Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

ALBAYRAK UNLARI VE BAHARATI (Eskl Çay MUessesesi Kuruluşu 1914) Yüzde yiiz saf ve nefistir. ÇejidleR Pirinç, Bezelye, Mercimek, Buğday (Nelson tip) unlan, Buğday, Mısır, Patates, Nisastalan, İrmik, Karabiber; Tarçuı, Yenibahar, Kimyon, Salep, Vanilya, Ihlaraur, Kakao, Kola, Karbonat vs. Bakkallarınızdan isteyiniz. T E L E F O N : Z»947 um 28 inci yıl sayı; 10.023 . • • * * • 'M&lerileriınizc hvtiayağ/ılırijpı yalnız kutunun yeşu ohnaan»4değıL KRİSTAL markasıru a dıkkat edinız. markayı isteyiniz. Taklidlen sakınınız. BURUCUSU: YUNUS NAOİ Kabinede yapılacak yeni degişiklikler Bazı Bakanların yer değiştirmeleri ihtimalinden bahsediliyor Dfin bayraa tatili olaasına rağaen, Adnaa Menderes Başba kanlıfcta çalışarak yeni tayinlcr etrafuıda istişarelerinc devam etîi Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, 'İstanbul Posta Kutusu fstanbul No 248 Telefonlar: Umumî Santral Numaras: 24298. Ya» İglari 24299, Matbaa: 24290 Perşembe 26 Haziran 1952 .NAYI KONTUVARI .. Ş. Izmir Mısıra Rus notası Sovyetler, Mısırın Ortaşark müdafaa blokuna girmemesini isfediler Kahire gaîeleleri Mısıra, Türkiye, İngiltere, Am^rika ve Fransa tarafmdan jeni bir teklif japıldığını yazıyorlar Kahire, 25 (T.H A.) Buçünkü ^ gazeteleri, Türkiye, Amerika, İngjlfere ve Fransanın butün Arab memleketlerıne verıleceği bıldirilen notadan evvel ıhzarî bir teHifte bulunduklannı bıldirmektedirler. İntlşar eden haberler hakkmda fikri soru an Dış işlerı Bakanlığı sözcüsü, Mısınn ve bır çok Arab devletlerinin Oıtaşark müdafaa paktma iştirak için bu defa musbet cevab verılmesınin çok mümkün olduğunu söylemiştır. Dlğer taraftan, Sovyet Rusya, Mısıra yeni bir nota teydi ederek, Orta<ark müdafaa blokuna Mısırın girmemesüıı taleb etmiştir. Arkası Sa. S, Su. 4 te Yunus Nadi Mukâfatı (En Guzel Şiir) miisabakasının büyük jürisi toplanü halind* Kararsız Günler vrupa Savunma Birliei Andlaşmasırım daha murekkebi kurumadan bu Arkası Sa. 5 . Sü. l d e ' andlaşmalar toptan tehiikeye girdi, diyebiliriz. Bilindiği gibi, andla?malar jürürluge konabilmek için imzacı devlctler parlamentolannuı bunlan tasdiki fterekiyordu. Almanjada kuvvetlı bir muhalelet partisi olan Sosjal Demokratlar, Fransada komunistler, De Gaulle'culer ve bir kısım sosyalistler, başka başka sebeblerle zaten Avrupa ordusu daha doğrusu Almanyanın yeniden silâhlanması fikrinin aleyhinde idiler. Andlaşmamn parlamentolardan baMareşal, Amerika Tunus mcseleşan fle nasıl geçirileceği racrakla beklenirken. bazı hükumetler şimsine müzaharet etmediği tt.'cdirde diden paniklnerek ortalığın bulanFransanın Birleşmiş Milletlerden nıasına yol açtılar. çekileceğini söyJedi Almanyanın gelecek dunıınuna Pans. 35 (Reüter, AJ».) E>enizdair müttefiklerle Sovyet Basya aaşırı Fransız ^ M ^ ; tarafindatt rasında bir mıiddettir notalar alınıp I tertıb edtiejt ğjfâfğİ0eünâe beyaverildijH hatırlardadır. Son Sovyet natta, W '»"«»^Itt^eiî Avrupada notası (fsyet sert hükumler taşım«*^fc^^K*]§(^fl«i başkomutam tnakla beraber. her laman olduğıı e Juinr|unlar? soy gibi ustaca bir ifade ile dörtlıi bir toplantıya kapılan aralık brrakmısb. HalbukL Avrupa oHuvu fcuruk. Kuzey Afrikadaki vaziyeti hakkınduğu takdirde Almanya rcsmen ikida anlayı? göstermediği takdirde, ye bblünmüş olacak, dolayısile DeFıansa. Bırleşmış Miüetlerden çemir Perde rejimi de bir teşbih olkıîmekte tereddud etmiyecektır. ntsktan çıkarak hukukî bir realite Boy e bir kararı vermek cesaretmhaJine gelecek, bir daha Sovyet de bulunacak Dış İşlerı Bakanı taRusya ile konuşup anlaşmak ürıhte nam alacaktır > Bu soz'er, ınidleri bütiin butün suya duşecekFransız sıyasî çevrelerinde pek bütir. İşte böyle kotu bir altıbetten yiık bir heyecan uyandırmıştır. sakmmak iddiasile Fransa hukumeti, Londraya başvurarak, AvruBaşbakan Antoıne Pinay akpa Savunma Birliği tasdik edilmeşama doğru Mareşal Juin'ı daıreİngiltere Sa\iuma Bakanı Lord Alexander, Koreyi ziyareti esnas ınd* Gendral Van Fleet ile den önce Moskoflarla Alrnanya sine çağırarak beyanatınm hukuberaber Turk jehidliğini gezerken meselesini göriişmek üzere Wasmetı çok zor dunıma düşürduğunü hington'u yumuşatmağa teşebbiıs belirtmıştır. etti. Londra. bazı rbtuşlarla FranFransanın yegâne hayatta olan sız teşebbüsünü benhnsedi ve desmareşah Juın'ın bir vesile ile «Kotekledi. Fakat kulis arasında yapıre harbinde Birleşik Amerika, BırEden, hava alanında. Acheson'u karşılarken lan sondajlar neticesinde Washingleşmiş Mılletleri sık sık gülünç mev Londra 25 (Nafen) Uçlü görüş | leri Bakanı Eden arasında Ortado kie koymağa muvaffak o'.muşturs ton'un bu fikre hiç yanaşmak istemelerde bulunmak üzere buraya | ğu meselelerinın incelendığı bıldı ded'ğı bıld:rılmektedir. mediği anlaşılıyor. gelen Birleşik Amerika D15 Işleri rılmektedır. Fakat ılâve edüdığiAra yerde millî ve iç politika fak Bakanı Acheson ile Ingılız Dı» I | | Arkası Sa. 6, Su. 6 da tbrlerinin buyük rol oynaması duSovyetler, Doğu Almanya ile rumu »on derece güçleştiraıektedir. Fransız D15 Bakanlığı, haaeketmi Berlin arasındaki yollan İ7ah ederken tbağlar kopmadan öntıkamağa başladılar ce son bir teşebbüs yaparsak ne kaybederiz? Moskova bu sefer de Berlin, 25 (a.a.) (Up): Batı aksilik ederse Avrupa ordu.iunun kesımlerı etrafındaki çemberleıını zaruretini halk efkânna daha kobır kat daha daraltmak ıstıyen Kolay anlatınz» gibi mantık delillerimunıstler dunden ıtıbaren yeni bır Londra 25 (a a. (Reuter) A I « Geçen sene temmuî ayında ne başvuruyorsa da asıl sebeb her Sa. 6, Su. 4 te vam Kamarasının bugün oğleden | komünist kuvvetlerı, manevivatlan halde Fransaya hâkun olan silâhsonraki toplantısında Dıs Işleri Ba fevkalâde bozulmuş 500,000 den az Bu muharebenin 37 inci yıldönümünde harb lanmış Almanya korkusudur. Yet|kanı Eden, Kuzey Kore bombardı fazla idiler. Son senelerde dünya efkân sahasını Türk ve Ingiliz muhariblerı bir miş yıl içinde iiç defa istilâya uğjmanları hakkında aşağıdaki beyaBugün aynı ku\>vetler bir milyon umumiyesine arzedilen yarıyan Fransanın bu eetdngenliğini arada zıjraret edecekler natta bu!urunuştur: Arkası Sa. 6, 5ü. 3 te tabii görmelidir. Bunun dışında zıların en mühimlerinden miistakbel Avrupa ordusuna FranBirinci Cıhan Harbinde Çanak Bürosunun teşebbüsu Ce Çanakkabiri: sada pek güvenilmemektedir. A kale harekâtuıın dönüm noktasını le muharebe meydanına bir zıyaret merikan ve Ingiliz tümenleri de ifade eden Anafartalar muharebe yapııacaktır. vamlı olarak kıtada yer almadıkça sinın 37 nci yılında, 1. Or. Temsıl Arkası Sa. 6, Sü 2 de Avrupa savunmasına imkân görmiVartan polis kırrakolıında yen Fransız ezici çoğımluktadır. Ankara, 25 (Telefonla) Kabinedeki münhallfere, Batbakaıun Londra seyahaünden once tayınler yapılacağına dair tahmuıler teeyyud etmektedir. Tatil olmasına ra^raen bugun de, ofleden evvel ve sonra Baş'oak^nlikta çahşmış olan Adnan ^fende^esın. bu voida hazırlık ve istişarelere devam ettığı sezt'ıyor. Kabinedeki son değışiklik, yalnız munha'lere tayınler yapılmakla ıktifa edılmıyeceçı ksnaatmi takviye etmiştır. Ban Bakanlann var değiştırilmelen ihtimalinden de bahsolunuyor. Bilindiği gibi şımdıki halde, kabıneye lkı yeni slma gırmış buiunmaktadır: Balıkesir milletvekiH ESıver Gureli, ıstifa cden Muhtis Etenın yenne Ekonomi ve Tıcaret Bakanlığına, Zonguidak millelvekilı Muammer Alakant Devîct Bakanhğına getirilmiştır. Iç İşlerı Bakanlığı bilen, Başbakan tarafmdan \ekâletle idare edilmekte, İslettneler Bakanl'ğıra Çahşma Bakanı Nuri ÖtSan vekâ' Yunus Nadi mükâfatı Müessesemizin merhum kurucu» sunun adına tesıs edılmiş olan «Yunus Nadi Mukâfatı. nın 1951 1953 devresine aid «en guzel şür« müsabakasının birinci, jkıncı ve üçüncüsünü geçecek olan buyuk jüri heyeti haziranın 23 üncü pazartesi gunü saat 16 da matbaamızda toplanmıştır. Üyelerden Ahmed Hamdı Tanpınar, Azra Serhad, Behçet Kemal Çağlar, Burhaneddm BaToan, İsmail Habıb Sevuk, Mehmed Kaplan, Nihad Elami Banarh, Orh^n Kemal, Sabri Esad Siyavuşgıl, Şevket Eado, VII* Nureddin VâNu, Vedad Nedim Jör, Yaşar Nabi Na^r, Zıya Avkası Sn r S •«'•• Londrada yeni üçlti konferans Juin'in iyi karşılanraıyan beyanatı Büyük jüri pazartesi günü toplanarak 1000 Hralık mükâfatı üç şiir arasında taksime karar verdi Eden, Acheson ve Schanan arasında gdraşmelere başlanıyor Profesyonei veremliler Saç'ık Bakanı Dr. F.krem Hayrl İ'stündaç, hastanelerde gürültü çıkaran bu hastalar hakkında izahat verdi Şehrimizde bu unan Sağlık vl Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrera Hayrı Üstundağ dün saat 11.39 da Sağ'ık Müdurlüğünde bır basm toplantısı yapmış ve son günîerde bazı veremlı hastalann yemeklerı» nüı fena olduğu hususundakı şıkâ» yetler etrafmda izahat vermiştır. Arkası 5a. 6, Su. 3 te Berliniıt Rus Ingiliz Parlâmentosunda kesiminde tedbirler Koreye dair görüşmeler Eden, Yalu elektrik santralımn bombardımanından evvel İngiltereye müracaat edilmemiş olduğunn söyledi Anafartalarda büyük merasim yapılacak 2300 öğretnten terfi edecek 1955 sonuna kadar terfi etmemiş ilkokul öğretmeni kalmıyacak Ankara. 25 (Telefonia) Mec'i. sin tatıle karar verdiğı oturumda kabul edilen kanun gereğınce, bugüne kadar kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 2300 öğretmenin ter. fıı sağlanmıştır. Haîen ilkokul bğretmenlerinden 27 bmi maaşlı, 6 bini ücretli kadrodadır. Alâkahların tahminine göre bu kanunun hüküm !eri dairesinde ilkokul öğretmenlennin sayısı 1955 sonuna kadar 43 bine yükselecek ve terfi etmemiş oğretmen kalmıyacaktır. Diğer taraftan, ilk öğretimle alfl< kalı mevzuatm birieştirilmesi için Bakanlıkta çalışmalara başlanrmştır. İngiltere ise, bir türlü düzelmiyen, daha doğrusu gittikçe bozulan ekonomik durumuna hava verecek pencereler aramakta ve doğu taraflannda bir takım ümid ışıkları sezmektedir. Amerika ile Rusya arasmda bir arabulucn politikasım jürütebildiği takdirde İngiltere, Gazetemizin teşebbüsu ile toplanan paralar hem Beyaz Evin vâsiliğinden kurAklî muvazenesinden şüphe tulacak, hem dış ticaretine yeni imve giyim eşyası arife günü Çocuk Dostları kânlar sağlıyacak, velhasıl her baolunan Vartan az kaldı Derneği ve Darülâcezeye teslim edildı kımdan kendini bahtiyar sayacaklinç ediliyordn ta. BayTara münasebetile okuyucu mizin fevkında alâka toplayan bu Galatada terzilik yapan Vartan NADİB NAPİ lanmın Çocuk Dostlan Derneği ile teşebbüs, yalnız ıki üç gun zarfmAşıkyan adındaki bir şahıs dün Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Darülâcezedeki 263 kimsesiz yav da 6000 hraya yakm para ile ku Arkası Sa. 6, Su. 2 de ruya yardıma çağırmıştık. Ümidi Arkası Sa. 6, Su. 6 da Okuyuculanmız 263 kimsesiz Stalin'in resmile yavruyu büyük bir sokakta propacömerdlikle sevindirdiler ganda yapan terzi Rusya "Rüyam,, kotrasının Nikrob Atlantikte geçirdiği ilk mühim tehlike Harbine Basladı! Amerikan gizli istihbarat teşkilâtının en salâhivetli simalanndan biri olan Amiral Zaharias ifşa ediyor! Korede de kızıllar tarafından hastahk aşılanan BirIeşmiş Milletlere mensub ay.'cerler Gizli silâhın lâboratuvarlarda hazırlanan mikroblan Kızıllann ölüm lâboratuvan nasıl ba sıldı ve mikrob harbini hazırlayanlar nasıl yakalandı? Mikrob harbini tesbit eden delil, vesika ve şahidler Ruslann eskidenberi kullandıklan sinsi silâh ve temîzleme hareketlerinde tatbik edilen bir usul... Arkadaşımız Vedad Abud (Rü lar kınldı. Yelkenleri indirmeye ve yam) kotrasından telsizle bildiri fırtına çapası atarak havanın düşyor Pazartesi günü, 7 kuvvetin mesini bekleyeme mecbur olduk. Arkası Sa. 6, Su. 1 de de esen bir fırtma ile Atlas Okyan\ısunun ilk tokadını yedik. Sert bir gun doğusu ruzgânnın kaldırdığı sert dalgalar Rüyam kotrasını hayli hırpaladı. Bocurum dıreği dibınden çatladı, kullanılmaz hale geldı Ana bumba düştü, puntalan parçaladı. Bır çok ipler koptu; cam Eroitıcilerle mücadele Son 48 saatte 350 avuşturucu madde tiryakisi yakalandı Bir kan kocanın Tahtakalede güpegündüz bir eroinci tarafından bıçaklanması üzerine zabıtaca bazı tedbirler alınmıştır. Bu cümleden olmak üzere Emniyet 2 nci Şube mudürlüğü «kipleri, Tahtakale, Mercan ve Unkapanı gibi semtlerde faaliyetlerde bulunan eroinmanları devamlı bır şekılde tarassud ve takıb etmekteduler. Son 48 saat içinde şehıin muhtehf yeılerınde yakplanan 350 kadar uyuşturucu madde tiryakisi Emnıvet müdürlüğüne getirılmiş ve bunlar hakkında. kanunî takıbata gırişilmlştır (Sağda) Çocuk Dostları Derneği trmsUcilcri ve Darülâreze Mudur.i yivim es>as.nı aralarında taksim ederlerken, Müdurü, müessesesinin bissesine dujen eş>ajı kamyonete klti (solda) Darulâc«« "T Pazar günü neşre başlıyoruz i . Arkam Sa. 6, Su. 5 t* «•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog