Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

RADYC ÂRIZALARINI TEŞHİS. TEDAVİ ve İŞLER BİR HALE KOYMA SAN'ATI Liıcien Chretıen'den İ. Hayri Yalman tarafmdan dılimize çevrilen bu kıy metli eser, mümkün mertebe basit olmssına gayret edılerek, nazariyat vadisine sapılmadan, verilecek bilginin her şeyden evvel pratik olmasına dikkat edilerek haztrlanmışür. Fiaü 300. cildlisi 350 kurujtur. İ N K I L Â P K İ T A B E V t umhuri KURUCUSU:YIINUS NADÎ Bugünün dini ve SÛBSÎ meseIplerini öğrenmek içm bir fikir damının roraanı Ziya Okumalısınız. Bütün kitabcılarda vw İranda pelrol vahim bir hal ald İıtgiltere, Tahrana ihtarda bulundu ve baskı altında konuşmıyacağını bildirdi Bir petrol merkezinde büyük bir yangın çıktı. Tahranda komünist parti yeniden faaliyete geçiyor 27 nci yıl sayı: 9609 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24238. Yazı Igleri 24299, Matbaa: 24290 ÇcU*Ş&lllbcl 2 1Vİ3VIS 1 9 5 1 İNKILÂP KÜ taarruz hazırlığı Kızıllar, cepheye dün yeni kuvvet sevkettiler Yalu nehri giineyinde yapılan bir hava savaşında So\>et tipi 4 uçak tahrib edildi Londra 1 (B.B C ) Bir mayısta Guney Kore başkenti Seul'ü işeale muvaffak olanuyan komünistlerin 1 Mayıs Bahar bayramı dün şehrimizde neşeli geçmiştir. Şehir halkının mühim bir kısmı erken saatlerde kırlara, tayüye yerlenne şimdi merkez cephesinde sık sık akın etmışler, baharı kutlanuslardır. Yukandaki lesimler bayramdan 3 sahneyi gostermektedir. mevzii taarruzlar yapmaları nazarl dikkati celbetmiştir. Düşmanm bu kesimde bu>uk bir taarruza geçmesl ihtımalleri mevcuddur. Bugün ccp« he hattında mühim bir değışiklik olmamıştır. Yalu nehrinin güneyinde 24 Amerıkan tepkili uçağı ile aynı sayıöa Sovyet tipindeki uçaklar arasında şiddetli bir muharebe cereyan Korede f J' Hfilyarlar su gibi akarken merika Cumhur Başkanı, Kongreye önümuzdeki temmuzun ilk gıinu başlıyacak olan mali yılda 60,679,414,000 dolarlık bir milli mudafaa bütçesi sundu. 60 küsur milyar dolar, Amerikanın tkinci Dünya Harbi içinde, sarfettiği muazzam milvarlan hatuiatan bir yekundur. 195051 milli mudafaa bütçesi de, Kore harbinin patlaması üzerine yapılan zamlarla 43 milyar 260 milyona çıkmıştı; nisan ortalannda Mr. Truman'ın istediği 6 buçuk milyara yaklaşan tahsisat ile bu seneki bütçe de 49 milyar 862 milyonu bulmuştur. Amerika, 1940 ta milli gelirinm yüzde 3 ünu milli müdafaaya tahsis etmişken 1943 ve 1944 te bu nisbet yuzde 46 ya çıkmıştı. Yeni bütçedeki nisbet ise yuzde 29 dir. O zaman harbi kazaıunak için yapılan tnalt fedakârlıklar, şimdi de harbi bnlemek için tekrar gbze almmıs gene Missisipi nehrinin sulan gibi akıyor. Mr. Truman. 60 milyar dolarlık milli mudafaa butçesini sunarken Kongreye gbnderdiği mesajda, bu tahsisatın Amerikan askeri masraflarını karşılayacaği gibi müttefiklerinin de silâhlanmasına yardun edeceğini belirttikten sonra, Rus>ayı idare edenlerin dunyayı umumi bir harb uçunımuna doğru su» rüklemekte olduğunu söyleraiş Te sunlan ilâve etmiştir: «Sulha ulaşacak en iyi yol, hür dünyanın müşterek rnüdafaasını kurmak ve kuvvetlendirmektir. Mütecavızler yeni bir dünya harbine girişecek olurlarsa, hür dünya, bu harbi mütecavizler için bir felâket şekhne sokabılecek kadar kuvvetli olmalıdır.» Cumhur Başkanı. Amerikanın simdiki hazırlık sevijesini. icab ederse yıllarca ve yıllarca idame ettirebilecek kudrette olduğunu da sovleraiştir. Amerika, bbyleee muazzam milyarlar sarfederek harb gücunü arttırırken Ingiltere de müttefikma ayak uydurmuş bulunuyor. Ingilterenin yeni milli mudafaa butçesi de 1 milyar 490 milyon sterlindir ki bu da Ingilterenin banş zamanında, milli mudafaa için tahsis ettiği en yüksek yekundur. Amerikanın Atlantik Paktına dahil oteki müttefikleri de, başta Fransa olmak üzere. millî mudafaa butçelerini bir miktar arttırmaktadırlar. Demokrasi cephesinin, hayli geç kalmış olan bütun bu silâhlanma gayretleri, harbi bnleyebilecek mi? Bu .ancak Kızıl Çarhğın takib edeceği politikaya bağlıdır. Kremlindekilerin ne düşündüklerini ise, kendilerinden başka kimse bilemez. Sovyet Rusya da .demokrasi meınleketlerindeki gibi bir efkârı umumiye mevcud olsaydı ve halk kütleleri devletin idaresinde kendi iradelerini hâkim kılabilselerdi, Mr. Truman'ın dedigi gibi, demokrasi cephesinin patlayacak bir harbi mütecavizler için bir felâket şekline sokabileceğini mihver devletlerinin snn harbdeki akıbetlerinden ders alarak duşünebilirler ve devlet adamlannı barış joluna sevkedebilirlerdi. Fakat Sovyet Rusyaya ve peyklerine jalnız Kremlin'deki Politbüro hâkimdir. Kızıl âlemin elebasüan ise. demokrasi cephesinin harb hazırlıklarını ikmal ederek kuvvetlenmelerine zaman ve meydan vermemek için, «düşmandan evvel davranmak» prensipi ile harekete geçebilirler ve dunyayı kana boyamağa kalkışabilirler. Bunun için Sovyet Kusvanın müttefikleri mağlub edebilecek kadar hazırlıklı ve bo\le bir netice alacağından emin olması icab eder. Acaba Sovjet Rusya, bu işi ba^arabilecek kadar harbe hazır mıdır ve kendine guvenebilir mi? Amerikan Cumhur Baskanı, Kongreye gönderdiği mesajda, «Kremlin silâhlı gucünü, dünyanın her tarafmda kullanmaya hazırdır ve dünya hâküniyetini ele gecirmck gayesine erismek için askeri kuvvetten başka bir çok usuller de kullanmaktadır» diyor. Paris 1 (R) İran petrolundan doğan ıhtılâf bugun genışlemiştir. Avam Kamarasında bu mevzu etrafında konuşan Dış Işleri Bakanı Mornson, Irana ıhtarda bulunmuş ve İngılteremn haskı altında petrol ıhtılâfını hale matuf müzakerelere gınşmıyeceğinı bıldirmıştir. İngilız Dış İşleri Bakanı junlan da ilâve etmiştır: <r Hüseyın Alâ kabinesıne yeni teklıfler yapılmıştı. Angloİranian Petrol Şırketinin elde ettiği kâr yanyarıya paylaşılacak, şırkette daha fazla Iranlı çalıştınlacaktı. Fakat Hüseyin Alâ hukumetı bu teklıflerı cevablandırmadan çekılmek mecburıyetinde kalmıştır. Ingiltere petrol sahalarının devJ Arkası Sa 3, Sü. 4 te Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Ingilterenin müdafaası için alınan tedbirler Birleşik Kraflığu savunMası î ç komutandan •örekkeb bir komiteye teslin edildi Dünyada 1 mayıs bayramı Hür işçiler sendikalan, esaret altmdaki işçüeri unutmadıklanm ilân ettiler Londra 1 (B3.C.) Hür memleketlerde bugün bir mayıs bayramı kutlanmıştır. Batı Berlinde işçiler ve doğu Almanyadan kaçanlar büyük bir miting tertib etmişler vo Sovyet esareti altında buiunan kar deşlerinin kurtulması için çahşacaklannı bildirmişlerdir. Hür dünya sendikalan birliğı de yayuıladığı bir mayıs beyannamesınde Demir Perde gerıaıne hıtabla «esaret altındaki işçileri unutmuyoruz» demiş ve mevcud durumdan Sovyetleri mesul tutmuştur. Moskovada ise büyük bir askerî de de askeri törenle bir mayıs bay ramı tes'ıd edılrniştir. İzmirde İzmir 1 (T H.A ) Bugün İzmir Savcıhğma 1 mayıs hâdısesi olarak bir ıhbar yapılmıştır. Mustafa İpekçıye aid cam fabrikasında çalışan Fuad Aygan isırnli bir teknisyen fabrikatöre işçilere zam >apması teklifinde buhırımuş. red cevabı alınca juzlerce ışçiyı toplayıp greve teşvik etmiştir. Savcılığa yapılan ıhbar üzerine tahkikata başlanmıştır. Hâdisenin bir mayısa tesaduf etmesi dolayısıle tahkikata hususî bir ehemmiyet verılmektedir. Kayıb anahtarların uçuncusu Topkapı Sarayı Müdürii üçüncü anahtann Sayıştay Başkanına verildiğini soyledi Topkapı Sarayı Müdürii Tahsin Öz, üç anahtar meselesine daır, dun kendisile görüşen bir arkadaşımıza fu izahatı vermiştır. « 80 parçadan ibaret olan bu eşya 1927 senesLnde Ankaraya, Malıye Bakanlığı kasalarında korunmak üzere gönderilnıiştir. Gönderildiği zaman da bir zabıt tutulmuş ve fcu eşyarun muhteviyatını gösteren taptın bir sureti de Topkapı Sarayında bulunmaktadır. Anahtarlara gelınce: 1927 de anahtarlardan biri Maliye Bakanın Arkası Sa 3, Siı 7 de Londra 1 (AJP.) îngiliz hüku birdir.» demiş ve bundan bir harmeti bugün harb halinde Birleşik bin patlak vermek üzere olduğu Krallığın müdafaasmı idare etmek manasının çıkanlamıyacağını soyleiçin kara ordusu, donanma ve hava miştir. kuvvetlerinin 3 Iiderinden muteBu sene somına doğru İngıltereşekkil bir komıte kurmuştur. Bu de kadmlardan müteşekkil Kralikomiteye İngılterenüı kıdemli as yet deniz kuvvetleri ihtiyat birliği kerlerinden General Sır Miles ihdas edıleceği bıldirilmektedir. Sa dece gönüllülerden teşkil edılecek Dempsey başkanlık edecektir. Diğer azalar Portmouth üssü ko olan bu birlik yardımcı kuvvet omutanı Amiral Sir Arthur Power le lacaktır. Daha şımdiden 5000 kadar Kraliyet Hava kuvvetleri avcı filo kadın bu birliğe kaydolmak için ları kcmutanı Hava Mareşalı Sir müracaat etmiştır. Basil Embry'dir. Bu komite anava Londra 1 (B3.C.) Bu gece İngiliz '1811'" "ıııtidafaâ^ihin "'SofUrîıİTlîu§Witr| üzerine almaktadır. itimad oyu almıştır. Muhafazakârlar Milli Mudafaa sözcüsü: «Anava tarafından sılâhlanma ve ham madtanın mudafaasma aıd teşkılâttn deler mevzuuna dair ileri sürulen kurulması normal ihtıyatî bir ted bir takrır reddedılmıştır. Güre}çilerimizin dünya sampiyonlnğnnu kaıandıklan şampijonanın açılış toreni Bayar, güreşçilerimize Başbakan ve bir tebrik telgrafı çekti Fuad Köprülü Muğlada Dünya şampiyonluğunu kazanan takımımızın perşembe güni geleceği tahmin ediliyor Ankara 1 (a a.) Güreşçilerimizin Heisınkide kazandıklan başanlar dolayısıle Cumhur Başkanı Celâl Bayar kafıle başkanına dün aşağıdaki telgrafı gondermışlerdır. «Kahraman pehlivanlanmızın par Iak başanlanndan sevınc ve iitıhar duydum. Hepinızi tebrik eder gozlerinızden öperım.» Celâl Bayar derdiğimiz arkadaşımız Haluk Durukal bıldırıyor) Dünya şampiyonluğunu kazanan gureşçıleri. miz artık hakkettıkleri ıstırahate kavuşmuş bulunuyorlar Haftalar Arknvt Sn 3 Sü 2 de Mesken buhranmm halli için careler Prof. Keınal Ahmed Aru, memleketimiz icin en iktisadî şeklin blok inşaat olduğunu ve Avrupanın birçok memleketlerinde bu şekilde hareket edildiğini belirtiyor İkıncı Dünya Harbi, heziyette bırakümadığmı ılemen hemen dünyanın her rı sürmektedir. tarafmda buyuk bır mes*** ken buhranma yol açtı Prof. Dr. Kemal AhBır çok memleketler bu med Aru ile Teknık Ünidavayı ele aldılar. versıtedeki odasında karDünyada ve bızde mesşı karşıyayız. Ilk sualım ken mevzuu uzerınde ılşu oldu: mî etüdlerde buiunan ve c Dünyada, bugün Parıste «Meskenlerm sos bâriz bır şekilde hıssediyal veçhesı» ni etüd mak len bır mesken buhranı sadıle toplanan mılletlervar mıdır?» arası bır konferansta <t Huzur içinde, rahat memleketımızı temsil eı rof. Kemal bır evde yaşayan insanın, den İstanbul Teknık ÜAhmed Aru sıhhatlı bır bunyesı olur; niversıtesı Şehırcıhk Küraisu pro rasyonel duşunür ve boyle bır fesoru Kemal Ahmed Aru, dünya kımsenın iş kapasitesı artar. Bu nın hıç bır yerınde mesken dava saydığımız faktorlerın ceraıyet sesının. bizdeki gıbı başıboş bir va Arkası S a . 4, Sü. lde Menderes. Muğlalıiara hitaben kısa bir komısma yaptı Muğla 1 (a a.) Başbakan Adnan Menderes, Dış İşleri Bakanı Fuad Koprulü. Çalışma Bakanı Nu rı Özsan, Manısa mılletvekıh Keyzi Lutfı Karaosmanoğlu ve kendılerine refakat eden mılletvekilleri. Aydın ve Muğla valılerı bugün Aydından Muğlaya gelmişlerdır Başbakan partı bınası balkonundan Muğlahîara hıtab ederek şunları soylemıştir" « Sizler tezahürlerinızle bizi bütun ımkân ve kabılıyetleri kullanarak memleket hızmetinde ça Arkası Sa. 3, Sü. 6 da. Moskcvadan Nenemene gelen kuş İzmir 1 (T.HA.) Menemendo Maltepe okulu talebelerınden Orhan Guven, bu sabah mekteb bahçesinde oynarken bır çalı dibınde baygm vaziyette duran kırmızı gagalı, kurşunî karıadlı ve be\'az gövdeli bır kuş bulmuş, kucağna alarak okşarken ayağında asılı bir madenî halka üzermde «Moskova 12913 E» yazıları bulunduğunu eor müştür. Kuş, zabıtaya verümıştır. Güreşçilerimizin perşembe günü gelecekleri tahmin ediliyor Helsinkı 1 (Hususî surette gön Helsinki Güreşlerine dair dün gelen resımler 5. sahifemizdedir Anahtarlan ka> bolan Merkez Bankasının büyük kasasının içi Arkadaşımız Ali Ersanm Mbaha karşı uçakla gönderdiği resi^'erden Evvelki gece yapılan karşılaşmada 52 kiloda Ali Yüccl Belçikalı Mevisle tutuşurken Yukandaki resimde 25 mart 1950 'tjtrihinde aşağıdaki bahatla çıkmıştır: Altta solda, 52 kilo dünya ikincisi Ali Yücel rakibi Çeki deniyor ABIDİN DAVER Arkası Sa. 3, SiL 5 te CEVABSIZ KALAN Evvelki gece Helsinki'de yapılan dünya serbest gfireş şampiyonası karşılaşmasmda 87 kiloda Yaşar Doğu Finlândiyah rakibi Sepponnenl kle ve sarma ile tuşa getirmeğe hazırlanırken (Foto: Hümvet Ah Ersan «Uçak postasıle») SUALLER Alman milli gureş takımile kar şılaşacak olan re; milli takımı mızı seçmfk nzere faazırlanmış o lan gureş seçme musabakaları dun akşam yapıhnış tır. Resmimiz, Ya $ar Doğnnun rakibi Orhan Çaka rı (İstanbnl) tuşa getirlşi esnasında alınmıştır. (5 Fkim 1950 Hurriyet) Amerikanın tanınmış ressamlanndan Jack Davis'in «Baskm» adlı eserinde çıkan resmi Hurriyet gazetesinin 16 n san nu'hssmda H'kmet Feridun Esin gönderdiği notlara dayanarak ressaın Sümrî tarafından hazırlandığı bildirilen tefrikaya aid diye göslerilen aynı resua
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog