Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATTLJVnŞ legftne kuvvet Vital GIDASI 97 Cl nfi'ı vıl eauı~» 0 7 / 1 0 IIU Jll ö d j l . 9 1 4 0 umhuriyet KURUCUSU: Y U N U S NADf Telgraf va mektufc adred: Cumhuriy*t, tstanbul Posta Kuturo îsönfcüTNo. 140 Telefonlar: ümumi Santral Vumaran: 24298. Yaa İsleri 24299. Uatbaa: 24290 feu eıçr, daTctojsuz bir yerin ilk sıhhl yafdımcisıâır. Bötün hastalıklarda doktor yetiginceye kadar yapılması gerekli büfün tedbirlerı şöstermekte olduğun dan her evde, her"okulda ve her yerde bulunması gerekli bir eserdir. 250 kuru= cildüsi 300 kunıştttr. ç V'DOKTORU İB GİRAY ür. Pazar 23 Eylul 1951 UNKILÂP,KİTABEVÎ Truman Türkiye~îl ııe derhal işbirliği istiyor Bundan evvelki sel felâketinde Tokad sokaklanndan birinin hali Tokadın ilçe ve köyleri sel felâketine uğradı 3 vatandaş su baskınından öldü. 500 hayvatı Kızıhrmağa sürüklendi. Bazı köyler de kısmen harab oldular Temenni ve tef sir on ara seçimTerinden önce bu seçimlerin neticesine dair jureğinizde bir arzu besliyor mu>dunu2? Yani siz de C. H. P. sayın Genel Başkanı gibi yeni iktidann lâübali bir yol tuttuiuna. bu itibarla söjle kulağınm hafiften bükülmesi jferektiğine inanıyor muydunuz? Öyle ise neticeden memnun kalmamı; olm»liMnız. On yedı ilimizde seçime katılan vatandaşlar, bu sefer de ezici bir çoğunlnkla D. P. adajlarına oy vermek suretile iktidara gıı\enini belirtmiş, hükumeti Ikaza falan ihtiyac duymamıştır. Hâdise>i realist bir görüşle ele aldığımız raO man, bu. bir bucuk jıllık Demokrat Parti iktidannın nmumî olarak balkı hoşnud kıldığı manasma gelir mi? Kesin hukümlerden kaçınarak bo\le bir suale ceffelkalem evet demesek bile, herhalde ara seçimi neticelerini iktidar partisi ale>hine bir işaret dije kabul etnıe£e de imkân joktur. Bugünîük soyli.vecesimiz şudur: Yeni hiıkumetin 1 ir buçuk jıldanberi guttüğü politika, secraen çoğunluğu tarafından Demokrat Partiye karşı beslenen ümidleri kırmamıştırj Köylii, toprağı İngilttre Kral allesl bir urada ve köyü ilgilendiren memleket davalan üzerinde hükumetin çalıjmaya koyulduğunn gonnüştür ve bu çahşmalarda onu desteklemtk istemiştir. Cumhuriyet Halk Partisince \apılan ikaz davetine kulak asmaması da belki yeni iktidann cesaretini kırmamak, iş başına geçtiğindenberi bu ilk denemede onu bezginliğe uğratmamak kaygısından doğuyordur. Demokrat Parti önümüzde daha iiç yıla yakın bir za Londra 22 (Ap) Mahlyeti gizli düşen Ingiltere halkı, bfl\ük saman iş başında kalacaktır. Bu tutulan bır cığer hastalığı için Kral bırsızhkla netıceyi beklemeğe başmüddet boyunca seçmen bütıin George Vl'ya bir ameliyat yapılaca lamıştır. Ameliyatın bu gece yapıderdlerine ancak Demokrat iktida ğma dair haberler üzerine endıjeye Arkası Sa. 3, Sü. 6 da rından derman umacaktır. O halde durup dururken ajak direyip onu neden iızmeli? Muhalefet biraz kuvvetlensin diye iktidann ruhunda sanki hajk gııvenini ka\betmiş. memlekette tek başına kalmış Rİbi zâfa uğratıcı bir takun kanşık duygular u\anmasına neden sebebi>et vermeli? Kollektif vicdanın ifadesi olan seçimler, ondan mana çıkarmak istiyenler için daima ajdınlatıcı işaretlerle doludur. Son ara seçimleri de Turk vatandaşııun şaşınaz sağduyusunu bir daha açığa vuran giızel bir omek olmujtur. Demokrat Parti iktidarına mutNADIR NADİ Arkası Sa. 3, Su. 5 te Tokat 22 (a.a.) Dün akşama Dere ve Sarm köyîeri kısmen haioğıu Turhai ilçe merkezile bu rab olmuş. yıyecek ve eşya'an ıaya bağlı Cımorta, Dere ve Sarnı seller süruklemiştir. Cimorta kocoylerıne yağan çok şıddetli yağ yünde sııların azamî derecede kamurlar neticesinde Çivıil ve Bağ bardığı bir anda yayılrnadan do;aşar dereleri taşmış ve bu de nen 500 kadar irilı ufaklı hayvar. relerden gelen seller, Tuıhal şe sellerin hücumuna uğarıyarak ker fabrıkası mahallesıle adı ge Yeşüırmağa suruklenmış ve bü\ uk çen koyleri basmıştır. Sellerin bir kısmı telef olmuştur. Gene bu baskınına maruz ka'an Cımoıta, Arkas\ Sa. 3, Su. 4 te Başkan'ın hususi müşaviri Harriman ile Gnl. Bradley on güne kadar Türkiyeyc hareket edecekler Birleşik Amerika ile İngilterenin, Atlantik Paktında derhal yerimizi almamız içîn gayret sarfedecekleri bildiriliyor, askerî görüşmelere yakında başlanacak NewYork 22 (A.P.) NewYork Tımes'in bugünkü bir haberine göre, Cumhur Başkanı Truman Turkiye ile Yunanistanm bıran evvel Kuzey Atlantik Paktı teşkılâtında yerlerini alabilmeleri için gerekli hazırlıklan yapmağa Büyük elçı Averell Harrıman'la GeneLcurmav Başkanı General Omar Bradley'ı memur etmıştir. Büyük Elçi Averell Harriman Başkan Truman'm Dış İşleri müşavindır. Genelkurmay Başkanı General Bradley ise Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtının Amerika, Ingiltere ve Fransadan müteşekkil daımî grupunda Birleşik Amerıkayı Arkost Sa. 5, Sü. 1 de Korede tankların taamızu Sekiz kilometre ilerliyen nrhlı birlikler düşmanın taarruz hazırlığını bozdular Sekizinci Ordu karargâhı (Kore) 22 (AJP.a.a.) Birleşmiş Mıllatler nrhlı kuvvetlen merkea cephede yaptıklan tearruz esnasında sekız kilometre ilerlemişlerdır. Bu delme hareketinden faydalanan pıyade birlikleri de sratejık ehemmiyeü haız bazı tepeleri işgal etmişler ve 38 inci arz dairesinin 40 kilometre kuzeyine kadar ilerlemıılerdir. Gnl. Bradley son Avrupa seyahatinde Mareşal Montgomery ile görüşürken Bu tırhlı taarruza «kurnaz hareket» ismi verilmektedır. Muhabirlerin belirttiklerine göre, bu taarruz, düfmana mütarekeden vaz geçtiği takdirde başına neler ge ] ebileceğini anlatmak maksadıle yapılmışür. Aynı zamanda düşmanın bütün taarruz bazırlıklannın da bczulmus olduğu üâve edılmektedir. Donanmamız takviye ediliyor Amerikanın vereceğl yeni terpidolar ve denizaltılar en kısa bir ramanda teslim ahnacak Izmit 22 (Husus!) Türk deniz kuvvetlerinin takviyesi yolunda Amerikalı mütehassıslarla bir müddvttcnberi yapılan temaslar son« »miştlr. Oğrendiğıme göre Donanmamız, yardım faslından Amerlkanın vereceği be? torpito üç denizalü ve altı hticumbotla yenıden takviye edilecektir. Gemiler en kısa bir zamanda teslim ahnacak ve derI hal hizmete girecektir. Karadenızde olduğu gibi Ege ve Akdenızde de birkaç parça harb gemimiz bulundurulmak suretile sahillerimizin emniyeti denızden de sağlanmış olacaktır. Aynca deniı avcı uçaklanmız için yapılacak hava limanınm inşasına da bugünlerde başlanacaktır. Denizaltıların ikmal gemisi vazifesini gbren Ergin ile Amiral gemisi Yavuz esaslı bir tamir görmek üzere bir iki güne kadar havuza alınacaklardır. Şehrin imâr işlerile ilgili büyük bir toplantı yapıldı 1952 Yapılan bir hesaba göre, bugünkn tahsisat ile şehrin kanalizasyonu ancak 2000 senede ikmal edilebilecek Dün öğleden sonra Vilâyette Dr. Fahreddin Keıim Gökayın başkanlığında, Belediye İmar ve Fen işleri Müdürlüğü muhendisleri, (ube raü bütçesi hazırlıklan Ingiliz Kralma bugiitı ameliyat yapılıyor Batı Avrupada üsler Asılsız bir kuruluyor haber Basketbolda Mısırı 5039 mağlub ettik 22 Generalin ve 100 Albayın NewYork 22 (R) emekliye sevkedileceği hakkınEısenhower emrindeki hava kuvdaki haberler yalanlandı vetlerinin üç misline çıkanlmssı Ankara 22 (Telefonla) Bu ay maksadıl» bir program hazırlandığı basmda tekaude sevkedilen gene ve bunun tatbıkma başlandığı bilraller ve albaylardan başka 22 ge dirilmektedır. Bu program gereğirıneral ile yuz albayın emekliye sevk ce Fransa ile Belçikada 30 hava alanı inşa edilecek ve bu alanlar edılecekleri haber venlmektedır. Bugün Mıllî Savunma Bakanh tepkili av ve bomba uçaklan tarağında malumatına müracaat ettiğim fından kullanılacaktır. Başkan Truman'm bu hava «lanalâkalılar haberin asılsız olduğunu lannın inşasını temin maksadile bıldirdiler. pek yakında Kongreden 200 milyon dolar tahsisat istiyeceği bildirilmektedır. Uslerın tamamlanması için 100 milyon dolara daha ihtiyac olacaktır. Fransa ve Belçikada yeniden 30 hava alanı inşa edilecek Leftere dair İtalyan gazetelerinin neşriyatı Roma (Hususî) Futbolcu Lefterin italyan kultiplerine transferi etrafında bazı İtalyan gazetelerinde neşnyat yapılmaktadır. îlmatino gazetesi 16/9/951 tarihli sayısında şunlan yazmaktadır: tFiorentinanın angaje ettiği Lefter Andonyadisin geçen sayılanmızda bahsettiğimiz gibi eski kulübüne 4000 T. L. bir borcu vardı. Türk Futbol Federasyonu, Lefter bu parayı eski kulübü Fenerbahçeye ödediğı takdirde, kendisine transfer verecekti. Vaziyet böyleyken Lefter bu parayı ödemeyi memnuniyetle kabul etti ve Fiorentına kulübü vasıtasıle Fenerbahçeye haber yolladı. Aynca italyan Futbol Federasyonu başkanı Sinyor Valentinı, Türk Futbol Federasyonu başkanına bu paranın ödeneceğine Arkası Sa. 3, Sü. 7 dt Fenerbahçenin bo oyuncu için 31 bin lira istemesi İtalyada soğuk karşüandı Ordulararası atletizm şampiyonası MaHye Bakanlığı, bir kısun bütçeleri yeni baştan tanzim edilmek üzere alâkalı dairelere hendisleri, Bayındırlık Bakanlığı iade etti müdür ve muhendislerile Su, Elektrik, Telefon idarelerini temsil eden Ankara 22 (ANKA) Maliye Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bakanlığı, muvazenei urcumiyeye dahil bakanlık, başbakanlık ve genel müdürlüklerle katma bütçell dairelerin hazırladıklan 1952 malî yıh bütçe projelerini tetkike devam etmektedir. Devlet bütçesine dahil dairelerin yapmış olduklan tekliflerle 1952 tnasraf bütçesinin 2 milyar lirava vaklaştığı görülmüştür. Maliye Bakanlığı bu durum karşısında bir kısun bütçelen yeni baştan tanzim edilmek üzere alâkalı dairelere iade etmis. bulunmaktadır. Bütçeler istenılen şekle göre tanzim edılerek geldikten sonra 1952 masraf bütçesi yapılacak ve gelir durumuna gore bir karar verilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. Denizcilik Bankası kurulmasına dair kanun yürürlüğe girdiği için bu yıl Devlet Denizyollan Idaresi tarafından aynca bir bütçe tanzıra olunmamıştır. Kabinede değişiklik yapılacağı doğrn değîl Ankara 22 (Telefonla) Kabi1 nede değişiklik yapılacağı haber eri son günlerde tekrar tazelenrai|tır. Alâkalılara göre bu haberlerin tekzlbe değer mahiyeti yoktur. Atlctlerimiz ilk gün müsabakalarında üç birincilik aldılar Roma 22 (a.a.) (Ozel muhabirimızden): Ordulararası atletazm şampıyonası bugiın başlamış ve atletlerımız ilk gün müsabakalannda üç birincilik kazanmağa muvaffak olmuşlardır. Neticeler: Cirit atma 1 Halil Ziraman (Turkiye 64 metre 70; 2 Fikkert (Hollanda) 62 metre 97; 3 Lyohnman (Fransa) 59 metre 90. Uzun atlama: 1 Avnı Akgün (Türkiye) 7 metre 12; (ordulararası yeni dünya rekoru); 2 Thomas (Bırleşık Amerika) â metre 89; 3 Darlow (Ingiltere) 6 metre 77. 400 M. Manıah: 1 Blackpool (Amerika) 53 saniye 8/10, 2 Bart (Fransa) 54 saniye 5/10, 3 Dancaert (Belçıka) 54 saniye 7/10, 5 Kemal Horula (Türkiye) 55 saniye 7/10. 200 metre: 1 Penna (İtalya) 22 saniye, 2 Seyton (İngUtere) 22 saniye 4'10, 3 T\ılip (Ingiltere) 22 sanive 4'10. 4X400 bayrak: 1 Fransa takımı 3 dakıka 17 saniye 2 Belçıka takımı 3 dakika 21 saniye 4 10. 3 Amerika takımı 3 dakika 22 saniys . .. Arkosı Sa. 3, Sü. 3 te Ambar olan vsrsm haslanesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakant, evvelki günku gazetelerin bırınde verem âfetinin korkunç tehdid ve tehlikesini anlatıyor. Buna karjt memlekette tnevcud yataklaro ilâveten 40.000 verem yatağı daha vucude getırmek lâzımdır; bunu da yapacağız diyor ve ilâve edıyor: «İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, İzmır, Adana ve jarfc vilâyetlerınde hemen 1000 yataklı verem hastaneUri kuracağız * Gene evvelki günkü gazetelenn birınde muazzaın. bir bina resrnı gorüyoruz. Altında ju cümle yazılı: «Ankarada inşa edilmiş ve milyonlara malolmuş olan verem hastanesi Ofisin amban olarak kullanümağa başlanmtştır.» Bakanın beyanatma sevind'lc. Bır verem hastanesin^n ambar olarak kullanüması^a da uzulduk dıjoruz. Hakkımız yok mu? Futbolcu Lefter Dördüzler Şerefine Verilen Garden Parti Dün geceki Turkjje Mjsu maçından heyecanh bir an (Yazısı 4 uacu ^i Dörduzler şerefine İzmir Fuarında bır gaulen p >!ı n.'iı'<lı£,ııiı bılHınnı=iık. YukMiı rtkı resimde D6rgetuıiuken gorulmektedırler. düzler, davethlerın ısrarı üzerine battanıyelere sanla.dk yarden partiye Vavruların arkasındaki Ege guzehdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog