Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

VARLIK YAYINLARI YENİ ÇIKANLAR: Orhan Veli: Bütün Şiirleri Sait Faik: Havada bulut Ceyhun Atui Kansu: Yanık hava Oktay Akbal: Garıbler sokağı Erskine Caldwell: Din Ticareti Muhtar Körukçü: Koyden haber Amerıkan Hıkâyeleri Antoloiisi Atatürk Şiirleri Antolojisi Her kitab 1 Lira. Ankara Caddesi, 80'1, İstanbul Cumhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ 27 nci yıl sayı: Telefonlar: Umum! Santral Numarası: 24288. Yaa Işleri 24299, Matbaa: 24290 Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Sah 6 Şubat 195 i Gelir Vergisi tatbikatı ve memurların durumu Maliye Bakanı Hasan Polatkan dttn Mecliste bu meseleye dair hükumetin görüşünü açıkladı Memurların mesken tazminatı ve ikramiyeleri de dün Mecliste oldu. Buna dair hazırlanan kanun tasarısı Komisyona müzakere konusu iade edildi j» ••• Kore'de Müttefıklerin en büyük tank taarruzu Altı koldan ilerliyen ve komünistlere yağdıran tank birlikleri ateş ve Seul'a 6 mil yaklaşîılar Rongre ilhaıııları j to Cephe gcrisinde bir Şimal Kore'li esir muayeneden geçirüiyor Medenî kanunda tadilât Adalet Bakanının başkanlığında bir heyet tadil edilecek maddelerin tetkikine başladı Ankara, 5 (Telefonla) Mecliste «gelir vergisinin 951 yıbnda memurlara tatbık edilıp edılmiyeceği, memurlar arasında tasfiye yapılmasının mevzuu bahsolup olmadığı ve Ankara memurlannuı mesken tazminatile yuksek rakımlı yerlerde oturan memurlara verilmekte olan mahrukat bedellerinin kaldınhp kaldırılrruyacağt hakkında Sevhan milletvekıli Sinan Tekelioğlunun sonısuna Mahye Bakanı Hasan Polatkan şu cevabı verdi: «Devlet hizmetinde emekli olarak kullanılanlardan tekmilinin, diğer memurlann ise vyzde 30 nisbetinde tasfiyeye tâbi tutulması hükumet tarafınjdan <îüşünü1memiştir. Tasfiye yerine devlet hizmetlerinin rasyo nalizasyonu ile teşkılât kanunlannın revizyona tâbi tutulması mevzuu bahsolabıhr Memurlanmız hakkında aUnacak kararlann mükteseb hak ve durumlannı sarsmaması için birdenbire tatbik edilme yerine tedriç usulüne göre, zamana bağlanmasuu tercih etmekteyız.» Gelir vergisinin memurlara bu yıl tatbik edilmesi bahsinde Bakan şu izahatı verdi: «Gelir vergisinin tatbıkaü bütçeye 400 milyon lıra varidat temin eden kazanç, buhran, muvazene ve hava vergilerinin kaldırüması suretile bajhyacaktır. Bu mühim değişikli Arkasi Sa. 4. Su. 3 te Ankara 5 (a.a.) Medenî Kanunun bazı maddelerinın tâdıli için Yargıtay Bırinci Başkanı Feyzı Bozer, Tıcaret Daıresı Başkanı Fair Yorukoğlu, profesor Hıfzı Veldet, Bakanlık ve Umum Müdürlükprofesor Fıkret Arık, Bahkesir mıllehekılı Mufıd' Erkuyumcu, Konya teki teftiş kadrolanmn tevhid mılletvekılı Hıdayet Hadi Aydıner, edilmesi muhtemel Agn mılletvekih Celâl Yardjjacı, Hukuk Işlen Umum Müdürü Emin Ankara 5 (TJIA ) Bütçe KoArtustan kurulan bir heyet buj;ÜD misyanu bugün saat 10 da toplana* Tokyo 5 (a a ) (Unıted Press) aiınmıştır Son pplen haberlerp cö Adalet BakanLgında Bakan Halü rak Tekel Bakanlığı bütçesiriio Altı koldan ılerle>en kuvvetli müt , re diğer iki kol. Spnî'un 50 mil Ho Ozyorijğun başkanlığında ilk toplan maddeleri üzerindeki müzakerelera tefık tank bırlıklcn 80 millik bir ğusunrîa bulunan HoPEsonc'ım kutısını yaparak çalışmalanna başlaî devam etmiştir. cephe boyunca komunr^lere ateş zeyınde ilerlemekted'r Gıınun er jmıştır Bugünkıi toplantıda, MedeBir çok milletvekilleri çeşidll ve olüm yağdırmaktadır. Zırhlı bir ken saatlermde 4 rmllılç hır toprak 1 nî Kanunumuzun diğor memleketmevzulara dair sualler sormuşlarlikler bir noktaîa Seul'a 6 bil yok 'kazancı kavdedılmiştır. ,JÇr^JJg<ia»£ Kan^nu ilç umuınî hef. dır. Bu rneyanda bir milletvekili, laşnuşlardır. 4 kol btifün gec* Seufa yeti bakımından b:r muicayesesf "* /mir. ntedenberi jurdumuzda doğru guneyden ilerlemeğe devam subay tarafmdan, (tşımdıye kadar ! gözden geçirilraiştir. tütün hastalıklarmı Önlemege mamuhalefetin en canlı bir koşcsi etmişler ve bu arada Anyang şehrl ' tuf bütçeye konmuş olan 50 bin li» Arkası Sa. 3. Stı. 2 de olarak bilinirdi. Dcmokrat Parralık tâhsisatın kaldırıbp kaldınlti. ilk kurııluş jıllarında her j e r mıyacağını sormuştur. den önce orada başan kazanmış, KORE MEKTUBLARI: Cevab veren Gümrük ve Tekel her jerden cabuk nrada eelişmisti. Bakanı Nuri Özsan, 50 bin liralık Başbakan Adnan Menderes «Cumhuriyet» i tetkik ederken Bu itibarla iktidar değişikliğinden tahsisattan mütehassıs ücreti olan sonra İzmirde toplanan Parti kon10 bin lıranın kalacağını, fakat 40 gresi \alnız İ7miri dcğil. biitun bin liranın kaldırılacağını bildir» memleketi ilgilendirecek bir önem miştir. laşıjordu. Şimdive kadar muhalif Bundan başka bir Bakanlıkta. bir olarak ortalığa ateş saçan Demokde Umum Müdürlükte iki teftiş ratlar bu sefer muvafık sıfatile bir makamının bulunduğunu ve Umurn araya gelijorlardı. Kendi icraatlaMüdürlükteki tefuş makamının rını nasıl bir gözle inceleyecekler, kaldınlarak bunların tevhid edılkendi kendilerini naMİ tenkid edemesini ileri EÜrmüşt;K ceklerdi? Memleketin istikbali baBakan Nuri Ozs?n, bu meselenia kimmdan hâdise ehemmiyetle takib halledileceğini söylemiştir. edilmeğe değerdi. Şamda «Barış partizanlan» Başbakanın. öteki bakanlann, Ingiltere aleyhinde milleUekillerinin hazır bulunduğu, gösteriler yaptüaı gazetelerin hususi muhabirler gbnderdiği İzmir kongresi toplanmış, çalışmış ve dağıbnıştır. Bugün burada, kongrece varılan neticelerden ziyade loplantılann umumî havasıFransız matbuah Türk Izmir 5 (Telefonla) Başbakan bulunan Çalışma Bakanı Hulusi na dair intıbalarımızı belirtrneği luaskerlerinin Kore'de verdiği Adnan Menderes yann öğle üzeri Köymen bugün sabahtan akşama cumlu gorujoruz. Çunkü yannki Sovyet Rusya cevabî notasııu savaşlara geniş yer ayırıyor uçakla Ankaraya hareket edecek kadar ış müesseselerinde tetkikgelişmelerin istikametini cizecek dün Batılılara verdi lerde bulunmuştur. Bakan sabahtir. Başbakan bu sabah refakatinde olan şu ve\a bu dilek değildir; kon Paris, 4 (Hususî muhabirimiz MeDevlet Bakanı Fevzi Lutfı Karaos leyin Iş ve Işçi Bulma ve Işçi Sigreye hukmeden duygulann memtin Toker bildiriyor) Bütün Fran Moskova 5 (a.a.) Unıted Press: manoğlu, bazı İzmir milleU'ekilleri, gortalan Kurumlaruıı ziyaret etleket blçüsünde doğurabileceği akis BIZ gazeteleri, Koredeki birliğimizin Sovyet Dış İşleri Bakanı Andrei Kızılay Genel Sekreteri Dr. Ethem miş, müteakıben yanında milletvelerdir. verdiği kahramanca savaşlarm hiVichınsky bugun Amerikan, FranVassaf, Vali ve BasınYayın Umum killeri olduğu halde Şark Sanayi ve Ilkönce şu noktayı kaydedelim ki kâyesıle doludur. Bir çok cephede, sız ve ingiliz temsılcılerını ayrı ayDenıokratların Izmir kongresi son Müdürü olduğu halde Balçovaya Pamuk Mensucat Fabrıkalannı gezmuhtelif birlıklerın ılerı hareketi n kabul etmiş ve bu Dörtlü konfederece ateşli, tartışmah, hattâ zagiderek Ağamemnun ilçelerindeki miştir. Bakan her iki fabrıkada metre ile bıldirilirken, Türklerinki ransm toplanması îom 23 ocak ta man zaman coşkun. fırtınah bir hagöçmenleri ziyaret etmişlerdir. Baş işçıler ve işçi mumessilleri ile ko nhinde Baülı devletler tarafındar» daıma kılometreyle ifade olunmakva içinde geçmiştir. Hiç bir disipnuşarak şikâyet ve dıleklenni tesbakan goçmenlerin hatınnı sormuş, ta ve bu husus bılhassa tebarüz etRusyaya sunulan notaya verilen lin kaydına bağh tutulmıyan uyeiyi bakılıp bakılmadıkları hakkm bit etmiştir. tırılmektedir. Fransız basını, en Sovyet cevabî notasını kendilerino ler. dost düjman herkesin gozü daki suaüne de göçmenler «Allab kahraman birlıkler, Fransız ve Türk Arkasi Sa. 3. Sü. 2 de sunmiîştur. önünde dilediklerini sojlemek, durazı olsun, hiç bir şeyimiz eksik debirlıkleridır», buraya gelen İngiliz Subaj larımız bir istirahat ânında Siindükîerini bağırmsk imkânındaD General Robertson basını «en kahraman birlıkler Inğil» cevabını vermişlerdir. alabildiğine faydalanmışlardır. Bu Korede bir yer (Harb muhabi dürdü ve düşman, bu sefer, Turk gıliz ve Türk birlıkleridir», AmeGöçmenler Başbakana Anavatana Şam 5 (AJ>.) Şam polisi buarada insanlar arastndaki münase rimiz Fartık Fenık yazıyor) Bir süngüsünu daha yakından gordü rikan basını da «en kahraman birgün, Ortadoğudaki İngiliz Silâhlı kavuşmaktan duydukları sevinci de betleri duzenle\en normal nezakel haftadanberi kanlı bir savaşın için 26 ocak günü şafakla beraber «Al lıkler Amerıkan ve Türk birlıkleKuvvctleri Başkomutanı General belirtmişlerdir. Bu hasbıhalleri sıkaidclerinin dışına çıkıldığı da oldeyırn! lah Allay» seslerile hücuma geçen ndir» demektedir. Sabıha Gokçe Sir Brian Robertson'un yann Su rasında 22 nüfuslu 4 aile Eskişehimuş, kalbler kınlmış, yürekler inTürk Tugayı, gene garb cephe kahramanlar, tarihe yeniden kahra nin resmı, Fransanm 600 bin satan riyeye yapmak tasavvurunda oldu re müretteb oldukları için buradaki citilmiştir. en büyiık akşam gazetesi France ğu ziyarete karşı gösteriler yapan göçmenevinde kendilerine yemek sinde yaptığı parlak taarruzlarla manlık sahifeleri yazdılar .. Bu taşkınlığın ifade ettiği haya Birleşmiş Milletlerın yuzunü gül Arkas\ Sa. 4, Su. 6 da Soir'da çıkmıştır. talebe gruplannı dağıtmıştır. verilmediğinden bahsetmişlerdir tijet manasmı biz memleket hesa» Talebeler bu zıyaretın, Doğu ile Menderes bu vatandaşlann da ka>bına memnunlukla kaydediyoruz Bat ıarasında şimdıki ihtilâfta Su zana dahil edilmeleri için alâkadarKlişe olmaktan çekinen, müstehas* riyej'i tarafsızlığından aynhnağa lara direktif vermiştir. haline gelmek istemi>en toplulukkandırmak maksadıle yapılacağıru Başbakan bugün Tüccar Kulüların kurulmuş bir saat intizamile ileri surmüşlerdır. Gosterilerm, son bünde Ekonomi ve Ticaret Bakayurümesine imkân yoktur. Bunlat zamanlarda nufuzları geniş ölçüde nının da hazır bulunduğu tütüncüelbette güıültu edecekler, çekişeartmış olan «Barıs Partızanları» ta ler toplanüsını takib etmiştir. cekler, ileri geri konuşacaklardır. rafından tertıblendiğı soylenılmekBaıı noktalar üzerinde anlaşmaya Çalışma Bakanının İzmirdeki tedir. giıç varılacakhr. Havat bitmez bir tetkikleri General Robertson Beyrutta nuıcadeleden ibarettir. İzmir 5 (THA.) Şehrimizde Beyrut 5 (a a ) (afp) OrtadoYalnız, bu raücadelenin gayesini ğudaki İngiliz Kuvvetleri Başkomu vu7iıhla goremedik. İ7mir kongretanı General Sır B. Pobertson buGİnden edindiğimiz intıbaa gore gün Beyruta gelmiştir. Roberispn genc Turk demokrasisi henü? Cumhur Başkanı Beşare El Hun ile ıomantik devrini > aşamaktadır, görüştukten sonra Dış Işleri Bakaru Evet, lek parti zamanındaki siıve Başbakanı ziyaret etmiştir. kunetli toplantılar artık tarihe General yann Şama hareketinkarışmıştır. Merkezden tayin edılden ev'vel Savunma Bakanını da tniş ujelcrin bir araya gelerek zıvaret edecektir. uslu uslu soz aldıklarını, yıllardanDün tevkif edilen genc, 4 geceyi beri jerine getirilemijen dileklerj alçak gonullc tekrarladıklarmı, Yedikule surlanndaki oyuklarda sonra da Miksek nıakamlara bağlıgeçirdiklerini söyledi lık telgraflan cekip dağıldıklanm Aysel Güllü admda 14 yaşında bir çimdi gormujoruz (Tanrı isterso bundan bo>Ie de gormejiz). YanMünich 5 (a a ) (afp) Çekos kızı kaçırdığı iddiasile zabıta taranın tarihçileri o devreyi belki forlovakyamn eski Dış İşleri Bakanı fcndan yakalanan 16 yaşlannda malist demokrasi çağı diye anacakClementis'in Batı Almanyaya gel Etem Güreşçi ismindeki genc dün mis olduğu yolurıdaki haber Mü Adliyeye sevkedilnüş, tevkif olunlauiır. Her halde formalistten renich çevrelerince de teyid olun muştur. Etem Güreşçi sorgusunda aliste birdenbire gecilmijornıu1} ki Mr. Maurice Garçon'un dün Hukuk Fakültesinde verdiği konferansta bulunanlar (Kenarda, avukat 14 yaşındaki sevgilisınin kendisine maktadır. şimdi bir rnmantik devrin daha konferansını verirken görulmektedir) Cekoslovak muhacir çevrelerine kaçtığını, Ayselle bir hafta şehnn 7İ\ade hislere dayanan havasını kok1amakta\ız. Fikirlerdcn çok şaFransanın tanınmış ceza avukatı Konferansçı adlî hatalann sebeble dinleyici kütlesinin alâka ile takıb göre, Clementıs geçen cumartesi muhtelif semtlerinde eezip dolaştıkluslaı ele alınraakta, dilcklcr ileri Mauııce Ga'çon dun Hukuk Fakul rını tahlıl ettikten sonra bu gibi ettiğı bu konferans çok alkışlan günu bir uçakla Nürnberg'e gelmiş larını, 4 gece de Yedikule surlannMatbuat Bıınu unuttunuz galiba» Heykelin bir eli pek ve halen ile bu gehirde bulunmak daki oyuklarda geceledıklerirü soyNADIR NADİ tes>nde "Adli hataların sebebı» raev hataların daıma meydana gelebı'e mı§ür. • bog kaldı... lenustir. ZUİU i ^ Irnnfpr^ncmı yjenHl§tİX. ceğuu belutmistır. Kalabalık bu Sa. 4, SiL i te tadiT. Arkasi Sa, 3, 5u. 5 te Tekel bütçesi Komisyonda goruşuldu 0 Kahramanlarımıza Amerikahlar yeniden madalyalar verecekler Yabancı basın ve Kore'deki Birliğimiz Suriyede komünist nümayişi Başbakanın İzmirde dünkü tetkikleri Menderes» tütüncüler toplantısmda bulundu ve göçmenleri ziyaret etti Konferansı Tamıtmış Fransız Avukatının Kotı£eransları J 14 yaşındaki kızı kacıran 16 yaşındaki genç Clentenlis, Batıya iltica elti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog