Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

MANDERBACH. Fabrikası s Almanyada 53 »«nedir gece gündüz çallşarak dünyanm en mükemmel KAMYON, KAMYONET, OTOBÜS'lerini meydana getirmistir. Bütün vasıfları birer hârikadır. ABDÜLLÂTİF DEBAS Boraonti Halâskârgari Caddesi Çelik Palas Apt. No. 224 a Beyoğlu İSTANBUL Posta Kutusu 717 Telefon: 86732 umhuri KLIRUCUSU: YUNUS NÂDÎ Yeni bir teklif, dün yüze yakın Demokrat Parti miHetvekili tarafmdan imzalandı C.H.P. nin meşru yollar haricinde hayır kurullanndan, iktisadî devlet teşekküllerinden edindiği emlâk ve nakdin hazineye intikali isteniyor Hazineye intikali istenen Mısırda Vef d Partisi tekrar harekete geçti C. H. P. nin emlâk ve nakdi Fesholunan parlâmentonun derhal içtimaa çağırılması, örfî idarenin kaldırılması ve siyasî mahkumların affı için Kraldan talebde bulunuldu 28 inC! an m nn» 10.004 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul 'Posta Kutusu îstanhul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı isleti 24299, Matbaa: 24290 Yalnız Trakya değil, bütün Türkiye! ondradan donen arkadaşrmıı Ömer Coşar, dünkii «Cnrahnriyet» te çıkan yaıısında, İngilterede muvafık ve muhalH partilerin, Türkiyenin Akrieniz ve Ortadoğunun müdafaasındaki ehemmiyetli rolu üzerindeki diişuncelerini şu şekilde hulâsa etmişti «Akdeniz savunmasında Türkiye büyük bir dnem taşımak+adır. Ortadoğunun tek kuvvetü ve tstı^rarh devleti Ttirkıyedir.» Bn sİMİeri, geçen sonbaharda Lortdrada İngiliz siyaset adamJannın ileri gelenlerinden biz de duymuştuk. 1951 kasımındanberi geçen si>asî hâdisclerden »onra, Türkiyenin ehemmijeti bir kat daha artmıştır. Bunun birinci sebebi, TiirHvenin Doğu Akdenizin ve Ortadojrumın tek fcmrçefli ve SRkrarfı devleti ohnası, ikinci sebebi de Türkijenin stratcjik ve siyasî vaziyetidir. Amerikalı dostlarunizın da her zanıan soyledikleri gibi, Türkiye Ortadoğunıın kilid mevrii ve kızıllara karşı demokrasi cephcsinin kalcsidir. Atlantik Paktma dahil Avrupa devletlerinden hiç biri, stratejik vazhet bakımından, Türkiye k.jar ehemmiyetli değildir. Çünkü o devletler, Akdeniz, Süveyş ve Ortadoşu petrollan gibi. çok mühim stratejik hedefleri miıdafaa etmemektedi:ıer. Bir harh \ukuun<la Turkiyenin mıidafaa edeceği bu ehenuni> etli hedeflerin prkasında, İkinci Dünva Harbinde oMuğu gibi uçuncusünde de demokrasi cephesinin bir ana ussünü teşkil edecek olnn Afrika bulunmaktadır. Bu realite, İngilterede de pek h i anlaşılmıştır ve İngiliz hariciyesinin arkadaşımızla konuşan sozcülerinden biri Akdenizin savunmasında Türkiyeye verilen ehemmiyet iızerinde dururken şöyle demiştir Celal Bayar şehrimizde Hususı surette seyahat eden Cumhur Başkanı yann Ankaraya avdet edecek Evvelki gece geç vakit Ankaradan otomobıl e hareket eden Cumhur Başkanı Celâl Bayar dün sabah Izmite vasıl olmuş, saat 11 de Acar motorile şehrımıze gelmiştır. Hususî surette seyahat eden Cumhur Başkanı, Fioryadaki Deniz koşküne gıderek. bır muddet burada istırahat etmijlerdir. Ceîâl Bayar saat 16.30 da Acar motorıle Dolmabahçe sarayına gelmif, Izm.r Arkası Sa. S. Sü. 2 de Kahire 4 (Anka) Vefd Partisi, parlaraento grupu ile genel kurulun karan üzerine bugun Kral Fanıktan fesholunan parlâmentonun derhal içtimaa çağınlmasım, 26 ocak hâdiselerini müteakıb ilân edılen örfî idarenin kaldırılması ve başta Vefd partisi genel sekreteri sabık Dahüiye ve Maliye Bakanı Fuad Seraceddin Paşa olmak uzere bütün siyasî mevkuflann derhal Arkast Sa. 5. Sü. 4 te L Ördiin Kralının salâbiyetleri kaldırıldı LTç kişiden mürekkeb bir Naibler heyeti kuruldu, Irak Kral Naibi Uçakla Ammana gitti Başbakan, Galata nhtımında kendUini karşıhyanları selâmlıyor Halk Partisinin İstanbul il merkez binası Ankara 4 (Telefonla) Halk Partisinin Halkevleri ıçin aldığı paralardan zımmetınde kalanlann istırdadı yolundaki kanun teklifı. komisycnda gcrüşülmekte olduğu sırada, C. H. P. nin diğer yollarla elde ettıği emlâk ve nakdin hazineye intıkaline dair bir teklif. bugıin yüze yakın Demokrat milletvekiü taraiından imzalanmıştır. Teklif üzerinde unza toplanmasına Arkası Sa. 5, Sü. 7 de YunanJCral ve Kraliçesinin memleketimizi ziyaretleri Dış İşleri Bakanlığı, ziyaret programım yayınladı, Majestelerin ikametine Dolmabahçe Sarayı tahsis ediidi Mesketı ve dükkân Itgeları Adalet Komisyonu dün bir prenâp karanna varamadıjmdan Başbakan dün İzmirdeft geldi Adnan Nenderes, beyanatında, partilerarası münasebetlerin iyileştiğinden bahsetmeğe imkân yoktar, diyor Vapur Galata nhtımına yanaştığı sırada da orada toplanan kalabalık bir halk kütlesi Adnan Menderesi uzun uzun alkışlamıştır. Başbakan nhtımda Dış işleri Bakanı Profesör Fuad Köprülü, Vali ve Belediye Başkanı Profesör Fahreddin Kerim Gökay, Ordu Müfettişi Orgeneral Zekâi Okan, Başbakanlık müsteşan Arkası Sa. S, Sü. 1 de Irak Kral Naibi AbdüUlâh Amman 4 (T.H.A) Ürdün hükumeti bugün öğleden sonra Başbakan Tevfik Ebülhüda Paşanm riyasetinde olağanüstü bir toplantı yapmış ve Kral Tallâl'ın memleket Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Mecliste dün Ecnebi rejisörlere görüşülen verilen paralar tasarılar Kâmil Boran, bn meseleye dair Ankara 4 (Telefonla) Mıllî Korunma kanununun mesken, dukkân ve buna benzer yerlerle alâkalı bulunan 30 uncu madc'esinin tadıli yolundaki kar.un teklifleri Adalet komisyonunda bugün de Başbakan Adnan Menderes regöruşulmüştur. Prensip karanna varılamadığmdan yann topîanmak |fakatinde istanbul milletvekili Mükerrem Sarol, Aydın milletvekili üzere oturuma son verilmiştır. Ethem Menderes ve diğer milletvekilleri olduğu halde dün saat 16 da Etrüsk vapurile Izmirden şehrimize gelmıştir Etrüsk lımana girerken muteaddid motörlerle hareket eden partihler ^ıararetli tezahüratla Başbakanı karşılarruşlardır. «Trakyada jeda edılecek toprak yoktur » Muhalefeti terasil eden İşçi ParAnkara 4 (Telefonla) Fikri tisinin resmî bir sözcüsü de, AkApaydının başkanhğında toplanan denizin <ten muhhn stratejik bölbugünkü Mecliste uçucular için taz ge» olduğunu belirttikten sonra. bu minat kanununun ikinci görüşmebolgede Turkiyenin sarfetmekte olsine devam ediidi. duğu askerî gayretleri överek bu Besim Besin, hava subaylanna cephenin müştereken müdafaa ediolduğu gibi topçu pılotlarına da lceğini söylemiştir. maaşlarının yüzde elli nisbetinde İngiliz Dış İşleri Bakanhği adma uçuş parası verilmesini istedi ve konuşan zatın «Trakyada feda edineticede değiştirgesi kabul edildilecek toprak yoktur» sözü üzerinğinden tasanrun birinci maddesi Majeste Vunan Kral ve Kraliçesinin evvelce Edirneyi ziyaretlerine de bilhassa durmak isteriz. Bu redaksiyon için komisyona verildi. aid bir intiba cıımledeki ffTrakya» kelimesini Dığer maddeler de görüşülerek «Türkiye» diye şümullendirmek Ankara 4 (a.a.) Dış Işleri Ba ziyaretlerila jereflendireceklerdir. kabul ediidi. daha doğru olur. Çünkü dünkü ya kanlığından bildirilmiştir: Majeste Yunan Kral ve Kraliçesi Birinci madde komisyondan gelzımızda adı geçen L'Observateur Kıymetli dostumuz ve müttefiği 8 hazdran 1952 günü, Yunan donan mediğinden tasaruun tümü oya gazetesinin yaptığı gibi komünist»ni7 Yunanistanm hükümdarlan masına mensub «Helli» kruvazörü konmadı. liğe meyyal gazeteler ve doğnıdan Majest» Kral L Paul ve Majeste r.e rakiben îstanbulu tejrif buyura Arkast Sa. S, Sü. 5 te doğrnya kızü basın, Türk umumi Kraliçe Frederika, sayın Cumhur caklar, kruvazörün kara sularımıza ABİDİN DAVER Başkanımız Celâl Bayann davetle girmesinden itibaren büyük mera Arkası Sa. 3. Sü. S t« rine icabetle memleketimizi resmi Arkan Sa. 5. Sü. 4 te Meclise bir soru önergesi verdi Rîilletlerarası İktisadî İşbirliği Ankara 4 (Telefonla) Mardin teşkilâtı Dış İşleri Bakanbğına milletvekılı Kâmıl Boran Buyuk bağlandı Ciiney Korede siyasî buhran "Gelin Aya [ Lille, Beşiktaşı 3 0 Yendi ] Gidelim!,, devam ediyor Amerikadan sonra tngiltere de Syngman Rhee'ye bir nota verdi Pusan, 4 (a.a.) (Up): Korede, Cumhur Başkazu Syngman Rhee'nin iktidarı gasbetmesine karsı Bırleşik Amerikanın yapmış olduğu ve muvaffakıyetle neticelendifi anlaşılan siyasî protestosunu, Ingiltere, bugün bir nota ile desteklemiştir. Başkan Truman, mütareke görüşmelerinde yeni yeni güçlükler çıkmasından endişelenerek, Cumhur Başkanı Syngman Rhee'yi, mıllî meclisi fesih tasavvurundan vazgeçmeğe davet etmiştir. Syngman Rhee, Başkan Truman'a bugün cevab vermiştir. Bu cevabın metni henüz ıfşa edilmemiştır. Birleşmiş Mılletlere mensub diğer beş devletin de Birleşik Amerikanınkine benzer notalar hazırla doklan öğrenilmiştir. Bu devletler de Türkiye, Avustralya, Fılipinler, Lille takımı dün şehrimizdeki üçüncü maçım stanbul şampiyonu Beşıktaşla yaptı ve 30 galıb geldi. Pakistan ve Holllandadır. Bunlar, Yukarıdaki resim, dunkü maçta Beşiktaş kalecisinin bir kurtanşını gostermektedir. (Maçın tafsılâtüe diğer Ingiltere ve Amerika ile bıriikte, epor haberlerimia dordüncü skbifemizde bulacaksını») Arkası Sa. 5, Sü. 3 M Millet Meclisi Başkanlığına bir soru önergesi vermiştir. Kâmil Boran bu önergesinde Millî Eğitim Bakanından, Devlet Tiyatrosuna rejisor olarak getirıler. Karl Ehbert ve Schröder'e verilen tahsisat yekununu sormaktadır. Boran verdıği önergede şoyle demektedir: Paris 4 (Nafen) Fransız ko«Devlet Tiyatrosuna muvakkat münistleri bugün feci bir hezimete rejisör olarak getirilmiş bulunan uğramışlardır. Yapmak istedikleri ve memleketimizden ayrıldığı öğre uınumî grev hiç bir netice vermenilen Karl Ehbert'e, harcırah dahJ, miş, işçilerin yahıız yüzde ikisinden ödenen para yekunu nedir ve bu biraz daha azı grev hususundaki rejisdr sahneye bu mevsım kaç e komünist emrine riayet etmişlerdir. ser koymuştur? Fransız komünist partisi, maden Arkast Sa. 5, Sü. 8 de lerde ve çelik sanayiinde işçileri belirsiz bir müddet için greve çağırmıştır. Bu etnre boyun iğen ol15 yıl sonra sık sık mamıştır. duyacağımız bir teklif: Yeraltı trenleri mutad sekilde işlemekte devam ettiği gibi gayri muayyen bir müddet için grev yap malan istenilen demiryolu işçileri de gene bu greve icabet etmemişler ve banliyö seferlerinde aksama ohnamıştır. Paris civarmda bulunan Renauld otomobü fabrikalan muay Fransada komünistler dün hezîmete uğradılar İş Genel Federasyonunca ilân edilen grev, netice vermedi 20 generalden miiteşekkil bir Amerikan askerî heyeti geliyor Amerikan kara kuvvetleri kurmay başkan yardımcısı ile dığer 19 Amerikan generalinden müteşekkıl yirmi kişılik bir Amerikan askerî heyeti önümüzdeki hafta şehrimıze gelecektir. Askeri heyet arasında yen bir müddet için faaliyetini ta General Collins'in yardımcısının da ül etmişse de, bu, işçilerin grev bulunacağı söylenmektedir. yapmalanndan değil, cereyanın ke Amerikan generalleri askeri tesislerimizde 3 gün sürecek tetkiksilmesinden ileri gelmiştir. Arkast Sa. 5, Sü. 6 da lerde bulunacaklardır. Karaborsacılar Fatih camiinde para ile yer satryorlar. CUMHURİYET'TEN Prof.Hilmi Buddo evinde ölii olarak bulundu Atom bombasmı yapan, hidrojen bombasmı tasarlıyan fen adamlan bugün en geç 15 sene içinde, ay yolculuğuna ulaşılabilecek bir hedef gözile bakıyorlar. Profesörün bir kalb krizi neticesinde vefat ettiği tahmin ediliyor Ankara, 4 (Telefonla) Ankara Ünıversitesı profesörlerinden Hihni Buddo bugün Sıhhiyede oturduğu apartımanın 4 numaralı dairesınde ölü olarak bulunmuştur. Apartımanın kapıcısı Münir Uzunoğlu, Profesörü 3 gündenberi göremeyince Fakülteye telefon ederek Profesörü aramıştır. Fakülteden Profesörün İstanbulda olduğu cevabını almıştır. Bu arada yalnız başma oturan Arkast Sa. 5, Sü. S t t Pek yakında «Cunthuriyel» te DECCÂJU...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog