Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHUBfTl Dünkü güresler îrfan Atan birincî Colak Ismail ikincı oldular Istanbul Sersı komıtesının terriD ettıği yağlı gure^ere dun Do'm.ıbahçe stadında de\am edılmış ve akşam geç vakıt netıceıer aln.nıştır Saat 14 te başlayan guresleri oeş bin kadar ırıeraklı takıb etruştır Güreşlef umumıvetle çok cıddî oımuştur Pehlıvanlardan bazılan yuslerınden varalanacak kadar s'kı gılreşm ^Terdir Organızasyonun mu vaffak olduğunu kabul etmek ıazımdır Bılhossa baş £ureş!er çok çetm ve münazaalı oleıuştur Dün bırbırlerınl venemıven Irfanla Halıl ılk o'arak eureş tutmuş'ardır Trfan H»h'l cu'el bır kunde ıle mağlub e+tı B'in' 4 an sonra Alâmet pehî'vanla çarmşan İrfan bu guresı de kazandı Başa gureşen Çolak îsmaıl de M^n sa'ı Abdullahı vendıği içrn hakem he\etı kararıle İrfan'a k^rşılaştı T rfanla Çolak r sma'hn gureşı çok hevecanlı ve ıddıalı oldu Irfsn Colağı yendığı zaman Ismail gur°şe devam etmek ıstedığı ıçın, Tarzan Mehmedle gureşmekte olan Izmıth Necmı, gureşı bırakması ıçm Ismailı ayınnağa gıttı, Colak bu müdahaleye kızdığı ıçın meydanda hiç hoşa gıtmıyen bır kavga baş'fdı Hakemlerin ve dlâkalüann mudahalesıle münazaa yaüşbnldı Hakem heyetı, lüzumsuz mudahale yapan Necmiyı pureş harıcı bırak Galatasaray TUrkiye atletizm birincisi oldu Uzun atlamada Avni Akgün Türkiye rekorunu yeniledi Kulublerarası Turkıye atletizm bı^ıncılıklerı dun Fe,fbahçe stadmda \apilan musabakdlsrla sona erdı Puanh olarak .*rtıb edılen musabakalara Ankara, Istanbul Izmır Sevhan Kutahva Eskışehır, Zonguldak atletlerı l^tı*?k etmi(|tır Lısans vuzunden çiKan bır ıhtılâftan dolayı bır gun »vve müsabakaya gırmıg olan Fenerbahçe takımı cun musabakalan tercetmek «uretüe nrotestoda buluudu Alınan dereceler Gulle (bayanlar) Neclâ Evren (GalaUsaray) 8 22, Lâıe Erdaloğlu (Galatasaray) 6 89, Men Vasılyaki (Kurtuluş) 5 69 800 kızlar 1 Mesude Dınçcan (Ga 1 atasaray) 3 005, 2 Uner Teoman (Galatasaray) 3 02 5, 3 Toaı T e m u kan (Kurtuluş) 3 05? 800 erkekler. 1 Cahıd Onel (Galatasaray) 159 8, 2 Abdullıh Gokpınar (Harb Okulu) 2 00 8 3 Ekrem Koçak (Ferdi) 2 01 200 metrede bırbırlermı kollıyan atletler bırbırlerınm oyununa kanmadılar Atak ustune <ıtak yapan uç atletten Cahıd Onel kaçmasını bıldı ve şuzel bır çetuşme de boylece heyecanb bır şekvlde sona erdı Uzun atlama 1 Avm Akgun (Ferdî) 713 (yenı Turkıye rekoru), 2 Yekta Sertel (Harb Okulu) 6 78, 3 Akın Altıok (Galatasaray) 673 110 mânıa: 1 Mustaia Batman (Karagucu) 152, 2 Erdal (Galatasaıay) 15 4 3 Hâkaa Eper (Gaiatas'iray) 15 7 200 Metre 1 Muzaffer Servı (Zonguldak) 22 5, 2 Seyfı Alanyah (GalaUsaray) 22 7, 3 Oktay Karakulak (Galatasaray) 22 7. Sınk atlama 1 Muhıddın Akm (Gencler Bırhği) 3 70, 2 Zıya Ünver (Demz Gucu) 3 40, 3 Munir Koseoğlu (Denız Gücu) S 40 Yuksek kızlar 1 Sevım Can (Galatasaray) 120, 2 Grıkoryadıs (Kurtuluş) 115 Dısk atrfla* 1 Cehl Uçan (Fe.dî) 4178; 2 Nurı Turan (Ferdi) 40 74, 3 Hayatı Sezenler (Ferdî) 3658 400 metre 1 Emın Duybak (Galatasaray) 518, 2 Fahır Erguaer (Galatasaray) 528 3 Ismet D.cçcan (Galatasaray) 53 3 10 000 metre 1 Mustafa Ozcan ,Gaıatasaray) 31J514, 2 Receb H s ' t t (Demırspor) 32 09 5, 3 Ytfut Unme (Ankara) 3250 5 Çekıç atma 1 Balcı (Galatasaıay) 4759 2 Muzatfer Iskender (Ferdi) 44 45, 3 Adıl Boıdoğaa (Ferdî) 40 95 4x100 1 Galatasaray 451 2 Kara Gucu 47 3 3 Beşıktaş 48 9 Kızlarda 35 sayı ıle Galatasaray birıncı, Kurtuluş 90 sayıvla ıkmcı olmuştur Galatasaray 67, Fenerbahçe 26, Harb Okulu 6 »ayı n« Oerece almiflardır Omer BESIM Fenerbahçe Spor Kulubunden 19501951 Turkıye atletizm bırıncılık musabakalarının bırmcı gunu yapılan 10 yanşmasında 7 bırıncılık almam 7a rağmen bszı elemanlanmızm iısatıslan ti7e r ınde muşküller çıkanlması, barı yarıjlarm «ajılarınm degıştırılmesi ve bugune kadar paansız olarak ferdî mahıjette cerejan eden Turkıye atletizm bınncılıkleı ne bu teamul hılâfına lk defa ola'î* başka bır şekıl verılmek ıstenm"sı ve hakemler kadrosunda bır ta*.ım tâdıller japılmış olması, kulubjmuzun onceden hazırlonmış bır *t"tıb karşısında bulunduğunu sı, k^a gosterdıgınden sportıf h e r h ı ı ş . bır kı\rreti kalmıvan bu mussnakaları tet ketmege ve dolavı5,« Sı muessıf tertıbı sahıbierıne bıı^K'nağa karar verdık Fenerbahçe Kulubunun bır acıklaması Organızator mevknnde bulunan Atletizm Federasvonu, kulublenn elmde oyunrak bır mpkanızma olmaktan kurtulmadıkça Kenerbahçenın halen Turkıvenın ° branşta rekoıtmen bulunan <frenı atletlerını bu gıbı gulunç > ar şlardan daıma uzak tutmak kararındavız Uımıraî efkâra arzed 'mesıne delâletınızı dılerız Idaie Heyetı Menderesin Halkevlerî tasarısmı müdafaası Baştarfat I i?tci sahıfede bulunmadığının kat i delılidlr ve buna karşı hlç bır ıddıa serdolunamaz Halk Partısının tahakkum sıyasetının muhım mesnedlermden bırını teşkıl etmış olan bu goruş ve mutaleayı şımdı tamamıle unutmuj gorunmelerı cıdden ı b ^ t v e n d oluyor Bahıs mevzuumuz olan t&ıarınuı kanunıvet kesbedebılmesı ıçın Onlann vaktıle çok kullanmış ve l=tıfade etmış olduklan bu gıbi mutalealara asla ıhtıyac yoktur Yukarıda sotledıâtm gıbı boyle b'r kanunun Anajasava ve hukuk esaslanna tamamıle uveun bulunduğu hu'iusu butun delıllenle orta\a konmus ve konacaktır ve mılH vıcdan ıse bu meselede hukmuna d?ha şımd den vaktile yapılmış olafı gasb hareketlermm tamam=n •\ evhın» vermış bulunmaktadır Halk Partisınin mallan Bovle bır kanunun bır gasb ve musadeıe kanunu olacağmı ılen suruvorlar Fakıkat şudur kı Bır gasb ve musadere bahi' mevzuu e bu ancak ve ancak mazıde Halk Partısı tarafmdan ırtıkab edılmıştır Halk Partısının elındekı ma'lann vaktile kamınlar susturularak, mıllî murakabe her sahada mefluç bırakılarak duoec'uz bır musadere ve gasb şeklınde devlet hazm'^suıden ve mıllet malmdan ıktısab edıldıgı şuphe gotunıez bır hakıkattır Boyle olmsavdı bu kadar mal degıl en kuçuk bır varlık dahi elde etmelerıne ımkân yoktu Çunku değıl yalnız Halkevlerî mevruuna gıren mallar hattâ o partının bugun elınde mevcud butun mamelekının en kuçuk bır kısmmm bıle nııamnamelerınde gcaterılen gelır ka>naklarına temm edebıldığı asla ısbat olunamaz Herhangı bır devlet memurunun icabında mal be\amm ''.avet olunması mevzuatımızdâ \or almi'tır Bu mevsuda musadı"^ «e gasbm nerede olduğu üzerınde trutlaka ısrar etmek ı«tıyorlar«a b vgun ellerınde mevcud ve nımet'tınden hâlâ sıvasi ahlâk preni v m dışında favdalanmakta olduklan ve mıktar lan ha\ret vtrecek v<j<"ıtıları bulan mallafın ve para'aıui mençeıni ve ıktısab «uretlerını rT mal bevanı şeklınde umurnt « ( târa arzet• meye kendılerını da\pt stmek lâzıra gelır Halk Partısinln bi">ı ı\ Eİınde mev cud muazzam <;erveH'ı I 't kuruşunun dahı ftızamhame eı nde gosterılen kavnaklardan ?^« edılmış olduğu hıç bır zaman ıs^at olunamıvacaktır Aks ne olarak Halk Partısının hesablan ortsva doku mek sureüle bunların busurku hukuk devletı paıtı ve sıya>i r>h âk telâkk lerıle a«'a telıf o u i ' i ı yacak j o l lardan ele st^ırılmiî o ovgu derhal ısbatı kolay olan b r k ^ fıvettır Halke\ lerınin tesis halıne getırilmesi Halk Paıt sı Gene' R «kanı, seneıeroenberı bır tesıs vmude getırmek 'stedıkler nden bansetmektedır Bu ıMıyacı ÇIKUTI duvmuç olmalan hele çok raıtiıi bır BISteme geçıldıgı tarıhten t baten bunun derhal japılma^ı â7im gei»n kaçınılmaz bu laruret r Hujiunu ka bul ederek çoktan hareRpte geçmelen lâzım gelırdı Halbuki dort «enp mi'halefetın mutemadî VP en hak 1 ı'ırarlarına raŞmen gerek hazınpden ve gerek mahallî daıelerden * i ıa ahnah paraların rnıktan h'tti tek partı zamanmdiKilerden ie 1 i^la olmuştur Eğer hatıram ben 1 N mıltmıyofsa 947 butcçsinın b\ı*r;e komısvonlarında o 7amankı ma''a efetı teşkıl eden bızîerın çok n*Kİı ıtırazlarımız karşısında uç <n zarfında bu ışı hal'edecekler n < cehn 'ler bır kanun getırec°kWı a söy emışlerdı O tarıhten bo ,< a dort sene geçmıştır Bunca s=re eıoır rızalarıle tesıs \.»pmak •u^tınde !misler de onUrın ellernı tız mı tutmU3 ve Tiâni o l m u i u t ' Boyle bır ıddıa çok gıılurç o'uyor Çünku te* sls tek taraflı bır rsHp ııe vucude gehrılebılır yorlar Belki 14 mayısta bır bâdıre atlatrrış olduklan akla gelebilır Partimmn ve ıktıdannuzın prenıiplerme sadakatı devrısabık yaratmamak esasma bağlı kalması ve bu esasa uyarak 946 seçımlennde ışlenen suçlan dahi ıhtıva eden bır Af Kanunu çıkarması ve ondan »onra da bugune kadar bu prensıpler yolunda her gun artan bır gayretle yurumuş olması, bır vakıtler mevcudıyetlen ıçın temınat î'teyenlerm kendılennı emnıyette hısseUıkten sonra adım adım ılerleyerek nıhayet ıküdan, yenı rejımı ve hattâ onlarla beraber memleketı bâdırelere »uruklemeyı goze alacak kadar cesaretlendırmiş olduğu anlasılmaktadır Filhakıka gecmışte ış'.enmı? ve ışlenırken tertıblenen ve tedbırı a'ınmış olan sueların seneler ve seneler geçtikten sonra kanun nazarında sabıt olabılmelen guç bır keyfıyettı Bunun ıçındır kı, tarıhtekı butun buyuk ınkılârlrın tasfıyelerle başladıgı gorulme'stedır Halbuki partımız bu yolu kat ıvetle reddettı ve dpvrısabık yaratmamak prensıpı ıle çok derın bır değışıklığı memlekette en ufak bır sarsıntıya meyd'n vermeden sadece bır hukumet değışıklıgı halıne eetırdı Memıeket menfaatlerının de bunu icab ettırdırçıne ve çok dogru hareket olunduçuna bugun de kânı bı lunuvoruz Hakıkat bu Tİdugu halde tek partı devrının en barız mıimessı'lerının memleket ka siMnda buçun bırer hurnvet mucahıdı kılı&ında çıkmava çalışmaları cok hszın ve ıbret vericı bır manzara teskıl etmektedir » RADYO , Bugunku Program J Istanbul vılâyetinin Çatalca ılçesme Samsundan Osman Remzıoğlu adında bağlı Karacakoy nahıyesi Demokrat sayın D r okuj ucumuzun ri" itubu ıaan Partı Başkanı Hasan Bakkal ve Cum«28 temmuz tarıhli gazetenızde •'Evet hurıjet Halk Partısı Bajkanı Hılmı De ve havır» dıye başmuharrLrınız Nadir rellnin ırazalannı taşıyan müfterek bır Nadl nın bır başmakalcsı çıktı Cumhumektub alc?ık Hayli uzun olan fakat rlyet Halk Partıslnin emlâkıne a'd olan enteresan buldugumuz bu mektubda ez ba vazıdan Ankara radyosunun ogle gacümle şdyle deniliyor zetcsınde de bahsedılırken ıV.ndarm ho17 57 Jiçılı{ ve progamiar 18 00 «Bucağımızda kurulmn; olan her İKİ gıden tarafları okıındu dıger s Dınah Shore B ng Crosby ve Fmnk partl candan kardeşçe bır ısbırlıgı ıle sanaokunmadı DevleJ radvosunun l ıbir Sırstra dan farkıla (Pl ) 18 20 Fa memleket hizmetlnl her şejın üstündc mı istedıgı şekılde halka bil heyetı (Huseynı faslı) Idare eden tutarak, yarına bir çok şejler hedıye et makalevı kendi hakkı vardır"* Ve sız dDvurmağa ne Hakkı Denrnn 19 00 Haherler 19 13 meü amaclle çahşmaktadırlar Bucagı boyle bır seje nosıl mu=aade edıyorauCe al Ince ve arkada?larından datn mu mızda dokuz aydanbert hlzmet gormek mıj" RaJjjnım Lır fıkrı tamimıle bır z gi 19 45 Akjam konserı (Pl ) te bulanan kıymetli bncak mudurümuz *a jflı hir kıl ğa sokma^ı \e bu arada 20 10 Kısa şehır haberleri 20 15 Rad saj ın Salahaddln Gurkulun herkcse ejit basmuharrirıniz haki ında halkı vanlış vo Gazetesı 20 30 Şarkılar Okııyan u h ırıısl muamelesuun bır semsresl fıkirler edbunege »ev ketmege ne salahıSablte Tur çalanlar Hakkı Derman olan bn \arlığı gene \e enerjık idare vetı vard.r1» Emın olabılırsııuz ki Du >aŞenf îçll Sahh Orak 21 00 Haftabası âmirtmizln dırajeül çalı;masına borçla zım ve endişem hiç bir sıjası maksad «ohbetı 21 10 Şan soloları 21 30 juz iramızda bulundugu muddetçe bız ve ga>eden mtılhtm degildır Bu memBoıton Promenade orkestra'sındun »e lete neler japtıgını sıralamaktaki kab leketin munevver lıır evladı olarak halvılml{ meîodüer (Pl ) 2145 Spor dimlz ştmdive kadar nalıiyemlzde oldu kın yanlış fıkırlere saplatılraasına U7uğu glbl, bir çok yerlertmiıe de boyle luvorum Kanaat mce bu mıllet hep haha«bıhallerı Konusan Efref Şofik »c\dırmış idare adamına ender 22 00 Şarkılar Okuvan Nectıl Rıza kendııu edıldıgındcn, meslekdaşlarının kıkıri bılmemcnın cezasını çekmışttr te^adııf Ahı^kan çalanlar Fahire Fersan Sadı ornek alması bakımından umnmı efkara ama demokrasi detrınde artık, halk, l^ılay Izzeddın Okte, Yorgo Baeauos arzında, memleket hesabına fajda um hakıkat ne ise onn bılmelidır Gazete22 "1 Caz muzıSI (Pl ) 22 45 Hgber rrnkla beral er bu ıttarecımmn amırle mzı okuyanlara nısbetle radjoju uınleçoktur Radvovu 1 r 23 00 Program'ar ve dans ırj Tinıu de dıkkatlcrıne bıl,Jirmek!ir kı bu ven'er pekRad>o Idaresinden ınıl>onlar dinl:\or dılegim z gj (Pl ) 23 30 Kapanıj nu, kendimıze borç bildık şudnr Okunan makalcler ya tam olarak Bucak muduruırnirun h^rkese ı\i \e okunsun, yahud hıç okunmasın Slzden ANKARA guler* uzle muamele etmcsı partı mıı de vazılaıınızı halka vanlış anlatacak 7 28 Açılıj \e program 7 31 Potpu Iah3 asını katnen hissettırmeden mem bu gıbi hareketleruen lıizi korumanızl 'i er (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 O leke ın selametınden ba«ka bif duşıın dılerim Memleket demokrasisine ve haN peretle'den seçme parçalar (Pl ) 8 25 cesi olmadan bizleri tatlıhkla teşvik \e km fikır havatının ınkı$atına vasıtm Guııtın rrogramı 8 30 Cşidli hafıf birlı,e da\et etmesı yıllardanberi bır olan her nevı basın ve jajın haberlemuzık (P ) 9 0 0 Kapamş lııriu ele alınınamış ıjlerm >apılm?ına rınııı janhs'ardan kurtarılması husu>ol asmıştır Bucasi baglı *laton « sıınia hizmetlerinizi esırgememenızi ri•* Bclirrad koMcrıne ıcme su"\ u gelmiş \c ea e erım » 12 15 Mernleketten se'âm 12 10 Sır koylumuz de icme suvuna ka\uşmuştıır Ol'in ucumuzun şıkavetı çok yerind» «1 h arknd ı«ımız konuiu} or 12 40 Bıııa«ımız merkczıne de su getuılmeK ve haklıdır Raijonun gazetelerın ya» P < a kutusu 12 45 S » ' eserlerı U7ercüır Kı\ularımız çimenîi la apızzı'"rını okurken veya hulasa ederken 1" no Haberler 1" 15 ^alon orkenası lık \nlirilmik suretıle t" ılik bcrlaıkadar lehıne tarafg rhk yapmaması mu'iJl (P! ) 13 30 Oğle Gazcte*l raf edilmı; bazılarına da tulıımba kok^lıven lazımdır Bır makalenın \arı1! 45 S*lon orkestraM muz'glnln deva dunılmak suretılc medını bir ;ekil \erılmi tır Bııcagımızın il \e ilce>e bailı sını alıp otekı varısmı bır tarafa bımı (Pl ) 14 00 Kapamş rakmak aca>ıb hattâ çırkırı bir propa* blr »olu ^oktu \e senenln altı ayında ftdeta muhasarada kalırdık Gene mu ganJ'cılAtır Bır makale bır kuldur. • durıımıinın, bıııat bUlcrle beraber kaz Onun ıktıdar n lebıne gelen tarafını 17 58 Açılıj \e cogram 18 00 D»ns rra \e kurckle çalısmak sure'ile iş*ı r alıp da iktidira ış ne gelm ven tarafını n ı ^ i j ı <P' 1 ı « 3 0 Konuşrm 18 45 lıtı «avcsınde tamlr edilen Tollar ku m» kut geçmek a=la tecviz edllemez. O ar »oioları (Pl ) 19 00 Hâber er ıv ulan bataklıklar \e venıdcn japi'.ııı ! Ra'vo arımızın bu çeşıd yayınlarını 1" 15 T'ir hten bır vanrak 19 20 Sir ikl köprü sayesmde bu sene her sene ! ida e edenlerı durust hareket euneğ» kı ır 11 4S Tarlhi Tıırk mu?ıgı kınden ıkı ay kadar e\\tl otobüslerın da\et ederız Aksı takdırde yanı bu hal 2U l î Rad\o Gizetesı 20 30 Muzık gelmesi »glanmıstır Müdürümnı buca devam ederse radyova karşı şıddetlı Wr 21 1S K^rufnm 21 10 Halk n rkulerı gım a naklcn geldıgi Aydın ıbnın \c mucnlele açmaga mecbur olacagız 2"0 Knn. 'rra 2> 15 DR«= muzl*t nıpaıar nahUc. nde de 14 a>hk çalışŞehir Hatlan vapurlannda (Pl ) 22 4i Hüberler 2100 Ka. mü^ında \enıpazarlıtann hımijell ve P cemaıı 36 00(1 lıra para jardımı >apacczalı biletler rak. hükumtlıu de >ardımını saglamak suretıle Mendctes nehri üzerıne 190 0 M < Necdet Dolunay ımzasıle bir okuyulira'ık Mr kopritmın yapılmasına mu cı TIÜZ mektubxında 22 temmuz pazar vaffak olmuçlur Bu müsbet mı<alle biı a sanıı ad»l ırdan gelen vapura Kadılcri de tcşMk etti okulumuzun noksan koy ıskelesindPkı kalabalıktan dolayı sıralarını ıkmal ettık Birbırınden M Hlet almadan bindığı ve ıkınci mevki40 kilometre uıaKta olan bucagımızla de zor bır yer buldugu ve bılet kon1 2 3 4 7 8 t ku>lerlmızii teftişlcrlni «lk sık >aya tıol mrnurunu bekledıgı halde gelmeolarak rapan bu kırmetU idareclmlzin, di&ınl Koprüde kendısinden ve vanm1 aramıtdan bajka bir >ere nakledilece dakileı de bırınci m"vki ada yolcularl gınl lee^sıırle ogrendıkse de şelıır ailesl ımis gibı ceznlı bilet kesildıgıni »öyl»M 1 olan annesınin rahatsızlıgı ha°eblle dc \erek şık \et edıjor nlı kenarı bir \ere (fönderllmekte olm»Bu haksız mu^mele aenelerdenbert 1 »ınfl da «e\ indik Kcndisine dulıa uıun dc iı cdıp gıdıynr Şehlr Hatlarl İdaMllnr hajarı ar d<ler, ve alcnen tesekrerı h ı ia biı e^re bııTmahdır kuru bort bılırız « Doıt vıldır hakkını alamamış H ı IM o r ı tnşVanı Çınarnk buc^^ müdurluğune tajın edılen eskı mudur Ki.uçeşn ede Kıreçlıane soK^=ında 14 • lerme gzelmızin br a\lık abonemı numarada oturnn Nurıden aldığımız hpdiye etrnek suretıle memnunluklarını bir n ck'ubdn >">ndısi askere jîittıgl sıızhar etmıs'erdırada Arazı Te. ti komisynr.ları tarafınIvı bır iaarec nın ba^arı^ını ve ker dan arazlsın n satıldıgını mahkemev* dı n halka nasıl se\dırdıtıni go6*'1 er muracaat ett şını dort ^ Idır ugraştıgıbj uzun mrttubu bo'un ıdar'cılerımize 1 nı fakat hakıîinı ıstırdad edemediğlnl Sııldan saya sövluvor bir ornek olması tçın ne^retf k 1, Taksıler hakkında tatbm pd up epı!mpm=*sl mıınakaşa edümckte olan e=E^ 2 Vucudunun ad^lc knmı mu kenT a l ^ Ka^ (uç kel me 3 Bir kftfcdın adı ^ayret edatı 4 TııIt en Öajıoratı 1 ı n « sahıfede faydasından zıyade, zararı munakabu ha e d 5hv»klr»«e şehld olnaji terc h eaer 5 Blr malı almk Istejen Alakantın vazdığı r^pcıu okudum, şa edılıvor Demokrıt PT\ gore r e ın p D..zar. t ovle bır şey \eır clafon ı merak edıp aıaştırdıta Meğer Pajım ı b u tedbırden son oeıece fayı«lı «kılh klmse 6 "amımtı ve I vardakçıl'r 7 ÇIK f»zl« slrürlinın rıs Hukuk Fakultesınaen mezun dalanacak \e mazının Sıkım yolgormedım, larına ıstıkbalde hıç kımse yenıeı *vtı b^^ına geîea hal (eskj terim) muş Şehadetnamesını S Br c^ıha tekrar •"" lııcc Plr çeşld ama mazbatasını gordum» dıyerek den sapmak cesaret nl kendmde a"ı \t n h cc*"T n h 1 tasvlr olunur çunları ılâve ettı «Koırısyon Reısı bulamıyacaktır » Vo'ea rehriı ın blr kolu Fuad Hulusı Demıretlı bıle dayaHalk Partıhler «havır, sadece r e 1 Çr be\ r < b?îka bir bcyın ara namıjarak mutalealarm bir kısmı• «ırdekl haberlc^me hareKe i 2 Ced na ıytırak etmedığme daır raporun jım zarar odecektır B aıyorlar Propaganda, Başbakan Adnan lere mulıabbc* go teren (ıVı kelıme) altma şerh vermış» C H P nın Grup 1 Kfrura ijlnl ketıdlslne huy ^din soîculerinden bın bu •aoarınm mıs Menderesm bu mevtucaki bır k o rrış olan 4 Uzerine ve\a ald vehım'lnıtı on kuru havada ka tıgı 5 Ine dun>a hukuk t^ı b'erınde te nu*masmı da öımal etaıedi Bu t a Meclıse Vıkseklere çıks tn (ıkı Ys ırae) 6 saduf edılmedlğmden Vdhısle bun sannm hazırlanmasında, E r deı z nakl \e \8Eitisii n \^rısı dan sonrakı Mechslet'n frendılerın getırılmesınde v e maz9k«re«ınde ce\n ı ce b'r eilr o'uı tr's! blr sa den oncek'lerın kar?" 1 annı >anhş hıç bır rol slmadığma de!r sozlerı v oır T BorfluYB gore ça'ıuk eeçer a «cpklı 'ciıı ^^ tzar durur çevrıhnce bulma yoluna sapmala'inc an endı Mendere^ n bu kanunun mudafaao rın <*n« be'tıir (e«kl t«rım> 8 şe auydugunu sov'ı>crc< < ezıcı bır sını Mecliste de uzenne almıyacağı kiD ve kacs1 'ir le'kı usul çoğul) ko çoğunluğun bovle k a n / ' s r a varma şeklınde yorumlanmîktdclır Deku'u b r nf n \arısı sı \olu açılnsa rahat uvku uyun mokratlar bu vorumlan şojle karmaz Gece ruvalarma r e gırecek, ş hyorısr * Bu KabııJen rıvayet ve 1 2 3 4 5 6 7 8 orasını Allah bılır» ^fdi tahmınlerden hıç bır rttıce a h n Meselenm ara seç"n «n dolavı madığı yuzlerce orneğı ıle sabıt BİOİRİSİA sıle favdası gal ba is.. partı>ı de N 0 K!U ' L İ L olduğuna gore, bu itt eraen Ba}kendı kara'sah'an c ' v l m a a eık'ca r gonlü M Y U H bı l'»>tırmok o muştur D P deki a bakanın bovle bır k m u n a razı olmadığı mâras nı çıkarmak kı=ıemen dnlci n o r kı 14 mayısİVİA tan sonra tPBki'âtı *»« ritıece genış \ersızdır > en olçude evındiren şe» bu tasârı ol!D|WD Netıce bakımından ilmasa dahi, AİF mııs.tur muîakprelerın seyrı S=ir< mından da eı I İ Y İ I IKH İ E İ D İ A CBP iılet bu m(jst..'ek endişe jprınkı Meclı^ten surp ler değılse SİAİÇ 'AİK karş s nda aıe seçım erp öaha mubıle entereson sal ne'er l eklenıyor. tesanıd ve ku\\etlı aır ııklerı ka00 İAİRİÎ 'Mekkı feaıd ESEV naatınded rler Fakat * mdı ış'n ISTANBUL 12 57 Açı 15 ve programlar 13 00 Habeı er 13 15 KonstalaneU ve salon konser orkestralarından hafll mutık (Pl ) 13 45 Şarkılar Okuyan fitıîe Edıooghı çalarlar Ha'iVı Dertnan Şertf Icll Hamd< Tokaj 14 20 Datu ve caz muzıgl (Pl ) 14 45 Progr»mlar ve oyun havaltrı (Pl» 15 00 Kaparış HaSka kendisini sevdiren bir bucak müdürü Radyonun yapîığı dcğru değildir ta. dı Güreslenn netıcesı şoyle sıralanDestenın küçuk boyu 1 Hasan Kafadar, 2 Refet Sarı, 3 Nıyazı Güreş. Destenln buyük boyu. 1 Saıd Tener, 2 Mehmed Kardeş, 3 T°mel Çelık Küçük orta kuçuk boy: 1 Nureddın Zafer.U Fahreddın Kafalı, 3 Sefık Yurdsevea Kuçuk orta buyuk bo> 1 Âdıl Atan 2 Hasan Yorucu, 3 Hıımı Karamursel Bu>uk orta 1 Ibrahım Yılmaz 2 Burhan Ga r han, 3 Ihsan Yıldınm Başaltı 1 Orhan Çakar, 2 Bektag Can 3 IsmaıT Topçu Baş 1 Irfan A*an, 2 ÇolaV Ismail, 3 Taraan Mehmed Güreşlerden sonra derece alanların madalvalan sahada ve odulleri de Sergı Sarayında venlmiştır Ara secimleri için G.H.P.Ii adaylarm yoklamaları yapıldı Bastaratı I ıncı sahıfede P vokiama kurulu trr^> ından I<tanbuldan adav gosterıldığını, dun kendısıle goruşen bır mLiiıarrırımız den oğrenmış ve bu ftıSn'ta demıştır kı « Istanbullu hem^eı erımın bın lerce ımzayı muhtevı bır dılekçe ıle dun, C H PartiK ne muraraat ederek, munhal I«tanbul mılletvekıllığıne adavlığımı teRiıf ettıklermı bu sabahkı gazeteierde okudum Bu kfdırfinas beriHcrıleıımın tek ıfını savın partı \o«ıama kurulunun gene buvuk oır kadırşınaslık eserı olarak hüsnu kabul ettıklerınl seçımde ekipuvet kazandiRimı, ılk defa olaraıi s mdı sızden ogrenmı» bulunuvı rum 0>le wç, ken îılerıne hakıkatca te^ekkur ederım Sec mde sev^ı »t ıtımadlarını kazandısıma u =ıniıgını sayın rstanbui hılkı benl bu \azıf°>e lavık goıur«e burada vay.ıeae ıken, maodî, manevî butün vaılıgımı hız metınde bulunmava «vvketmekle şeref duvnuğum, guzel <e eşsız Istanbulumuzun unıranın sevgıh \e muhterem vatandaş'^ır nun refah \e <=aadetıne rnılletvexı • sı \olu ıle de hızmette devam e^pfcğım » Diğer adav lar Ankara 5 (Anka) 16 eyluHe vapılacak olan ara secımler e C H P nın adavlarını tesbıt etmek uzere bueun ıllerde voklarralar vaoıl» mış, teskılât adına Istanbuldan Lutfı Kırdar, Sıvastan Reşad Şem=eddın Sırer, Bı'ecıkteıı Kasım Gulek, Çanakkoieflen Ha ui Sarıkava, Eskıçehırden de Danış Yuıdaku un adav gostenlmesıne Kar.ır verılmu} tır İzmir adavları Izmır 5 (Telefonla) Ara «eçımler ıcın hugun Iznır C H P teşkilâtT''a r.pmz'd \oklama c ı v^pılmıs ve merl'ea ılcede ttıtakla Iznvr 11 ba=;krin' S°\kct \dalan namzed gosterılrr"stır Dıger tereftan D P teakılâtı da II ıdare kurulu azasından Halım Alanvalıvı Iımır mılletvekıllıgme narnzed gosterrneğe karar vermıştır Mıllet Partısi dp serim mücadelesıııe basladı 11 1 !* m m m m m 1 i Meelis N B. Bölge GrekoRomen güreş birinciliği Beden Terbıyesı Istanbul bolgesi gureş sjanhğının 45 8 951 tarıhııde tertıb ettığı GrekoRomen bolge bınncılığıne (9) kulub ıştırak etmıştır Teknık netıceler aşağıda gos ter'lmi'tn 52 kılo 1 Dursun Ab (Defterdar), 2 Burhan Alpagan (Anadolu), 3 Fehmı B Mutlu (Gureş) 57 kılo 1 Seyfullah KUiOglu (Dz Gucü), 2 Alı Remzı Kafadar (Galata), 3 Muzaifer Ka>a (Defterdar) 62 kılo 1 Namık Erman (Fenerbahçe), 2 Ihsan Erunsal (Gureş) 3 Ruşen Ozer ( B J K ) . 67 kılo 1 Yahya Kalkan (Gureş) 2 Ahmed Pençe ( B J K ) , 3 Harun Karabaeak (Dz Gucu) 73 kılo 1 Mufıd Hekımhan (Anadolu), 2 Mıthat Baysal (S Spor) 3 Sabahaddın Eryalçın (Dz Gucu) 79 kılo 1 Muanmer Varboz (Gureş) 3 Ozer Kok ( B J K ) , 3 CaHd Gundofu (Dz Gucu) 87 kilo 1 Hılını Tafracı (Gureş), 2 Refet Gur (Paşabahçe) 3 Haydaf Akçın (Emnıyet) Agır 1 Sabri Demıray (S Spor), 2 Adnan Yurdaer (Defterdar), 3 tbrahım Gokmen (Dz Gucu) Umumi puan tssn f mde 12 puanla Gureş hırmcı 7 puanla Den 73ÜCU ıkmcı. 6 puanla Defterdar uçuncu Dün yapılan ordu atlı musabakalan 1951 İstanbul konkurlpıklenne dun de Ayazağa Suvarı Bmıcılık okulu alanmda devam edılmış*ır Musabakalarda İstanbul Valısi adına Valı muavinı Fuad Alper. Birıncı Ordu Mufettışı Korgeneral Sukru Kanatlı, İstanbul Komutını Korgeneral Nazmı Atac, Korgeneral Abdulkadır Seven, tertıb ve hakem kurullan fahrî başkanlan Emekh General Fahreddın Altay, okul komutanı Albay Şevket Sendıl V > T kalabalık bır daveth kutlesı hazır bulunmuştur Musabakalara s>aat 17 de başlanmış ve uç park ır uzerine yapılmıştır Bırmcı parkurda usteğmen Şeref Selev, Canan .sımlı atı ıle bır ı'akıka 16 sanıje e dort ceza ouanı ıle b rıncı yuzbası Ibıanım Kocaçam Ce>ıân ıle bır daKika 18 saiıyede dort ceza puanı ıle ıkınci usteğmen Kılıc Omaj Yıldız ıle bır dakıka 22 sanı>ede 4 ceza puanıle uçuncu Ikınci parkurda yuzbaşı Menııan, Povraz ıle bır dakıka 16 sanıye Hatasız bırıncı \uzbaşı Kemal Ozçellk Alço ıle bır dakıka 20 sanı. ede hatasız ıkmcı ustegiıien Tab=m Engı, Şahın ile bır daHika 13 «an.ye ve 4 ceza puanı ıle uçüncü olmuşlardır Uçuncu ve ,on parkur 150 cm manıalı, atlama sınıfına gıren ^tlarla yapılmıştır Bu paıkurda, bınbaşı E>ub Oncu SI\OK ısımlı atı ıle bır dakıka 20 san vede hat^ı^ız bırıncı, \ujba«ı Zı\a Azak BeH^k isım'i atı ıle bir dakıka 35 sanıyede ve yedı ceza puanı ıle ıkınci cınbaşı Saım Polatkan Bahar ısınııı atı ıle bır dakıka 30 sannede <e sekız c°za puanı \le jçuncu olmış lardır 'A£ l^ji 'AİRM İC Davis kupası m.ıçbn Montreal 5 (a a ) (Unıted Pr^ss) Davıs kupası Amerıka bo'eesı karşılaşmalarımn ıkınci turunda dun Kanada Kubaja karşı 2 gahbiyet e!de etmıştır Kanadeh Orne Mair teklerın ılk musabakaMnda Kuhsh muhasım Jose Pepe Agueroyu 64, 60, 75 f j e r e r e k kat 1 bır za er elde etmıştır Ikmcı maçta ıse Kanadalı Brande Macken Kubalı doktor Juan Weıssı 35 64 61 64 yen m s ve bovle'ıkle Kın^da ı±\ ncı galıbıjeti de elde e<>ı <ı r Kad?n Mfldem Duval ın haherı varHı kendısı nıcın eelmeril magera'arı: Cumhı rı\ et Halk Partısının bu Mıllet Partısı Fatıh Ilçesı Aksabâdıreyı de atlatacaSmdan bahsedı ray semt ocağl dun sâat 16 da açılAlemdnr Spor KuKibü mıştır Bu munasebetle bır konuşma vatıisında lk netıcel»r ahnmışür Kongre»i Alınan malumata gore iık gunun pan SaJık Aldoşan ezcumle şunlan Fransa dekatlon şamj. ıj onu IgBu sene tekrar ıkıhci k u m n e soylenvstır nace Heınnch, İzlandada vapılan terfı eden Aiemdar kuhıbu yçnı teknik netıce'erınl verıvo>uz « Bu memlpkette 43 senedenat etızm mus^bakalarmoa (500 pu 100 M kurbağalama ] Bob hamleier vapmak azmıle ıcra ettığı berı hürrıyet yerle«memıştir Huran toplıvarak Fransa ienatlcn re senelık konere^ınde * enı ıdare he B n w n e r ] 0 8 " 3 (U S A I rivet dedı&ım zaman halkın h a v ı korunu kırmıştır H°inııch aırdıgi vetını sremış*ır Yenı he\et şu ze2 J Da\ les (Au ) I 10' J musabakalarda ştl dsereıerı yap v att.ın mu' 200 M serbest 1 \ V Moore na çalısan bır hukumetm yarattısı ha\avı kasdetmek ıstıjorum Şımmıştır 100 metre 1] 400 n'°tt° 2 09" Bpvk ın H=ıkkı Gokş^h'n Umumî dı%e kadar gelen her hukumet mpv 50 6 1500 ıretre 4 V,' 110 rrnni kâtıb Cr^mı Eke, ürriumî ksptan 2 J Mc Lane 2 1 0 ' kıını sağlamlaşt racak kanunlar çıalı 14' 3 uzun 6 M 85 yuksek 1 Cer° Atahejo^tu ıHi>e •nudutıi karmaktan başka bır gaye gutmeM 85 • nk i M 70 culle 13 M H) Mustafa A>arça\ muha=ıb Hı 1 nı = Turpin Robinson maçı m'ştır, denılebılır Bovle bır memdısk 41 mstıe mrfr^ıt altna 50 Kaşko! azılar Refet Ba^kın xe SaNevvYork 5 (Nafen) Insılız metre boks şampıvonu Randolph Tuıpın'e lekette ı=e hurrıjet elbette kı vokbahaıJdın Sunal tur Bugion mevcud olan hurrıj etı Bu sene butun memieketlerde va Yedek azalar Mehned Büyan, yenılmış olan A.merıkah boksor SU yalnız Menderes ve S Ağaoğlunun pılan en \ı dekatlon de*eıeierı şurgar Ray Robın^on un ıntıkam maMunir Onur fcmaıl Ozdap hurrıyetıdır Ekserıyetı haız olan lardır Bob Rıchards (USA) 7834 Murakiblar Muhteıem Ka%nar, cmı vaptıktan sonra rıngden çekı bır partının ıstedığı kanunlan ve P Flbyd Sifmons ( U b A ) 7351, lecegı bıldırılmektedır Bu mtıkam Nurı Ertunsa Rukneddm Ulutug Tannender Is\ eç) 7107 P maçmın 12 eylulde NevvYorkfa /a kararlan çıkarttıgı bır memlekette Alemdarhlaıa \e 3enc ıdare hedemokrası ve h u m y e t bulunamaz pılacagı anlaşılmaktadır İ B vetltrıne ta,arı!aı aı erız 1 Eger ıktıdara karşı partıler elele Otuz vaşında olan Robinson 15 jurumezse, şımdıve kadar olduğu yendi Aiıerika yü?me senedenberı dovuşmektedır Robingıbı bu mıllet bır ekserıyet hukuI parta 5 (HU=UEÎ1 Bugun \ason Turpın'i venerek yenıden orta şampiyonas» metuıın zulmunden kurtulamaz pılan Isparta Buıdur karma mîsıklet dunya boks şampıvonu un| Halk 1950 seçımlerıne başlarken çmı, Ispartalılar Gl kaîanmışiarAmerıkada Detroıt'te \apilmak vanını kazansa dahı gene rıngden d D P den bır çok ışler bekhyordu, ta olan Amerıka y urnıc şampıyo avnlacağıru soj lemlştir. Bugunku ıcraatıle C H P sıle bırlıkte D P yı de tanımış bulunuyor M P ezıcı bır ekserıyete sahıb olan oir iktıdann bu memleket ıçın hayırlı olmıyacağına inanmış bulunuyor Gayemız Meclıste ekMure Muduru Dr HnvvdV muavinı Lıl le BlaUr ır Jim le Al ışı ıvı serıyetı almak değıl, Meclisin hayıle beraber Lıl'ı karsılama>a hava haşardılar, doğ nna çalışmaktır meydanına grlmıştı adınrla hırı rıısu' Bız de tstersenıı ntnmnbılınrifn Ge^ kaldık' Halhukı t» arabanm arka Asü muhalefet şahs! menfaatle Lıl'i derhal \aman k m gelır sindan gidelırn. değıl, kanunla olur MuhalefeUmıı bulurum kartılamavı ne kadar C J î P nın ve D P nın ıcraatına kar Profesor ısterdım şıdır Bu sebeble hakıkî bır muhalefeti Meclıse sokmak ıstiyoruî M F ne reyınlzl verınıı » Ktsa Spor Haberleri Fransada deka.lon rekoru kmt^ı A NİI TİB •AIH KOK KÖMİTRU TEVZI Şubesinden: Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi fstanbul Devam etmekte olan 195152 kışı kok komuru tevziafna aırî b°\anname \e aeoo teslım sıra a'^n asağıda gostenlmıstıı r 1) CAGIRII 1 \ VE BIR HAFTA ICINDÎ5 "«1l J < \ M E L T R I YAPILACAK OL.VN BEYAN NAME N U M A R A H R I 1 K*d k « ^sk ' K^z' ır^^ıan EmınonuÇa";' apı Fdtıh Gunlerı 61782Ö3?03 7357i74042 6294883160 6196164170 66^51 70950 6 S 1951 7404374958 6330464192 64171^5980 6316167045 709*1 74000 7 8 1951 BllVÎfilfUi 74955781^2 fi70^"R'2'0 6598163330 7100175200 8 8 1<*51 78183851S0 6723167419 67(37269612 R^53i70300 7520176950 9/8/1951 1 674206&P0 6961371429 ' nı 72160 8518189776 10/8'1951 7^95178000 J l\î,7e e t , d o l a y ı ı'e o hafta pünun <*ı; rnuraea't <=tm er"'s o'aniprın r i ı r ı ır 11/8'1951 2) DEPOLAKDVV Y \ P I L \ C A K TE^LIAT \TTti 1P^RfH VE SIRA NUivt\^\L\lvI : Unkananı Fatıh Carşıkapı U^ku 'ar Kadıkoy Kuruçeşme Günlen 6/8'1951 11181474 718822 502626 195245 704 857 823960 627729 246296 858 993 14751694 7/8/1951 16951904 9611053 7İ084G 217347 9941095 8'8 1951 S47P<v? 10541164 34830S 10Q61163 9/8 1951 19052119 3QQ 4i3 39? t>73 11651265 11641254 10'8/1951 ?1202339 11 3'1951 M?zeretı dolavısıle o h?fta g u r u n d e m u ' a ^ a T l etmemış ol=nl " n " u n ı ı ' <ir X Teskilâlı SaMb ıx Bafmaharrfti NAOtR NADİ Bu nüjhada yax\ lflerl«( fiflen idart «den ATIF SAKAB CUMHUKIYET MATBAASI D I K K A T . Beyanname numaralarının ılân edıHığı çunlerde bed"Ue' ını \atirmalaiini \e gene ııân olunan depo teslım a r a numaraları ve tanhlerıne çore KununHe denolara müracast ederek k o m u r l e rını tesellum eylemelerını sa>ın haîkımızdan nca erprız Hftasını geçııenler ıçın a\ rıea gun vermek zaruretı hâsıl oHcağı sayın halkımııa bıldırılır 4) KÖMÜR MIKTARLARI • Bu sene halka kesıntısız olarak 195051 kışında oldbğu g±Lı beyannamelerdeki oda ve soba adedıne gore komurlen verıleeekhr. 5) GIŞE SAATLERİ: Sabah Saat 1 13 1 Öğleden sonra » U *S Cumartesı » t 12 6) N O T : Komür flslerı uzenndeki (tesllm sıra numa'asO haneslnde Satış Burolan tarafmdan verılecek depolanroızda komur teslım sıra numaraları i hafta Pazartesı gunlerı vapı'an muayyen ılânlarla bıldırılecek ve gununde muracaat ederek komurlerını tesellum etmemış olanlara aynca sıra verılmek raecburıyetı hâsıl olacağından sayın halkırclzan komurlerını günlerınde almalan tavsı>e ve nea olunur (12505) 3)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog