun Irandan a>rılan ve Avrupada menfa hayatı >*^av»cağı anlasılnn iran Şahının kırkardeşı Prenses Eşreı, kızlanndan bıri ile beraber Tahran 3 (AJP a a ) iran par Ine eskı polıs müduru eskı kurmay lamentosu bugun yaptığı toplantı .'bajkan yardımcısı ve Harbıye Bada, Başbakan Musaddık a hudud kanlığı eskı musteşarı General Rusuz salâhiyet verılmesı ile ılgilı «an hullah Aghevelı tayın edı'.mıştır Hcırasan baigesı esarada, Savttflma Bakanlıjfım cta ele ki komutanı General Mahvf ile Ku Arnerika, Avüstralya, Yeni Zealmtş olan Başbakanın tasfiyeye gı zistan tUmenı komutanı Oeneral landa Uzakdoğuda komunizmc rıştığı ve vüksek rutbeh subaylar a Bahr Bast da subajlar okulu kosed rekmek için bır plân rasında muhım değişiklikler yaptığı mutanlıklarına ta>uı olunmuşlarhazırlıvacaklar dır. haberi ahnmıgtır. iran ordusu Genelkurmay BaşAmerikalıîara hücumlar kanı General Gazan Panah, sıhhî Iran parlamentosunun bugunku sebeblen ılen surerek bu sabah ıs toplantısında bazı mılletvekıllerı j e tıfasını Musaddıka vermi} ve yerı Arkası Sa 6, Su 4 te Batı Avrupanm Pasifik silâhlanmasında Konferansı çıkan güçlükler açılıyor kooferansınd» bazırlaıuo. plânın zamanında tatbik edilemiyeceği ileri suruluvor Wa«hıngton 3 (A P ) 33tı Av \ lupa de% letlerın'n bu jıl 50 tumenlık bır kuvvet teşkılı hakkındaki plânlan muhtemel olarak mu\affakı>etsızlığe ugrarsa Amerıkanm dış memleke'lere vapmakta olduğu yardım meselesı Cumhur Başkanı secımlerı mucadelesınde muhım tar tışmalara vol açacaktır Hatırlarda olduğu uzere NATO ATkası Sa 5, Su 2 de spor haıeketleuni he\ecanla takıb etanıs bulunsn yerlı \e vabancı meıaklılar bu sade o nısbette de a«ıl kapsn.ş torenını gormek ıcın, ohmpıyad stadını tamamıle doldurmu$ bulunuy.orlardı. > Arkası Sa 4r Sü 4 te Zonguldak ve Eskişehir D. P. il kongreîeri Muamnter Alakanl bir konuşma yaparak ikfidarın vaidlerini yerine getirdiğini söyledi Arnavudlukta Müslümanlara yapılan zuliim Kızıllann halkı, kırbaç altında çalışlırdıkları bildırilijor Munıch 3 (T H A Hur Avrupa radyosu) Amavudluktan alınan habeıler, Kavaja kesımınde yeni bır mecburî çalışma kampınm ıhdas edıldıgını bıldırmektedır Eskıden Hımkrı kampında bulunan çole sa>ıda mushıman, şımdı bu kes ma gonderılmıştır ve k rbaç altında gunde 10 saat çahşmaktadır Perışan bır halde olan bu sıyasi mah" puslar vol ve sulama *analı mşaatında çah}tuılmakta ve taş yukle Arkası Sa 6, Su 4 te çocuğu ile beraber Yugoslavyadan röportajlar Zonguldak, 3 (a a ) D P ıl kongresı saat 12 30 aa açıldı, ılçeCUMHURIYET lerüen ge en delegeler ve kalabalık Arkası Sa 2, Su. 5 d< bır dınlej ıcı kutlesı toplantı salonunu doıdurmuştu Dun Ankaradan şehnmıze gelen De\ let Bakanı Mu ammer Alakan* Bolu mıüetvekılı Mahmud Guçbılmez \e Zonguldak mılletvekıl en de kongreae hazır bulunu>onardı Kongre başkanh «CUMHURIYET») e sejahat intıbalannı j azacak olan arkadaşımız Mekki Saıd Esen dun Yugosla\ya>a hareket etti , S^m 3 ( A P ) Bu gece gec vağına Mahmud Gucbı'mez ıkıncı Ikıt \a\ınlanan bır kararname ı!e 1 başkanlığa Sııphı Konak St^ı'cı ve I Genelkurmav Başkanı Albav C " 1 gundeme geeıld Geçıcı ıl ıdare çekh nın Başbakan vardımcılığı eıvu ulunun 8 ayhk faolı>et raporu dece^ı bıldırılmıştır okundu, rapor uzeı nde soz a an Bu karar Devlet Başkanı Genedelegeler, muhte'ıf tens d eroe bu Acheson ral Fevzı Seionun rahutsız bulunlundular Muteakıben seçımıere ge NewYoık 3 (R ) Pasıfık kon ması doir \ ısıle verılm ştır Sabık Mısır Kralı çıldı ve ıl ıdare kurulu ve hajsı feıansı vaıın Honolu'u da açılacakjet dıvanı asıl ve vc'ek u\eerı tır Bır'esık Am^rıka, Avustıalva Arkası Sa fi, Su 1 de ve Yeni Ze'anda Dış Işlerı Bakanlan, Vz<xV doguda komunızme sed cekmek ıçın bır plân hazırlıvacakiaıdn Bj gmusmeleı sonu*"da, kuze\ Atlan'ık pıktı şeklınde bır Pa^ıfık pakhnın ım'?lanm3sı da »njlı ten el goıulmekiedır Konfeıan^a ıştırak edecek olan Amerıka Dış I^leıı Bıkanı A'heson a Dış Işleu Bakanl 2ının UzakBır polıs konrserile kendisine hucum eden doğu uzmanları refd^at etmektemütecavizler aras nda boŞtışma o f'u. dırler Hâdise muhitte heyecan uyandırdı Amc ıka, Avustı^Ka ve Yeni Zelanda ten ^ılcılerı geçen vıl yDun akşam. Bebekte muhıtı he Bebek karakol komıserı Abdul lül s\ında ımzalanan emnnet an yecana \eren bır hâdıse olmu^tur l<»h, akşam saat 19 sularında tram laşma^ı ıcablarına m?rak daımı bır Yaptığımız tahkıkata gore hâdıse \ay cadd»sınde do'aşırken, taksı kirargah \e kurm?\ he\elmın tesıs Lorc'ra 3 (Na/en) Kemslej nın ıçyuzu ve cereyan tarzı şoyle durağında bır ava mahkum olup edılmpsı meselesını de gozden ge grzetelerı gıupunun muhamnne d:r I Arkası Sa 6. Su 5 te çıvec=k'erdır goıe sabık Mısır Kralı Farugu oldurmek maK«adıle suıka«d ha zırlandığına rlsır Itahan polı«ıne Albay Çiçekli Başbakan Yardımcısı oldu Bebekte dün aksam duyulan tabanca sesleri Mısınn sabık Kralına karşı suikasd hazırlığı Faruhun öidürüleceğine dair İtalyan polisine ihbarda bulunuldu ihbarda bulunulmuş ve bunun zerıre de polıs cıddi tedbırler rnıstır Kemslev gazetelen muhabırı Arkası Sa 6, Su 3 te ualbu . Truman ve seçim kampanyası Başkan, bir politika eri olduğunu, partinın adavı Stevenson'un bir işareti ile propaganda gezisine çıkacağını sovluyor Kansas Cıtv 3 (a a ) (Afp) Dun beyanatta bulunan Başkan Truman, 1S48 de olduğu gıoı bu tlefa da seçım kampanvasına başİamak üzere gezıve çıkmak ıçın Valı Stevenson un ışaretını hek'ej dığ nı soylemış ve «ben artık son safta ka'mış bır politika erınden başka bır sıfat taşımamaktayım» cumlesını ılâve e>lemıştır Dünkü Merhaleli Kürek Egede or ma ıı Yanslan 1 y a ı ı g m l a r ı însrSv Foçanın kuzevinde bulunan çam ornıanı tutuştu ve geniş bir sahavı tehdid etmeve başladı Narhdere havalisinde de ikinci bir yangın çıktı Mekki Said Esen Turkıye de Yugoslavya arasnıdakı yakınlaşma hareketlerının hararetlı bır safhada bulunduğu şu sııada «Cumhunyet» ıçın roporta]lar >apmak uzere Aıkadaşımız Mekki Saıd Es«n, dun Selânık jolıle Uskube hareket etmışür Uskub ve Makedon^ada bır kaç gun kaldıktan sonra, Belgrada hareket edecek olan arkadaşımız, Zagrebe ve Hırvatıstana. daha sonra da Ljublıyana'ya geçerek Slovanyada tetkıkler vapacaktır Mekki Saıd Esen, uç hafta surecek olrtn bu sevahatınde Trıeste serbest mıntakaainı dola$acağı gıbı, Dalmaçva, Karadağ ve Saravbosnaya da gıderek roportajlar japacaktır* İzmır 3 (T HA ) Sıcaklann bunaltıcı bır hal alması yer yer orman yangınlarının çıkmasma sebebıyet vermektedır. Evvelkı gun Foçanın kuzeyınde bulunan çam ormanı bırdenbıre ate? slmış ve kısa bır zaman zarfında etrafa sııavet eden alevler genış bır sahayı tehdid etmeğe başlamıştır. Bu âfeti önlemek içın Menemen Alıağa, Yeni Foça ve cıvar karakollardan gelen ekıpler, ellerınden gelen gavretı gostennışlerdır. Hassrın bujuk oldugu tahmın edılmektedır. Narlıderenİn AbdullaVıaSt boig«sınde ikıncı bır vangın çıkmış etDun Buvukdere ile Bebek arssında merhaleli kurek jarışlan yapılmıştır. Musabakayı Feneıbahçe raftakl fundahklara sıravct eden kazanmıştır. Yukanda. 8 teklenn Iftinve koyunda bsvrak beklerlerken alınmış resımlerı '^Sı uhnektedır ateş, «skeri ekıblerm gayretlen sa(Musabakaaın taf»ıiâtıl« diğer spor haberlerimkı dordvıacu sabıfenuzde bulacaksuı«,l } esınde onlenebılmigtız. KURU SIKI...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog