Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Dunyanın en. büyük patronhı «U;t • mo• del mecmu&sımn her «ayısında blr radyo 50 muhtel f hediye 378 Ç I K T I 116 uhift 110 KJ{. jamilia Cumhuri KURUCUSUrTONUS NAOf süsler. kumaşlarm kenanndaki dikkat 27 nci yıl sayı: 9620 Telgraf r» mektub adresl: Cumhuriyet, İıtanbul Posta Kutusu fstanbul No. 244 T«lefonlar: Umunü Santral NumarMU 24298. Yan Islrni 24299, Matbaa: 24290 Pazar 13 Mayıs 1951 Avrupanın Rusyaya Yabancı sermayeye dair bir tasarı hazırlandı karşı müdafaas Strasbourg'ta delegeler, Tiirkiyenin Batı enniyet sistemine alınntasııtı istiyorlar «Türkiye ve Yunanistarun, kurulması tasavvur edilen ' Avrupa orduguna girmeleri şarttır» Yerli teşebbüslere sağlanacak her türlü kolaylıklardan yabancı sermaye de faydalanacak Hamrlanan kanun tasarısma göre yabancı sermaye lle atâhah işleri teknik bir komite tedvir. edecek Bir kanun münasebetile okad milletvekili Ahmed Gürkanın adlî, askeri ve idari memurlann tasüyeye tâbl rurulmasını istiyen kanun (eklifi, memurlann yüzünde bir tokat gibi patladı. Teklif sahibi, «şef sistemine alışık olan ve demokrasiye alışamıjan memurlarla sicilli bozuk olan ve evvelce âmirleri tarafından tekaude sevkedildikleri halde Danıştay kararile vazifelerine donen ve bugünün icablannm uygun mesai gdsteremiyen memurların devlet mekaniımasmdan temizlenmesini» istemekte idi. Bn kanun teklifinin memariar arasında siyasi bir tasfiye yapmaktan başka bir şey olmadığı meydanda olmakla beraber, hukumetçe dp^teklenmediği takdirde reddedileceği muhakkaktı; fakat İç İşleri Bakanı Halil Özyörük de, hiikumetin, tekJifi umuml hatlarile tasvib •ttiğini «oyletnesi, hükumeti» ıBOTTT"1 yıimıh»afc « ı m a ^ duğn güphesini uyandırdı. Hak T« adalet uğrunda saçlaruu beyazlatmış ve Yargıtay Başkanlığına kadar yiıkselmiş bir adalet adamı olan İç İşleri Bakanının gene bir adliye mensubu olan genc bir milletvekilînin tasfiye teklifini hükumet adına muvafık görmesi bu şuphe ve endişeyi busbütün arttırdı. İstanbul Üniversitesi idara hukuku ordinaryus profesorü eski Rektör Sıddık Sami Onar, bu kanun teklifl hakkındaki mutaleası sorulunca su beyanatta bulundu: Paris, 12 (R) Strasbourg'ta toplanmakta olan Avrupa İstişarî Meclısi bugünkü oturumunda Amenkan Kongresının Avrupa Mec lisıne bir heyet göndermesı teklif edılmiş ve bu teklif ittıfakla kabul edılmıştır. Delegeler, Amerıkan temsilcilcri ile Avrupa tem'ilcilerinin Strasbouıg'ta veya Washineton'da içt.ma etmelerıni ve müşterek meseleleri gdrüşmelerını de istemişlerdır. Bugunkü oturumda Türk delegeleri, Avrupa savunmasınm ehemmiyetıni belirtmış, bunun noksan olduğunu da ılâve etmışlerdir. Bağımsız Turk temsılcisi Nadır Nadı, müdafaanın hayatî ehemmıvetı üzerınde ehemmıyetle, A r k a s ı S a . 3, S ü l d e T Ankara 1 2(Telefonla) Yabana sermayenin memleketımiz» gelmesıni teşvık için Maliye Bakanlığıada bir müddettenberi yapılan çalışmalar sona ermis ve mühim bir kanun tasansı hazarlannııştır. Mem leketin sınaî kalkınması ve istihsalin süratle artması için yabancı sermayeden faydalanma raruretı aşıkârdı. Fakat mevzuatın teçvik edıci değıl, aksine ürkütücü mahiyette sayılması bu konuda cıddJ hareketlere daima mâni olmuştur. Gerçi son yıllarda ihtiyaan agu tazyıki altmda ehemmiyetsiz de olsa bazı adımlar atılmışsa da beklenen alâka sağlanamamıjtır. Bir kısım memleketlerden zaman zamaa gelen teşebbusler de mevzuatın kifayetsizlıği yüzünden, neticelenmerruştır. Arkast Sa. 3. Sü. 1 de Bulgaristana Rus tankları gönderildi Baigar ordusunda «Y. S4» modeli 600 tank bulunduğu söyleniyor I Koreden ilk gaziler kafilesi geliyor Japonyada bugiin muazzarn bir tören yapılacak Faruk Fenık telsizle bildırıyor) ilk gazıler kafilesi yann MacRea gemısıle Türkiyeye hareket edecek tir. Kahramanlanmızm Uzakşarktan ayfılışları münasebetıle Yokohomada yarın muazzam bir tören •yapılacaktır. Yarbay Poyrazoğlu ile bır çok subaylar ve Tokyoda kampta bulunan yaralılarımız da MacRee gemisıle vatana donmektedırler. Hüsnü Yanun dfin gasetedlen balut verirkea 14 Nayıs yarın bütüıt vurdda kutlanacak Bu münasebetle dün bir basın toplantısı yapan D. P. Müfettişi Hüsnü Yaman, sayısı 15 i bulan antidemokratik kanunların yakında tarihe karışacağını söyledi Londra, 12 (Nafen) Daüy Telegraph gazetesintn Atina muhabiri Bulgarıstanda yapılmakta olan askert hazırlığın Yunan resmî çevrelerinde endişe uyandırdığını bıldırmektedir. Bu muhabırın bildırdığıne gört, Bulgaristan ordusu ş.mdi 600 tanka sahib bulunmaktadır. Bu tanklarm son model Sovyet «Y34» modelmde olduğu ve her bırınde 85 m™ lik toplar bulunduğu ilâve edilmektedir. Bu tanklsnn çoğunun son bır kaç ay zarfmda Sovyet RusvaJ n Bulgaristana gonderılmiş olduğu da belırtilmektedir. Dığer teraft?n, Moskovanm yeni tank sevkiyatında bulunduğu, bunların bir kısmının Kırıma geldıği ve oradan da Karadeniıdeki Bulgar İHnaatar'rm^ /.jjfa ^önaerileceği soylenmektedir ' B>ı ^ sebebledir ki, Karadenizdeki Bulgar limanlarında gayet şiddetli ted birler aluımış, buralara Sovvet askeri birlıkleri, kontrol vazıfefnni ıfa etmek üzere getırılmiştır. Başbakan Ankaradan aynlırken Cumhur Bajkanına veda edlyoı • Bn ıckild* blr kanun çıkarılaeaiını hiç iimid «tmlyorum. Çunkü bn fekil hnkuk devletl prensipl lle ve hukuk teknigl lle telif edilemez. • Re'sen tekaüde sevkedilip de Danıstaydan lehlerine karar «lmıj olanları bir kannnla tekrar tekaude ıe\ketmek Ise, huknka baghlık, kazal kararlara hurmet, kazijei muhkemeye emniyet, hıılâsa adalete ve Adalet muesseselerine inanmak fikrile %e hattft anayasanın metnl ile telıf edilemez. ÇUnkti Anayasa mahkeme kararlarının Bujuk Millet Meclısi tarafından dahl bozulnmi}acağını tasrih etmiştir. «Biz, Danıştayımi7in bu gibi kaxar> Isparta 12 (Hususî) D.P. konlarıle memleketımizde hukuk «mniyetl gresi vesilesile Buyük Millet Meckurduğunu cihana gosteriyor ve lftıhar ediyoruz. Birkaç âmirin şahst duşünc» lısi Başkanı Refık Koraltan, Başve arzusu ile devletin temeli olan ka bakan Adnan Menderes, Karaosziyei mahkemeye hurmet «sasının biz manoğlu, milletvekilleri otomobilcat hukukun kaynağı olan ve «naya lerle şehrimize geldıler. Halk mi*a teminatına herkesten ev\el hurmet etmesı icab eden \e en demokralik bir safırleri kadın erkek muazzam bır «ecımle \e hukuk kaidclerine dayana topluluk halinde güller atarak Tsrak iktidara gelmiş bulunan Buyuk tasyon meydanında karşıladı. Millet Meclisl tarafından inkâr ve ihlâl Adnan Menderes ve arkadaşlan edileceğıne ihtimal lermem. «Demokrasinin en buyuk müeyyide iki kilometrelik yolu güçlükle yaya ctnin, memurlann temınatı ve kazal ka olarak geçerek Belediyeye geldirarların muessirHği oldağıına nnutma ler. Başbakan balkondan halkı semak lâzımdır. Fena memurları, ç»lı?mı\anları, vazifeleruıl kotuye kul lâmladıktan sonra Refık Koraltan lananları tasfiye etmenin yolo ve im kısa ve heyecanh bir konuşma yakânı vardır; memurlar re mahke parak, üç sene sonra Ispariahlarla melcr uzerinde bir Damokles kılıeı tesisine hızum yoktur. Bojle bir h a ı c tekrar buluşmanın zevkı, heyecanı ket herşe>den evvel demokrasi ve ve sevinci içinde bulunduğunu anmrmleket içın zararlıdır » latü ve dedi ki: Muhterem bir tiniversite profesö« Çoğunluğunuzla fktidjra gerorünun bu sözlerine fazla bir şey len hükumetimizin rnemleketi lâIlâvesire luzum gormuyoruz. yık olduğu mesud seviyeye ulaştı«Cumhuriyet» te çıkan diğer bîr racağına inanmahyız » haberde, Meclis İç İşleri Komisyonıınun pazartesi günii bu kanun teklifini müzakereye ba^lıjacağı haber verildikten sonra, bir çok kimsclerin. bovle bir kanun çıkanlmasına muhalefet etmeleri içtn milletvekillcrine rica mektnblan göndermekte olduklan, Ordu milletvekillerinden Refet Aksoy ile Trabzon milletvekili Haradi Orhonun dort gün içinde 50 den fazla mektub aldıklannı söyledikleri bildjrilmektedir. Biz de bu kanun teklifi b?kkında aldığımız müteaddid mektub'ardan memurlar arasmda kuvvctli bir endişe ruzgânnın estiğini Kanaatimizce ne Adnan Menderes hükumeti. ne de Demokrat Parti Meclis Grupu. boyle tam mân?sile pntidemokratik ve avnı zatnanda Anavasaya muhalif bir teklifîn kanunlaşmasını kabul etmiyeceklerdir. Kanun teklifinin İç İşleri Komisyonunda rnüzakeresi, Meclis ic tiı^üçiı icabıdır ve bir form?'iteden ibarettir. Komis^ondaki ifı.yakcrelcrir tefciiPn reddi ile neticeleneeeğini kuvvetle iımid ettiği mız için, mcmurların endişe etmemclerini tavsi>c ederiz. Bir hukuk devletinde haksızlıkUra yol açacak boyle bir kanun çıkaniamaz. Isparta ve Bursa II Kongreleri toplandı Iraııda petrol davası Siyasî partiler ve 14 Mayıs Ankara 12 (Telefonla) 14 mayısın Demokrat bayramı olarak kutlanması yolundaki cereyan kuv vetlenmektedir. Halk Partisi çevrelerinde ise itirazlar başgdstermij tir. Meclis I; işleri komisyonunda Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Yarın, 14 mayıs milletvekilleri t İl kongremizin toplantı günü seçiminde demokrasinin kazandığı yaklaşmıştır. İdare kurulumuz hagünün yıldönümüdür. Bu münase zırlıklannı bitirmek üzeredir. Konbetle yann saat 16 da Taksirn mey gre gününü ayın yirmisinde ilân ede danmda ve Demokrat Parti lokal ceklerdir. Hükumet Başkanı, aynı lerinde kutlama torenleri yapıla zamanda İstanbul milletvekilidir. cakür3u vesile ile Demokrat Parti Bu toplanbda bulunmak üzere şehİstanbul Bölge Müfettişi İstanbul rimıze gelmesini pek tabiî görmekmilletvekili Hüsnü Yaman dün bir teyiz. Kongremiz devam ettiği müdbasın toplantısı yaparak fu izahatta detçe kendi çapmda alâkalandığı bü bulunmustur: Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Meclis Başkanı ve Başbakan Ispartaya gittiler. Bursa kongresinde delegeler şiddetli tenkidlerde bulundular Anahtarları bir türlü bulunamayan kasalar Tekelioğlu, Meclise bir sözlü soru vererek anahfarları bizzal bulacağını söyledi Ankara 12 (Anka) Anahtarları milletvekili de Meclis Başkanhğına bulunamıyan kasalann B.MM. de bir sözlu soru vererek Maliye Bade çeşidli dedikodulara sebeb ol kanlığından aşağıdakı hususlann maktadır. Bu anahtarlann sırf ih açıklanmasını istemiştir. mal yüzünden bulunmadığını söySrnan Tekelioğlunun açıklanmaliyenlerin yanında ,hâdiseye esra sını istedıği cıhetler sunlardır: rengiz blr hava verenler de var 1 Bu kasalarda mevcud olan dır. Bu konu etrafında Seyhan Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Koraltan uzun alkışlanan konuşmasından sonra slnema salonunda D. P. il kohgresıne başlandı. Kongrede ilçe ve köylerden gelen delegeler hazır bulunuyordu. Toplantıyı ıl başkanı M. Ali Tokoğlu açtıktan sonra dıvan seçimi yapıldı. Başkanlığa Fevzi Lutfî Karaosmanoğlu, 2 nci başkanlığa Isparta milletvekili Said Bilgiç seçildiler. İki sarhoş grupu kanh bir kavpa Başkan, il idare kurulunun rapo İnsflizlerin Abadanda kalmaya yaptı, Ethem isnıinde biri runu okuduktan sonra kongreye iş muvaffak olacaklan bildmliyM öldürüldü leri dolayısile gelemiyen Bakanlann muvaffakıyet dileyen telleri oTahran, 12 (TJIA. muhabiri Bakunmuştur. rıman bildırıyor) Petrol mevzuu Celâl Bayar, Meclis Başkanı ve etrafmda gayet şıddeth pazarlıklar ve tartışmalar yapılmakla beraber Başbakanı kabul etti Ankara 12 (Telefonla) Cum umumî kanaat nıhaî anlaşmanın In hur Başkanı Celâl Bayar, bugün güızlere Abadanda kalmak hakkını öğle üzeri Etimesğut askert hava bahşedeceğı merkezındedir. Anglomeydaruna gelerek Isparta ve Bur İranian şirketinin imtıyazlannın bel saya gıtmek üzere uçakla hareket ki de tamamını Iran hükumetine Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ankara 12 (Telefonla) Amerikan büyük elçiliği, Millî Savunma Bakanlığma müracaatle, Amerıkan Savunma Bakaru General Marshall'ın Koreden dönmüş yaralı bir erimizi Amerikaya davet ettığini bildirmiştir £rimizin seyahat masrafı Iktisadî îşbirliği, Amerikadaki masraflan da Amerıka Dıs işleri Bakanlığı tarafından ödenecektir. Amerikaya gidecek ga* zi ejimiz bu hafta sonuna kadar seçUecektir. Gnl. Marshall bir yaralı erimizi Amerikaya çağırdı Aksarayda feci bir cinayet Bugün İLÂVEMİZİ Müvezzilerden Isteyiniz • Hajduk takımı dün Beşiktaşı3lyendi ı Anterikan Kolejitıde Dimkü kavgaria öldıiriilen Etem Tufan Evvelki gece Aksarayda red blr cinayet işlenmiştir. Yenikapı dvarında oturan ve muhtelif labıkalan bulunan Tahtaburun Sezai, Mehmed, Nad, Necıb, Memduh ve landal kâhyası Ethem Tufan, Yenikapıdaki Hasana aid Mavi Tuna gazinoeuna giderek içmeye başla Arkan Sa. 3, Sü. 6 da Denizli Valisinin bir mektubu Denizli Valisi Hıfzı Egeden gu mektubu aldık: «Gazetenizin 24 nisan 951 gün]£ nüshasında yayınlanan (Hakkımız yok mu?) başlıklı yazınızda belırtılen olay, Denızlmın Kaklık ve Aşağıdağdere koylulerı arasında arazi yuzunden kavga çıktığı, ve araAmerıkan Kolejı erkek kısmının atletizm bayTamı dün yapılmıj, birinci, ikınci ve uçuncu gelenlere zuıın Kaklık köyunden Osman Türk Yugoslavyanın Hajduk takımı dün Beşıktaşla yapbğı ilk maçını 31 kazanmıştır. Yukandaki kupa ve madalyeleri verümıstor. Resimde'kralıçe ve nedimeler ktıpa ve madalyeleri verırken gorulmek men vereselerıne aıd olup Dağde de Beşıktag kalecısuıın bır kurtanşı gomlmektedır. ABİDIN DAV'EB tedirltr. (Musabakalara dair malumat 4 üacü «abifemizdedir) Arkası Sa. 3, Su. 7 d* (Maçm tainlâtil* d ü ex spor habwle£İM * Anm •abifemöd* m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog