Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Yüzde Yiiz Saf ve Nefis ALBAYRAK PİRİNÇ U N U Hububat Unlarını, Karabiber, Tarçrn, Yenibahar, Kimyon, Vanilya vesaire bütün bahar çeşidlerini, saleb, kakao ve kolasını bakkallannızdan ısrarla isteyiniz. Hususî kamyonetle Istanbulun her tarafına tevziat yapıbr. TELEFON: 20947 u mh u riyet KURUCUSU: YUNUS NADI Yüksek ikr&miyesi Apartımana sahib in Para ev edinmek* isterseniz hemen i EMNİYET SANBIĞIna müracaat ecünu Donanmanın Akdenizde Fransa, birAkdeniz yapacağı mancvralar paktına taraflar Fransız gazeteleri, Türkiyede muhalefetin Cumhur Başkanı, Amiral gemisinden manevralan takib ettikten sonra, İzmire, müteakıben Paktına aleyhdar olduğunu yazıyor ve İstanbula gelecek. Manevralar donanraanın G ve Hisar sınıfı gemileri arasında olacak paktının kurulmasını îstiyor 2 7 RCI 9628 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuıiyet, İrtanbul Posta Kutum fetanbul No. 248 TieionUr: Umumî Santral Numarası: 24298. Yan Ijleri 24299, Matbaa: 24290 PaZ&rt8$İ 21 MdVIS 1951 Celâl Bayar, manevralarda bulunmak üzere bugün ucakla cenuba hareket ediyor Röyltt efendimiz İskenderun, 20 (Hususi surette İskenderuna giden arkadaşımız Mekki Said Esen bildiriyor) Donanma Komutanı Tümamiral Rıdvan Koralın forsurıu taşıyan Muavenet muhribi bu sabah İskenderun limaruna gelerek demirledi. Gemi, yarm Ankaradan gelecek olan Currhur Başkanı ile refakatindeki zevatı İskenderundan alarak hareket edecektir. Cumhur Başkanı bu tetkik seyahatinde Mersin ve Antalyaya da uğradıktan sonra kırmızı ve mavi kuvvetler arasmdaki mane\ranın İzmire kadar olan safahatmı Amiral gemHnden takib edecektir. Cumhur Başkaru ile maıyeti erkânını getırecek olan uçakların yarın saat 11 de Adana hava meydanına inmeleri beklenmektedır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen, Genelkurmav Başkanı Orgeneral Nuri Yamut, Deniz Kuvvetleri Komutanı Sadık Altıncan, K.rşehir milletvekili Amiral Fıdvan Özdeşle, dığer bazı milletvekilleri, Cumhur Baş Arkası Sa 3. Su 2 de Atlantik Pakünııı genişletilnesine dair Fransız göraştt yakında açıklanacak Atlantik Akdeniz u. «köylü efendimiz » sözü çeyrek aşır önce soylenmiş; fakat^ir türlü politika edebiyatı çerçevesini aşarak hakikat sahasına girememiştir. Yıllardır. omzuna eiimizi koyarak kdylüye • efendimiz» diyorduk; o, bıyık altından gülüyor ve inanmıyor, fakat terbiyesi mâni olduğu için inanmadığını söylemiyordu. Biz de, her fırsatta tekrar. layıp durdnğumuz bu iki kelimeciğin sihri ile koylüyü memnun ve tatmin ettiğimizi sanıyor, sanki «kdylü efendimiz» demekle, nüfusumuzun yüzde 80 ini teşkil eden, memleketin bütün yükünü omuzlarmda taşıyan kütlenin beklediği ve istediği pek mütevazı şeyleri kendislne vermiş olduğumuza kanarak, hattâ bu sözü soylemekle ona dünyaları bahşettiğimiz vehim ve hayaline kapılarak mağrur ve mutebessim aralanndan geçip gi. diyorduk. Köylü efendimiz, bize verdiklerine mukabil bizden ne isüyordu? İsiedikleri biraz kapnt bezi, bir kaç metre basma, bir aba, beş on tane Rulfato komprimcsi. bir kaç donüm tnprak. bir sapan, bir çift hayvan, bir felâkete uğradığı zaman da bir miktar tohumdan ibaretti. Biz, köylü cfendimize ev. yol. mekteb, su, doktor. eczacı ve hastane gibi en lüzumlu medeni ihtiyaclarını temin edemediğimiz gibi yukanda saydığım pek iptidaî dileklerini bile yarımyamalak sağladık. Bazan millî sanayii himaye etmek. bazan kö. mürü şehirliye bir miktar daha ucuza vermek gibi düşüncelerle köylü efendimize kaput bezi ve basmayı o kadar pahalıya sattık ki onu da alamaz oldu. 1939 da demirjolu Erzuruma vardığı zaman. bir trer. dolusu ekâbirle beraber bu şehre gittniştim. Bu e. kâbir kafilcsi, o mesud hâdise münasebctile istasyon me\danında söylenen edebiyat bakımından parlak nutuklan. hele o zamanki Erzuıum Valisi sayın Hâşim Işcanın. yalnız demiryolunun Erzuruma varış to'reninde değil. buna benzer vesilelerle her zaman ve her yerde, her törende okunabilecek kadar şüraullü yazilmış. mukemmel nutku. nu dinledikten ve alkışladıktan sonra. muhteşem Urautnî Mufettişlik blnasını. yeni yapılan Halkevinî gezdik. Halbuki onundeki büyuk havuzun ki kışın soğuktan mermcrle ri çatlamasın diye içine gubre doldurulmuş. daha ötede coğrafî matı. zarası tamamile Karadenize benzemiyor diye sokulerek yeniden yapılmakta olan Karadeniz havuzunu gördük. Bütün o tören ve gezintiler sırasında köylü efendimizin haline dikkat ediyordum. Tâ İtalv adan Erzurnma kadar taşınarak mermerle süslenmiş olan ve bazı odalarının duvarlan ceviz ve\a tik gibi kıymetli ve pahalı. parıl parıl cilâlı tahtalarla kaplanmış olan L'mumî Müfcttişlik binasmm pardon sarayınm divecektim. önünde köylü efendimizi. sırtlarında artık yamanacak yeri kalmamış. ve lime lime olmuş gomlekler. ayaklarında tek tek kunduralar gîvmiş halde gördüm. Şehriıt bir semtinde Erzurumlu rr>ebus Durak Beyin evine doğru giderken e«ki bir mezarlıkta yaşıyan evsiz barksız köylü efendilerimizi gördüm. Geren gün Istanbul Valisi ve Belediye Reisi Prof. Gokayla beraber. Çatalcamn İzzeddin köyünde köylülerin. taslarını taşıyarak ve ellerile yerleştirerek yaptıkları yolun açılması münasebetile Çataica ile Hadımköy arasında köy, lü efendimizin, Yirmi yıldan fazla zamandanberi vali ve mebus yüzü gormedik. dertiklerini duydum. Altıncı Büyük Millet Meclisinde, İstanbul mebusu olarak serim bolgemiz halkınuı derdlerini dinlemek için, 17 mebustan yalnız 67 tanesi, her sene tatilde Çatalca, Silivri, Şile gibi kazalara giderdik. Bu dolaşmalarda. Merinrten otomobille durmadan geçtiğimiz yol üstündeki koyler haric. hiç bir koye uğradığı. mızı, hiç bir koylü evine girdiğimi«i hatırlamıyomm. Sadece kaza Paris 20 (Hususî muhabirimiz Metm Toker bildiriyor) Türkiye ile Yunanistanm Atlantik Paktına alınmalarma dair Amerikan tavsivesinin Fransız Dış İşleri Bakanlığmda incel^nmekte olduğu bildirilmektedir. Öğrendiğime göre, Frans'Z Hariciye memurları bu Amerıkan teklifüıe verilecek cevabı hazırlamakla meşguldürler. Aynı zamanda Pansin, diğer Atlantik Paktı üyelerile istişarelerde bulunTahranda. Başhakan Musaddık dupu ve bunlann da fikrini öğrenŞah ile görüşlü. Anglo İranian meğe çalıştığı belirtilmektedir. şirketinin bir notası reddedildi Fakat Fransız hükumetinin TürParis (R.) Tahrandan bildi kivenin ve Yunanistanm Atlantik rıldığıne göre, geçen hafta mufrıtler Pakt'na a'ınmalarından ziyade bir tarafından öldurülmemek ıçuı parv Akdeniz paktının kurulmasına talamentoya sığınmış olan Başbakan raftar olduğu bilinmektedir. Fran Musaddık bugün ilk defa olarak sız gazeteleri de bu ikinci şık üMeclisten aynlmış ve Saraya kadat zerinde durmakta ve Türkiyede Arkası Sa. 3. Sü, 4 te gıtmiştir. Sarayda Başbakan İran İran hükumeti Ingiliz notasını tetkik ediyor Yugoslavya Tunayı kapayacak Kremlin. bas'<ıyı hafifletmediği takdirde Belgraduı nehir üzcrindeki seyriiîeferi durduracaeı bildiriliyor Londra 20 (Nafen) Sunday Times gazetesinin Trieste muhabi» rine gore, Yugoslavyanın Tuna nehrinde seyrüseferi durdurması ihti» malleri artmıştır. Yarın Galatz şehrinde açılacak olan Tuna konferannin Rusyaya bır ültımatom vermesi muhtemel görülmektedir. Şündi Sovyetlerin tam biı kontrolu altında bulunan Tuna komisyonuna ıştirak edecek olan Yugoslav delegesinin Rusyay bir üitimatom verosesl beklenmektedir. Belirtiîdiğine göre, kozninform tek başına Tunadan faydalanmakta v» Belgradm bu nehiıden istifade etmesme imkfaı verilmemçkteöjr. Öğrenîldiğine göre, 'yugoskfvya, Sovyetlerin ve Kcminfonnun Yugcslavyaya karşı tavrı hareketlerinl değiştirmelerini teklif edecek, iktisadî ablukanın kaldırılmasını ileri sürecek ve bu tekilfler kabul edilmediği takdirde de Tunadaki Sovyet ve Kominform seyrüseferini inkıtaa uğratacaktır. Bu vaziyette peyk ve Sovyet iktisadivatının ağır bir darbe yemiş olacağı da ilâve edilmektedir. Schnman Şahı ile son İngiliz notasını görüşmüştür. Diğer taraftan iran hükumeti, geçen hafta Angloİranian Şirketi tarafından verilen bir notayı reddetti|ini de bugun bildırmiştir. Bu notada şirket, ihtilâfın hakcme havale edilmesmı taleb etmekteydi İran hükumeti, şirkete verdıği cevabî notada bir heyet teşkil etme. sim ve bu heyetm de süratle hesablan hükumete teslün etmesini iste Günaltay harb tehlikesi görüyor Dün yapılan C. H. P. kongrelerinde konuşan Günaltay, liberalist zıhniyetin ve yabana serjnayeye yer verilmeaminzaEajriı cdacagmı söykdi Ürdün Meliki Abdullah Hazretleri dün Müzeyi gezdiği sırada Fatihin kılıcını tetkik ederken Melik Abdullah Hz. dün Müzeyi gezdi Kral Hazretleri, kendilerinde buiunan Kanunî Sultan Süleymanın kılıncını Topkapı müzesine hedıye edeceklerini bildirdiler Şehrımızde mısafir bulunan Haşımî Ürdün Meliki Abdullah Hazretleri dun sabah saat 10 da bera. berlerinde Vali ve Belediye Başkanı Prof. Gökay, Ürdün Maliye Vekıli Suleyman Paşa, Nablus Belediyesi Başkanı ve âyan azası Süleyman Bey, Başyaver Mehrned Ali Paşa, Şeyh Münevver Bey. Şeyh Emin Efendi, Ürdün elçisi Bahaeddin el Toukan Bey olduğu halde Arkası Sa. 3. Sü. 6 da İzmirde Ceci bir jeep kazası oldu Kaza neticesinde 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı II ve köy « Tito'ya ysrdım Londra 20 (a.a.) (Afp): Sydney Times gazetesi, Washington muhabirinin bildirdiğine göre Birleşik Amerika, İngiltere ve Fransa, memleketinin istiklâlini muhafaza ede Milletvekili veya vali olan profesörler Verilen karara göre bu zevat tekrar Üniversiteye kabnl edilmiyecekler İzmir 20 (TJIA.) Bugün şehrimizde iki kişinin ölümü ve 7 kişinin ağır yaralanmasile neticelenen Bu sene yollann inşasına feci bir jeep kazası olmuştur. hız verilecek ve bu sahada Şehrimız tüccarından Italyan Teknik Üniversite stajyer tebeah Bret Marinetti 8 arkadaşını yanına almış ve Aliağa çiftliğıne talebelerinden istifade gitmek üzere yola çıkmıştır. Meneedilecek men asfaltında virajını dönerken bir kamyona çarpan jeep parçalanAnkara 20 (Telefonla) Mem Arkası Sa. 3, Sü. 3 te leketin en büyük davalanndan bi» rini teşkil eden kara yollarımjzın ne şekılde planlaştırılıp hangi esaslar dahilinde programlara bağlandığı. bu arada gerek devlet, gerek il ve köy yollarımn bir an evvel halkın ihtiyacını karşılayacak hale getirilmesi hususunda Bayındırlık Bakanlığvnda yapılmakta olan faahyetlerin nelerden ıbaret ol duğunu dün bıldirmiştim. Bugün gene kendısile gorujtuğumüz Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu köy yollarile il yollarımn memleket° bir an evvel kazandırılmaları için Bakanhğm takib edeceğı sistem üzerinde şu açıklaraada bulundu: Arkan Sa. 3, Sü. 4 te Dün yapılan C J U . kongrelerinde Kemal Saür konuşurken (Yazısı 3 üncü sahıfemizde) 1951 Avrupa Niisabakası Gazetemiz Güzellik müsabakasına iştirak edecek olan Türkiye güzelinl seçmek üzere hazırlıklara başlamış bulunuyor. Şartlan yakında ilân edeceğiz. Korede Tugayımız düşmanın altı taarruzunu defetti Kaybettiğimiz kıymetler NewYork 20 (R.) Seul'ün kuzeyinde çarpışmakta olan Türk tugayı yeni kahramanlıklar yaratmıştır. Türk birlikleri komünistlerin cepheden ve yanlardan yaptıklan müteaddid teşebbüsleri akamete uğratmıslar ve kızülara ağır kayıblar verdirmişlerdir. Düşmanın, cephenin Türk tugayı tarafından tutulan kesimde yarma hareketinde bulunmak için vaptığı alü taarruzî hareket de püskürtühnüş ve ban noktalarda Türk birlikleri ilerlemeler dahi kaydetmişlerdir. Komünistlerin bu akşam Amerikan birliklerine karşı 3 yeni tümenle yaptıklan mevtii bir taarruz da durdurulmustur. Fakat İnje kesiminde durmadan taarruz etmekte olan düştnan bütün Birleşmiş Arkası Sa, 3. Sü. 4 te Dört gün içinde komünistlerin yaptıkları taarrozlarda 47.000 kişi kaybettikleri de bildiriliyor Gaıeller hazırlanınız <t Türkiye yol davasmm. b'lha'si m^kineli inşaat sistemi ile Haber aldığımıza göre, milletve I Üniversiteden, alâkalı bir zat, bir ı tahakkuku, bu makineler için lükılliği veyahud da vabhk kabul muharririmize bu hususta şunlan j zumlu yedck p^rça ve işletme personelinin te^Ttk ve yetistiı Imssiederek Üniversiteden aynlan pro soylemiştir: fesör ve doçentler. tekrar Üniver | « Bizi böyle bir karar alma ne bağlıdır Kaıayolları Genel Mü Arkast Sa. 3 Sü. 2 de sıteve kabul edilmiyeceklerdir. Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Hajduk, G. Sarayi dün 20 mağlub etti : : : : : : • Ağaoğlu Ahmed Bey, yalnız • mütefekkır, yalnız zeki, yal: nız infcıldbcı, yalnız iyi bir • aile babası, yalnız münevver • bir ınsan değıldı. Rahmetli : üstadımız, bütün bunlart son: suz bir sevimlilikle nefsınde İ toplamış ender bir yaratıltştı. \ Bu itibarla kendisine «yalntz» : kelimesile hiç bir sıfat verı: lemez. Konuşma dihnden tu: tun da göğsünün derinlikle2 rınden geldiği zamanlar he: pimizi üzen öksürüğüne ka: dar her halinde sürükleyıcı \ bir sevimlilik »ardt. Bugün hayatın muhtelif sahalarıvda her biri ayrı bır kıymet taşıyan çtocttfclannt yetiştırmesi bile memlekete hizmet etm'ş bir adam olmasına kâfı deüldir. Baü ile Doğu arasında barış söylentileri Pravdada çıkan bir haber bu • Yanında bnlunduğumuz gü• zel günler daha dün gibi. söylentilere yol açü \ Halbuki öleli 12 sene olmuj. ,. Londra 20 (a.a.) (United press) : Münevver ve demokrat Türh Sovyetlerin beklenmedik iki hare: kiye kendisine çok şeyler \\ ketıni müteakıb bu akşam Batı Av: borcludur. Değerlı yazılarınrupada, Korede bır banş yapılması i dan Cumhuriyet karilennin ve Batı ile Doğu arasında umumî : çok iyi bıldıklert Ağaoğlu bir anlaşmaya varılması mevzuunj Ahmed Beye AUah rahmet Şehrimizde bulunan Yugoslavyanın Hajduk futbol takımı dün Galatasarayı 20 yenmıştir. Yukarıda yeni bazı söylentiler ortaya ABÎDİN DAVER daki resimde nıaçm heyecanlı bu: safhası görulmekte dir. (Maçtn tafsilâtile dığer spor haberlerımızi dor : eylesm. çıkmıştır. Arkası Sai 3, Sü. 5 te duncu sahıfemızde bulacaksınız.) ^ ~ Arkası Sa, 3, Sü. 2 de ÜMtD DÜNYASI.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog