Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ALBAYRAK PİRİNÇ ve Hububat Unları Baharaü, Kola Karbonat ve Kakaosunu bakkalınızdan ısrarla isteyiniz. Yüzde yuz saftır. Bu müstahzaratı size tanınmış Albayrak Çay Müessesesi takdim etmektedir. Telefon: 20947 97 n n i ifll eavı umhuriyet KURUCUSUrYUNUS NADİ • ORO3 Teleîonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazj Işleri 24299, Maftaâ: 242 1 Ceza Kanununun 141. Birleşmiş Milletler Seul • II Ct nCl Jİ! S a j l . aöuö Telgrai ve mektub adresi: Cumbariyet, İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. Çarşamba 7 Şubat 1 9 5 1 kapılarına dayandılar Adalet Komisyonunda dttn maddenin Türk tugayına bağlı birlikler güney Kore başkentine 11 mil mesafede bulunan bir tepeyi zaptettiler birinci ve ikinci fıkralanndaki Müttefik tank kolları, komünistlerin 38 inci arz dairesinin güneyindeki müdafaa hatlannda cezaî müeyyideler tesbit edildi Komünistlere olum cezası isteyen teklif 5 e karşı 8 oyla reddedildi. 3 üncü fıkra bugün görüşülecek • • 1 •• gedikler açtı. Birleşmiş Nilletlerin bir kişisine mukabil düsman 100 kişi kaybediyor Şakaya gelınez! H ç raeselelerimizden hemen hiç II birinde en ufak bir anlaşma Rusya, Almanya mel» noktasına varamnan partileriselesi uzerinde miz, kabına sığamıvan ka\nar sut gibi kabardılar, taştılar \e nihayet ısrarla duruyor dış politika alanına ddğru tehlikeli şekilde \ayı!raağa başladılar. GidiParis 6 (AP.) Rusya hâlâ çatımızı beğenmiyen bugunkü muAlmanyanın silâhsızlandınlmasım, halefet bir tecavüze uğradığımız 4 devlet Dı§ İşleri Bakanlan aratakdirde yalnız kalacağımızdan suıda yapılması mutasavver toplankorkarak teminat istiyor, şimdıki tıda gorüşülmesi gerekli en önemll hiıkutneti bu hususta bir şey yapamesele telâkki etmektedir. Bununmamış olmakla suçlandırıyor, Kola beraber, son verdiği cevabî nor e ^ asker gondermezden önce butada, bir Dörtlü Konferansta diğer yuk Batılı devletlerden ahdî garanihtilâfh meseleleri müzakereye haBirliğimiz taarruzdan evvel karlarla örtülü cephe yolunda ilerlerken tiler almak gerektiğini öne siırüyor. zır olduğunu da beyan etmıştir. Iktidar ise teminat bahsindeki tekFransa, Amerika ve İngilterenin mil kusurlan eski hukumete ^ukKORE MEKTUBLARI: bir Dörtlü Konferan3 tertibile ilgili liyerek şimdiki durumumuzon kı*••• * notalanna Kremlınin dün verdiği yas kabul etmez derecede sağlam cevabm metni bu akşam geç vakıt olduğunu iddia ediyor. Fransa Dış İjleri Bakanlığından Biz, dı? politika meselelerinin el sürülmez, yaıuna vaklaşılmaz birec tabu olduğuna înananlardan değikonferansı yapılmasını teklif ederliı. İçeriye aid olsun, dışarıyı ilgilerken böyle bir konferansta yalnız lendirsin, hur bir memlekette heı Almanya meselesının görüşülmesıni vatandaşın millî davalar etrafıntla istemişler, 3 Batılı devlet ise diğer duşüncelerini korkusuzca açıklaihtilâflı konulann ele almmasında masına taraflıyız. Nitckim Kore'ye Telefon da Faik Türün'ün sesi: "165 râkımlı Sadece İzmirden 4 ayda 82 ısrar etmişlerdı. Rusya şımdi, son yardım karannı tenkid eden vatanmilyon liralık ihracat tepeye ateş tevcih edilecek. Yzb. Şemsi göreyim cevabî notasıle böyle bir konferandaşlann yazılanm incelerken şekil yapıldı seni, şunlara Türkün tokadını bir daha gösterw sın vüs'atini geniş tutmağa mütebakımından bunlara hak vermiş, mayil görünmekle beraber, Bakanesas kararı jerinde bulmakla be İzmir 6 (Telefonla) Bugün lann karşı karşıya geçıp müzakeraber, bu kadar ciddî bir meseled borsada küçük bir parti pamuk 645 relere girişebılmelerinden evvel dahukumetin nıuhalcfete danı kuruştan satılmışbr. Satıcılar 650 ha b j çok hukukî noktaların halli gerektiği noktasında ısrar etmiştik kuruş istemektedirler. Bir ekım 950 Korede bir yer Top sesleri ve içinde yuvarlanarak hatlanmıza Eğer o zaman sayın Menderes muden 31 ocak 951 tanhine kadar İz mitralyoz gurultüleri içindeyız... kadar dayanıyor ve bizi arkadan lâzım geleceği anlaşılmalvtadır. halefetin fikrini sorsavdı kendisi mirden yabancı memleketlere 21 General emir erine seslendi: vurmağa çalışıyor. 0nun için ayj a müsbet, ya menfi bir cevab milyon 887.796 kilo pamuk ıhrac Bak bakalım Mehmed, ay doğ dınlığı beklıyoruz. Mehtab en yakın rilecekti. Birinci halde mesele kal edilmişür. Bunun değeri 81.988.000 du mu 1 sevgilımız.. Sıurın altında 40 deremıyacak, hukumetin karanna mulirayı geçmektedır. 26 yı 27 ye bağlayan gecenin ka cedeyiz... halcfet resmen katılacağı için sonranlığında mehtabı beklıyoruz. Bütün tabiat donmuş .. hiç bir raki tartışmalara liizum gbrülmiyeMehtab çocukların yüzunü bıraz şey kıpırdamıyor. Fleş tertıbatlı rekti. İkinci halde muhalcfet güç guldürüyor. fotograf makinemi işletmeğe imkân Ankara 6 (Telefonla) Demo'cduruma düşecek, yerinde bir karar Arkadan vurmağa alışmış düş kalmadı. Demir aksamı elime yapı rat Parti Meclıs Grupu bugün saat olduğu bugun iyice anlaşılan Kore man, karanlığın duacısıdır. Çalıla şıyor. 15 te toplandı. Bugunkü toplantıda Mareşal Tito, Ynfoslav süvari birliklerini <eftiş ediyor > ardımından ötürü sovleyecek soz rın arkasına gızlenerek ve karların Arkası Sa. 3, Sü. 6 da milletvekılleri tarafından Grupa bulamıyacaktı. Paris 6 (Hususi muhabirimiz Me miktan yanm milyonu bulmuştur. verilen sual takrırlerinm yalnız Evet, dış politika bahisleri mutla tin Toker bıldırıyor) Buraya ge Bu kuvvetlerin son günlerde ağır milletvekili ile hükumet arasında ka dokunulmaz şeyler sayılmama len habeı'.ere gore, Yugoslavyanm Sovyet silâhlarıle takvıye edildiği gönişme mevzuu olup olmaması Iıdır. Yalnız şu var ki, bu bahisleri maruz bulunduğu tehlike son deve bılhassa Bulgaristandaki Sovyet müzakere edildi. B.r çok milletvekurcalayan muhalif, muvafık sayın rece vahım b:r hal aimış ve mem subaylarının adedinin çok arttığı Bıitçenin gelir tahminlerine bir killeri sual takrulerinin yalnız takpolitikacılanmız şu veya bu fikir leketı s?rrn peyk kuvvetlcnnın Arkasx Sa, 3. Sü. 5 te buçuk mihon liralık ilâve yapılriri veren miiletvekıli ile Bakan den ziyade, elele vermişler, kimi ınası leklıfi kabul edüdi arasmda göruşulır.esinin demokrasi basmdan. kimi sonundan bizzat o prensiplerine uygun olmadjğını, hu politikaya balta vurur gibidirler. kumeti murakabe etrnenin güçleş Biz i)i idare ediyorduk, siz tiğini söyledıler. Uzun mazakere'er bnzdunuz. sonunda bugiıne kadar carî usulun Siz bir şcy yapmıyordunuz, Ankara 6 (a.a.) Göçmenlere değiştirilerek bundan böyle Grupbiz şimdi daha n i idare ediyoruz! yardım toplamak maksadile şehritaki sual takrirlerinin rnüzakeres.Dış politika alanında fikir dire mizde üç gun suren faalıyet hakne bütün milletvekilleriain işürak iki tarafça ileri surulen. uzerinde kında Goçmen ve Multecilere Yaredebilmeleri esası kabul edildi. tartışılan iddiaların hulâsası budur. dım Birliğinden aldığımız maluFikirle Ugisini pek goremediğimiz mata göre, bu yardım toplama faaGundemde bulunan pamuk ıhraMedenî kanunun içtimaî bünye edememiştir. Onun için hukumetin cmın serbest bırsJcılması ve pamuk bu sozler. itiraf edclim ki, netice liyeti muvaffakıyetle sona ermiştir. mıze uymıyan bazı aksak maddele bu işi ehemmijetle ele ahnasın) fiatlarmın durumu hakkındaki sory itibarile iktidar ve>a muhalefetten Hamiyetli Ankara bayanlarının rinin, tatbikatta görülen lüzum ve takdirle karşılarım. Ancak bu ka Ticaret Bakanı 7İ\ade dış po'.itikamızın bıitunünü yorgunluk nedir bilmeksizin kapı buiunmadığından ihtiyaclara göre ayarlanması yokotüiemek istidadmnadır. Millî men kapı dolaşarak bütun şehri taradık Arkası Sa. 5, Sü. 4 te bir neticeye bağlanamamıştır. lundaki faaliyetler, şehrimiz avufsatlerimiz bakımuıdan zararh bullan bu üç gün zarfında topladıkları katlan arasında memnunluk uyandııçumuz cihet de bİ7ce budur. intıbalar §u cümlelerle hulâsa edidıran akisler yapmıstır. Dün kenŞartlar ve scbebîer uzerinde fazla lebilir: dılerıle bu mevzuda görüştüğum «Jurmaça lıızum görmeksizin şu Arkası Sa. 3. Sü. 1 de hukukçular, zaman zaman ortaya perçeği açıkça Mnliyebiliriz: Eskı atılan bu değişikliğin içtimaî bir iktidar iyi bir dış politika gütmiışzaruret olduğunu ve bıran evvel tiir. Atamızın bize miras bıraktığı : tahakkukuna taraftar bulunduklam llî itibarımız korunmuş, dünva nnı söylemişlerdir. hâdiseleıinin goz karartıcı 7İkzak•TP " I * * î * lan arasında millî kaderimiz uçuDün Komis>onda izahat veren rııms suruklenmemistir. Atlantik Bakan Nuri Özsan Şehrimizin tanınmış avukatlaruıPaktma srirdik girmedik, Doğu Akdan Hüsameddin Gıray bakm ne Şehir Meclisinin dünkü toplantıAnkara 6 (Telefonla) Bütçe diyor: «ieniz bi'liiini kurduk kurmadık, bu nıcseîeîeri deşıneâe şimdilik Iıisında «Londra asfalü» adınm komisyonunun bugunkü toplantısı « Hep biliriz ki, bugün merizum gunnııjoruz. Atlantik Paktına «Fatih yolu» olarak değiştiril çok hararetli ve münakaşah geç yette olan Medenî Kanun tercümemiştir. Komisyon, sabah saat ondan dır ve yabancı bir memleketin ıhtıgırersfk ka'ancınvz ne olur? Domesi kararlaştırıldı geceyarısma kadar çabşmış, Gum yaclanna göre tanzim olunmuştur. ğu Akdeniz p~>ktını kuramazsak ne Şehir Meclisi dün saat 15 te reis ruk ve Tekel bütçesini kabul et Bu sebeble, ananeler, telâkkiler ve kajbc'erir? Bunlar a\rı bahislervekillermden Ferzan Arasın baş mıştır. A\r. MuhrKkak olan bir scy varsa âdetler bakımından tamamen bizim kanlığında toplanmıştır. Gundemde İlk sözü Ferid Melen (CH.P.) al bünyemizle tezad halinde kalmış, o da Tıırkne Cu>rhuri\eti devietimevcud bazı teklifler alâkalı ko dı. Melen inhisarlardan hangileri cemıyet hayatımıza asla intıbak r'iı bu;une kadar hem şerefini, hem İkinci dün>a harbinin başlıca çarpışma sahası olan Eski misjonlara havale edilmış, İstan nin kaldınlacağmı, bu maddelerin <ie va r l'"inı basan ile koruduğudur. Dünya bugün gene canlanmıya ve kuvvetlenmeye başlamıştır. bulu Edirneye bağlayan «Londra kaldınlmasından hasıl olacak gelir Dcmokrat Parti iktidarı elc alUzun müddet dünyanın hasta adamı halinde kalan Avrupa nasıl kapatılacağını, asfaltı» adının «Fatih yolu» olarak boşluğunun dıklan sorra, bir çokları. bu Parbelki de üçüncü büyiı.'t harbin en kat'î çarpışma değıştirilmesi hakkındakı önerge Tekel mamulleri maliyetlerinde gotinin tecrubcsİ7!iğini ileri süıeıek sahası olacaktır. müzakere mevzuu olmuştur. Neti rülen artışların neden ileri geldi«îış politikada bazı acemiükleıden cede «Londra asfaltı» nın «Fatih ğini, inlıisar maddelerine zam yakorku\orlardı. Biz jeni hukumetin ^ İngiltere, Fransa, İtalya ve diA^ rupa haıbe nasıl hazıryolu» olarak değiştırılmesme karar pılıp j'apılmıyacağını ve tütün sa<*ış munasebetlerimİ7de şim'Ihe kağer Batı Avrupa devlet lanıyor? Rusya, atom harverilmıştir. Bundan sonra oto park tışlarmm vaziyetini sordu. dar tutulandan başka bir istikamet Dünkü duruşmada şahid Celâl leri bu sılâhlanmada hanbını ne zaman göze alabihr? lardan alınacak ücret tarıfesi hakaramıyacağından emindik. Nilekim Mahmud Güçbilmez de tahsilNemli gizli celsede dinlendi gı vazifeleri üzerlerine alaYcni silâhlanma programındakındakı komısyon raporu okunrtıuş siz kimselerin Tekel bünyesine so14 ma>ıstanberi bu politikada kaycaklar? ki gizîi maddeler nelerdir? haylı tartışmalara yol açmışsa da kulmasından şıkâyet etti. Celâl Nemli ve Niko adlarmda dedilen •vegâne yenilik. aynı istikasonunda tarife komisyonunun ramette eskisinden daha dinamik, daBakan Nuri Özsan yeni yıl büt iki tacirden silâhla tehdid ve şanI. N. S. (Milletlerarası Haberler Ajansı) Avrupa Müdiirü poru ufak bir tadılle kabul olun çesinde personel masraflarının kı taj suretile para ve bono almaktan ha hızlı bir tempoya kavuşmuş olKINGSBURY SMITH'in uzun tetkikler ve gizli raporlar muştur Müteakıben şeker fıatlan sıldığını, Tekel mevzuundan çıka sanık eski komıser muavinlerınden masmdan ibarettir. Batılı demokraüzerine hazırladığı bu mühim yazı serisinin Türkijede nın indırılmesi dolayısıle bu tenzi nlacak maddeler gelırinin kapatıl Hicri, Alim, Sezaver, Burhan ve silerle munascbetleıimiz günden ncşri hakkı gazetemize aid bulunmaktadır. lın dığer gıda maddelerıne tesir ması imkânlarının Brandığuıı, çay Kostantın haklanndaki davaya dün giıne hayıılı bir şekilde gclişmekteedıp etmedıği yolundakı takrire inhısarının kalkmıyacağını, sıgara de 1 ınci Ağırcezada devam edildir. Birleşmiş Milletler topluluğu İLK YAZI YARIN: karşı ekonomi komisyonunun ha fabrikalarının istihlâkı karşılavacak miştir. içinde varlığımmn onemi hergiin Z'rladığı rspor okunmuştur. F?ka durumda olduğunu, Maltepe fabriDunkü duruşmada Celâl Nemli daha iyi anlaşılmaktadır. Kore'deki «Rusya atom harbini ne zaman göze alabilir?» ekserıyet olmadığından saat 20 de kası için sipariş edılen makınelerin şahid olarak dınlenecektır. Bu sıraNADİR NADİ AV» «AVC1LAK otuıuma soa venlmigtir, Arkası Sa. 3, Su. 4 te Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Su. i> te . Tokyo 6 (A.P.) 8 ınci Ordımun bugün yayınladığı tehliğde, Birleşmiş Mılletler kuvvetlerinin balı cephesi bovunca yeniden 3 kilometre kadar Uerledikleri kaydedilmigAnkara 6 (Telefonla) Ada sevk ve idare edenlerle ıştırak tır. let komisyonu bugun de topla edenlerın ayrı ayrı cezalandınl1 Tebliğe göre, Türk tugayına Dağnarak Turk Ceza Kanununun malannı istedi. Teklif kabul oı lı birlıkler, tebliğın yayınlandığı 141 ınci maddesi üzerindeki mü lunmadı. Kâmıl Boran teşebbus saate kadar herhangi bir mukavezakerelerıne devam ettı. Bugun ile fıil halınin ayrılmasının ceza metle karşılaşmaksızın, Seul'un 11 bınnci ve ikinci fıkralann cezai prensıpleri mecburiyetınden ol1 mil güneybatısında kâm 226 râmuev>ıdelerı tesbit ve kabul o dugunu sdyledi Bu teklif de kımh tepey» zaptetmişlerdir. Diğer lundu. Birinci fıkranın gonişül reddedildi. Müfid Erkuyumcunun Müttefik birliklerin gittikçe artan mesir.de Talât Iltekin söz alarak fıkraya teşebbus yerıne tevessül bir mukavemetle karsılasüğı belirmaddenin iki kısma ayrılmasını, Arkası Sa. 3, Sü. 1 de I tılmiştir. Arkası Sa. 3. Sü. 2 d* Sovyet ıtotası açıklandı Yugoslavyanm maruz bulunduğu tehlike Kominlorm kuvvetlerinin yarım milyonu bulduğa ve bunlara Rusyanın ağır silâhlar gönderdiği bildiriliyor ! Pamuk fiatı yukseldi "Harekât cadırında bir gece geçirdim,, (Harb muhabirimiz Faruk Fenik yazıyor) •«Çok Mühim Bir Yazı Serisi*~ı Avrupa silâhlanıyor! Ankarada göçmenlere yardım Tekel bütçesi Komisyonda kabul edildi D.P. Grup toplanîısı Medeni kanunun hangi maddeleri degiş Şehrimiz avukatları tatbikatın verdiği neticeler uzerinde durarak fikirlerini söylüyorlar "FATIH YOLU,, Şantaj davası J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog