Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Dunyamn en büyuk patronlu «11;1 v* model mecmu&sınm faer «ayısır.da blr raciyo 50 rruhtel f hedıye S78 sayısı Cuma gunü çıkıyor. 116 sah ie llu Krş umhuri 27 nci yıl sayı: 9617 KURUCUSU.'YUNUS NADT Telgraf v« mektub adresi: Cumhuriyet, lstanbul Posta Kutusu tstanbul No 248 T«lefonlar: Umumi Santral Numarasj: 24298. Yazı Isleri 24299, Matbaa: 24290 İçkisi Perşembe 10 Mayıs 1951 Bn Pamrdan iti memlekethniznı sanatkâriamun progmnla Âtlantik Paktına kabul edilmemiz için tetkikler Vaşington'dan gelen haberlerde bu hususta Neşhur 30 uncu madde hnkümlerini yakında bir karara varılacağı bildiriliyor ceza kanununa sokacak olan maddeyi Adalet Komisyonu reddetti Acheson, dünkü demecinde, Türkiye re Tanaaistanu Pakta kabnl cdilneleri mcsdesinin tetkik ediunekte oldoğura söyledi. Fakat fazla izahat vemekten istinkâf WasbJngton, t («a.) (United Press): Dış İşleri Bakanı Dean Acheson bugunkü basın konferansında, Türkıye ve Yunanıstanın Atlantık Paktı teşkılâtuıa kabul edılmeleri meselesınin tetkik edıhnekte olduğunu soylemis, fakat fazla ızahat venneyi reddetmi? ve bu hususta halen ne sdylese hiç bir ı?e ya'amıyacağuu ilâve etmıştir. Diplomatik çevtelerin kanaaÜ Washington, 9 (AP.) Diplomatik çevrelerın dünkü tahminlerıne gore, Birleşık Amerika, Turkıye ve Yunanıstanın temınat taleblen hakkında yakın bir zamanda bir karara varacak ve bu temınatı ya Atlantık Paktına kabul veya bir Akdenız Paktı teşkıli suretıle verecekür. Atinada hukumeti ile temaslardan sonra henuz avdet etmıs olan Buyük Elçi John Peunfoy, Birleşık Amerıka Dış İşleri Bakanhğından, bu emnıyet temmatı hakkmdakı ta Arkası Sa. 3, Sü. 1 de mgmm ••••• etti •• Celbi knlub ugun, bize gercekten Iüzumlu olan ve çoktanbcri ıhmale uğramış. bulunan bir hasletimizden, bir meziyctimİ7den bahsedeceğiz. Ondan ev\el bir küçuk hâdiseyi likretmeyi soz silsilesi bakımından lurumlu bulduk. Turkiyeye bir çok yahancı gporcular geliyor. Bu ternaslar artık Turkiyeyi ve bilhass» İstanbulu beynelmilel bir spor merkeri haline getirecek kadar siklaştı. Turizm bakunından olduğu kadar spor bakımından da bunun faydalan aşikârdır. Bu munasebetle burada bu biıyuk faaliyetin başhca amillerinden olan iki muesseseyi, Dolmabahçe stadyomile Spor Sara\ını japanlan da takdirle yâdetmcmek mumkiın değildir. Bu gibl spor temaslarının memleket propagandası için de avnca kıymetl olduğunu tebaruz erHrdikten sonra, son junlerde Istanbulda bir kaç mıi'.ahaka \apm15 olan Brezilya futbnlculannın halkımı» nezdinde karandıkları sempatiye okuyucuJarumzın dikkatlni ççkmek. Isjgd*. Futbol gibi, tı>neti Hibarile haşin ve oldukça sert olan bir spor şubesinde yerli takımlan yenen bir taktmın bu kadar sevilmesi yalnıı ovunlaruıın ustunluğunden değil, gcrek oyun tarzında gerek saha âdabmda gusterdikleri zarafetin bir neticesidir. O kadar ki; zaman zaman kendi musabıklannı takbih eden halkımız, stadvomun iç tertibatı musaid olsa\dı, misafirlerhnizı kucaklayacak kadar sevdiler. Bn bir hünerdir \e dışan çıkan, dışarıda memleketi temsil eden bir spor kafilesi, hattâ herhangi bir meslek mensubu icin pek luzumlu bir hunerdir. Burada madde \e misal tasrih etmeden hatıra getiririz ki maalesef biz bu >olda çok arkada kalmış bir dunımdayız. Yani takımlarımız. bir zamanlar olduğu pibi «celbi kulub» yani kalb ve sempati kazanmağa hiç ebemmiyet vermemektedir. Bunun neticesi. cok defa mevdanda kazanılmış spor musabakalarını sempati »alıasmda ka'vbediyor, hattâ bu yüzden muşkul durumlara duşujoruz. Bir sporcu, hele temsil şerefi verilmiş bir sporcu herşeyden evvel vazife başında bir asker gibidir ve kendisini o iş bitinceye kadar mem leket emrine vermiştir. Bu itibarla en küçuğune kadar hesabh hareket ehnesi lâzım gelen genc mümessil'lerimizi bu guzel yola sevketmek bir taraftan matbuatın vazifesi, diğer taraftan idarecilerin borcudur. Bugiıne kadar dışan göHirdüğu kafileye Brezilyah misafirlerimizin Turkiyede topladıklan sempati şeklinde muhabbet toplamış olan. lara bir takdir göstermek şdyle «hırsun aksi neticeler almıs ve hâdiseler çıkarmış olanlan muahaze de bir yana tasvib edenleri de gormek bahtstzlığına bile uğramıstık. Vnuhnamalı ki: spor sıhhatn ve iyi huylu bir nesil yetiştirmek Için yapüan veya yapılması lâzım gelen bir şejdir. Bunun bizi hoş göstermiyecek bir şemail ahnası, maksadın kajbolması demektir. Brecilyah misafirlerin biz* gösterdiklerl gıizel oyundan ayn olarak verdiklert bu ffizel derst sporcularanız kadar idarecilerimizin de lâyıkı vechile kıymetlendireceklerinl lunmaktayız. Boyle harcket etmelerini, bize ctadyomu dolduran her sınıf ve «eviye«ieki halk kütlesi takdir. veya takbıhlerile gosterdi. Vmnlur ki; bu guzel nnmonı bize bundan sonraki temaslarumzda halkı kazanmanın bir müsabaka kazanmak kadar, hattâ ondan da ehcmmivetli ve kıymetli olduğunu öğretmiştir. Koprulunun demeci Dış tşleri Bakanı, Barı sav unmasına iştirakhniz hakkında AmeriJkan Senatosunda cereyan eden gorüşmelere dair bir sorujnı cevablandırdı Dün Ankarada yapılan cenaze merasuninden bir gorunuş, Ankara, 9 (Telefonla) Ceza kanununun bazı maddelerını değıştiren tasarınm muzakeresme Adalet Komısyonunda bugun devam edildi. Sıra 270 ıncı maddeye gelmıştı. Bu maddenın hususıyetı, vak tıle matbuat kanunundan çıkarüan meşhur 30 uncu madde hükumlerıni bu sefer ceza kanununa sokmasıdır. İlk soz alan Kâmil Boran (C. H P ) ceza kanununda vatandaşlann seref ve hays yetlenni temınat Arfcast Sa. 4, Sü. 7 de . Yurdda su veyol işleri BaTmdrrhk Bakanı bn yıl Washington Buyük Hçimbı Feridnn Cemal Erkin, memleketimiz* donmeden once Filâdelfiya'da Türk Haftası munasebetile Terileo ıryafett* nntnk söylerken Bu sene göçmenler için 30 köy kurulacafe Dünku Necliste, sözlü soruları cevablandıran Tarım Bakanı, Bulgaristandan gelen göçmenler için yapılacak işler hakkında izahat verdi Ankara, 8 (Telefonla) Bugflnkfî Mecliste Zonguldak milletvekıli Abdurrahman Boyacıgiller, Trabzon nulletvekili Cemal Reşıd Eyüboğlu ve tzmir milletvekıli Necdet İncekaranın Tanm Bakanından söz lü soruları müzakere edildi. Her üç mılletvekili d« Bulgaristandan mem leketımıze tehcir edilen ırkdaşlanmızın miktannı, nereler» yerleştirildıklerinl, iç ve dıj iskân polıtikasınm esaslı bir »ekilde hazırlanıp hazırlanmadığını, göçmenlerin mustahsıl hal» gırebılmeleri için ne gıbı tedbirler alındığını, nıhayet bir iskân veya köy bakanlığı kurulmasına daur tetkıklerde bulunup bulunuhnadığııu »ormakta idıler. Tarım Bakanı Nedım Okmen, bu üç sorunun aynı mealde ohnasından, hepsine blrden cevab verdi. Bakan, Bulgaristandan memleketimize 1 ocak 1950 den 17 nisan 1951 • kadaı 113,361 göçmen geldığıni, yas durumlarına gelmce, bunun da S1S yaşa kadar 24,778 kadın, 27,684 erkek; 1645 ya? arasında 16,923 kadın, 17,937 erkek; 45 yaştan yukan da 11,187 kadın, 14,852 erkek olduğunu söyledi. Bulgar hududunun kapanmasına kadar gelen 30778 göç menın akraba va dostlan yaruna gıttıklerinl, hudud açıldıktan sonra Ankara, 9 (Telefonla) Nığde bin yüı yetmiş iki kilomilletvekıli Necıb Bılgının Birlemetrelik yol inşaatına şık Amerıka Devletlen senatosunca Batı Avrupa savunma plânlanna ışbaşlanacağını bildirdi tırake davetımız hususunda alınan Ankara 9 (Telefonla) Bayınkarann hukukî değenle şumulunun dırlık Bakanı Kemal Zeytınoğlu, açıklanmasına daır sozlu sorusunu azianteb milletvekill Süleyman Dış İşleri Bakanı bugunkü MeclisKuranelin, yurdun imar ve kalkınte cevablandırdı. ması için ne gibi tedbirler almdığıKoprulü, Başkan Truman'ın, Bana ve ne gıbi plân ve programlar tı Avrupa savunma plânının hazırhazırlandığma daır sozlu sorusuna lanmasını tekhf etüğinı, Senatoda cevab verdi. Bakan Bayındırlık ışbu meyzu goriışulurken, bir senalerınin hükumet programmday ıfatorun İspanya ıle Bab Almanyanın Ankara, 9 (aju) «Ewelki ak bugüiL bğle "î>r"qTirii rfMÂtfak? '" '3e edıldıği gıbi ziraat ve mıllî ekoda •«favgfeSuruesini, dî|er bir se şan? bır kalb sektesi neticesi vefat kerî torenle ebedî ıstırahatgâhma nomi ile alâkalı bır şekılde plânlaşnatorun ıse Turkiye ve Yunanıs eden Kara Kuvvetleri Komutanı tevdi edılmıştır. tınldığmı, su ışlerıne 19 mıiyon 350 Arkası Sa. 3, Sü. 3 t« Orgeneral Kurtcebe Noyanın nâ'şı Arkası Sa. 3, Sü. 2 de bin lıra ayrıldığını, bu para ile yarıda ka!an su ışlerinın tamamlanacağını, inşaatın 3 yılda bıteceğım, 2 yılda tamamlacacak kuçuk su mevzulannın da ele alındığını va otuzunun etüdleri ıkmal edıldığın. Arkast Sa. 4, Su. 7 de Kurtcebe Noyanm cenazesı kaldırıldı Orgeneralin cenaze töreninde Meclis Başkam ve Basbakan da hazır bulundular Beyruttaki komünist merkezi Surîye, Irak, Mısa, Ürdün Ve Israele buradan talimat veriliyormuş Londra, 9 (a.a.) (Lps). Haber abndığma gore, Lubnan polıs mudüru, yabancı basın muhabırlerının de hazır bulunduğu bır basın topKorede yaralı erlerunizden Ali Altmözla Kemal Kılıç, Amerikan lantısı esnasmda Bejrutun son 3 tayyaresile Japonyaya nakledilmeden önce sene zarfında Orta Doğuda bır komünist merken olduğunu soylemış ve şunlan ilâva etmıştir: *Suriye, Irak, Mısır, Ürdün ve hattâ İsraele Beyruttan talimat gcn derılmektedır. Moskovada talım gor müs komünist bır şef olan Sa>ıd Mustafa Al Arıs, bu genış bolgedeki faalıyetleri kontrol etmekte ve Tokyo I (A P.) 300 den fazla çak havada ve diğer iki uçak yerde lâzun gelen* parayı tedarıit etmekMüttefik uçağı, bugün, düşmanm tahrıb edilmig ve bir uçak hasara tedir. Bütün bunlar sadece po'.s Arkast Sa. 3, Su. 2 d« Arkast Sa. 4, Su. 8 de beklenilen bir hava taarruzuna mâni obnak için Kore Mançurya Notada İngiliz İran petrol hududu yakınlanndaki Sınuiju hakumpanyasının yakında kendi va alanına yüklenmiştir. Bugunkü kendini feshe davet edileceği harekâtra, Kor« harbinin en büyük bildiriliyor hava ıkını olduğu belirtilmiştir. İlk ream! haberlerde tafsilât azLondra 9 (A.P.) İran bugfin dır. 5 ind hava gücü karargâhından Büyük Bntanyaya vtrdiği bir notada, İngıliz İran petrol kumpan bildirildiğine göre, iki komünist uyasının yakında kendi kendini feahetmeğe ve milyonlarca dolar kıymeündeki tesislerinı İranın mülkiyetine devre «davet» cdileceğıni bildirmistir. Dıs İşleri Bakanı Herbert Morrison'a dün verılip metni bu gece İngıliz Hariciyesi tarafından açıklanan nota, Iranın giriştiği devletlestırm» hareketine önayak olan yeni Başbakan D. Mohammed Mu Cepheden gelen en MMI röportaj saddakın imzasını taşımaktadır. bu akşam İstanbul Radyosunda Dr. Musaddak İranın, kendi öz saat 22 de yayınlanacak petrol kaynaklannın ışletmesini ele Kore cephesinde harb muhabWalırken, İngıliz İran petrol kumpanyasının ıleri sürebıleceği taz miz Faruk Fenik tarafından tele minat taleblerıni gozönünde tut alman röportajlardan birini daha mağa hazır olduğunu belirtmiştir. bu akşam saat 22 de İstanbul RadKumpanyanm Irandaki tesisleri ve yosunda dinleyeceksiniz. Gazetemiemvalinin kıymet itibarile bir mil zm büyuk fedakârhklarla temin yar dolan aştığı tahmin edılmek ettığı roportajlardan gaye, kahra. manların sesini yurda duvurabıltedır. mektır. Buna mukabıl onlaruı da, hiç olmazsa, istirahat zamanlannda yurd hasretıni, az da olsa, gıderebılmek için radyo cervısrmız kıymetli «es sanatkârlanmızın seslerini tele alarak Koreye göndennektır. Resimde, koprünun knrulacağı mabal v» kroki görulmektedir Boğazm iki yakasını birleştirecek köprü İnşaafa lalib olan bir Alman fimıası Belediyeye iki taklif yaplı Kdprü ve liman inşaaü işlerinde dunyaca tanınmı; beynelmılel şöhreti haiz Profesör Dişlnger, lstanbul yakasını Anadolu yakasına bağ layacak bir kSpru projesini hazırlamıs ve bu inşaat için Belediyeye müracaat eden bir Alman fırması vaaıtasıle Valı ve Beledıye Başkaru Fahreddin Kerım Gokaya gonder Arkast Sa. 3, Su. 7 de tran, dün İngiltereye nota verdi Kore harbinin en büyük hava akım dün yapıldı r Arkan Sa. 3, Sü. 6 da Kral Farnk ve Neriman J röportajimızı Kore harb diıtleyiniz CUMIIURİYET El Salvator zelzelesinde ölenler 1000 kişi tahmin ediliyor San Sslvador, 9 (A P ) El Salvator şehrmın >ıkıntılan arasında dun 30 çocuk cesedı bulunmustur. NewYork 9 (Nafen) YuzBu şehıHe pazar cunu vuku bul6 mayıs Pazar günü almmıs olan bu resım, Misır Krah Faruğun Kralıçe Nerunan ıle çekılen ilk resmus olan zelzele esna^mda 1000 kı mjdır. Resimde Kral Faruk, 18 yaşındak! gelinı Kahiredeki Abıdın sarayınm taht odasma gotunarken go lerce harb gemistnın ve 50,000 kışırın olduğu tahmin edılmek rulmektedır. Bu, Nerımanın Kralıçe olarak ılk defa gorunusudur. Kralıçenın arkasında Parısın meşhur mu şılık bır kuvvetın iştırakıle buyuk Amerikan denız manevralarının tedır. ssâeseleruıden bırı taraiından yapılmıg beyaz satenden oır gelın elbıseai vardır. Atlantikte Amerikan manevraları Bu akşamkl yayın lşte bu iki röportajı bırden dinlemek imkânını vermektedır. Bu gece saat 22 de İstanbul Radyosunda Kore cephesınden gelen en son rcportajımızı dınlememzı ı Arkast Sa. 3, Su. 5te tavsıye ederu. BADYOMUZDA MARIFET İLIİFA1U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog